Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

C CMYB C M Y B 85. YIL SAYI: 30627 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 14 AĞUSTOS 2009 CUMA GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Hükümet Açılıma Ad Bulamıyor Adında da kararsızlar. Başbakan Beyefendi hükümet kararını önce “Kürt açılımı” diye açıkladı. Bir süre geçti; İçişleri Bakanı, yapmak istediğimiz Kürt açılımı değil, “demokratik açılımdır” dedi. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Herkes Gerilimin Tanığıymış Meğer Üçüncü iddianamenin pek çok şeyi açığa çıkardı- ğı söyleniyor ama ortaya atılan her yeni konuyu bi- raz ayrıntılı analiz edince işlerin daha karmaşık hale geldiğini görüyoruz. Benim için önemli bir durumu ayrıca paylaşmak is- tiyorum. Arkası Sa. 8. Sü. 8’de Alman Elçi: Almanya’nın Ankara Bü- yükelçisi Cuntz “Kürt açõ- lõmõ” çalõşmalarõyla ilgili olarak, “Eğer önündeki bu sorunlarla baş edebilir ve sorunlarõna çözüm ürete- bilirse, Türkiye’nin daha da güçleneceğine inanõyo- rum. AB ve Almanya da bu gelişmeleri takdir ede- cektir” diye konuştu. Cuntz, herkesin hangi kö- kene ya da kimliğe sahip olursa olsun bu demokra- tik sürece katõlarak, bu ül- kenin daha güçlü olmasõna katkõ sağlamasõ gerektiği- ni belirtti. 4. Sayfada Çözüm daha güçlü kılar Kürt açõlõmõ Atalay Türk’le görüştü İçişleri Bakanõ Beşir Ata- lay, Kürt açõlõmõ çerçeve- sinde DTP, Türk-İş, Hak-İş ve Türkiye Barolar Birli- ği’ni ziyaret etti. DTP lide- ri Türk, hayal kõrõklõğõ ya- şamamayõ umduklarõnõ be- lirtirken bir yol haritasõna ihtiyaç olduğunu söyledi. Türk-İş Başkanõ Kumlu da Türkiye’nin bağõmsõzlõğõ ve sõnõrlarõnõn her türlü tar- tõşmanõn dõşõnda tutulmasõ gerektiğini söyledi. TBB Başkanõ Özok ise kendile- rinin bu konuda yaptõğõ çalõşmalarla ilgili Atalay’a dosya verdiklerini söyle- yerek “Ükemizde barõş is- tiyoruz” dedi. 4. Sayfada MHP tepkili: MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Kürt açõlõ- mõyla ilgili olarak Erdo- ğan’a seslenerek, “Mille- tin kimliğiyle oynamayõn. Sayõn Başbakan fitneleri uyandõrmayõn. Kandil’de- kilere hürriyet; Rize’de, bir başka yerde işini kay- betmiş olarak derdini an- latmaya çalõşana tehdit ve baskõ... Korumalarla bu milleti susturmaya çalõş- mak nereye kadar” diye sordu. 5. Sayfada İnka ruhu uyanõyor Bolivya Gerçeği İnkaların topraklarõnda sömürgeciler çok kan döktüler. Che’nin kanõ da burada dö- küldü. Yõllar sonra İnkalar uyandõ. Boliv- ya’nõn şimdiki başkanõ yerli halktan Evo Mo- rales diyor ki: “Özgürlüğümüz direnişi- mizdir. 1825’te Bolivya’nõn kuruluşuna hiçbir yerli kabul edilmedi. ABD de dahil kõtanõn her bölgesinde böyleydi. Azõnlõk be- yazlar, Kõzõlderilileri, yerli halklarõ, kadõn- larõ, siyahlarõ ve yoksullarõ asla insandan say- madõlar.” Ama artõk yerli halk uyandõ, La- tin Amerika uyandõ, İnkalar uyandõ... BU- KET ŞAHİN’in yazı dizisi 9. Sayfada Türkiye’den Belçika’ya nota Gardiyanlar serbest kaldõ Belçika’da Türk yurttaşõ Mikail Tekin’in ha- pishanede ölümüyle ilgili sorgulanan 3 gardi- yan serbest bõrakõldõ. Gardiyanlarõn, herhangi bir suçlama veya disiplin cezasõ almadõklarõ bil- dirildi. Belçikalõ savcõ Christian de Valkeneer, Te- kin’in ölümüne gardiyanlarõn yol açtõğõnõ ve otopsi sonuçlarõnõn da bunu gösterdiğini belirtmişti. Ankara olayõn soruşturulmasõ ve suçlularõn ada- let önüne çõkarõlmasõnõ isteyerek Brüksel’e no- ta verdi. Belçika’da Mustafa Çiçek isimli bir yurt- taş da evinde kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü. Hamile eşi de yaralandõ. 11. Sayfada TETAŞ’õn açõğõ zamla kapanacak Elektrik tüketiciyi çarpacak Mevzuat gereği yõlõ zararla kapatmamasõ ge- reken Türkiye Elektrik Ticaret AŞ’nin ekim başõnda elektriğe yaklaşõk yüzde 20 zam yapmasõ bekleniyor. Bu durumda ekim ayõnda toptan elektrikte yüzde 20 oranõnda artõşõn tüketiciye yansõmasõ, yaklaşõk yüzde 6-7 düzeyinde olabilecek. EPDK, elektrik fiyatlarõnda bu yõl 1 Ni- san’dan geçerli olmak üzere sanayide yüz- de 1.66, konutta yüzde 1.58 oranõnda in- dirim kararõ vermişti. 14. Sayfada Erzurum Başsavcõlõğõ İsmailağa dosyasõnõ almak için uğraşmõş Erzurum Başsavcõlõğõ’nõn Erzincan Valiliği’ne gönderdiği yazõda “Kolluğa yerel Cumhuriyet Başsavcõlõğõ’nca verilen talimatõn hukuki dayanağõ bulunmadõğõndan gereğine tevessül edilmemesine emniyet ve jandarmanõn hassasiyetle uyulmasõ konusunda desteklerinizi” ifadesi yer alõyor. SAVCIDAN VALİYE ‘SİZ KARIŞMAYIN’ MEKTUBU Cumhuriyet, Er- zincan Başsavcõlõğõ’nõn İsmailağa cemaatine yönelik operasyon için destek istemesi üzerine devreye giren Erzurum Özel Yetkili Başsavcõlõğõ’nõn dos- yayõ alõp sumen altõ ettiğini gösteren belgelere ulaştõ. Bir belgede Erzincan Valiliği’ne başvuran Erzurum Başsavcõlõğõ’nõn, jandarma ve polisin Erzin- can Başsavcõlõğõ’nõn talimatlarõna uymamasõnõ istediği görüldü. ERZİNCAN SAVCISI OPERASYON YAPAMADI Erzurum Başsavcõlõ- ğõ’nõn soruşturma yetkisinin kendisinde olduğu õsrarõ ve baskõlarla dosyanõn alõnmasõ nedeniyle 16 ilde yapõlacak operasyonlar gerçekleştirilemedi. Dos- yadaki belgelere göre, operasyonlarda cemaat lideri Mahmut Ustaosmanoğlu ile “tanõnmõş” isimlerin de aralarõnda bulunduğu 69 kişinin gözaltõna alõn- masõ yönünde hazõrlõk yapõlmõştõ. İLHAN TAŞCI’nın haberi 8. Sayfada KÜBA’DA KUTLAMA Küba devriminin lideri Fidel Castro 83 yaşõna girdi. Castro’nun do- ğum günü kutlamalarõ için gerçekleştirilen et- kinlikler, liderin 83 fo- toğrafõndan oluşan bir sergiyle başladõ. Baş- kent Havana’daki sergi- de Castro’nun yeni çe- kilmiş fotoğrafõ da yer alõyor. 11. Sayfada ‘Balbay bırakılmalı’ Kõlõçdaroğlu, Balbay’õn haberlerinin dönemin Genelkurmay Başkanõ tarafõndan doğrulandõğõnõ, tutukluluğu için neden kalmadõğõnõ söyledi EDİRNE (AA) - CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçda- roğlu, Edirne’nin Havsa Beledi- yesi’nce düzenlenen 9. Tarõm Aletleri Hayvancõlõk Emtia Fes- tivali’ne katõlmak üzere geldiği il- çede, Belediye Başkanõ Oğuz Tekin ve CHP Havsa ilçe teşki- latõnõ ziyaret etti. Kõlõçdaroğlu, bir gazetecinin “Silivri Cezaevi’nde görüştü- ğünüz Gazeteci Mustafa Balbay ile özel konular konuştunuz mu?” sorusunu yanõtladõ. Kõlõç- daroğlu “Gazetede sürekli ne- den yazmadığını sordum. O da ‘Haftada 2 gün ancak yazabi- liyorum. Burada yeteri kadar ha- ber toplamak mümkün değil’ de- di. Bu da doğal bir şey zaten. Balbay, bu arada eski Genel- kurmay Başkanı Hilmi Öz- kök’ün yaptığı açıklamaların çok önemli olduğunu ifade et- ti. Hilmi Özkök’ün ordunun içinde bazı hareketlerin oldu- ğunu ifade etmesi Balbay açı- sından çok önemli. Balbay da o dönemde bunları haber yap- mıştı. Balbay’ın haberleri dö- nemin Genelkurmay Başkanı tarafından doğrulandığına gö- re o zaman tutukluluk hali de ortada kalmamıştır. Ama so- nuçta buna yargı karar vere- cek” diye konuştu. Aykut Oray’ı uğurladık Geçirdiği kalp krizi sonucu Muğla Köyceğiz’de hayatõnõ kaybeden tiyatro sanatçõsõ Aykut Oray son yolculuğuna uğurlandõ. Dün Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenle- nen törende Oray’õn tabutu sahneye getirildi. Aykut Oray’õn eşi Sühendan, oğul- larõ Umut ve Anõl Oray ile ya- kõn akrabalarõ taziyeleri kabul etti. 17. Sayfada Nereden çıktı bu madde? Ulusal takõmõn ve Efes Pil- sen’in yõldõz oyuncusu Kerem Gönlüm’ün, Beko Basketbol Ligi final serisi 5. maçõnda alõnan numunesinde rastlanan ‘cathine’ maddesinin nereden geldiği bir türlü anlaşõlmadõ. ‘Cathine’ maddesinin inter- netten ya da el altõndan satõl- madõğõnõ belirten Efes Pil- senli doktorlar ve idareciler oldukça şaşkõn. Spor’da SAHİLLERDE DEPREM RİSKİ BÜYÜK 7. Sayfada TİYATROCULARLA OPERACILAR SAVAŞI 17. Sayfada SÜPER LOTO ÇEKİLDİ 11 - 16 - 25 - 29 - 37 - 43 Milletin kimliğiyle oynama Sumen altının öyküsü belgeli FidelCastro 83 yaşõnda KESK, toplu iş sözleşmesi taleplerini dile getirmek amacıyla, 2 mil- yon 200 memuru ilgilendiren toplugörüşmelerin yapılacağı 15 Ağus- tos tarihinde Ankara’da olacak şekilde İstanbul ve Diyarbakır’dan bir yürüyüş başlattı. KESK Genel Başkanı Sami Evren, toplu iş sözleşmesinin (TİS) olmadığı toplugörüşme ma- sasının meşru olmadığını belirtti. KESK üyeleri asgari ücretin 1500 liraya çıkarılmasını istedi. 13. Sayfada KESK yürüyor Fotoğraf:UĞURDEMİRSORUŞTURMA Laiklik suç oldu “Bağımsızlık ve Laiklik Mitingi”ne katõlan YAR- SAV Başkanõ Eminağa- oğlu hakkõnda “tarafsõzlõ- ğõnõ yitirdiği” iddiasõyla Adalet Bakanlõğõ tarafõn- dan soruşturma başlatõldõ. Eminağaoğlu’nun türban karşõtõ sözleri ve Anõtka- bir’e yapõlan yürüyüşü de soruşturma konusu edildi. Soruşturma dosyasõna gö- re, Eminağaoğlu’na “Ne- den Dink’in beraat etmesi gerektiği yönünde görüş bildirdiniz” şeklindeki so- ru da yöneltildi. Eminağa- oğlu, bu emri verenler ve uygulayanlar hakkõnda her türlü hukuksal ve cezai yola başvuracağõnõ belirt- ti. 8. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog