Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

C CMYB C M Y B GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 160 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Küçük Büyük... Oturarak mı, Ayakta mı? İçişleri Bakanımız Beşir Atalay, hükümet içinde bü- tün bakanları sollayan uğraşı içinde. Kolay değil, büyük bir sorumluluk yüklendi. Açıkladığına göre, “Kürt sorununu çözmeye hizmet edecek dünyaya örnek bir model” yaratmaya uğra- şıyor. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Öğrencilere dava Sergi ve kitap suç delili sayıldı Sıvas’ta 15 ay önce ABD, AB ve AKP karşõtõ protes- tolara katõlan ve “Ortak düş- man Amerika’dõr” başlõklõ karikatür sergisi açmaya hazõrlandõklarõ sõrada göz- altõna alõnan 13 üniversite öğrencisi hakkõnda “yasadõşõ örgüt üyesi olmak” ve “ör- güt propagandasõ yapmak” iddiasõyla dava açõldõ. Cez- mi Ersöz’ün “Suçtur Umut- suzluğa Kapõlmak”, Nihat Behram’õn “Darağacõnda Üç Fidan”, Montaigne’in “Denemeler”i suç delili sa- yõldõ. ALPER TURGUT’- un haberi 9. Sayfada Kõlõçdaroğlu ‘Örtülü faşizm’ 1 Türk öldü Belçika’da trafik polisiy- le tartõştõğõ için gözaltõna alõnan Mikail Tekin’in iş- kenceyle öldürüldüğü açõk- landõ. 3 gardiyan hakkõnda soruşturma başlatõldõ. Hol- landa’nõn Amsterdam ken- tinde de Arzu Erbaş Çak- makçõ adlõ işkadõnõ kimli- ği belirlenemeyen bir kişi tarafõndan bõçaklanarak öl- dürüldü. 8. Sayfada Aykut Oray. Jale Baysal. Oray ve Baysal’õ yitirdik Can Yücel’i anõyoruz Özellikle “Bizimkiler” adlõ televizyon di- zisindeki “Katil” tiplemesiyle ünlenen ti- yatro ve sinema dünyasõnõn usta isimle- rinden Aykut Oray Köyceğiz’de yaşamõnõ yitirdi. Otel odasõnda ölü bulunan Oray’õn kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor. ÖZ- CAN ÖZGÜR’ün haberi 3. Sayfada Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Çağdaş Yaşamõ Destekleme Derneği kurucula- rõndan, eski İÜ Edebiyat Fakültesi Kü- tüphanecilik Kürsüsü Başkanõ Prof. Dr. Ja- le Baysal tedavi gördüğü İstanbul Tõp Fa- kültesi’nde yaşamõnõ yitirdi. 3. Sayfada Sanat ve bilimin acõ günü Şair, yazar, çevirmen, yergi ve ironi us- tasõ Can Yücel’i on yõl önce bugün yitir- miştik. Bugün, Eski Datça’da Can Evi’nde ve Can Taşõ’nda anõlacak büyük şair ve çevirmeni biz de Haydar Ergülen’in ka- leminden ‘şair Can Yücel’, Sabahattin Eyuboğlu’nun ka- leminden ‘çevir- men Can Yücel’ ve kõzõ Güzel Yü- cel’in ‘Bir Babanõn Ardõndan’ yazõlarõyla a n õ y o - ruz. AKP’nin Kürt açõlõmõ Meclis’teki görüş ayrõlõklarõnõ derinleştirdi 700 hektarõ kül ettiler İzmir’in Seferihisar ilçesi yakınlarında önceki gün çıkan ve şiddetli rüzgârın etkisiyle ormanlık alana sıçrayarak kısa sürede büyüyen yangın ancak dün sabaha karşı kontrol altına alınabildi. 3 tatil sitesi ve 1 köyün boşaltıldığı yangında yaklaşık 700 hektarlık alan kül oldu. Orman Genel Müdürü Osman Kahveci, yangının “yüzde yüz” insan kaynaklı olduğunu söyledi. Yangının İzmir’de son dönemlerde çıkanların en büyüğü olduğu belirtildi. (Fotoğraf: AA) DİSK UYARDI: ‘Kriz dibe vurdu’ söylemi 24 saat içinde boş çõktõ. İmalat sanayiinde kapasite kullanõm ora- nõ temmuz ayõnda geçen yõlõn aynõ ayõna gö- re 7.7 puan, bir önceki aya göre de 0.4 puan azalarak yüzde 72.3 seviyesinde gerçekleş- ti. Yõllõk bazda temmuz itibarõyla üç sektör dõşõnda hemen tüm sektörlerde gerileme gö- rüldü. Motorlu araçlarda gerileme hüküme- tin teşvikine rağmen sürdü. 13. Sayfada Hazine Müsteşarlõğõ, “Uluslararasõ Doğ- rudan Yatõrõm” geçici verilerini açõkladõ. Ser- maye girişi, ocak-haziran döneminde, geçen yõlõn aynõ dönemine göre yüzde 57.1 azaldõ. Yabancõlarõn Türkiye’deki yeni veya mevcut şirketleri ile iştirak ettikleri yerli sermayeli şirketlerdeki ortaklõk paylarõna ilişkin trans- ferleri içeren sermaye girişi, haziranda 338 milyon dolar oldu. 13. Sayfada Harçlar yaklaşık iki buçuk kat arttı El Fetih’te yeni kuşak dönemi AKP döneminde üniversite harç be- delleri ortalama yüzde 123.9 oranõn- da zamlandõ. Bakanlar Kurulu’nda 2009-2010 akademik yõlõ için birinci ve ikinci öğretim programlarõna ya- põlacak harç zammõnõn yüzde 8 olarak belirlenmesiyle AKP’nin iktidarda ol- duğu 7 yõl içinde harç bedelleri yak- laşõk 2.5 kat artmõş oldu. MAHMUT LICALI’nın haberi 6. Sayfada 20 yıl aradan sonra yapõlan El Fetih kongresindeki merkez komitesi se- çimlerinde “eski tüfeklerden” yalnõzca 4 kişi ilk 18’lik kadroya girebildi. 2000 yõlõndaki ikinci intifadanõn lide- ri olarak bilinen ve halen İsrail hapis- hanesinde tutulan Mervan Barguti 1000 oyun üzerine çõkarak merkez komite- ye seçilirken, eski Başbakan Kurey seçimi iki oyla kaybetti. 11. Sayfada HSYK ÜYESİ BİLE TELEKULAKTAN ŞİKÂYETÇİ 8. Sayfada HRANT DİNK İÇİN ‘VİCDAN FİLMLERİ’ 17. Sayfada Acõlarõ tarihe yazan ‘son şair’ Belçika’da işkence Temmuz ayõ kapasite kullanõm oranõ yeniden düştü Elini çek Muhalefeti inandıramadı‘PAKET DEĞİL SÜREÇ’ ‘SÜREÇ NEREYE VARACAK?’ ‘KANDİL’E TESLİM’ 85. YIL SAYI: 30625 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 12 AĞUSTOS 2009 ÇARŞAMBA Tünelin ucu karanlık Kürt açõlõmõnõ “bir paket değil süreç; barõş, kardeşlik ve bütünleşme projesi” olarak ta- nõmlayan Erdoğan, CHP ve MHP’ye “ka- põlarõnõzõ kapatmayõn” çağrõsõnda bulundu. Erdoğan, “Türkiye’nin son 25 yõlõ çatõş- mayla, faili meçhullerle, OHAL’le heba edilmeseydi nerede olacağõnõn tüm millet- çe sorulmasõ gerektiğini” söyledi; nerede yanlõş yapõldõğõnõ sordu. 4. Sayfada CHP lideri Baykal, Erdoğan’õn “Kürt açõ- lõmõ” ile ilgili olarak “paket değil süreç” açõklamasõ yaptõğõna dikkat çekerken “O sü- reç nereye varacak?” diye konuştu. Türki- ye’nin bir yol ayrõmõnda olduğunun altõnõ çizen Baykal, hükümetin ne yapmak iste- diğini açõkça söylemesi gerektiğini belir- terek, “Hükümet neyin peşinde belli değil” değerlendirmesinde bulundu. 5. Sayfada MHP lideri Bahçeli, AKP’nin “Kürt açõlõ- mõ adõ altõnda yürüttüğü süreçte şehit ile ca- ninin, zalim ile mazlumun aynõ kefeye ko- nulduğunu” ileri sürdü. Bahçeli, millet varlõğõnõn kõrõlma noktasõna kadar bükül- mesinde en büyük sorumlunun “Kandil kad- rolarõna teslim olan” Erdoğan olduğunu söy- lerken, Cumhurbaşkanõ ve Başbakan’a Yü- ce Divan mesajõ verdi. 4. Sayfada AKP’nin örtülü faşizmi uy- gulama yolunda olduğunu ve örgütlü toplumu sindir- mek için kendi yandaşlarõnõ desteklediğini belirtti. 60 bin kadõnõn hayat kadõnõ olarak geçimini sağlamak için sõraya girdiğini kayde- den Kõlõçdaroğlu, “AKP adaleti budur işte. Yandaş medya yarattõlar. Türkiye güllük gülistanlõk gösterili- yor” dedi. 5. Sayfada 16. Sayfada İşsizlik Fonu’ndan üç yõllõk nema gelirinden 16 milyar lira bütçeye aktarõlacak. DİSK Baş- kanõ Çelebi, hükümetin fonu amacõnõn dõşõnda kullandõğõnõ belirterek “Elini işçinin cebinden çek” dedi. 14. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog