Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 16 AĞUSTOS 2009 PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11dishab@cumhuriyet.com.tr SAĞNAK NİLGÜN CERRAHOĞLU Büyükada’da ‘Hatıra ve Istırap’ “Kir Dimitro’nun berber dükkânının bir kapısı deniz kenarına, ötekisi süt- çü ile ekmekçinin dükkânları önündeki dar yola açılırdı. Deniz kenarındaki ka- yıkları, yahut da deniz kenarındaki ka- yıklardan yarısını lokanta haline sok- muş Bulgar sütçü Pandeli’nin kuru fa- sulye ile pilav kaynayan tencereleri- ne kavuşmaya en kestirme yol, Di- mitro’nun berber dükkânından geç- tiği için dükkânın her iki kapısı da ge- lene geçene açıktır. Kalabalık gün- lerde insanlar, dükkânın içinden, bir- biri arkasından adeta sokaktan ge- çermiş gibi lakayt geçerler…” (Sait Faik Abasıyanık, Medarı Maişet Mo- toru) Sait Faik’in ölümsüzleştirdiği, mü- cevher değerindeki bu “ada kesitinin” yanına; ’50’li-‘60’lı yılların neo-realizm filmlerini çağrıştıran siyah beyaz nos- taljik “bir berber dükkânı” fotoğrafı yerleştirmişler. Birkaç adım ötede, bu kez Selim İleri nostaljisiyle aktarılan “ada yo- kuşlarının” esintisi -“Tepelere çıkan yokuşlarda mimoza, gülibrişim ağaç- ları, gürleşmiş hatmiler garip bir hul- ya sağnağı yaratmıştı. Tümü de o ha- fif esintiye bırakmıştı sarı, soluk, pem- be, beyaz ve mor çiçeklerini…” (Ha- yal ve Istırap)-; düşlerdeki anılarımı- zı uyarıyor. Eski “Lido”nun harap müştemilatı altında, direkler üzerine yerleştirilmiş panolardan oluşan bir açık hava ser- gisi burası. 2010’da tamamlanması planlanan “Adalar Müzesi”nın ön tanıtımı adına düzenlenmiş. 1930’lardan 60’lara dek uzanan otuz yıllık zaman dilimine yayılan fo- toğraflar, kartpostallar, turizm bel- geleri, posterlerle “adaların” “ada” ol- duğu yıllar yeniden yaşatılmaya ça- lışılıyor. Adanın yaşayan mucizesi: ‘Splendid’ Öyle grup, aile, dost fotoğrafları var ki, mutluluğun tablosu gibi… Kimi piknikte, kimi bir kır gazino- sunda, kimi lokantada, kimi fayton sefası ya da plajda çekilmiş. Heybeli’nin “Çam Limanı”nda, Bü- yükada’nın “Yörük Ali Plajı”nda, Aya Yorgi’nin çamlıklarında objektife ba- kan bu insanların hepsi giyimleri, ku- şamlarıyla “buralı”; bu denizin, bu “adanın” insanları… Kadınlar, erkekler, sandallar, lo- kantalar.. istisnasız “buraya ait” ve “buralılar”. “Kebapçılar” ve “lahmacuncular” çağı henüz açılmamış. İstanbul’u İstanbul olmaktan çıkaran büyük göçler yaşanmamış. “Hotel Calypso”, “Hotel Giacomo”, “Hotel Splendid”… Eski poster ve kartpostallarda gö- ze çarpan ve adanın 20. yüzyıl başı görkemini çağrıştıran birbirinden fi- yakalı otel adları bunlar… Her biri bir Visconti filminden çık- mış gibi duran bu anıt otellerden bu- güne yanlız -ismiyle müsemma- muh- teşem “Splendid” ulaşabilmiş… Sahibi Sennur Hamamcıoğlu’nun özel gayretleri ve otelle evleri gibi ha- şır neşir olan personelin ihtimamıy- la ayakta kalabilen adanın bu muci- ze-müze oteli; kubbelerinin üzerin- de dalgalanan üçgen bayraklarıyla, vaktiyle burda bambaşka bir tarih ya- şanmış olduğunu her dem bize ha- tırlatıyor. Sergide; “Splendid”e ait ’60’lı yıl- lardan kalma bir mavi beyaz poster de var. Posterin üzerinde “100 oda, 150 yatak. Banyolu odalar. Tam konfor. Nefis yemekler, itinalı servis” yazıyor. Hemen altında Brigitte Bardot’vari bikinili bir güzel, “güzel”in yanı ba- şında gene o yılların “kült objesi” sa- yılan koca bir pilli radyo duruyor. Kaybolan dünya ve işporta çadırlar… Otuz-kırk metrekarelik bir alana kurulmuş panolarda daha neler ne- ler var… Eski vapur tarifeleri; Adalar’dan Avrupa yakasındaki okullarına her gün gidip gelen öğrencilerin “paso- ları” ve genç cumhuriyet neslinin okul fotoğrafları.. gerçek bir yaşam arkeolojisi sunuyor. En “arkeolojik” belgelerden biri, Leon Troçki’nin elinde yeni avlanmış bir devasa levrekle ölümsüzleştirilmiş pozu… Yanı başında ünlü ada yazarları Reşat Nuri Güntekin (Büyükada), Hüseyin Rahmi Gürpınar (Heybe- liada), Sait Faik Abasıyanık’ın (Bur- gaz) fotoğrafları duruyor… Beride de Atatürk; İnönü ve İn- giltere Kralı VIII. Edward’la Anado- lu Kulübü’nde çekilen azametli fo- toğrafıyla göz kamaştırıyor. Sergiyi turladıktan sonra -hey- hat!- kendinizi birdenbire az önce iz- lediğiniz bu dünyayla hiçbir bağı kalmamış, alakasız bir ortamda bu- luyorsunuz… Sergi alanının yanı başındaki çim- ler üzerinde, açık bir çadırda bağdaş kuran kadınlar gözleme yapıyor... “Gözleme çadırının” yanı başına da işporta bir “kilim-halı çadırı” den- kleştirilmiş. Hemen beride çöl orta- sında vaha bulmuş gibi ağaçların al- tına çömelmiş kara peçeli Suudi kadınlar oturuyor. Onları bizim yer- li tesettürlüler, tesettürlü kadınları da mangalcı piknikçilerimiz izliyor. Son gördüğüm manzara; deniz otobüsü iskelesinin tam karşısın- daki Atatürk heykeli altında, artık başka bir gezegenden ışınlanmış izlenimi veren ince askılı elbiseli iki genç kızın çektirdiği “hatıra fotoğrafı” oluyor. Hatıra ve ıstırabın fotoğrafı bu. nilgun@cumhuriyet.com.tr 29-30 AĞUSTOS 2009 1) 29.08.2009 CUMARTESİ Saat 00.30’da KADIKÖY’den OTOBÜSLE HAREKET; 2) 07.30 -17.30 ARASI REHBERİMİZ EŞLİĞİNDE KOCATEPE’ye çıkış ve AFYON’daki TARİHİ MEKÂNLAR, ŞEHİTLİKLER, ANITLAR ve SAVAŞ ALANLARINDA TAM GÜN... 3) GECE AFYONKARAHİSAR’da KONAKLAMA; CUMOK’LARLA BİRLİKTE AKŞAM YEMEĞİ ve KONUĞUMUZLA SÖYLEŞİ... 4) 30.08.2009 PAZAR 07.00 OTELDE KAHVALTI. 5) DUMLUPINAR’daki TÖRENLERE KATILIM; 6) TARİHİ MEKÂNLAR ve SAVAŞ ALANLARINI, ŞEHİTLİKLERİ, ANITLARI ZİYARET; 7) SAAT 15.00’te hareketle; 22.30’da İSTANBUL’dayız. LÜTFEN YER AYIRTINIZ İletişim: 0536 739 02 29 - 0532 461 21 47 - 0532 281 54 54 CUMOK İSTANBUL PROGRAMI www.cumokistanbul.org T.C. KORKUTELİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2008/8 Satõş Tapu Kaydõ: Korkuteli Yazõr köyü Köyiçi mevkii 1 parselde kayõtlõ 1.390 m2 alanlõ taşõnmaz. Özellikleri: Taşõnmaz tapu kayõtlarõna göre kerpiç ev ve avlu olarak geçmekte ise de: taşõnmaz üzerinde 3 adet bina ve çeşitli cins- te sayõda ve yaşta meyve ağaçlarõnõn bulunduğu tespit edilmiştir. Taşõnmaz köy içinde merkezi bir mevkide olup köy içerisinden geçen ana yol üzerinde bulunmaktadõr. Taşõnmaz zirai yönden: orta toprak derinliğinde kumlu-tõnlõ yapõya sahiptir. Yol-su- elektrik, PTT gibi altyapõ hizmetlerinden faydalanmaktadõr. Taşõnmaz üzerinde sulu tarõm yapõlabilmektedir. Parsel üzerinde yaş- larõ 10-25 arasõ değişen 1 adet şeftali, 4 adet vişne, 2 adet erik, 10 adet asma, 8 adet kayõsõ, 1 adet armut, 1 adet ceviz, 9 adet ka- vak, 7 adet çam ağacõ bulunmaktadõr. Taşõnmaz üzerinde 3 adet farklõ özelliklerde üç adet bina mevcuttur. Taşõnmaz üzerindeki bi- rinci bina iki katlõ bodrum ve zemin kattan oluşmakta, betonarme yõğma taşõyõcõlõ sistemli yapõlmõştõr.Bina ölçüleri 12x9 m. olup yaklaşõk olarak 108 m2’dir. Toplam inşaat alanõ 216 m2’dir. Binanõn bodrum katõ depo, üst katõ mesken olarak kullanõlmaktadõr. Mesken üç adet yaşam odasõ, mutfak, WC ve banyodan oluşmaktadõr. Islak hacimler döşeme kaplamalarõ mutfak odasõ hariç sera- mik imalattõr. Dõş cephesi sõva kaplamalõ olup boya yoktur. Çatõ sistemi yoktur. Tavan ve tabanlar betonarmedir. Taşõnmaz üze- rinde bulunan 2. bina betonarme, kerpiç ve taş duvar karma taşõyõcõlõ sistemli olup yaklaşõk 45 yõllõktõr. Bina iki katlõ, zemin kat yaklaşõk 187 m2 olup ahõr ve depo olarak kullanõlmakta, üst kat yaklaşõk 77 m2 alanlõ olup mesken olarak kullanõlmaktadõr. Bina- da yaşam odalarõ, mutfak ve WC’den oluşmaktadõr. Kapõ ve pencereler ahşap, binanõn dõş cephesinin bir kõsmõ badanalõ, geri ka- lan kõsmõ kerpiç sõva kaplamadõr. Bina kiremit çatõ örtülüdür. Depo olarak kullanõlan kõsmõn üzerinde profil taşõyõcõlõ sac çatõ ör- tülü bulunmaktadõr. Taşõnmaz üzerinde 3. bina tek katlõ taş ve kerpiç karma taşõyõcõlõ sistemli olup yaklaşõk 30 yõllõktõr. Bina ahõr olarak kullanõlmakta olup 40 m2 alanlõdõr. Pencere ve kapõlarõ ahşap imalattõr. Dõş cephesinin bir kõsmõ kerpiç sõvalõ, diğer kõsõm- larõn duvar kaplamasõ mevcut değildir. Çatõsõ ahşap oturtma çatõ sistemi üzerine kiremit örtülü çatõdõr. İmar Durumu: Yoktur. Değeri: 96.150,00 YTL Satõş Saati: 14.00-14.05 Tapu Kaydõ: Korkuteli ilçesi Yazõr köyü Kulman mev- kii 1309 parselde kayõtlõ 1900 m2 miktarõnda, tapuda cinsi tarla vasfõnda taşõnmaz. Özellikleri: Taşõnmazõn ulaşõm sorunu yoktur. Orta toprak derinliğinde kumlu ve tõnlõ yapõya sahiptir. Drenaj ve taşlõlõk gibi bir proplem yoktur. % 1 eğimlidir. Tapuda her ne ka- dar tarla gözükmekte ise sonradan bahçe yapõlmõş olup 80 adet armut ağacõ bulunmaktadõr. Sulu tarõm arazisidir. İmar Durumu: Yoktur Değeri: 44.000,00 YTL Satõş Saati: 14.10-14.15 Tapu Kaydõ: Korkuteli ilçesi Yazõr köyü Tavşanmeke mevkii 1917 parselde kayõtlõ 1900 m2 miktarõnda, tapuda tarla olarak kayõtlõ taşõnmaz. Özellikleri: Taşõnmaz orta toprak derinli- ğinde, kumlu-tõnlõ yapõya sahiptir. Drenaj ve taşlõlõk gibi problemi yoktur. Eğim %l-2 civarõndadõr. Su kaynağõ olmadõğõndan ku- ru tarõm yapõlmakta olup her türlü hububat yetiştirilmesine müsaittir. İmar Durumu: Yoktur Değeri: 2.850,00 YTL Satõş Saati: 14.20-14.25 Tapu Kaydõ: Korkuteli ilçesi Yazõr köyü Ilõgüme mevki- inde 1860 parselde kayõtlõ 4.350 m2 miktarõnda, tapuda tarla olarak kayõtlõ taşõnmaz. Özellikleri: Taşõnmaz orta toprak derinliğin- de, kumlu-tõnlõ yapõda. Drenaj ve taşlõlõk problemi yoktur. %2-3 eğimlidir. Çevresinde su kaynağõ olmadõğõndan kuru tarõma elve- rişli, ulaşõm sorunu olmayan taşõnmazdõr. İmar Durumu: Yoktur Değeri: 13.050,00 YTL Satõş Saati: 14.30-14.35 Tapu Kaydõ: Korkuteli ilçesi Yazõr köyü Tavşanmeke mevkii 1981 parselde kayõtlõ 4525 m2 miktarõnda, tapuda tarla olarak kayõtlõ taşõnmaz. Özellikleri: Taşõnmaz orta toprak derinli- ğinde, kumlu-tõnlõ toprak yapõya sahip, drenaj ve taşlõlõk problemi olmayan %2-4 eğimli sulama imkânõ olmayan kuru tarõm arazi- sidir. İmar Durumu: Yoktur. Değeri: 6.788,00 YTL Satõş Saati: 14.40-14.45 Tapu Kaydõ: Korkuteli Yazõr köyü Ilõgüme mevkii 1538 Özellikleri: İmar Durumu: Değeri: 0,00 YTL Satõş Saati: 14.50-14.55 İpotekten ari olarak satõlarak paraya çevrilecektir. Satõş Şartlarõ: 1- Satõş 18.09.2009 günü yukarõda yazõlõ saatler arasõnda Korkuteli İcra Müdürlüğü’nde açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetinin % 60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şar- tõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla 28.09.2009 günü yukarõda ya- zõlõ saatler arasõnda Korkuteli İcra Müdürlüğü’nde ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edilememişse taşõnmaz en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere arttõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin % 40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacak- larõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedel- le alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetinin % 20’si nispetinde pey akçesi (YT Lirasõ veya devlet tahvili dõşõn- daki döviz kabul edilmeyecektir) veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, tapu satõm harcõ satõş bedelinden ödenecek, damga resmi, tahliye ve teslim masraflarõ ile KDV, tapu alõm harcõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddia- larõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4- İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettik- leri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelin- den alõnacaktõr. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir ör- neği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin yu- karõda yazõlõ dosya numarasõ ile Müdürlüğümüze başvurmalarõ ile satõş ilanõn tebliğ edilemeyen alakadarlara tebliğ yerine kaim ola- cağõ ilan olunur. 12.08.2009 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 45879 TÜRK KALP VAKFI Sigara içenler bugün kendinize bir fırsat yaratın sigarayı bırakın. 19 Mayıs Cad. No:8 Şişli / İSTANBUL Tel: (212) 212 07 07 (pbx) http://www.tkv.org.tr Kolombiya ve ABD anlaştı Dış Haberler Servisi - Kolombiya, 7 askeri üssün ABD tarafõndan kullanõlmasõ için anlaşmaya varõldõğõnõ duyurdu. Dõşişleri Bakanlõğõ, “üzerinde anlaşõlan metnin imzalanmadan önce iki ülke hükümetlerince inceleneceğini” belirtti. Kolombiya’nõn ABD askerlerini daveti Ekvador ve Venezüella gibi bölge ülkelerinin tepkisini çekiyor. ABD’li senatör Myanmar’da Dış Haberler Servisi - ABD’li Demokrat senatör Jim Webb, Myanmar’daki cunta lideri General Than Shwe ve 18 ay ev hapsi cezasõ alan muhalif lider Aung San Suu Kyi’yle görüştü. ABD Başkanõ Barack Obama’ya yakõnlõğõyla tanõnan Webb’in ziyaretinin ardõndan, Suu Kyi’nin evinin çevresindeki gölde yüzdüğü için 7 yõl ceza alan Amerikalõ John Yettaw’õn serbest bõrakõlacağõ açõklandõ. Balıkçılar korsanları rehin aldı SÜVEYŞ (AA) - Somalili korsanlarõn elinden kurtulan ve iki korsanõ öldürdükten sonra diğerlerini rehin alan Mõsõrlõ balõkçõlarõn, korsanlarla birlikte Mõsõr’a doğru hareket ettiği bildirildi. Teknenin sahibi Muhammed Nasõr, 33 balõkçõnõn Mõsõr hükümetinin uçakla geri getirilmelerine yönelik teklifini reddettiğini ve “cesaretlerinin sembolü olarak” korsanlarõ Mõsõr’da yargõlanmalarõ için rehin tuttuklarõnõ söyledi. Dinci Hamas militanlarõ şeriat ilan eden El Kaide yanlõlarõna baskõn düzenledi: 22 ölü Gazze’de şeriat çatõşmasõDış Haberler Servisi - Refah mülteci kampõndaki cuma namazõ vaazõnda Fi- listin’in Gazze Şeridi böl- gesini “Emirlik” ilan eden Şeyh Abdüllatif Musa, böl- gede hüküm süren İslamcõ Hamas örgütünün askeri ka- nadõ tarafõndan öldürüldü. El Kaide terör örgütü çiz- gisindeki Cund-u Ensarullah örgütü liderinin, evine dü- zenlenen bombalõ saldõrõda hayatõnõ kaybettiği, şeriat ilan edilen Bin Bayniyye Ca- misi çevresinde çõkan çatõşma- larda Musa’nõn yardõmcõsõ Ebu Abdullah Essuri ve Hamas’õn askeri kanat liderlerinden Ebu Cibril Şimali’nin de aralarõn- da bulunduğu 24 kişinin öldü- ğü, yaklaşõk 130 kişinin yara- landõğõ kaydedildi. Görgü ta- nõklarõna göre çatõşmalar sõra- sõnda cami büyük hasar görür- ken, Mõsõr sõnõrõnõn diğer tara- fõna 4 roket düştü. Hamas mi- litanlarõnõn 1.5 milyon nüfuslu Gazze Şeridi genelinde alarma geçtiği belirtildi. 2006 seçimlerinde galip gelen Hamas, 50 yõldõr Filistin dire- nişinin omurgasõ olan El Fetih ile ulusal birlik hükümeti kura- mayõnca kanlõ çatõşmalar mey- dana gelmiş ve 2007 ortasõnda İslamcõ örgüt Gazze Şeridi böl- gesinde hâkimiyet kurmuştu. Cund-u Ensarullah militanlarõ ise Hamas’õ “dinden uzaklaş- makla” suçlayarak internet ka- fe ve müzik dükkânõ gibi yerlere saldõrõlar düzenlemişti. El Kaide bağlantısı şüphesi Hamas hükümetinin Başba- kanõ İsmail Haniye, Filis- tinli olmayan İslamcõlarõn bölgede üslendiği iddialarõ- nõ yalanlayarak, “Gazze’de Gazzeli olmayan savaşçı- lar yok” dedi. Hamas yet- kilisi Sami Ebu Zühri ise Musa’yõ “deli” diye nite- lendirerek, 2 ay önce kuru- lan Cund-u Ensarullah’õn El Kaide veya başka bir ya- bancõ gruba bağlõ olmadõğõ- nõ savundu. Refah’ta 2 yõl önce İslami Cihad ve Hamas militanlarõ arasõnda da çatõşmalar yaşan- mõştõ. İslami Cihad’õn 1970’li yõllardaki lideri Eymen el Ze- vahiri, 1980’lerde Afganis- tan’da üslenen Usame bin La- din ile birlikte El Kaide terör örgütünü kurmuştu. Ancak Fi- listinli gruplarõn hepsi de El Kaide terör örgütünü benimse- mediklerini vurguluyor. Etrafõnda tüfekli militanlar bulunan Şeyh Abdüllatif Musa (sağda) cuma namazõnda şeriat ilan edince, Hamas militanlarõnõn düzenlediği operasyonda öldürüldü. (AP) Dış Haberler Servisi - İran’da bir grup eski reformcu milletvekili, Uzmanlar Meclisi’ne gönderdikleri mektupta dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in göreve uygun olup olmadõğõnõn soruşturulmasõnõ istedi. Eski milletvekilleri, dini lideri değiştirme yetkisine sahip Uzmanlar Meclisi’nin, haziran ayõndaki cumhurbaşkanlõğõ seçimlerinin ardõndan patlak veren olaylara sert tepki gösteren Hamaney hakkõnda soruşturma başlatõlmasõnõ talep etti. Mektubun, dini liderin eleştirilmesinin tabu olarak görüldüğü İran’da, Hamaney’e yönelik önemli bir meydan okuma olarak görüldüğü belirtiliyor. Öte yandan İran yargõ erkinin başõna Meclis Başkanõ Ali Laricani’nin kardeşi Muhammed Sadık Laricani getirildi. İki dönemdir yargõ erki başkanlõğõnõ yürüten Mahmud Haşimi Şahrudi’nin de, Laricani’den boşalan Anayasayõ Koruyucular Konseyi üyeliğine atanmasõ bekleniyor. 7 Bahai yargılanacak İran’da “İsrail adına casusluk yapmak ve kutsal değerlere hakaret etmekle” suçlanan 7 Bahai’nin salõ günü hâkim karşõsõna çõkarõlacağõ bildirildi. İsrail merkezli Uluslararasõ Bahai Topluluğu ise davayõ kõnayarak, 1979’dan beri yüzlerce Bahai’nin inançlarõndan dolayõ ceza aldõğõnõ ya da idam edildiğini savundu. HAMANEY HAKKINDA SORUŞTURMA TALEBİ Kâbil’deki NATO karargâhı girişindeki bombalı saldırıda 7 kişi ölürken çok sayıda araç tahrip oldu. (Fotoğraf: AP) NATOkarargâhınasaldırı Dış Haberler Servisi - Afganistan’õn başkenti Kâbil, devlet başkanlõğõ se- çimlerine 5 gün kala dün Taliban’õn NA- TO binasõnõ hedef alan intihar saldõrõsõyla sarsõldõ. Bomba yüklü bir araçla sabah saatlerinde NATO’ya bağlõ Uluslarara- sõ Güvenlik Destek Gücü (ISAF) komuta binasõnõn giriş kapõsõ yakõnõnda düzen- lenen saldõrõda 7 kişi hayatõnõ kaybetti, 100’e yakõn kişi yaralandõ. ISAF’tan yapõlan açõklamada, yara- lananlar arasõnda ISAF personeli ve Afgan askerlerinin yanõ sõra, bir kadõn milletvekilinin de bulunduğu bildirildi. Taliban sözcülerinden Zebiullah Mü- cahid, “Hedefimiz ABD büyükelçili- ğiydi ama hedefimize ulaşamadık” di- ye konuştu. Devlet Başkanõ Hamid Karzai ise, “Afganistan’ın düşmanları, seçim döneminde halk arasında kor- ku yaratmaya çalışıyor, ama halk hâlâ sandığa gitmenin öneminin far- kında” dedi. Afgan hükümeti, seçimlerin ülke genelinde güvenli bir şekilde yapõla- bilmesi için Taliban’la ateşkesi görüş- tüklerini iddia etmiş, Taliban ise bunu yalanlamõştõ.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog