Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

İstanbul Valisi Muammer Güler, kentin dep- rem açõsõndan en güvenli bina- larõnõn eğitim binalarõ oldu- ğunu belirterek “Keşke İs- tanbul’un evleri de okul- larõ kadar sağlam olsa” diyerek acõ bir itirafta bulundu. Vali Güler, Marmara depremin- de yaşanan haberleş- me sorununa karşõ afet anõnda afeti yönetecek 70 bin kamu görevlisi- nin kesintisiz iletişimi- ni içeren bir projenin altyapõsõnõn hazõrlandõğõ- nõ anlattõ. C CMYB C M Y B 85. YIL SAYI: 30628 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 15 AĞUSTOS 2009 CUMARTESİ GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Yat Kalk ‘Açılım!’ Önce öyle bir açılım yaparız ki Kürt sorununu bir tek projeyle şıpın işi çözer, anaların gözyaşlarını din- dirir, kardeşliğe yeni ufuklar açarız diye yola çıktılar. Sağı solu dinlemeye başlayınca sorunu bir hamlede çözmenin olanaksızlığını anladılar ve… Kürt sorununu çözmek kısa vadede olacak değil, -bir ay mı desem bir yıl mı yoksa on mu?- bir süreç sorunudur demeye başladılar. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Adil, Ulaşılabilinir, Hızlı Koğuş arkadaşım Prof. Ferit Bernay’ı özgürlüğe uçurduk. Şimdi Hamdi Gökhan Ecevit’le geleceği bekleme düzenini sürdürüyoruz. Günlük ana sohbet konularımızın başında doğal ola- rak soruşturma, kovuşturma, yargılama evrelerinin iç içe girdiği, iddianamelerinin üst üste konduğu malum dava geliyor. Belki merak eden olur hemen söyleyeyim. Ecevit’in Arkası Sa. 8. Sü. 8’de Uzmanlar Cumhuriyet’e konuştu 10 yıl İstanbul için kayıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptõğõ “Sis- mik Mikro Bölgeleme” çalõşmasõnõ çok önemli bu- lan Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, haritanõn inşaat mü- hendislerinin kullanõmõna sunulmasõnõ istiyor. BÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Kandilli Rasathanesi Deprem Araştõrmalarõ Ens- titüsü’nün eski müdürü Prof. Dr. Gülay Altay, İs- tanbul’da oluşacak can kaybõnõn önüne ancak plan- lama ile geçilebileceğini düşünüyor. Yüksek İnşaat Mühendisi ve emekli öğretim üyesi Dr. Erhan Karaesmen, okullarõn ve hasta- nelerin güçlendirilmesini içeren İSMEP için ve- rilen kredinin de bütçe açõğõnõ kapatmak üzere dev- let bütçesine aktarõldõğõnõ söylüyor. Prof. Naci Görür geçen 10 yõlõn İstanbul için ka- yõp zaman olduğunu söyledi. ÖZLEM GÜVEM- Lİ’nin dizi yazısı Yarın C’te Güvenli Şehir, Güvenli Yaşam ‘Keşke evler de okullar kadar sağlam olsa’ Topbaş ve Albayrak’õn da aralarõnda bulunduğu şüpheli listesi 235’ten 13’e indi Erzurum Başsavcõlõğõ İsmailağa soruştur- masõ kapsamõnda yalnõzca 13 kişi hakkõn- da dava açtõ. Erzincan’da 235 şüpheliyi kap- sayan dosyanõn Erzurum’da nasõl 13 kişiye düştüğü ise belirtilmedi. Kadir Topbaş ve Yeni Şafak gazetesinin sahibi Albayrak da şüpheliler arasõnda yer alõyordu. Erzincan Başsavcõlõğõ’nõn İsmailağa cemaatine yö- nelik dinlemesine dönemin Orman Bakanõ Pepe ile Enerji Bakanõ Güler de takõldõ. İLHAN TAŞCI ANKARA - Erzincan Başsavcõlõ- ğõ’nõn İsmailağa cemaatine yönelik so- ruşturma kapsamõndaki dinlemesine dönemin Orman Bakanõ Osman Pepe ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Hilmi Güler de takõldõ. Soruşturmada 235 şüphelinin adres ve isimleri yer alõr- ken en dikkat çeken isimler İstanbul Bü- yükşehir Belediye Başkanõ Kadir Top- baş ile Yenişafak gazetesinin sahibi Ah- met Albayrak oldu. Gözaltõna alõn- masõna ilişkin hazõrlõk da yapõlan Top- baş, “örgüte yardım etme” ile suçlandõ. Erzurum ile Erzincan Başsavcõlõ- ğõ’nõn yetki tartõşmasõna sahne olan İsmailağa cemaatine yönelik soruştur- ma dosyasõnda ilginç isimler, suçlama- lar ve telefon dinleme konuşmalarõ yer aldõ. Erzincan Başsavcõlõğõ’nõn soruş- turmasõ kapsamõnda 235 “şüpheli” bu- lunuyor. Şüpheliler arasõnda en dikkat çeken isim ise İstanbul Büyükşehir Be- lediye Başkanõ Kadir Topbaş oldu. Dü- zenlenen fezlekede Topbaş, “örgüte yardım etme” suçlamasõyla soruştur- maya dahil edildi. Yurt genelinde ya- põlacak operasyonlarda cemaatin lide- ri Mahmut Ustaosmanoğlu ile birlik- te Topbaş’õn da İstanbul’da gözaltõna alõnmasõ yönünde hazõrlõk yapõldõğõ an- laşõldõ. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanõ Kadir Topbaş’õn, cemaatin Arkası Sa. 8, Sü. 3’te BAŞBAKAN ERDOĞAN ‘Bedeli ne olursa olsun çözeceğiz’ Başbakan Tayyip Erdoğan, partisinin il başkanlarõ toplantõsõnda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bu- lundu. Kürt açõlõmõnõ değerlendiren Erdoğan, Türkiye’nin ayağõna dola- nan, pranga haline gelen sorunlarõ çöz- mesi gerektiğini belirtti. 5. Sayfada Geçen yõlki görüşmelerde hükümetle sendikalar arasõnda anlaşma sağlanan 16 hüküm yerine getirilmedi Memura sözlerini tutmadılar YÖK BAŞKANI’NIN KARARLARI Kontenjanlar boş YÖK Başkanõ Özcan döneminde kurulun al- dõğõ kararlar boş kontenjanlarõn sürekli art- masõna neden oldu. İki yõlda kontenjanlar yüz- de 50, boş kontenjanlar yüzde 332 oranõnda arttõ. İmam hatipliler gelecek yõlõ bekliyor. Ter- cih yapmayan aday sayõsõ 32 bin arttõ. MAH- MUT LICALI’nın haberi 6. Sayfada VOLKSWAGEN- PORSCHE Büyük evlilik İki Alman otomotiv şirketi Volkswagen ve Porsche, işleri birlikte yürütmeyle ilgili an- laşmaya vardõ. İki otomobil üreticisinin ka- demeli olarak 2011’e kadar birleşmesi plan- lanõyor. 1937’de Alman otomotiv firmala- rõndan oluşan güç birliği ‘Auto Union’ yeni- den doğdu. 12. Sayfada Hükümet ile memur sendikalarõ arasõndaki top- lugörüşmeler başlarken hükümet, geçen yõlki görüşmelerde yapmaya söz verdiği çok sayõ- da düzenlemeyi hâlâ gerçekleştirmedi. Geçen yõl yapõlan görüşmelerde üzerinde mutabakat sağlanan 27 hükümden 16’sõ hükümet tara- fõndan yerine getirilmedi. Türkiye Kamu-Sen bu durumu “Artõk verilen sözlerin tutulmadõğõ, imza altõna alõnan me- tinlerin esamesinin okunmadõğõ bir sürece gi- rilmiştir. Ülkede her alanda olduğu gibi sen- dikacõlõk alanõnda da güvensizlik ortamõ ya- ratõlmak istenmektedir” şeklinde değerlen- dirdi. MURAT KIŞLALI’nın haberi 6. Sayfada Taliban yasasına onay Afganistan Cumhurbaşkanõ Hamid Karzai, seçimde oylarõnõ arttõrmak için “evlilik içi tecavüzü meşrulaştõran” yasayõ onaylamakla suçlanõyor. ABD merkezli İnsan Haklarõ İzleme Merkezi HRW, bir süredir tartõşma yaratan ya- sa tasarõsõnõn Karzai tarafõndan gizlice imzalandõğõnõ duyurdu. 10. Sayfada KİLER ‘NURŞEN’ ÖNERMİŞ 4. Sayfada ORHAN ERİNÇ’İN KÖŞE YAZISI 8. Sayfada DTP Genel Başkanõ Ahmet Türk, Kürt sorununun çözümünde Abdullah Öca- lan’õn da taraflardan biri olduğunu, PKK üzerinde önemli bir etkinliğinin bulun- duğunu belirtti. Türk, “Toplum tarafõndan önemsenen bir isim midir? İsimdir. O za- man söylediklerini dikkate almamõz ge- rekiyor” dedi. 5. Sayfada Türk ‘Öcalan dikkate alınmalı’ Savcılık değişince şüpheli sayısı düştü 6. Sayfada Deniz haydutlarını püskürttüler Aden Körfezi’nde Türk gemisi “Elgiznur Çebi”ye saldırı girişiminde bulunan korsan- lar püskürtüldü. Genelkurmay Başkanlı- ğı’nın internet sitesinde yer alan “bilgi no- tu”nda “Deniz haydutları tarafından saldırıya uğradığı ihbarı alınan Türk gemisi ‘Elgiznur Çebi’yle TCG Gediz irtibat kurmuş, sakın- ma manevraları yaptırmış, Yunan ve Alman savaş gemilerinin olay mevkiine sevk edilmesi sağlanmıştır. İçinde 6 deniz haydudu bulunan skiff bot, ticaret gemisini izlemeyi bırakarak gemiden uzaklaşmıştır” denildi. Öte yandan kendisini “Miraa” olarak ta- nıtan bir korsanın AP haber ajansına tele- fonla verdiği bilgiye göre, nisan ayından be- ri rehin tutulan Mısır’a ait balıkçı teknele- rindeki denizciler, bıçakla saldırdıkları ve si- lahlarını ele geçirdikleri korsanların en az ikisini öldürdü. Somalili korsanların elinde yaklaşık 10 gemi var.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog