Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

C CMYB C M Y B 85. YIL SAYI: 30630 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 17 AĞUSTOS 2009 PAZARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 165 gündür tutuklu. ‘Gözaltındakileri serbest bırakın’ Erzincan Başsavcõlõğõ’nõn yürüttüğü soruş- turma kapsamõnda cemaatin etkin isimlerinin de aralarõnda bulunduğu 9 kişiyi gözaltõna al- masõ üzerine hükümetin etkin bir bakanõnõn- devreye girdiği belirtildi. Başsavcõlõğõ telefonla arayan bakanõn, İsmailağa cemaatinden olan şüphelilerin bõrakõlmasõnõ istediği bildirildi. Başbakanlõk’tan gelen telefona karşõn mah- kemeye sevk edilen şüpheliler tutuklandõ. ‘Şüphelilerin isimleri açıklansın’ CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, so- ruşturmanõn “önünü kesme isteğinin” olayõn Başbakan’a kadar uzanmasõndan kaynaklan- dõğõnõ öne sürdü. 235 kişilik şüpheli listesinin tamamõnõn açõklanmasõ gerektiğini vurgulayan Mengü, “Hani yargõ istediği yere kadar gide- cekti. İstedikleri yapõlõnca gidecek, hoşlan- madõklarõ soruşturmalarõn önüne geçilecek” de- di. İLHAN TAŞCI’nın haberi 8. Sayfada 24 katrilyon nereye gitti? Ekonomik maliyetinin 24 milyar lirayõ bulduğu he- saplanan Marmara depreminin yaralarõnõ sarmak için çõ- karõlan “Özel İşlem Vergisi” ve “Özel İletişim Vergisi” gelirlerinin hangi çalõşmalar ve harcamalara gittiğine iliş- kin veri yok. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasõ’nõn “Deprem Vergileri Bütçeye Yama Oldu” baş- lõklõ derlemesine göre yalnõzca bu iki vergiden bu yõl so- nuna kadar 27.2 milyar (katrilyon) toplanmõş olacak. Mualla Eyüboğlu yaşamını yitirdi Türkiye’nin ilk kadõn mimarla- rõndan Mualla Eyüboğlu yaşamõnõ yitirdi. Cumhuriyet aydõnlanmasõ- nõn önemli isimlerinden olan Eyü- boğlu, Köy Enstitülerinin kurul- masõnda pay sahibi olmuştu. Eyü- boğlu, yarõn Teşvikiye Camisi’nde kõlõnacak öğle namazõnõn ardõndan toprağa verilecek. 17. Sayfada 100 metrede yeni dünya rekoru: 9.58 Jamaikalı sprinter Usain Bolt, kendisine ait 100 metre dünya re- korunu 11 salise geliştirerek 9.58’le yeryüzünün en hõzlõ adamõ oldu. Dünya Atletizm Şampiyonasõ 100 metre finalinde en büyük rakiple- ri Tyson Gay ve Asafa Powell’õ ge- ride bõrakan Bolt, 100 bin dolarlõk özel ödülü de kazandõ. Spor’da Fenerbahçe ikinci yarıda coştu Turkcell Süper Lig’de sezona şam- piyonluk parolasõyla giren Fener- bahçe, Şükrü Saracoğlu Stadõ’nda konuk ettiği Sõvasspor’u 3-0 yendi. Sarõ-Lacivertli ekipte Brezilyalõ yõldõz Alex karşõlaşmanõn ilk daki- kalarõnda sakatlanarak oyundan çõktõ. Fenerbahçe’nin gollerini Ka- zõm, Emre ve Santos attõ. Spor’da AİLELERİN ARAZİ KAVGASI: 4 ÖLÜ 3. Sayfada ALTIN LEOPAR ‘ÇİNLİ KIZ’A 17. Sayfada 17 Ağustos felaketi için halktan toplanan vergilerin akõbeti bilinmiyor ‘BÜTÇEYE YAMA OLDU’ Oda başkanõ Yahya Arõ- kan, halktan toplanarak bütçe gelirleri içine yerleştirilen ortalama 25 milyar liranõn hangi “yõkõntõyõ” imar ettiğini kimsenin sorgulamadõğõnõ belirtti. Çeşitli bürokrat ve uzmanlar tarafõndan yapõlan açõklamalarõn, hemen hemen tüm projelerin yurtdõşõndan sağlanan kredilerle gerçekleştirildiğini ortaya koyduğu- nu belirten Arõkan, “Bu durumda deprem vergilerinden top- lanan para, adresine ulaşmamõştõr” dedi. 13. Sayfada ‘ADRESİNE ULAŞMADI’ Acõlar hâlâ taze Depremden ders alõnmadõ Felaketin üzerinden 10 yõl geçmesine karşõn acõlar hâlâ taze. 17 Ağustos 1999’da merkez üssü Kocaeli’nin Göl- cük ilçesi olan 7.4 şiddetindeki dep- remde yakõnlarõnõ yitiren yurttaşlar dün mezarlõklara akõn etti. Mezarlarõn ba- şõnda duygusal anlar yaşayan yurttaş- lar gözyaşlarõna boğuldu. 6. Sayfada Yalova’da imara kapatõlan Hacõmehmet Ovasõ 2 yõl geçmeden yeniden imara açõl- dõ. Yalova’da imar izinleri de 2 kattan 5 kata kadar çõktõ. Yõkõlan konutlarõn ar- salarõna TOKİ tarafõndan toplu konutun yanõ sõra özel hastaneler, dershaneler, alõş- veriş merkezleri yapõldõ. FARUK KIR- TAY’ın haberi 6. Sayfada ÖLENLER ANILIYOR YALOVA ESKİSİ GİBİ Tartışma hız kesmedi Atalay şehit aileleriyle görüştü, muhalefetin ‘açõlõm’ tepkisi sürdü Hacı Bektaş Veli’nin doğumunun 800’üncü yıldönümü nedeniyle Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen törenlere katılan Kültür ve Tu- rizm Bakanı Günay, birlik mesajları verdi. Hacıbektaş Belediye Başkanı Sel- manpakoğlu, zorunlu din derslerinin kaldırılmasını, cemevlerinin yasal statü- ye kavuşturulmasını istedi. Türkiye Değişim Hareketi’nin lideri Mustafa Sa- rıgül ise Alevilerin sorunlarını kendilerinin çözeceğini söyledi. 3. Sayfada İçişleri Bakanõ Beşir Atalay, “Kürt açõlõmõ” adõ altõnda yürütülen çalõş- malar kapsamõnda şehit ve gazi der- neklerinin temsilcileriyle bir araya gel- di. Şehit aileleri dernekleri, Atalay’a Türkiye’nin üniter yapõsõnõn korun- masõ, terör örgütü elebaşõ Abdullah Öcalan’õn isteklerinin dikkate alõn- mamasõ gerektiğini belirtti. Dernek temsilcileri Türkiye’de Kürt sorunu- nun olmadõğõnõ, PKK terörü sorunu olduğunu vurguladõ. 9. Sayfada Etkili bir bakan İsmailağa soruşturmasõna müdahale etti Savcıya cemaat telefonu Bilinci açõk, iletişimi tam Selçuk’un tedavisi devam ediyor Prof. İsa Eşme uyardõ: İHL’lere akın olacak İmam hatiplerde okuyan öğrenci sayõsõnõn 7 yõl- da 65 binden 145 binlere yükseldiğini anõmsa- tan eski YÖK Başkanvekili İsa Eşme, katsayõ düzenlemesinden sonra bu sayõnõn da katlana- cağõnõ söyledi. Eşme, “İmam hatip liseleri, ge- nel liselere alternatif okul haline gelecek. Çift baş- lõ eğitim yapõlanmasõ karşõmõza çõkacak” dedi. MAHMUT LICALI’nın haberi 9. Sayfada Vehbi Koç Vakfõ Amerikan Hastanesi’ne kaldõrõlan gazete- miz imtiyaz sahibi ve başyaza- rõ İlhan Selçuk’un yoğun bakõm ünitesindeki tedavisi sürüyor. Hastaneden yapõlan açõklamada, Selçuk’un bilincinin açõk ve ile- tişiminin tam olduğu, sol tara- fõndaki güçsüzlük halinin ve ko- nuşma bozukluğunun ise de- vam ettiği belirtildi. 8. Sayfada Hacõ Bektaş 800 yaşõnda Şehit yakınları rahatsız BAYKAL: YANLIŞA SÜRÜKLENMEYİZ 5. Sayfada BAHÇELİ: BAŞBAKAN TUZAĞA DÜŞME 4. Sayfada ‘AÇILIM’ İÇİN KRİTİK 4 AY 4. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog