Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

C CMYB C M Y B GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 161 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Amaç Sorumluluğa Muhalefeti de Ortak Etmek! RTE açılım dedikçe ona doğru açılan açılana. AKP grubundaki son konuşması üzerine kimi yo- rumlar, köşe yazarları bu kanıyı doğruluyor. Bay Başbakan; Türkiye fidan gibi delikanlılarını kur- ban etmese, 25 yılını faili meçhuller, boşaltılan köy- Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Türkiye günlerdir AKP hükümetinin Kürt açõlõmõnõ tartõşmasõna karşõn- Başbakan Yardõmcõsõ Arõnç, hükü- metin yürüttüğü çalõşmanõn Kürt açõ- lõmõ olmadõğõnõ söyledi. Arõnç, “Böy- le bir proje söz konusu değil, yapõlan de- mokrasi açõlõmõdõr” dedi. SELAHATTİN GÖKATALAY’ın haberi 5. Sayfada Bakan Atalay görüş istedi Erdoğan, AKP’nin Rize İl Kongresi’nde eko- nomiden söz ederken dinleyiciler arasõndan bir kadõn, “Ekonomik kriz ne oldu Sayõn Başba- kan?” diye bağõrdõ. Protestocu kadõn salon dõ- şõna çõkarõlõrken Erdoğan, “Ekonomik kriz ne- dir ne değildir sorsan tanõmlamaktan aciz olan insanlar bunlar” diyerek protestoyu “pro- vokasyon” olarak niteledi. 4. Sayfada Erdoğan protesto edildi Rize’de hüsran Cemaate dokunulamadıİsmailağa cemaatinin ilçe ve köylerde okul öncesi çocuklara Medine Vakfõ’na ait evlerde yatõlõ olarak eğitim verdiği ihbarõ üzerine harekete geçen Erzincan Cum- huriyet Başsavcõlõğõ, çeşitli savcõlõklara talimat yazarak, cemaatle ilgili soruşturma evraklarõnõ istedi. Talimatta örgütün şiddete başvurmadõğõ vurgulanmasõna karşõn Özel Yetkili Erzurum Başsavcõlõğõ örgütün şiddet kullandõğõ yolunda ih- bar aldõğõ gerekçesiyle davayõ üstlendi. Sonra o dosya sumen altõ edildi. Dosyadaki bilgi ve belgeler, ihbarõ yapanlarõn örgütün üyeleri olduğu kuşkusunu doğurdu. Bu kuşkuyu güçlendiren kimi telefon görüşmeleri de saptandõ. Örne- ğin, Erzincan’dan henüz dosya Erzurum’a gönderilmediği halde örgüt üyeleri- nin kendi aralarõnda yaptõklarõ görüşmelerde dosyanõn Erzurum’a gönderildiği bilgisini dile getirdikleri saptandõ. Bazõ bakanlarõn da örgüt üyeleriyle görüştükleri, tavsiyelerde bulunduklarõ anlaşõldõ. İLHAN TAŞCI’nın haberi 8. Sayfada ÖSYS’de öğrenci sayõsõnõ arttõrmaya yönelik düzenlemelere karşõn 88 bin kontenjan boş kaldõ ÖSYS sonuçlarõ, YÖK’ün kon- tenjan artõşõ ve barajõ geçen öğ- renci sayõsõnõ yükseltmek için yaptõğõ düzenlemelerin işe ya- ramadõğõnõ ortaya koydu. Boş kontenjan sayõsõ 2008’e göre bütün üniversitelerde 3.6, dev- let üniversitelerinde ise 7 kat arttõ. Tercih yapan 958 bin 628 adaydan 528 bin 728’i lisans ve ön lisans programlarõna yerleşti. MAHMUT LICALI ’nın ha- beri 6. Sayfada Cami tuvaletlerindeki pisuar- larõ, ‘hijyen ve dinen’ uygun ol- madõğõ gerekçesiyle kaldõrtan, yardõm dağõtõlan yoksul yurt- taşlarõn isimlerini açõklayan Ordu Valisi Ali Kaban “Çağdaş uygarlõk” kavramõnõn “saçma” olduğunu söyledi. 8. Sayfada ‘Çağdaş uygarlık saçmalıktır’ Kemal Kılıçdaroğlu Ertosun’un başvurusu Telekulak soruşturulacak Ankara Cumhuriyet Başsavcõlõğõ, Hâ- kimler ve Savcõlar Yüksek Kurulu üyesi Ali Suat Ertosun’un, dinlenildi- ği ve takip edildiği iddialarõnõn araştõ- rõlmasõ ve sorumlularõn cezalandõrõlmasõ istemiyle yaptõğõ suç duyurusu üzeri- ne soruşturma başlattõ. 4. Sayfada Kılıçdaroğlu, Topbaş’õn Danõştay ka- rarõyla sabit görülen bir usulsüzlüğünü daha kamuoyuna açõkladõ. Kõlõçdaroğ- lu, Kamu İhale Kurumu ve Danõştay ta- rafõndan usulsüz bulunan 76 milyon do- larlõk otobüs alõm ihalesini iptal etme- sine karşõn 350 otobüs satõn alõnarak suç işlendiğini belirtti. 8. Sayfada Kaynaklarımızın farkında değiliz Aram Tigran’a mezar yok Türkiye rüzgâr ve güneş gibi yenile- nebilir enerji kaynaklarõ potansiyelinin farkõnda değil. Rüzgâr enerjisi potan- siyelinin Almanya’dan 2 kat fazla ol- masõna karşõn Türkiye’de buna yöne- lik adõmlarõn yetersiz olduğunu belir- ten uzmanlar, güneş enerjisinde de po- tansiyelin çok yüksek olduğunu vur- guladõ. GİZEM GÜRAY ve MUSTAFA KONUKSEVER’in haberi 9. Sayfada Atina’da yaşamõnõ yitiren Kürt müzi- ğinin duayeni Ermeni sanatçõ Aram Tigran’õn vasiyeti üzerine ailesi cena- zesinin Diyarbakõr’da toprağa verilme- si için Türkiye’ye başvurdu. Ancak bütün girişimler sonuçsuz kaldõ, İçişle- ri Bakanlõğõ talebi reddetti. Tigran ailesi de usta müzisyeni Atina yerine oğlunun yaşadõğõ Brüksel’de toprağa vermek için girişimlere başladõ. 4. Sayfada ABD’DE ‘KUZEY IRAK’TA ÇATIŞMA’ TEDİRGİNLİĞİ 11. Sayfada ŞANS TOPU ÇEKİLDİ 4, 17, 20, 21, 31 + 8 Erzincan Başsavcõlõğõ’nõn başlattõğõ İsmailağa soruşturmasõ, idari baskõ ve Erzurum Başsavcõlõğõ’na takõldõ Yerleştirme sistemi çöktü Orman yangınları durmuyor Çanakkale’nin Eceabat ve Gelibolu ilçeleri arasında Pazarlı mev- kisinde dün öğle saatlerinde çıkan ve doğal güzelliğiyle bilinen Cen- net Koyu’ndaki ormanlık alana sıçrayan yangın yoğun çalışmala- rın ardından akşam saatlerinde kontrol altına alınabildi. Bodrum’un Turgutreis beldesindeki makilik alanda çıkan yangında 20 hektar alan zarar gördü. İzmir’in Seferihisar ilçesinde 700 hektarı kül eden yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. 1 kişi tutuklandı. Bülent Arõnç farklõ konuştu: Kürt değil demokrasi açılımı İçişleri Bakanõ Atalay, Kürt açõlõmõyla ilgili olarak DSP’nin ardõndan dün de TOBB ile DP ve BBP’yi ziyaret etti. DP lideri Cindoruk, Atalay’õn somut bir şeyi gündeme getirmediğini belirterek “Bizlerden içerik istendiğine ilişkin bir izlenime kapõldõm. Hak ve özgürlükler, demokratik açõlõm diyor ama Kürt kelimesini kullanmõyor” dedi. 5. Sayfada 76 milyon dolarlõk suç Açılımın turu var içeriği yok Ordu Valisi Kaban Fotoğraf:AA 85. YIL SAYI: 30626 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 13 AĞUSTOS 2009 PERŞEMBE Güzel prova Ulusal futbol takımı, 2010 Dün- ya Kupası grup eleme karşı- laşmaları hazırlığı kapsamında Ukrayna ile yaptığı maçta güç- lü rakibini 3-0 yendi. Ay-Yıl- dızlılar, ikinci yarıda 7 dakikada attığı üç golle sahadan galibi- yetle ayrılırken 5 Eylül’de ya- pılacak Estonya maçı öncesi moral kazandı. Goller Tuncay, Servet ve Hamit’ten geldi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog