Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16 AĞUSTOS 2009 PAZAR 16 KÜLTÜR kultur@cumhuriyet.com.tr ŞİRİN PANCAROĞLU B u yõl altõncõsõ düzenlenen ve do- kuz konsere ev sahipliği yapan Uluslararasõ Gümüşlük Festiva- li 31 Ağustos’a kadar sürüyor. Konserle- rin paralelinde yürüyen Eklisia Yaz Mü- zik Okulu, ülkemizde giderek gelişen yaz müzik okullarõnõn da ilginç bir örne- ğini teşkil ediyor. Ustalõk sõnõflarõ yurti- çi ve yurtdõşõndan arp, flüt, gitar, keman, viyolonsel ve piyano öğrencilerini yine Türk ve yabancõ deneyimli müzisyenler- le on gün boyunca buluşturuyor. Yöneti- ciler, bu yõlki festivali haziran ayõnda kay- bettiğimiz sevgili dostum ve değerli mes- lektaşõm Ceren Necipoğlu anõsõna dü- zenlemeyi önerdiklerinde, katõlõmõmõn benim için ne denli büyük bir anlam ka- zandõğõnõ burada belirtmek isterim. Bu yõl Bodrum Kalesi’nde gerçekleşen iki konser dõşõnda festival konserleri Gü- müşlük sahiline birkaç dakikalõk yürüyüş mesafesinde Eklisia olarak bilinen, içi be- yaz badanalõ minik bir şapelde düzenlen- di. Genel olarak dõş mekânlar, klasik mü- zik dinlemek için tercih edilesi ortamlar ol- masa da Eklisia’nõn konumlandõğõ tepecik, etrafõnõ saran kaya mezarlarõ, altõnda uyu- yan antik kent Myndos, dört bir yanõnõ ku- şatmõş olan devasa kaktüslerin arasõndan görünen deniz manzarasõ sayesinde orada bulunan kişileri adeta büyülüyor. İşte böyle bir ortamda üçü Hollandalõ, dördü rahmetli Ceren’in öğrencileri olan sekizi Türk, toplam on bir genç arpist ile her öğleden sonra çalõştõk. Arp Sanatõ Der- neği ile Anadolu Üniversitesi’nin temin et- tikleri arplarõn olanaklõ kõldõğõ bu çalõş- malar, bana büyük bir mutluluk, ancak ki- mi zaman da Ceren’e dair hatõralarõmõn izinde derin bir hüzün verdi. Festivalden kolay kolay unutmayacağõm karelerden il- ki, Bodrum Kalesi’nde Arjantinli bando- neon ustasõ Hector del Curto ile piyanist Misha Dacic’in birlikte verdikleri konser oldu. Tango repertuvarõnõn günümüz ör- neklerine odaklanan bu iki usta müzisyen, Astor Piazzolla, Pablo Ziegler, Eduar- do Rovira, Quique Sinesi, Alejandro Do- lina, Fernando Otero ve Julio de Ca- ro’dan esaslõ yapõtlar seslendirdiler. Festivalin bu zaman dilimi içerisinde gerçekleşen ikinci konseri flüt sanatçõsõ Gülşen Tatu’nun resitaliydi. Gülşen Ta- tu deneyimli hocalõğõyla komşu kursa (arp kursuna) cömert destekler de verdi. 7 Ağustos gecesi Ceren Necipoğlu anõsõ- na verilen kursiyerlerin konserini spontan bir buluşma izledi. Eklisia’da bir konser vermek için orada bulunan Telvin, Erkan Oğur’un ince düşüncesiyle biz arpistleri konserlerinde birlikte çalmak üzere davet etti. Bu buluşma da Ceren’in anõsõna adandõ. Böylelikle dört arpist, Gülşen Tatu ve üç genç flütist, Telvin ile birlik- te çaldõk. Erkan Oğur bunun Ceren için bir dua olduğunu ifade etti. 9 Ağustos, festival kapsamõnda benim resitalimin tarihiydi. Ceren’in anõsõna planladõğõmõz bu akşam Gümüşlük’e yak- laşõk altõ yüz dinleyiciyi çekmişti. Dinle- yicilerden olabilecekleri en iyi dinleyici ol- malarõnõ, kendimden de olabileceğim en iyi arpist olmayõ diledim. Çok özenli bir atmosfer hissettim çalarken. Eklisia’nõn bir penceresinden girip diğerinden çõkan rüz- gârõn kollarõnda, bir ibadet gibi geldi bu konser bana. Arp sanatçõsõ Şirin Pancaroğlu, 31 Ağustos’ta sona erecek Gümüşlük Festivali’nden izlenimlerini aktarõyor Rüzgârınkollarında bir festival Kültür Servisi - Türkiye- ABD ortaklõğõyla başlatõlan “Uluslararası Gençlik Film Yapım Atölyesi Projesi” kapsamõnda çekilen üç filmin çekimleri tamamlandõ. New York Devlet Üniversitesi ve Atlantik Film Şirketi tarafõndan hazõrlanan, ABD Dõşişleri Bakanlõğõ’nca desteklenen ve Mardin, Sivas, Edirne, Konya, Hatay ile Artvin’de hayata geçirilen proje kapsamõnda film çekimlerini tamamlayan gençler, filmleri montajlama ve yayõna hazõr hale getirme çalõşmalarõna başladõ. Proje yöneticisi ABD New York Devlet Üniversitesi İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nefin Dinç, “Nusaybin’de çocukların top oynarken mayınlı alanlara girmeleri, olayları yaşayan bir gencin gözünden Bilge Köyü katliamı ve Sinemardin’in kuruluş ve başarı hikayesi” ile ilgili konularõ filme aldõklarõnõ söyledi. Proje kapsamõnda Türkiye genelinde toplam 18 öğrencinin ABD’ye gideceğini ve New York Devlet Üniversitesi’nde kõsa metrajlõ film çekim eğitimlerine katõlacağõnõ ifade eden Dinç, çekilen filmlerin Ankara, İstanbul, Diyarbakõr, Buffalo, Jamestown, Fredonia, Washington D.C., New York ve Boston’da düzenlenecek festivallerde gösterileceğiri vurguladõ. Gençlerden sosyal içerikli filmler ‘GENÇLİK FİLM YAPIM ATÖLYESİ PROJESİ’ Ezel Akay’ın yeniden sinemaya uyarladığı filmde Hürmüz’ü Nurgül Yeşilçay canlandırıyor. Kültür Servisi - Yönetmenliğini üst- lendiği “Neredesin Firuze”, “Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?” adlõ filmleri ile beğeni toplayan Ezel Akay’õn yeniden sinemaya uyarladõğõ “7 Koca- lı Hürmüz” filmi 35 yõl sonra tamamõ stüdyoda çekilen ilk Türk filmi olma özelliği taşõyor, Yılmaz Atadeniz (1963) ve Atıf Yılmaz’dan (1971) sonra üçün- cü kez Akay tarafõndan beyazperdeye ak- tarõlõyor. 20 Kasõm’da vizyona girecek filmde Nurgül Yeşilçay, Haluk Bilginer, Er- kan Can, Memet Ali Alabora, Sarp Apak, Cengiz Küçükayvaz, Öner Er- kan, Gülse Birsel, Cem Karakaya, Ezel Akay, Müjdat Gezen, Erol Gü- naydın, Zihni Göktay ve Halit Akça- tepe rol alõyor. Konağõ ve meydanõ ile eski İstanbul’un yaratõldõğõ 7 bin met- rekarelik Maslak’ta kurulan 5. Boyut Stüdyolarõ’nda çekilen filmin maliyeti ise 2.5 milyon TL. Senaryosu Gürsel Ko- lat Sağlamöz’e ait olan film, Osman- lõ’nõn son dönemlerinde İstanbul Taş- kasap’ta bir konakta yaşayan, değişik mesleklerden altõ kişiyle ‘illegal’ olarak evlenen ancak günün birinde bir dokto- ra âşõk olan Hürmüz’ü ve dolayõsõyla ka- dõn erkek ilişkilerini anlatõyor. ‘7 Kocalõ Hürmüz’ üçüncükezbeyazperdede Kültür Servisi - Usta yönetmen Quentin Ta- rantino ‘onsuz olmazdı’ dediği Brad Pitt’li yeni filmi “Inglorious Bastards (Soysuzlar Çetesi)” hakkõnda film gös- terime girmeden ipuçlarõ verdi. 2. Dünya Savaşõ sõrasõnda Yahudi Amerikan asker- lerinden kurulu bir suikast timinin hikâ- yesini anlatan Tarantino, bu 6. ve son fil- mi için rottentomatoes.com’a yaptõğõ açõk- lamada “Nazilerle savaşmayı seviyo- rum. Filmin adını ‘Soysuzlar Çetesi’ ye- rine ‘Bir Zamanlar Nazi İşgalindeki Fran- sa’ da yapabilirdim” diyor.İşgal altõnda- ki Fransa’da düzenlenen bir film galasõn- da Nazilerin büyük dörtlüsünü ortadan kal- dõrmak için yola çõkan timin maceralarõ haf- taya Türkiye’de gösterime giriyor. Tarantino Nazilerle savaşıyor CMYB C M Y B Kültür Servisi - 17. yüzyõla damgasõnõ vuran res- samlardan Hollandalõ Johannes Vermeer’in baş- yapõtlarõndan ‘The Milkmaid’ (Süt koyan hiz- metçi) 1939’dan sonra ilk kez ABD’de sergi- lenecek. Normalde, Amsterdam’daki Rijks- museum’da sergilenen resim gelecek ay New York’daki “Metropolitan Museum of Art”da sanatseverlerle buluşacak. Vermeer’in beş ya- põtõnõn ve Pieter de Hooch, Gabriël Metsu, Ni- colaes Maes, Emanuel de Witte, Hendrick van Vliet, Hendrick Sorgh gibi 17. yüzyõl Hol- landa altõnçağõnda adõ geçen sanatçõlarõn eser- lerinin bulunacağõ sergi 10 Eylül-29 Kasõm ta- rihleri arasõnda görülebilecek. ‘Süt koyan hizmetçi’ New York’ta
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog