Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

Haber Merkezi - Pop müziğin sevilen seslerinden Nil Karaibra- himgil’in, Türk Halk Müziği sanat- çõsõ Neşet Ertaş için önce “Neşet Ertaş’ı tanımıyorum”, sonrasõn- da da ise “Neşet Ertaş benim sa- yemde tanındı” sözleri ile başla- yan gerginlik, Karaibrahim- gil’in yazdõğõ bir özür mektu- bu ve ardõndan Ertaş’õn katõl- dõğõ radyo programõna bağla- narak özür dilemesi ile son buldu. Karaibrahimgil, “Çok saygıdeğer Neşet Ertaş, bu- gün, yüzümü solgun gören babam sordu: ‘Neyin var kõ- zõm?..’ ‘Sorma baba’ dedim, ‘Neşet Ertaş’õ üzmüş olabili- rim. Sözlerim yanlõş anlaşõldõ, o gerçek sanabilir. Kelimeleri sev- miyorum, çok kayganlar...’ Ba- bam, ‘Neşet Ertaş’õ babaan- nen çok dinlerdi. Çok severdi. Evde bir dolu plaklarõ vardõ’ de- di” diyerek başladõğõ mektubu “Bir kusurum olduysa affo- la” sözleri ile bitirdi. Ertaş’õn bu özrün ardõndan “Ol- madan oldum sanan bi- rinin çocukça lafları. Nil ham meyve, kusu- runa bakmam” de- diği öğrenildi. Tüm bu yaşanan- lar sonrasõnda ise Nil Karaibrahimgil, Ertaş’õn konuk ol- duğu programa telefonla bağlana- rak “Bu yanlış anlaşılmalar için siz- den ve sizi seven herkesten özür di- liyorum. Bu coğrafyada çalan bir âşığı tanımamak ancak benim ek- sikliğimdir. Bir hafta sitemde sa- dece sizin türkülerinize yer vere- ceğim. Ellerinizden öpüyorum” dedi. Bu sözlerin ardõndan Ertaş büyük bir tevazu göstererek “Sizin gibi genç bir kızımızın benim gibi 70’i aşmış bir sanatçıyla ilgilenmiş ol- ması ayrıca gönül tazelemek gibi bir şey. Buyurduğunuz gibi, tür- külerimi sitenize eklemeniz geleceğe bir teminattır. Ben sizi kızım ola- rak görüyorum. Onun için bu mev- zunun kapanmasını istiyorum. Bir müzik kanalının suyu aynıdır, dal- ları ayrı ayrı olmuş hiç önemli de- ğil, her meyvenin ayrı ayrı tadı var. Geleceğinizin parlak olmasını di- leyerek, size başarılar diliyorum” dedi. CMYB C M Y B C İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayõn Yönetmeni: İBRAHİM YILDIZ ●YazõişleriMüdürleri:MehmetSucu, Güray Öz (Sorumlu) ● Miyase İlknur (Ek Yayõnlar) ● Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Yayõn Kurulu: İlhan Selçuk (Başkan), Emre Kongar (Başkan Yardımcısı), Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şük- ran Soner, İbrahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsilcisi: Mustafa Balbay Ahmet Rasim Sok. No: 14 Çankaya 06550 An- kara Tel: (0312) 4423050 Faks: (0312) 4423010 İzmir Temsilcisi: Serdar Kızık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: (0232) 4411220, Faks: (0232) 4418745 Adana Tem- silcisi: Çetin Yiğenoğlu, İnönü Cd. 5 S. Aksoğan İş H. Kat 1 Tel: (0322) 3631211, Faks: (0322) 3631215 Antalya Temsilcisi: Ahmet Oruçoğlu Cumhuriyet Mey- danõ Yõldõz Ap. B Blok No: 80/5 Tel: (0242) 2480057 Faks: (0242) 2430509 İdare Müdürü: Hüseyin Gürer Mali İşler: Bü- lent Yener Satõş: Fazilet Kuza Cumhuriyet Reklam: Genel Müdür: Özlem Ayden Genel Müdür Yardõmcõsõ: Nazende Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Re- zervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımlayan ve Yönetim Yeri: Yeni Gün Haber Ajansõ Basõn ve Yayõncõlõk A.Ş, Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No: 2. 34381 Şişli/İstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygõn süreli yayõn Baskı: DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul Dağıtım: YAYSAT Doğan Medya Tesisleri Hoşdere 34850 Esenyurt İstanbul 16 AĞUSTOS 2009 İmsak: 21.41 Güneş: 6.08 Öğle: 13.16 İkindi: 17.02 Akşam: 20.11 Yatsõ: 21.41 İstihbarat: Cengiz Yıldırım Ekonomi: Hasan Eriş Dõş Haberler: Özgür Ulusoy Kültür: Celal Üster Spor: Arif Kızıl- yalın Düzeltme: Abdullah Ya- zıcı Bilgi-Belge: Edibe Buğra isilozgenturkgmail.com IŞIL ÖZGENTÜRK Bugün biraz canõmõz acõya- cak, acõsõn canõ- mõz acõsõn ki, ya- kõn geçmişimi- zin utanç dolu tarihiyle hesap- laşmak için en azõndan kendi vicdanõmõzla baş başa kalmayõ deneyelim. Bize bugünlerde en çok gereken bu, vic- danõn zorlayõcõ sesi. 29 Ocak 1983 tarihinde, bir seher vakti, İzmit cezaevinde gencecik bir çocuk, elleri kelepçeli, kendisini bekleyen cellatõn ace- leci gölgesinde şunlarõ yazõyordu: “Sevgili ve değerli aileme... Sizlerin benim dünyamda ayrı bir yeri vardı. Sizlere onurlu yaşamımı mi- ras bırakabildim ise ne mutlu bana. Şu anda tek dileğim sizlerin sağlığının bo- zulmaması. Acı olacak ama dayanmanız gerek. Kimseyi suçlamayın. Bu işin tek sorumlusu bugünkü yönetim vedev- lettir yani suçlu olan bizi asanlardır. Gö- rüşlerimi ve neyi savunduğumuzu bu- rada yazmayacağım çünkü sizler bunu biliyorsunuz. Yaşamım kısa ve onurlu oldu. Hepinizi candan kucaklar ayrı ayrı öperim. So- ran bütün dost ve akrabalarıma selam- lar. Acele ediyorlar, kısa oldu. Sizi seven oğlunuz ve abiniz.” Mektubun sahibi 12 Eylül’ün gaddar gün- lerinde Gölcük Donanma Mahkemesi’nde “Üçüncü Yol” davasõndan yargõlanan Er- doğan Yazgan’a ait ve bu mektup 26 yõl sonra onun ailesine verildi. Şöyle demiş: “Acele ediyorlar, kısa ol- du.” Günlerdir bu söz beynimde dönüp dola- şõyor: “Acele ediyorlar, kısa oldu.” Evet, acele ediyorlardõ, daha güzel bir dünyanõn düşünü kuranlarõ öldürmekte acele ediyorlardõ. Türk, Kürt ayõrmadan herkese kardeşçe sarõlanlarõ, başka türlü sarõlmalarõ bilme- yenleri öldürmekte acele ediyorlardõ. İnsana güvenenleri, en zor zamanlarda bile dostça uzanan bir elin bulunabileceğine inananlarõ öldürmekte acele ediyorlardõ. En yüce değerin emek olduğunu düşü- nenleri öldürmekte acele ediyorlardõ. Bu topraklarda ağõz dolusu gülmeyi ve ölümüne âşõk olmayõ özleyenleri öldür- mekte acele ediyorlardõ. Yeni doğmuş ve doğacak bebelere en gü- zel armağanlarõ vermeyi düşünenleri öl- dürmekte acele ediyorlardõ. Düş görenleri, hayal kuranlarõ, şiir Arkası 8. Sayfada ‘Acele Ediyorlar, Kısa Oldu’ Tatil sonrasõ ne yapõp edip bir şikâyet yaratarak acentelerden parasõnõ geri almanõn yollarõnõ arõyorlar En garip turist şikâyetleri PELİN GEL AĞAN ANTALYA - Turistlerin bazõlarõ ta- til sonrasõ ne yapõp edip bir şikâyet ya- ratarak acentelerden parasõnõ geri al- manõn yollarõnõ bulmaya çalõşõyor. Almanya’nõn önde gelen gazetele- rinden Berliner Morgenpost gazetesi- nin yaptõğõ bir çalõşma ile son haftalarõn en garip şikâyetleri listelendi. Araş- tõrmaya göre Peru Dağlarõ’nda 3000 metre yükseklikte Machu Pichu’yu ge- zen bir turist, dağlarõn sürekli bulutla kaplõ olmasõndan şikâyetçi oldu. De- nizde balõk olduğunu kimse söyleme- diği için çocuklarõnõn çok korktuğunu anlatan diğer bir Polonyalõ turist de ta- til parasõnõn yarõsõnõ talep etti. Turist sorunlarõna çözüm bulabilmek için profesyonelleşen acente, otel ve te- darikçiler de kimi sorunlarõ bünyele- rinde çözebilirken, kimi sorunlarda da emniyet müdürlüğü, konsolosluk, be- lediye ve valilik gibi yerler devreye gi- riyor. Bazen de turizm tarihine geçe- bilecek şikâyetler çözülemeyip, mah- kemelere kadar yansõyor ve karar mercilerini de güç durumda bõrakõyor. ● Gemi ile Hamburg-Mõsõr yolculuğu yapan bir İngiliz turist, süratle kabininin değişmesi gerektiği, bu tatil için çok para ödediği ve kabininden sade- ce park eden arabalarõ gördüğünü hiddetle anla- tõrken, gemi personeli henüz limanõ terk etmedikle- ri konusunda misafiri güçlükle yatõştõrabildi. ● Bir Norveç gazetesinin haberine göre gece yarõsõ güneşi görmek için Amerika’dan Norveç’e gelen bir çift, gördükleri güneş aynõ güneş olduğu için acentesinden tatil parasõnõn hepsini geri ödemesini talep etti. ● Çölde yürüyüş grubundan bir turist, telefonunu şarj edemediği için şikâyet etti. ● Yõllar sonra tekrar İs- panya’ya giden bir turist, son tatilinden kalan pe- setolarõn artõk geçmediğini öğrenince şok geçirdi. ● Efes’i gezen bir Amerikalõ turist, antik tiyatroda asansör olmadõğõndan yakõndõ. ● Havuzdaki sperm- lerden hamile kaldõğõnõ iddia eden bir İngiliz turist, doğum masraflarõnõ acenteden talep etti. ‘HAVUZDAKİ SPERMDEN HAMİLE KALDIM’ İnsansõz helikopterler ve robot askerler görücüye çõktõ ANKARA (AA) - Kara ve ha- va muharebelerinde kõsmen de ol- sa insanlarõn yerini alabilecek robotlar, ABD’nin Maryland eya- letindeki Patuxent River üssünde görücüye çõktõ. Amerikan ordu- su, hiç uyumayan ve kan kay- betmeyen yeni savaşçõlarõ “MQ- 8B Fire Scout” adõ verilen in- sansõz helikopter ile animasyon karakteri “Wall-E”ye benzeyen kara robotu “Pakbot”u, bir an ön- ce bünyesine katmayõ amaçlõyor. Uyuşturucuyla mücadeleye destek amacõyla bu yõl sonlarõna doğru kullanõlmasõ plan- lanan helikopte- rin, Büyük Okya- nus’taki USS McI- nerney firkatey- ninden kontrol edileceği belir- tildi. Irak ve Afganis- tan’da halihazõrda kullanõlan kara ro- botlarõndan çok daha hafif olan “Pakbot” sõrt çantasõnõn içinde taşõnabiliyor. Maryland’deki üste yapõlan gösterinin, Amerikan ordusunu yeni bir ça- ğa hazõrlayan savunma sanayisi firmala- rõ ve Amerikan donanmasõnõn ortaklõğõnda düzenlendiği belirtildi. Karaibrahimgil özür diledi TANIMIYORUM DEDİĞİ ERTAŞ’A ÖNCE MEKTUP YAZDI SONRA DA RADYO PROGRAMINA BAĞLANDI Nil Karaibrahimgil, “Bu yanlõş anlaşõlmalar için sizden ve sizi seven herkesten özür diliyorum. Bu coğrafyada çalan bir âşõğõ tanõmamak ancak benim eksikliğimdir” derken Neşet Ertaş, konunun kapanmasõnõ istedi. Nil Karaibrahimgil.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog