Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30629 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 16 AĞUSTOS 2009 PAZAR GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 164 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Medyatik Açılımlar Hükümet açılım dedikçe açılan açılana. Sesini duyurma olanağını kullanan medya ön sırada yer alıyor. Hükümetin, medyanın da Kürt sorununa çözüm üretmesini istemesiyle birlikte ağırbaşlı gazetelerimiz derhal harekete geçti. Önce Milliyet. Ülkemizin adı sanı duyulmuş ne ka- dar düşünürü, bilim insanı, yazarı, çizeri varsa her bi- Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Gazetemiz İmtiyaz Sahibi ve Başyazarõ İlhan Selçuk, önceki gece rahatsõzlandõ. Konuşma bozukluğu ve vücudunun sol yarõsõnda kuv- vetsizlik yakõnmasõyla hastaneye kaldõrõlan Sel- çuk’a ilk müdahaleyi daha önce kalp rahat- sõzlõğõ sõrasõnda da tedavisini yapan ekip ger- çekleştirdi. Doktorlar, Selçuk’un beyninin sağ tarafõndaki kan põhtõsõnõn damarlarda bes- lenme bozukluğuna neden olduğunu saptadõ. İlaç tedavisi uygulanmaya başlanan Sel- çuk’un genel durumunun iyi ve bilincinin açõk olduğu belirtildi. Doktorlar, yarõn hastalõğõn seyrine göre tedavi protokolü belirleneceği- ni açõkladõ. Selçuk’un tedavi gördüğü Ame- rikan Hastanesi, gün boyu ziyaretçi akõnõna uğ- radõ. Sanat ve siyaset dünyasõndan çok sayõ- da tanõdõk simanõn yanõ sõra pek çok okur da İlhan Selçuk’u ziyaret etti. 8. Sayfada İsmailağa cemaatinin üzerine giden başsavcõ hakkõnda soruşturma açõldõ Başsavcıya ‘neden dokundun’ sorusu Adalet Bakanlõğõ’nca başsavcõ Cihaner hakkõnda başlatõlan soruşturmada ken- disine, İstanbul merkezli İsmailağa cemaati hakkõnda neden Erzincan’da operasyon yaptõğõ soruldu. Soruşturma belgesinde Cihaner’in yetkisi- ni aştõğõ vurgulanõrken şüphelilerin evleri ile cemaat vakõflarõndaki ara- malarõ jandarmaya yaptõrmasõ soruşturma kapsamõna alõndõ. Soruşturmaya ilişkin deliller İsmailağa cemaati dosyasõnda bulunurken mü- fettişlerin Cihaner’den soruşturmaya ilişkin delilleri istemeleri dikkat çekti. Müfettişlerin, Cihaner’e “Cemaat mensubu olduğu anlaşõlan şüp- helilerin hangi suç örgütünü kurup üye olduklarõnõ ve amaçlarõnõn ne olduğunu” sorduğu öğrenildi. İLHAN TAŞCI’nın haberi 8. Sayfada ‘Sorumsuzca davranıyor’ Baykal, AKP’nin DTP ve Öcalan’la el ele vererek teröre çözüm aradõğõnõ söyledi EMRE KONGAR’IN YAZISI 8. Sayfada NATO KARARGÂHINA SALDIRI: 7 ÖLÜ 11. Sayfada SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ 24, 32, 35, 36, 37, 42 ‘YETKİSİNİ AŞTI’ DELİLLERİ SORDULAR DOLANDIRICILAR YURTTAŞLARI KANDIRDI Cennetten yer sattõlar Kayseri’den Çorum’a giden iki kişi, kendilerinin Hõzõr’la İlyas olduğunu ve “cennette yer ayarladõklarõnõ” söyleyerek 5 kişiden 20 bin lira topladõ ve ortadan kayboldu. Yurttaşlarõn polise baş- vurmasõ üzerine “Hõzõr” Kayseri’de yakalandõ, “İlyas” ise aranõyor. İkilinin daha önce benzer olaylara karõştõklarõ ve sabõkalarõ olduğu belirlendi. SEYFETTİN METE’nin haberi 8. Sayfada Memurlarla toplugörüşmeler başladõ, KESK masadan kalktõ Toplantılara hükümet adõna katõlan Devlet Bakanõ Hayati Yazõcõ, ilk oturum öncesi açõ- lõş konuşmasõ yapõnca her yõl Başbakanlõk önünde görüşlerini açõklayan konfede- rasyon başkanlarõ bu kez konuşamadõ. Ya- zõcõ ile kendisinden sonra söz almak is- teyen konfederasyon başkanlarõ arasõnda yaşanan gerginlik Yazõ- cõ geri adõm atõnca aşõldõ. Toplugörüşmelerin meşru olmadõğõnõ söyleyen KESK Başkanõ Evren ile Yazõcõ arasõnda tartõşma yaşandõ. Basõna kapalõ bölümde de gerilim sürdü. Gündem konu- sunda anlaşamayan KESK, top- lantõdan ayrõldõ. Evren, toplu iş sözleşmesi masasõ oluşturulma- masõ durumunda grev kararõ ala- caklarõnõ bildirdi. 13. Sayfada Sümela’da ayin gerginliği Ortodokslar tarafından kutsal kabul edilen ancak ibadete kapalı olan Sümela Manastırı’nda, 500 kişilik bir turist grubu ayin yap- mak isteyince gergin anlar yaşandı. Trabzon Müzeler Müdürü Nilgün Yılmazer gruba yasalar gereği ayin yapamayacaklarını söyledi ve grupta bulunan Rus milletvekili Savidis’in yaktığı mu- mu söndürdü. Bunun üzerine yaşanan gerginlik güvenlik gö- revlilerinin araya girmesi üzerine yatıştırıldı. 8. Sayfada Fotoğraflar:AA Tedavisi Amerikan Hastanesi’nde sürüyor Denizli’yi 4-1 yendi Selçuk kontrol altõndaGergin başlangõç Deprem için alõnan ‘önlemler’ Sadece durum tespiti yapıldı Deprem bölgesi Psikoloji bozuldu Binalar güvensiz Çocuklar risk altında YTÜ Doğa Bilimleri Araş- tõrma Merkezi, Türkiye’de okul çağõndaki 10 milyondan fazla çocuğun, sağlam ol- mayan binalarda doğal afetlere karşõ risk altõnda eğitim gördüğünü açõk- ladõ. İTÜ Jeofizik Mü- hendisliği Bölümü tara- fõndan hazõrlanan rapora gö- re de nüfusun yüzde 45’i, ha- vaalanlarõnõn yüzde 40.9’u ve enerji sektörünün büyük bö- lümü birinci derece deprem bölgesinde. 9. Sayfada 17 Ağustos depreminin bel- geselini çeken Sibel Bilgin; yollara, binalara inanõlmaz yatõrõmlar yapõldõğõnõ ama bölge insanõnõn tam anla- mõyla ihmale uğratõldõğõnõ söyledi. Özellikle gençlerin yeniden hayata döndürül- mesi gerektiğini belirten Bil- gin, “Sosyal hayatõn sõfõr- lanmasõ depremzedelerin travmalarõnõn hiçbir şekilde iyileşmemesine neden olu- yor. Gençler bu durumdan boğuluyor” dedi. LEYLA TAVŞANOĞLU’nun söy- leşisi 12. Sayfada Prof. Haluk Eyidoğan, bek- lenen büyük Marmara dep- reminin risklerine ilişkin tartõşmalarõn, planõ olma- yan bir kentte yapõldõğõna dikkat çekti. İstanbul’da, nâzõm imar planõnõn henüz hazõrlanmadõğõnõ, 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Pla- nõ’nõn mahkemelik olduğu- nu anõmsatan Eyidoğan, “Plan yokken riskleri nasõl azaltacağõz?” diye sordu. Prof. Naci Görür, İstan- bul’da 2029’a kadar her- hangi bir anda 7’nin üzerin- de deprem olacağõnõ belirtti, Yurttaşlarõn ve yöneticilerin görevlerini yapmadõğõnõ söy- leyen Görür, “Hükümet, ken- ti depreme güvenli hale ge- tirmenin önünü tõkayan ya- salarõ 10 yõldõr değiştireme- di” dedi. ÖZLEM GÜVEM- Lİ’nin yazı dizisi 9. Sayfada ERDOĞAN: CD DAĞITACAĞIZ ‘Biz yola çõktõk’ Başbakan ‘demokratik açõlõm’ konusunda mutabakat oluşturulmasõ için CD ve kitap- çõk hazõrlanacağõnõ belirtti. Siyasi partilerden destek isteyen Erdoğan, “Destek vermeseler de biz yola çõktõk” dedi. 4. Sayfada BAHÇELİ’DEN SERT ELEŞTİRİ Örtülü koalisyon MHP lideri Bahçeli, “PKK 25 yõlda başara- madõğõnõ, AKP iktidarõyla başarmaktadõr” de- di. AKP ile DTP’nin paralel hareket ettiği- ni belirten Bahçeli, iki parti arasõnda örtülü koalisyon olduğunu savundu. 5. Sayfada CHP lideri Deniz Baykal, hükümetin “Kürt açõlõmõnõ” eleştirerek Türkiye’nin huzurunu, milli birliğini ve bütünlüğünü sarsacak konuda çok sorumsuzca adõmlar attõğõnõ söyledi. Baykal, Başbakan’õn Türkiye’ye bakõnca yalnõzca etnik kimlikleri gördüğünü vurguladõ. “Türkiye’yi bölmeye çalõşanlar elde ede- mediklerini bu müzakereyle mi elde edecek- ler? Ne vereceğiz onlara” sorusunu yönelten Baykal, işin nereye varacağõnõ izlediklerini ifa- de etti. Baykal, “Türkiye’nin bölünmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu. 6. Sayfada Turkcell Süper Lig’de sezona şampiyonluk parolasõyla giren Galatasaray, Ali Sami Yen Stadõ’nda konuk ettiği De- nizlispor’u 4 golle geçti. 1-0 geriye düştüğü maçta 4 gol bularak sahadan galibiyetle ay- rõlmayõ başaran Sarõ-Kõrmõ- zõlõ ekip, ikinci haftayõ da üç puanla tamamlamõş oldu. Şampiyonluk yarõşõnõn id- dialõ ekiplerinden Trabzonspor ise kendi sahasõnda Diyarba- kõrspor’a 2-1 yenildi. Trab- zonspor ilkyarõyõ önde bitirme- sine karşõn üstünlüğünü koru- yamadõ. Diğer maçta ise An- karagücü, Manisaspor’la 1-1 berabere kaldõ. Spor’da G.Saray doludizgin
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog