Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

16 AĞUSTOS 2009 PAZAR CUMHURİYET SAYFA MÜZİK 7 HATİCE TUNCER Can Yüksel, 1999 Marmara Depre- mi’nde Yalova’da çocukluğunun yaz günlerini bõrakmõş. Şimdi bir müzisyen ve deprem hikâyelerinin şarkõlarõnõ ya- zõyor. Fotoğraf albümünde herkesin bir arada olduğu “an”larõ anlattõğõ ve dü- zenlemesini Atilla Özdemiroğlu’nun yaptõğõ “İlk Sayfalar” şarkõsõnõ, depre- min 10. yõlõnda internet ortamõnda ve radyolarda dinleyiciye ulaştõrõyor. Halen Bilgi Üniversitesi Müzik-Kom- pozisyon Bölümü 3. sõnõf öğrencisi olan Can Yüksel, 1999 Ağustosu’nda yaz ta- tilini geçirmek üzere Yalova’ya gitme- ye hazõrlanõyormuş. Babaannesinin Ceylankent’te enkazdan çõkarõldõğõnõ öğrenmiş. Aylar sonra gittiğinde o gü- zel yaz günlerini geçirdiği sitelerin yeri- nin bomboş olduğunu görmüş. Hikâye- sini kendisinden dinliyoruz: “Yalo- va’da bütün sahil sitelerle doluydu. Yaz aylarında 10 bin civarında insan yaşardı o sitelerde. Çok modaydı as- lında. Her yaz oraya giderdik. 13 ya- şına kadar hayatınızın en güzel gün- leri yaz dönemlerinde geçiyor. Esas arkadaşım dediğiniz insanları yazın tanıyorsunuz. Aslında 3.5 aylık bir süreç. Olmamasını hiç bilmiyordum. Depremdan sonraya kadar o yazlı- ğın, olmadığı zaman ne yapacağımız bende yerleşmemiş. Bir de çocukluk arkadaşları farklı bir şeydir. Onlarla birlikte büyüdüm hayatı sindire sin- dire. Mahalle kavramıyla büyüyen son nesiliz belki. Ondan sonra cep te- lefonları ile birlikte, internetle birlik- te sanal bir dünya başladı. Şimdi de siteler yapılıyor ama.. o dönem yazlık siteler çok sosyal olanakların olduğu yerlerdi.” ÇİZİK ATILDI “1999’da bir çizik atıldı ve geri dö- nüşü imkânsız hale geldi” diyor Can Yüksel ve devam ediyor: “O zamanlar ben hiç hissetmedim bu kadarını. Küçüktüm, babam Yalova’da kriz merkezinde yardım çalışmalarına ka- tıldı. 5-6 ay sonra önünden geçerken şoke olduk. Koskoca binaların yerin- de hiçbir şey yoktu. Ve denizi görür hale gelmiştik. Aslında sitelerin oldu- ğu yerde denizin görülmesi imkânsız- dır. Hiçbir şekilde girip içeriye baka- madık. Yıllar sonra evleri yıkılanla- ra, bir daire daha içerden yer verildi. O dönemde daha çok bu olaylara öf- ke duyduğum için genellikle hüzün tarafı daha sonra çıktı bende.” Can Yüksel, ortaöğrenimini tamamla- yõp Koç Üniversitesi’nde bir yõl hazõrlõk bölümünü okuduktan sonra İngiltere’ye gitmiş. İngiltere’de gemi inşa mühen- disliği okuduğu yõllarda depremin traje- disini içerisinde daha yoğun hissetmiş: “İngiltere yılları benim kendi kendi- me kalabildiğim bir dönemdi. O dö- neme kadar yaşadığım bir sürü tra- jik olayı aslında kapatmışım, yaşa- mamışım. Veya bir yerde saklı kal- mış. Tanıdığınız olmayan bir ülkede kendi kendime kalınca benim için çı- kar bir yol gerekiyordu. O yaşadığı- nız ana bir iz bırakmak gerekiyor.” ŞİİRLE TUTUNMAK 13 yaşõndan beri şiir yazan Can Yük- sel, İngiltere’de daha çok yazmaya baş- lamõş: “Orada okunan 3-4 senenin boşa geçmediğine kendinizi inandır- mak ve yaşamınızın bir değeri oldu- ğunu anlatmak gerekiyor. Müziği profesyonel olarak hayatıma katma- ya karar verdiğimde aslında çok ra- hatladım. Çünkü beni etkileyen olay- ları tek tek insanlarla paylaşabilmek çok büyük bir huzur veriyor. Müzik oradan çıktı. Aslında kendi içimdeki çarkların dönmesi için gereken bir şeydi. Çok büyük yol ayrımıydı ve çok iyi dönebildim o virajı. Ondan sonra.. mezun olduktan sonra tekrar sınava girip yetenek sınavıyla 2007 yılında Bilgi Üniversitesi Müzik Bö- lümü’ne girdim.” Can Yüksel, çocukluğunun en güzel günlerini geçirdiği yazlarõnõ Yalova’da yõkõntõlar arasõnda bõrakmõş Deprem hikâyelerinden şarkõlar İ L K S A Y F A L A R Her gün hasretle başlayan gece mehtapla parla- yan bu zor hisler geçmişe vuran/Yürek yorgun hep, acõlardan/Gölgem eski bir taşa sarõlmõş, varlõğõn değeri yok böyle/Ondan, rüyalarõmda hasretlerim- le/Yaşatõr geçmişi, saklarõm zevkle/Güneşin hevesle doğduğu yerlerde artõk hayat daha hoyrat/Yalnõzlõk özlem ve sevda içinde/Geçiyor yõllar, kadere inat/ Albümün ilk sayfalarõnda ailemle (dostlarla) res- mim var sonrasõ muamma/Sonra yalnõzlõklar/Can geçmişe doyamõyor.... K A Y B E D İ L E N L E R İ H İ S S E T M E KCan Yüksel röportaja geldiğinde üzerinde Atilla Özdemiroğlu ile 48 saate va- ran çalõşmasõnõn mutlu yorgunluğu vardõ. 2006 yõlõnda yazdõğõ “Geçmişin Sözü Var” adlõ 10 kõtalõk şiirinin 5 kõtasõnõ piyanoda bestelemiş ve “İlk Sayfalar” şar- kõsõ ortaya çõkmõş: “Aslında 2006 yılında yazıldı şiir. 1999’dan 2006’ya olayı yorumlamak için geçen zamanda kaybedilenleri hissetmeye başlıyorsunuz. Ceylankentte, Aydınkent, Aydın-4 siteleri vardı. Çok trajik olaylar biliyoruz tabii ki. Gidenler çok. Hatalar olduğunu görüyorsunuz. Sonradan çok ya- kından takip ettik ve çocukluk arkadaşlarımdan kimseyi görmedim. Birbiri- mizde telefon numaralarımız yoktu.. O 3 ay yaz bize yeterdi. Ertesi yıl nasıl olsa geleceğimizi düşünürdük. Bir şeylerin eksik olduğunu hissetmeye 4 yıl sonra başladım. Sonra hızlı bir sanal dünyaya geçiş olduğu için 21. yüzyılın öncesinde kaldı o günler.” S O N S A Y F A L A R A B A K M I Y O R Müzik hocalarõ aracõlõğõyla tanõştõğõ Atilla Özdemiroğlu, sihirli elini değdirdi- ği şarkõya, muhteşem bir senfonik ruh katmõş “İlk Sayfalar” şarkõsõ www.can- yüksek.com.tr adlõ sitesinde yüksek kalite indirilebilecek. Can Yüksel, ticari kay- gõ gütmediği için şarkõnõn yayõlmasõnõn tek yolunun internet ortamõ olduğunu söylüyor: “5 parça 4 şiirden oluşan büyük bir projeydi ama ‘İlk Sayfalar’ı önce çıkardık. Diğerlerini de 4-5 ay arayla çıkartmayı düşünüyoruz. Dep- remde yaşanmış hikâyelerin şarkıları olacak. İlk Sayfalar, albümün ilk sayfalarından bahsediyor. Yani herkesin bir arada olduğu dö- nemlere ışık tutuyor. Yıkıntıdan sonraki son sayfalardan bahset- miyor. Geçmişe dönüyor ve aslında özlem ve hüzün var.” haticetuncer@hotmail.com CMYB C M Y B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog