Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

İLHAN TAŞCI ANKARA - İsmailağa cemaa- tine yönelik soruşturmayõ yapma- sõ nedeniyle hedef haline gelen Er- zincan Cumhuriyet Başsavcõsõ İl- han Cihaner hakkõnda 18 Haziran 2009 tarihindeAdalet Bakanlõğõ müfettişlerinin “Neden cemaate dokundun?” soruşturmasõ baş- lattõğõ ortaya çõktõ. Cihaner’e, ce- maatin merkezi İstanbul’da oldu- ğu halde neden Erzincan’da ope- rasyon yaptõğõ suçlamasõnõn yö- neltildiği soruşturma belgesinde, cemaate yönelik soruşturmadaki delilleri açõklamasõ istendi. çekti. Ulaştõğõmõz soruşturma evra- kõnda, “İsmailağa cemaatinin merkezinin İstanbul’da olduğu açıkça belli olduğu halde” baş- savcõ Cihaner’in yetkisini aştõğõ sa- vunulurken, cemaatin merkezi Er- zincan’mõş gibi “yetkisi dışın- da” gibi pek çok yere talimat ya- zarak, şüpheli kişilerin evlerinde arama yapõlmasõ ve mevcutlu ola- rak Erzincan’a getirilmelerini is- tediği belirtildi. Başsavcõ Ciha- ner’in şüphelilerin evleri ile ce- maatin vakõflarõndaki aramalarõ jandarmaya yaptõrmasõ da soruş- turma kapsamõna alõndõ. Belgede, müfettişlerinin, şu il- ginç belirlemeye yer verdikleri belirtildi: “... İsmailağa ve Fethullah Gülen cemaatinin Hizbullah ve İBDA-C ile şimdiye kadar tespit edilmiş bir bağlantısı olmama- sına rağmen, 2007/6526 sayılı so- ruşturma şüphelilerinin Hiz- bullah, 2009/138 sayılı soruş- turmadaki şüphelilerin ise İB- DA-C mensubu olduklarından bahisle Erzincan İl Jandarma Komutanlığı’nın talebi üzerine önleme dinlemesi yapıldığı, bir suç unsuru saptanamadığı ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’nin 23.4.2009 tarihli yazılarında, yaptıkları bir so- ruşturma kapsamında şüpheli- ler hakkında Erzincan Başsav- cılığı’nca herhangi bir soruş- turma yapılıp yapılmadığı so- rulduğu halde, soruşturma bu- lunmadığı şeklinde yazı cevabı gönderdiğiniz...” Müfettişlerin, Başsavcõ Ciha- ner’den yanõtlamasõnõ istedikleri sorular arasõnda şunlar bulunu- yor: “İsmailağa cemaati mensu- bu olduğu anlaşılan şüphelilerin hangi suç örgütünü kurup, üye oldukları, amaçlarının ne oldu- ğu... İsmailağa cemaatinden baş- ka aynı şekilde faaliyet gösteren grup/tarikat/cemaat/örgüt ya- pılanmaları olduğu şüphesinin doğduğundan bahisle bir kısım suçların işlenip işlenmediğinin araştırılmasını talep ettiğiniz yazıda bahsettiğiniz şüphe ve soruşturmayı gerektiren delille- rin neler olduğu...” CMYB C M Y B GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Baştarafı 1. Sayfada rinden sayfalar dolusu görüşler yayımladı. Doğan Grubu’nun satışı az ama çoook ciddi ikinci gazetesi Radikal dün; “Türkiye’nin aydın- larına sorduğu yanıtlarını aldığı… ‘Başbakan ben olsaydım Kürt sorununun çözümü için ata- cağım 10 adım’ başlıklı” bir yazı dizisini bugün- den başlayarak yayımlayacağını ilan etti. Hükümete yardımcı olma çabası, başka yayın gruplarında görülmüyor; hele dinci, yandaş, ya- laka basında ve yazarlarında hiç! Demek ki Doğan Grubu memleket severlikte, yardımseverlikte birinci. Sadece görüş alma, öneri toplamakla kalmı- yorlar. Kürt sorununa çare üretmek için kafaları ça- lıştırıyorlar. Ertuğrul Özkök dün Hürriyet’teki köşesinde; başbakan olsa Kürt sorununun çözümü için ata- cağı adımları yazdı. “Yapılacak işleri önem sırasına göre sıralı- yor”: Süreç diye başlıyor… PKK’nin silah bırakma- sı isteğini ve Türkiye içindeki militanlarının dışarıya çıkarılmasını yapacağı işlerin başına alıyor. Sonra… Başbakan olsa; terör örgütünden mayın tarlaları haritalarının alınmasını… saldırı ol- madığı sürece operasyon düzenlenmeyeceğini terör örgütüne “taahhüt edeceğini” yazıyor. DTP’nin yapması gerekenlere de değiniyor. Ör- neğin anayasaya “etnik” ifadelerin konulması ıs- rarından vazgeçmesini… Resmi dilin Türkçe olduğunun vurgulanmasını ve… Başbakan olsa (DTP gibi) anadilde öğrenimin, öğretimin “temi- nat altına” alınmasını sağlayacağını açıklıyor… vs. vs... Oysa, Özkök ve benzeri çareler üretenler: PKK’nin silahı bir daha eline almayacağını, bir köşede bekleyip işine gelmeyen gelişmeler kar- şısında yine silaha sarılıp sarılmayacağını… kı- sacası potansiyel bir tehlike olarak kalıp kalma- yacağını araştıran ve karşı çare üreten “adımlar atmıyorlar”. Zaten “süreç” değişiklik içeren iki açıklamay- la hayli renklendi. Demokratik Toplum (Kürt) Partisi Başkanı Ah- met (Kürt) Türk ile grup başkanvekili, Başbakan ve İçişleri Bakanı’yla yaptıkları görüşmelerde Öca- lan’ı gündeme getirmediklerini, gelmediğini açıklamışlardı. Ama aynı gün İmralı’nın parlamentodaki bo- razanı, eşbaşkan Ayna Emine meydanlarda, Öcalan ve açıklayacağı yol haritası muhatap alın- madan sorunun çözümlenemeyeceğini söylü- yordu. Ne oldu? DTP kadrolarının siyasal ve örgütsel lider kabul ettiği Öcalan konusunda değişmez gö- rüşleri olduğu kanıtlandı. DTP Başkanı Ahmet Bey, çıktı ekranlara sürecin Öcalan’sız işleyemeyeceğini açıkladı. Hükümetle görüşmelerinde Öcalan’ın konu- şulmadığını yineleyerek kamuoyuna yalan söy- lediler. Sonra bu yalanı “iç baskılar” nedeniyle ya- lamak zorunda kaldılar. Başbakan ise açılıma yeni bir ad verdi: Milli Bir- lik Projesi! İçeriği “devlet ve hükümet politikası…” Açıklayacağı nasıl bir devlet politikası ise; ül- kenin AKP’ye oy vermeyen yüzde 68’inin gö- rüşlerini, duygularını temsil eden CHP ve MHP gibi iki önemli siyasal unsuru göz ardı edebilmenin çarelerini arıyor. Yandaş gördüğü DTP’den Öcalan kazığı yiyor. Neyse ki, kimi yayın organları AKP demokra- sisinde çarelerin tükenmeyeceğini kanıtlıyor… Hükümetin kendi başına devlet politikası oluş- turmasına katkıda bulunuyorlar! SAYFA 16 AĞUSTOS 2009 PAZARCUMHURİYET 8 HABERLERİN DEVAMI İstanbul PB 30 Edirne PB 33 Kocaeli PB 31 Çanakkale PB 31 İzmir A 33 Manisa A 35 Aydın A 38 Denizli A 39 Zonguldak PB 27 Sinop PB 27 Samsun PB 28 Trabzon Y 27 Giresun Y 27 Ankara PB 33 Eskişehir Y 32 Konya PB 34 Sıvas PB 28 Antalya A 36 Adana A 35 Mersin A 34 Diyarbakır A 40 Şanlıurfa A 40 Mardin A 36 Siirt A 39 Hakkâri A 30 Van B 29 Kars PB 27 Oslo Y 20 Helsinki Y 19 Stockholm Y 22 Londra PB 25 Amsterdam PB 21 Brüksel PB 25 Paris B 30 Bonn B 27 Münih B 31 Berlin B 30 Budapeşte PB 31 Madrid PB 38 Viyana PB 30 Belgrad PB 39 Sofya PB 28 Roma PB 30 Atina PB 32 Zürih B 31 Moskova PB 23 Aşkabat A 35 Astana PB 26 Taşkent A 36 Bakû PB 27 Bişkek B 32 Tiflis PB 33 Kahire B 33 Şam A 38 Ülkemizin kuzey ve ba- tı kesimleri parçalı bu- lutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile öğleden son- ra Eskişehir, Bilecik ve Bolu çevreleri kısa sü- reli ve yerel olmak üze- re sağanak, diğer yerler az bulutlu ve açık ge- çecek. Hava sıcaklığı 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerler de değiş- meyecek. Özellikle içerdeki dostlarım ve okurlarım için çevirdiğim Kip- ling’in “Eğer” şiirini sizlerden gelen öneriler, eleştiriler ve kat- kılarla geliştirmeye çalıştım. Ben zaten çok zor yazan biri- yim. “Eğer” çevirisi ise üç haftadır neredeyse artık bir karabasan ha- lini aldı: Beş değişik söylem geliştirdim çeviri seçenekleri için. Çünkü İngilizcenin cümle ya- pısıyla Türkçenin sözdizimi man- tığı birbirine pek de uymuyor. Yaptığınız çeviri “Hem sadık hem de güzel olsun” deyince, iş- ler çok daha zorlaşıyor. Neyse, sonunda birini seçtim ve artık bu defteri kapatmak is- tiyorum. Hemen belirtmeliyim ki bu şii- rin kültürümüze, anılarımıza, gün- lük yaşamımıza bu denli nüfuz et- miş olması beni şaşırttı. İçlerinde ünlü isimler, profes- yonel çevirmenler de olan okur- larımdan gelen yardımlar, anılar, yorumlar o denli çoktu ki, bunları yollayanların adlarını burada an- maya asla yerim yetmez. Hepsine minnetlerimi, teşek- kürlerimi, saygılarımı ve sevgile- rimi sunarak, biraz daha geliştir- meye çalıştığım çeviri modelle- rinden birini dikkatlerinize sunu- yorum: EĞER Eğer herkes çıldırmış, seni suçlarken… Başını dik tutmayı, Eğer herkes senden kuşkula- nırken… Kendine güvenmeyi, Ama bu kuşkuları da hoşgö- rüyle karşılamayı, Eğer beklemeyi ve beklemek- ten bıkmamayı, Veya hakkında yalan söylenir- ken… Yalan söylememeyi, Ya da senden nefret edilir- ken… Nefret etmemeyi, Ve yine de insanlara tepeden bakmamayı… Çokbilmişlik taslamamayı… Başarabiliyorsan: Eğer düş kurmayı… Ve düşlerine tutsak olmamayı, Eğer düşünmeyi… Ve düşüncelerini ihtiras haline getirmemeyi; Eğer hem Zaferi hem de Fela- keti göğüslemeyi Ve bu iki sahtekâra da eşit davranmayı; Eğer söylediğin gerçeklerin üçkâğıtçılar tarafından Aptalları tuzağa düşürmek için çarpıtıldığını duymaya dayan- mayı, Ya da yaşamını adadığın eser- lerin yıkıldığını gördüğünde Eğilip, kırık dökük araç gereç- lerinle onları yeniden inşa etme- yi Gerçekleştirebiliyorsan: Bütün kazanımlarını bir yere toplamaya Ve hepsini bir yazı-turayla ris- ke atmaya, Ve kaybettiğinde yeniden baş- tan başlamaya Ve kayıpların hakkında tek bir söz etmemeye; Eğer yüreğin, sinirlerin ve kas- ların… Yok olduktan sonra bile Onları yeniden dönüşün için zorlamaya, Ve içinde onlara “Dayan!” di- yen… İradenden başka hiçbir şey kalmamışken dayanmaya… Gücün yetiyorsa Eğer erdemlerini koruyarak ka- labalıklarla konuşmayı, Ya da insanlığını unutmadan krallarla birlikte yürümeyi bece- rebiliyorsan, Eğer ne düşmanların ne de sevgili dostların seni incitebili- yorsa; Eğer herkes sana güveniyor ama yapamayacağın şeyleri bek- lemiyorsa, Eğer acımasızca geçen her dakikanın her saniyesini… Bir uzun mesafe koşucusu gi- bi hakkını vererek yaşayabiliyor- san, İşte o zaman Dünya ve içinde- ki her şey senin olur, Ve daha da önemlisi... Sen artık Adam olmuşsundur oğlum. AYDINLANMA EMRE KONGAR ‘Eğer’: Okur Önerileriyle Yeniden ekongar@cumhuriyet.com.tr www.kongar.org Erzincan Başsavcõsõ Cihaner hakkõnda Adalet Bakanlõğõ’nca soruşturma başlatõldõ Gerekçecemaate‘dokunmak’ HACIBEKTAŞ (Cumhuriyet) - Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’nde bu yõl ay- rõm yaşandõ. Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) tarafõndan gerçekleştirilen et- kinlikler dün başlarken, Hacõbektaş Be- lediyesi ve Anma Kurulu’nun progra- mõ bugün gerçekleştirilecek. Bugün ay- rõca etkinlikler kapsamõnda “Alevi ça- lıştayı” da düzenlenecek. 46. Ulusal, 20. Uluslararasõ Hacõ Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri dün çeşitli kentler- den binlerce kişinin katõlõmõyla başla- dõ. Yurdun dört bir yanõnda Alevi ve Bektaşiler, Hacõ Bektaş Veli Müzesi, Çilehane ve Dedebağ gibi kutsal me- kânlarõ ziyaret edip kurban kestiler. Çi- lehane’deki Deliklitaş’tan geçerek gü- nahlarõndan arõndõlar. Aralarõnda Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanõ Ali Bal- kız ve Pir Sultan Abdal Dernekleri Ge- nel Başkanõ Fevzi Gümüş’ün de bu- lunduğu çok sayõda yurttaş, “Madımak müze olsun”, “Diyanet istemiyoruz”, “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek” sloganlarõyla Hacõ Bektaş Veli Dergâhõ’na doğru yü- rüyüşe geçti. Dergâh önünde basõn açõklamasõ yapan Balkõz, dergâhõn fe- derasyona bağlanmasõ isteğini yinele- di. Balkõz’õn konuşmasõ sõk sõk “Sı- vas’ın, Maraş’ın hesabı sorulacak”, “AKP halka hesap verecek” slogan- larõyla kesildi. Dün yapõlmasõ planla- nan “Alevi örgütleri Alevi Çalıştayı’nı değerlendiriyor” ve “Alevilerle Si- yaset” başlõklõ iki panel ise bugüne er- telendi. Bugün ise Hacõbektaş Beledi- yesi ve Anma Kurulu’nun programõ başlayacak. Cumhurbaşkanõ Abdullah Gül’ün yanõ sõra Kültür ve Turizm Ba- kanõ Ertuğrul Günay, DSP Genel Başkanõ Masum Türker, Yeni Parti Genel Başkan Vekili Ruşen Özmen, Şişli Belediye Başkanõ Mustafa Sarı- gül’ün katõlmasõnõn beklendiği bu yõl- ki etkinliklerde CHP Genel Başkanõ Deniz Baykal’õn yer almayacağõ açõk- landõ.Belediye Başkanõ Alirıza Sel- manpakoğlu, doğumunun 800. yõlõ ol- masõ nedeniyle Hacõ Bektaş Veli’nin tüm yönleri ile ele alõnacağõ iki ayrõ otu- rum düzenleyeceklerini söyledi. 19 Ağustos’a kadar devam edecek etkin- liklerde Ali Asker, Ali Çağan, Cen- giz Özkan, Dertli Divani, Emre Sal- tık, Emrah Mahzuni, Erdal Akkaya, Erdal Erzincan, Esra Öztürk, Fer- hat Tunç, Gülcihan Koç, Hüseyin Beydilli, Mazlum Çimen, Mercan Erzincan, Muharrem Temiz, Mus- tafa Özarslan ve Grup Çığ, Nurettin Rençber, Pınar Sağ, Taner Özdemir, Telli Kılıç, Tolga Sağ gibi sanatçõlar da konserler verecek. SEYFETTİN METE ÇORUM - Kayseri’den Çorum’a gide- rek kendilerini Hõzõr ve İlyas Peygamber olarak tanõtan ve cennetten yer ayarladõkla- rõnõ söyleyen iki kişi, beş kişiden 20 bin li- ra alarak kayõplara karõştõ. Şahõslardan biri- si Kayseri’de yakalanõrken kendini İlyas Peygamber olarak tanõtan kişi aranõyor. İddialara göre, Kayseri’den yola çõkan Hakan Ö. (33) ve Orhan Ç. (30), Ço- rum’da dini duygularõ güçlü kişileri takibe aldõ. Dolandõrõcõlar, cennetten yer verdiklerini, alacak- larõ paranõn iki katõ ola- rak geri döneceğini söy- leyerek 5 kişiden yakla- şõk 20 bin lira değerinde ziynet eşyasõ ve nakit pa- ra alarak kayõplara karõş- tõ. Dolandõrõldõklarõnõ an- layan yurttaşlar polise başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekip- leri, Kayseri Emniyet Müdürlüğü’yle yap- tõklarõ ortak operasyonda kendini Hõzõr Peygamber olarak tanõtan Hakan Ö’yü Kayseri’de yakaladõ. Hakan Ö. çõkarõldõğõ mahkemece tutuklandõ. Hızır yakalandı İlyas aranıyor SAHTE PEYGAMBERLER DURUMU İYİYE GİDİYOR TRABZON (Cumhuriyet) - Ortodoks Hõristiyanlar tarafõndan kutsal kabul edilen ancak ibadete kapalõ olan Sümela Manastõ- rõ’nda, 500 kişilik bir turist grubu ayin yap- mak isteyince gergin anlar yaşandõ. Aralarõnda Selanik Valisi Panayotis Psomyadis ve Rus milletvekili İvan Savi- dis’in de bulunduğu Rus, Gürcü ve Yunan Ortodoks Kilisesi mensuplarõ, dün sabah saatlerinde 3 özel uçakla Trabzon’a geldi. Yaklaşõk 500 kişilik grup, manastõrda iki din adamõ eşliğinde mum yakmak istedi. Trabzon Müzeler Müdürü Nilgün Yılma- zer, gruba yasalar gereği burada ayin ya- pamayacaklarõnõ söyleyerek Rus milletve- kili Savidis’in yaktõğõ mumu da söndürdü. Bunun üzerine Savadis ve Psomyadis Yõl- mazer’in üzerine yürüdü. Gerginliğin ar- dõndan açõklama yapan Psomyadis “Biz bu- raya ibadet yapmaya geldik. Burada ayi- nin yasak olduğunu gösteren bir yazı yok. Ben Pontusluyum, Trabzonluyum. Benim atalarım dedelerim burada büyü- müş. Sonra Yunanlıyız, sonra da Selanik Valisiyim” dedi. Grup, dualarõn bitmesinin ardõndan manastõrdan ayrõldõ. Sümela’da gerginlik AYİN YAPMAK İSTEDİLER Başsavcõ Cihaner’in Erzurum ile cemaat soruşturmasõ konusunda yetki tartõşmasõna girmesi ve kendilerinin by-pass edilmeye çalõşõldõğõnõ Ankara’ya iletmesinin ardõndan, bakanlõkça soruşturma için düğmeye basõldõğõ saptandõ. Soruşturma belgesinde delillerinin İsmailağa cemaati dosyasõnda olmasõna karşõn müfettişlerce bunun açõklanmasõnõn istenmesi dikkat çekti. Hakan Ö. IŞIL ÖZGENTÜRK sevenleri öldürmekte acele ediyorlardõ. Hep aceleleri vardõ. Aradan 26 yõl geçti, bu acele unutuldu mu? Ateş düştüğü yeri yakar derler, yakõn tarihin bu acõmasõz ateşi hepimizi yakmalõ. İdam edilen- leri, işkencede öldürülenleri, faili meçhulleri, onurlarõ ayaklar altõna alõndõğõ için yaşamõnõ ye- niden düzenleyemeyenleri, alkolik olanlarõ, in- tihar edenleri unuttuk mu? Unutmak bazõ du- rumlarda bilmediğimiz bir şey olmalõ. Ama ba- ğõşlamak, işte bunu becerebiliriz ama yüz yüze bir hesaplaşmadan sonra. Ne acõdõr ki, yeni bir demokratik açõlõmõ ha- yata geçirmeye çalõşan Türkiye Cumhuriyeti’nin de yakõn tarihi hiçbir hesaplaşmadan geçmedi. Dünyada cuntacõlarõnõ koruyan tek cumhuriye- tin bir yurttaşõ olmak bugünlerde bana fazlasõyla ağõr geliyor. Ve hep aklõmda şu sözler: “Acele ediyorlar, kısa oldu.” ‘Acele Ediyorlar, Kısa Oldu’ Baştarafı Arka Sayfada Hacõ Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri bugün başlõyor İstanbul Haber Servisi - Gazetemiz İm- tiyaz Sahibi ve Başyazarõ İlhan Selçuk, ön- ceki gece rahatsõzlanarak, konuşma bozuk- luğu ve vücudunun solunda kuvvetsizlik şi- kâyetleriyle Vehbi Koç Vakfõ Amerikan Has- tanesi’ne kaldõrõldõ. Yoğun Bakõm Servisi’ne alõnan Selçuk’un genel durumunun iyi ve bi- lincinin açõk olduğu belirtildi. Selçuk’un, doktorlarõna esprili yanõtlar verdiği açõklandõ. İlhan Selçuk önceki gece saat 21.10 sõra- larõnda rahatsõzlandõ. Konuşma bozukluğu ve vücudunun sol yarõsõnda kuvvetsizlik ya- kõnmasõ ile hastaneye kaldõrõlan Selçuk’a ilk müdahaleyi daha önce kalp rahatsõzlõğõ sõ- rasõnda da tedavisini yapan ekipteki doktorlar Doç. Dr. Atıf Akçevin, Dr. Genco Yücel, Dr. Zekiye Kural yaptõ. İncelemeler sonu- cunda, Selçuk’un beyninin sağ tarafõndaki kan põhtõsõnõn damarlarda beslenme bozuk- luğuna neden olduğu saptandõ. Doktorlar, Selçuk’un ilaç tedavisinin sürdüğünü, pa- zartesi günü hastalõğõn seyrine göre tedavi- nin belirleneceğini belirtti. Selçuk’un durumuna ilişkin bilgi veren ga- zetemiz Genel Yayõn Yönetmeni İbrahim Yıldız, “Konuşma problemi nedeniyle eve çağrılan ambulansla hastaneye götü- rüldü. O sırada kendisini daha önce ame- liyat eden doktorlar da hastanedeydi. Bir kan pıhtısı beynine gitmiş. Bilinci açık, konuşabiliyor. Hayati tehlikesi yok, du- rumu iyiye gidiyor. Sağlık durumu yarın akşama kadar netlik kazanacak” dedi. Amerikan Hastanesi dün bütün gün zi- yaretçi akõnõna uğradõ. İlhan Selçuk yoğun bakımda Erol Manisalı hastanede Haber Merkezi - Ergenekon davasõ kapsamõnda bir süre Silivri Cezaevi’nde tutuklu yargõlanan gazetemiz yazarõ Prof. Dr. Erol Manisalõ, kan değerlerinde aşõrõ düşme meydana gelmesi nedeniyle dün acilen hastaneye kaldõrõldõ. Doktorlarõ, Manisalõ’nõn bir süre hastanede kalacağõnõ, kemoterapiye devam edebilmesi için kan değerlerinin düzelmesi gerektiğini söyledi. Hem festival hem çalıştay Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ndeki ba- gaj taşıyıcı sistemlerinde sabah saatlerinde arıza meydana geldi. Dış Hatlar Terminali’ne gelen yolcular, check-in işlemlerini yaptırmak üzere kontuvarlara yöneldiklerinde uzun kuyruklarla karşılaştı. Arıza nedeniyle taşıyıcı bantlar üzerin- de ve terminalde bagaj yığınları oluşurken, bazı yolcular yetkililerin kendilerini bilgilendirmediği gerekçesiyle duruma tepki gösterdi. Bunun üzeri- ne bagajlar görevliler tarafından elle taşındı. Ha- valimanı yetkilileri ise arızanın yaklaşık 45 daki- kada giderildiğini, ancak bu süre içerisinde aşırı birikme olduğunu söylediler. (Fotoğraflar: AA) Havaalanında bagaj işkencesi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog