Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 16 AĞUSTOS 2009 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER 5 POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Toprak Açılımı... Beyaza durmuş eski evlerin, kırmızı kiremitli ça- tılarının üzerinden bir yıldız kayıyor. İmbat çıkıyor akşam saatlerinde... Gün yavaş yavaş kaybolurken poyraz patlıyor. Deniz bir başka denize karışırken kuş cıvıltıları duyuluyor. Ruhları bir olmuş yelkenlilerin renkli atlaslarında, deniz kabuklarının yaşamla kucaklaştığı za- man, kıran suların inatçılığı çıkıyor karşımıza. Bir anda zaman duruyor... Tarihin derinliklerinden gelen sesler kaplıyor çevremizi... Doğanın giderek yok olduğunu gör- mek insanın içini acıtıyor. Niğde’de “çokuluslu altın avcıları”na karşı tek yürek olmuş yüzlerce insanın yürüyüşü, yö- neticilerin duyarsızlığına karşı olan tepkileri... Maden Köyü Çevre Platformu’nun Ulukışla ve Porsuk köyünde başlattıkları eylemi kaç kişi bi- liyor? İki köyde, köylülerin topraklarının kamulaştırı- lıp altın avcılarına verilmek istendiğini... Türkiye’nin tarım alanlarının yabancılara peş- keş çekileceğini!.. Her şey açık seçik yapılıyor, halk “Kürt açılı- mı” masalıyla uyutulurken, Der Spiegel dergisinin haberinde (27 Temmuz 2009) Tükiye’nin Tarım Bakanı Çin, Japon, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine sesleniyor: “Gelin, beğenin, Türkiye’den istediğiniz toprağı alın...” Toprak satan öteki ülkeler ise Kara Af- rika ülkeleri, Kamboçya, Pakistan, Filipinler gi- bi üçüncü dünya ülkeleri. Alman dergisine göre petrolle eşdeğer yeni sö- mürgecilik. Toprak satın alan ülkeler, ürettikleri sebzeyi ve meyveyi kendi ülkelerine doğrudan götürecek- ler. Tarlaları bizim suyumuzla sulayacaklar, ürün toplayacaklar. Böylece salt meyve ve sebze değil suyumu- zu da götürmüş olacaklar. Bu da anlayanlar için toprak açılımı! Manisa’nın Turgutlu ilçesinin Çaldağı... Bir İngiliz şirketi nikel madeni çıkarıyor... Şir- ketin adı Sardes... Salihli yakınlarındaki Sart ha- rabelerinden esinlenmiş adını... Eski Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe, NTV’de yeşil ekranda anlatıyor: “Bu şirket bölgede dediğim dedik, çaldığım dü- dük anlayışıyla hareket ediyor. Çok güçlü bir fir- ma. Siyasi gücünün de farkında. Büyük devlet ola- nağını da arkasına almış.” Yoksa İngiliz firması Sardes mi başını yedi Pe- pe’nin?.. Çünkü madenin çalışması için imza atmadı. İzmir Efemçukuru’na altın madeni ruhsatı ve- rildi. Çok sayıda yargı kararı olmasına karşın ça- lışmalar başladı. Üç milyon kişi yaşıyor İzmir’de... İzmir’in içme suyu bu yüzden kirlenecek! Çokuluslu altın avcıları Türkiye’nin ormanları- na, ovalarına göz dikmişler... İnsan sağlığı onlar için hiç önemli değil. Türkiye’yi Kara Afrika ülkelerinden biri zanne- diyorlar... Çokuluslu altın avcıları, orman alanlarında çalışmalarıyla ilgili yaşanan sorunu, Bakanlar Ku- rulu gündemindeki yönetmelikle aşmaya hazır- lanıyor. Az sayıda çevreci kuruluşlar, didiniyorlar ses- lerini duyurmak için... Seslere kulak veren bir yetkili yok! Bergama Ovacık’tan Tunceli Ovacık’a değin hukuk çiğnenip, çokuluslu altın avcılarına top- raklarımız peşkeş çekiliyor. Yabancı maden dergileri altın madenlerine “Türk Lokumu” diyorlar. Beyaza durmuş eski bir evin bahçesindeki zey- tin ağacının dibine oturup, mavi sulara bakıyo- rum... Güneş kayboluyor Biga Yarımadası’nın üze- rinden... Sefa Taşkın’ın “Ağaçlar Ağlar mı Berga- ma’da?” adlı şiir kitabının ilk sayfasına göz atı- yorum: “Denizin dizinde / Gece lacivert / Yıldızları sa- yıyorum Hangisi bugün / Hangisi dün Köpükler oynaşıyor çakıllarla / Sessizliği öğü- tüyor zaman / Hanımeli kokuyor parmaklarım Nerdeyim / Nerdesin Gece kırlangıcı susuyor / Akıyor karanlıkta ka- yık / Gözlerim ışığı içiyor Ben kimim / Sen kimsin İstemek başlangıçmış / Kalabalıklar türkü / Çığ- lıklar sert duvar Yaralı güldür yüreğim.” hikmet.cetinkaya@cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212 343 72 69 Mağdurlar adalet istiyor AKÇAY (Cumhuri- yet) - Balõkesir’in Edre- mit ilçesine bağlõ Akçay beldesinde düzenlenen 6. Akçay İda Kültür ve Sa- nat Şenliği kapsamõnda dün “Türkiye’nin Ger- çekleri” konulu panel ya- põldõ. Panelde konuşan CHP Grup Başkanvekili Kemal Kõlõçdaroğlu, de- mokrasiden yana izleni- mi veren AB’nin Erge- nekon davasõna ses çõ- karmamasõnõ eleştirerek “Ses çõkarmõyor çünkü kendi çõkarlarõnõ koruyan bir iktidar var” dedi. Ga- zetemiz Ege Temsilcisi Serdar Kõzõk da Kürt açõ- lõmõnõn emperyalizmin yeni bir planõ olduğunu vurguladõ. Mağdurlar adalet istiyor İstanbul Haber Ser- visi - 31 Ocak 2008’de Davutpaşa’da bir iş mer- kezinde meydana gelen, 21 kişinin yaşamõnõ yitir- diği, çok sayõda kişinin yaralandõğõnõ patlamanõn mağdurlarõ Taksim Mey- danõ’nda 8. kez toplana- rak adalet istediler. Pat- lamada yaşamõnõ yitiren Hasan Akhun’un yakõnõ Aziz Akhun sorumlula- rõn yargõlanmasõnõ iste- diklerini söyledi. ABD’de süper Türk öğrenci NEW YORK - (AN- KA) ABD’nin seçkin üniversitelerinden, New York kentinin Long Is- land bölgesinde bulunan Stony Brook Üniversite- si’nin Siyaset Bilimi bö- lümünde öğrenim gören Türk öğrenci Hasan Ak- bulut, 6 yõlda bitirmesi gereken yükseköğrenim ve mastõrõnõ 4 yõlda ta- mamlama başarõsõnõ gös- tererek okul tarihine geç- ti. Akbulut, en yüksek not ortalamasõnõn 4 oldu- ğu okuldan, 3.8 derecesi ile mezun oldu. Alili serbest İstanbul Haber Ser- visi - Ulusal Kanal’da yapõmcõ ve sunucu ola- rak çalõşan Teoman Alili dün savcõlõktaki ifadesi- nin ardõndan serbest bõ- rakõldõ. İstanbul Yaban- cõlar Şubesi tarafõndan gözaltõna alõndõktan son- ra Terörle Mücadele Şu- besi’ne götürülen Alili, Ergenekon soruşturmasõ- nõ yürüten Savcõ Zekeri- ya Öz’e ifade verdikten sonra serbest bõrakõldõ. Alili, Yabancõlar Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Polis memuru şehit oldu ADANA (Cumhuri- yet Bürosu) - Adana’da terör örgütü PKK sempa- tizanlarõnõn düzenlediği korsan gösteri sõrasõnda, 1 polis memuru bõçak- landõ. Polis memuru ağõr yaralõ olarak kaldõrõldõğõ hastanede şehit oldu. Po- lis, olayla ilgili olarak operasyon başlattõ. 229. eylem İstanbul Haber Ser- visi - Cumartesi Anneleri olarak bilinen kayõp ya- kõnlarõ Galatasaray’da yaptõklarõ 229. oturma eyleminde Diyarbakõr’da görülmekte olan JİTEM davasõnõn Ergenekon’la birleştirilmesini istedi. İnsan Haklarõ Derneği (İHD) İstanbul Şube- si’nden Sebla Arcan, da- vanõn eylül ayõnda zama- naşõmõna uğrayacağõna dikkat çekti. Üç aşamalõ çözüm planõEMİNE KAPLAN ANKARA - Siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin Kürt açõlõmõyla il- gili önerilerini alan, ancak kendi çözüm planõnõ paylaşmayan AKP hükümeti, 3 aşamalõ bir plan hazõrlõyor. Başbakan Tayyip Erdoğan, Kürt so- rununun çözümü için kõsa, orta ve uzun vadeli bir yol haritasõ belirleye- ceklerini açõklarken; uzun vadede ana- yasa değişikliklerinin de olacağõ me- sajõnõ verdi. AKP’nin, 3 aşamalõ olarak hazõrlõklarõnõ sürdürdüğü çözüm pla- nõnda şu değişikliklerin gündeme ge- leceği belirtiliyor: KISA VADEDE YAPILACAK- LAR: CHP ve MHP’nin Kürt açõlõmõ- na destek vermemesi nedeniyle TBMM’de olasõ tartõşmalara karşõ hü- kümetin tek başõna yapabileceği deği- şikliklere öncelik verilecek. Bu çerçe- vede yönetmelik ve tüzük değişiklikleri yapõlacak, genelgelerle bazõ uygula- malarõn gerçekleştirilmesi kolaylaştõ- rõlacak. Bu kapsamda Kürtçe kurslarõn açõlmasõnõn kolaylaştõrõlmasõ, özel tel- evizyonlarõn Kürtçe yayõn yapmalarõ- nõn sağlanmasõ hedefleniyor. Belediye yasasõna göre belde isimleri, belediye meclisi üye tam sayõsõnõn en az dörtte üç çoğunluğunun kararõ ve valinin gö- rüşü üzerine İçişleri Bakanlõğõ’nõn ona- yõ ile değiştirilebiliyor. Hükümetin, bu maddeye işlerlik kazandõrarak çok sayõda belde ismini değiştirmesi bek- leniyor. Çocuklara Kürtçe isimlerin verilmesiyle ilgili engellerin de kaldõ- rõlmasõ hedefleniyor. ORTA VADEDE YAPILACAK- LAR: Yönetmelik ve tüzük değişik- likleri ile gerçekleştirilemeyecek pro- jelerin orta vadede yasa değişiklikleriyle yaşama geçirilmesi planlanõyor. İlçe isimleri ancak yasa değişikliğiyle de- ğiştirilebiliyor. Hükümetin, ilk olarak bu konuda bir yasa değişikliği yapma- sõ bekleniyor. Bu çerçevede seçenekli değişiklikler üzerinde durulurken; bir torba yasayla ilçe isimlerinin tek bir ya- sayla değiştirilmesi ya da belediye ya- sasõna eklenecek bir maddeyle ilçe AKP Kürt sorununun çözümü için kõsa, orta ve uzun vadeli yol haritasõ hazõrlõyor Hükümet, kõsa vadede yönetmelik ve tüzük değişiklikleriyle Kürtçe kurslarõnõn açõlmasõnõn kolaylaştõrõlmasõ, özel televizyonlarõn da Kürtçe yayõn yapmasõ, belde isimlerinin değiştirilmesi; orta vadede yasa değişiklikleri; uzun vadede de anayasa değişikliği ile vatandaşlõk tanõmõnõn yeniden yapõlmasõ, Kürtçe eğitim yolunun açõlmasõ, yerel yönetimlerin güçlendirilmesini hedefliyor. Tuzla’da protesto İstanbul Haber Servisi - Limter-İş Sendi- kasõ üyeleri, önceki gün elektrik kaçağõ nede- niyle İrfan Uçkur’un hayatõnõ kaybettiği, Sa- tõlmõş Duran’õn da ağõr yaralandõğõ Tuzla Ge- mi Tersanesi’nin önünde protesto gösterisi yaptõ. Limter-İş Sendikasõ Genel Başkanõ Cem Dinç, Uçkur’un Tuzla Tersaneler Bölge- si’nde iş cinayetine kurban giden 101, Türki- ye genelinde 127. işçi olduğunu belirtti. Uç- kur’un hayatõn kaybettiği, İsmet Üner’in pat- ronu olduğu tersanede bugüne dek 11 işçinin öldüğünü söyleyen Dinç, tersanelerdeki işçi cinayetlerinden patronlar kadar AKP hükü- metinin de sorumlu olduğuna dikkat çekti. isimlerinin değiştirilme- sinde İçişleri Bakanlõğõ ya da Bakanlar Kuru- lu’nun yetkili kõlõnabile- ceği kaydediliyor. Bu süreçte Türk Ceza Yasasõ’nõn “etkin piş- manlık” başlõklõ 221. maddesinin değiştirilme- sinin gündeme gelmesi bekleniyor. Hükümetin, adõ af olarak nitelendiril- meyecek şekilde söz ko- nusu maddeyi, örgüt yö- neticilerinin de yararla- nabileceği şekilde değiş- tirmeyi planladõğõ kayde- diliyor. Bazõ AKP’liler, iadesi istenen 200 örgüt yöneticisinin anlaşma ya- põlacak ülkelere gitmele- ri sağlanarak örgütün da- ğõlmasõnõn sağlanabile- ceğine dikkat çekiyor. Ancak bunun nasõl bir formülle gerçekleştirile- bileceği henüz netlik ka- zanmadõ. TCY’de yapõlacak de- ğişiklikle gösterilerde po- lise taş atan çocuklarõn ağõr ceza mahkemeleri kapsamõndan çõkarõlmasõ da tartõşõlan düzenlemeler arasõnda yer alõyor. UZUN VADEDE YA- P I L A C A K L A R : AKP’nin, MHP ve CHP’nin Kürt açõlõmõna soğuk bakmasõ nedeniyle en fazla zorlanacağõ süreç anayasa değişikliği ola- cak. Anayasanõn “Türk vatandaşlığı” başlõklõ 66. maddesinin yer almasõ- na kesin gözüyle bakõlõ- yor. AKP kulislerinde, “Türk devletine vatan- daşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür” hük- münü düzenleyen 66. maddenin “Devlete va- tandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türkiye Cumhuriyeti vatanda- şıdır” ya da “Vatandaş- lık temel bir haktır. Ka- nunun öngördüğü esas- lara uygun olarak bu statüyü kazanan herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır” biçimin- de değiştirilebileceği kay- dediliyor. Olasõ bir başka anaya- sa değişikliğinin ise Kürt- çe eğitimin önünün açõl- masõ ve yerel yönetimle- rin güçlendirilmesiyle il- gili olacağõna dikkat çe- kiliyor. Anayasanõn 42. maddesinin “Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumların- da Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak oku- tulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim ku- rumlarında okutulacak yabancı diller ile ya- bancı dille eğitim ve öğ- retim yapan okulların tabi olacağı esaslar ka- nunla düzenlenir” hük- münü düzenleyen fõkra- sõnõn “Eğitim ve öğretim dili Türkçedir. Türkçe- den başka dillerde eği- tim ve öğretim yapıl- ması ile ilgili esaslar, demokratik toplum dü- zeninin gereklerine uy- gun olarak kanunla dü- zenlenir” biçiminde de- ğiştirilerek Kürtçe eğiti- min önünün açõlabileceği kaydediliyor. Anayasa- nõn yerel yönetimlerle il- gili maddelerinde de de- ğişiklik yapõlarak, yerel yönetimlerin daha da güç- lendirilmesi hedefleniyor. ERZURUM (Cumhuriyet) - MHP Genel Baş- kanõ Devlet Bahçeli, iktidarõn Kürt açõlõmõna sert tepkilerini sürdürerek “PKK terör örgütü, 25 yılda başaramadığını, siyasallaşarak bugün- kü AKP iktidarıyla başarmaktadır” dedi. Bahçeli, Erzurum’da Cemal Gürsel Spor Sa- lonu’nda düzenlenen partisinin il kongresinde yaptõğõ konuşmada, Türkiye’nin etnik bir bö- lünmeyle karşõ karşõya olduğunu söyledi. Hü- kümetin terörle mücadele etmek yerine Türki- ye’yi etnik bölünmeye götürebilecek gaflet, hatta ihanet içine girdiğini söyleyen Bahçeli, “Türkiye’de, demokratikleşme adı altında PKK terör örgütü, 25 yılda başaramadığını si- yasallaşarak bugünkü AKP iktidarıyla ba- şarmaktadır” diye konuştu. Bahçeli, Cum- hurbaşkanõ Abdullah Gül’e, “yuh” diye bağõ- ran partililere tepki gösterdi. Gül’ün “Türkiye’de Kürt sorununda iyi şeyler olacaktır” sözleri- nin daha sonra Başbakan tarafõndan yinelendi- ğini anõmsatan Bahçeli, şöyle devam etti: “Şim- di de birtakım sivil toplum kuruluşlarından destek bulunarak Türkiye’deki bölücü terör sorununu Kürt sorunu haline dönüştürüp, Türkiye’yi bu kimlik üzerinden, bu etnik ya- pı üzerinden bölme hatası işlenmektedir.” Bahçeli, Başbakan Erdoğan’õn Rize’deki ko- nuşmasõnda kendisine yönelik olarak “Haddini bil” diye seslenmesine de “Asıl siz haddinizi bi- lin, ne söylediğinizi kulağınız duysun” diye kar- şõlõk verdi. AKP ile DTP’lilerin paralel hareket ettiklerini belirten Bahçeli, iki parti arasõnda ör- tülü koalisyon başladõğõnõ savundu. Erdoğan’õn konuşmasõnda AKP’lilerin ağladõğõnõ anõmsatan Bahçeli, “Şırnak’ta 13 Mehmetçik şehit olur- ken neredeydi bu ağlayanlar?” dedi. ‘İkipartiarasındaörtülükoalisyonvar’ AKP VE DTP’YE YÜKLENEN BAHÇELİ: TÜRKİYE ETNİK BÖLÜNMEYLE KARŞI KARŞIYA MHP lideri Bahçeli.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog