Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

C CMYB C M Y B 85. YIL SAYI: 30624 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 11 AĞUSTOS 2009 SALI GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 159 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Yanıtlanması Artık Zorunlu Olan Bir Soru Çankaya’daki AKP’li “öteki” gazetelerden büyük destek görüyor. Kürt sorunu üzerinde söylediklerine örneğin Milli- yet’teki, Hürriyet’teki kimi yazarlar koyacak yer bu- lamadı. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de MHP kapõyõ kapattõ, CHP hükümetin tavrõ netleşmedikçe Kürt açõlõmõnõ görüşmeyeceğini bildirdi ‘Önce projeni açıkla’ Zaferin 94. yılı kutlandı Anafartalar Zaferi’nin 94. yõl- dönümü Gelibolu Yarõmadasõ Conkbayõrõ’nda düzenlenen tö- renle kutlandõ. 18. Mekanize Pi- yade Tugay Komutanlõğõ’nda gö- revli Kurmay Albay Adem Yük- sel, “Anafartalar Grup Komutanõ Mustafa Kemal’in başarõsõ, Ulusal Kurtuluş Savaşõmõzõn kaynağõ ol- muştur” dedi. Askerlerin Anafar- talar Muharebesi’ni canlandõrma- sõ sõrasõnda, bazõ yurttaşlar göz- yaşlarõnõ tutamadõ. 8. Sayfada Chavez’denorduyaçağrõ: Anafartalar Çatışmalara hazır olun Venezüella Devlet Başkanõ Hu- go Chavez, Kolombiya askerlerinin sõnõr ihlali yaptõğõnõ belirterek, or- dusuna “savaşa hazõr olunmasõ” emri verdi. Haftalõk televizyon ko- nuşmasõnda ABD’nin Kolombi- ya’daki askeri varlõğõnõ arttõrmayõ planladõğõnõ hatõrlatan Chavez, “Tehdit büyüyor. Halka ve silahlõ kuvvetlere, çatõşmalara hazõr ol- malarõ çağrõsõnda bulunuyorum” diye konuştu. 11. Sayfada Denizcilik şirketleri, özel güvenlik korumasõnõ kabul etmeyince Somali’de saldõrõ olasõlõğõ artõyor 5 GÜNDE SÖKÜLDÜ 2 milyar kök hintkeneviri ele geçirildi Van’ın Başkale İlçe Jandarma Komutanlõğõ’nca düzenlenen operasyonda binlerce dönüm arazi üzerine ekili 2 milyar 20 bin kök dişi hintkeneviri ve 1.5 ton esrar ele geçirildi. Esrarõn hammadesi olan hintkenevirle- rinin sökümü çok sayõda asker ve köylünün katõlõmõyla 5 gün- de tamamlanabildi. Yetkililer, bu miktarda hintkenevirinden 48 ton esrar elde edilebileceğine dikkat çekti. 6. Sayfada ‘Dinde böyle yasak yok’ Din adamlarõ, Ordu’da valilik emriyle camilerin tuvaletlerin- deki pisuarlarõn “hijyen ve di- nen” uygun olmadõğõ gerekçe- siyle kaldõrõlmasõnõ eleştirdi. Araştõrmacõ-yazar İsmail Nacar, “Kuranõkerim’de böyle bir şey yok” derken, eski Diyanet İşleri Başkanõ Mehmet Nuri Yõlmaz da “Modern bir şey dine aykõ- rõdõr demek yanlõş. Dinde böy- le bir şey yok” görüşünü dile getirdi. SELDA GÜNEYSU’- nun haberi 6. Sayfada PİSUAR TARTIŞMASI Denizcilik sektörünün mil- yonlarca dolarlõk kaybõna yol açan Somalili “deniz korsanlarõ” özel güvenlik şirketleri, sigorta sektörü ve kimi iletişim ajanslarõnõn gelir kaynaklarõndan biri ol- du. Gemisi kaçõrõlan deniz- cilik şirketini bir saat sonra, Avustralya merkezli bir şir- ketin İngiltere’deki ofisi ara- yõp “yardõmcõ olabilecekle- rini” belirten hukuk bürola- rõ bile var. Bunlar, korsanlõğõn “yoksul birkaç balõkçõ”nõn saldõrõ- sõndan çok organize suç ol- duğunu ortaya koyuyor. De- nizcilik şirketleri bugüne kadar ödedikleri fidye mik- tarõnõ açõklamasalar da Ken- ya Dõşişleri Bakanõ Wetan- gula’nõn 2007’de 150 mil- yon dolar fidye toplandõğõ- nõ söylemesi “korsan eko- nomisi”nin boyutlarõnõ gös- teriyor. FATMA KOŞAR’ın haberi 13. Sayfada TÜBİTAK’õn geliştirdiği ‘T-1’ adlõ çoklu mikro kanaldan oluşan malzeme, sõvõ kimyasallarõ cilt, silah, elbise, teçhizat, arazi ya da binalardan emerek hapsediyor Kimyasal temizleyen malzeme ANKARA (AA) - TÜBİ- TAK, kimyasal silahlarõ etki- sizleştiren yüksek temizleme gücüne sahip malzeme geliş- tirdi. “T-1” adlõ çok sayõda mikro kanaldan oluşan malzeme, güç- lü emiş gücü sayesinde sõvõ kimyasallarõ cilt, silah, elbise, teçhizat, araç, arazi ya da bina- lardan hõzla emerek iç yapõsõna hapsediyor ve yapõsõnõ bozduğu kimyasallarõn tehlikeli etkileri- ni yok ediyor. Malzeme, Tür- kiye’de çok miktarda hammad- desi bulunan silikat esaslõ sera- mik malzemelerden yapõldõğõ için üretimde ve maliyette bü- yük avantajlar getiriyor. TÜBİTAK Marmara Araştõr- ma Merkezi (MAM) Malzeme Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ta- rık Baykara, TÜBİTAK’ta ya- põmõ tamamlanan “kimyasal gazın emilerek temizlenme- si” (absorblayõcõ dekontami- nasyon) çalõşmalarõ hakkõnda bilgi verdi. Baykara, günümüz silahlanma faaliyetlerindeki tes- pit edilen en önemli gelişmenin “kitle imha silahları” olarak ta- nõmlanan ve geniş kitlelerin im- hasõnõ hedefleyen nükleer, kim- yasal ve biyolojik silahlar ile Güiza’nın dönüşü F.Bahçe’nin yõldõz gol- cüsü Daniel Güiza eski günlerine geri döndü. Ge- çen sezon Sarõ - Lacivert- li ekibe transfer olan ve sergilediği performansla sõk sõk eleştirilere maruz kalan Güiza, Denizli dep- lasmanõnda attõğõ gollerle F.Bahçe’yi aydõnlõğa çõ- karan isim oldu. Spor’da Foça’da rock solunacak ‘Rock Tatili’ Foça’da 13 Ağustos’ta başlõyor. Ed- remit Zeytinli’de ‘Rock Tatili - Zeytinli Rock Fest’ olarak doğan ve geçen yõl yapõlan dördüncüsünde toplam 68 bin katõlõmcõy- la büyüyen festival, bun- dan böyle Foça’da binler- ce rock dinleyicisini bu- luşturacak. 17. Sayfada Güler Zere için nöbet Adli Tõp Genel Kurulu, ilerleyen kanser hastalõğõ- na rağmen mahkûm ko- ğuşunda tutulan Güler Ze- re hakkõndaki sağlõk rapo- runu bir aydõr açõklamadõ. Zere’nin göz göre göre katledildiğini savunan si- vil toplum örgütü temsil- cileri, ‘özgürlük nöbeti’ne başladõ. 4. Sayfada AĞA’NIN KASASI TAMTAKIR 12. Sayfada KOBİLER HACİZ YORGUNU 14. Sayfada Arkası 7. Sayfada ‘BU SORUMLULUĞA ORTAK OLMAYIZ’ İktidarõn “Kürt açõlõmõ” için kapõsõnõ çalmaya hazõrlandõğõ muhalefet partilerinden olumsuz yanõtlar geldi. CHP Genel Başkan Yardõmcõ- sõ Onur Öymen, hükümetin bir şey söyleme- den başkalarõna söyletmeye çalõştõğõnõ belirt- ti. AKP hükümetine bir projesi varsa açõkla- masõ çağrõsõnda bulunan CHP’li Onur Öymen, “Hiçbir fikriniz, projeniz yoksa niye ortaya çõk- tõnõz? Bizi sorumluluğa ortak mõ etmek isti- yorsunuz? Biz yokuz bu işte” diye konuştu. MHP RANDEVUYU REDDETTİ MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural PKK ile el sõkõşõldõğõ bir dönemde kesinlikle hükümetle görüşmeyeceklerini söyledi. AKP’nin Kürtçü- lüğün siyasal amaçlarõna ulaşõlmasõnõ “demokratik açõlõm” olarak nitelendirdiğini öne süren Vural, AKP seçmenini duyarlõ olmaya çağõrdõ. Cum- hurbaşkanõ Gül’ün açõklamalarõnõ da eleştiren Vu- ral, “Sen Bizans tekfuru musun? Demokratik ol- duğunuzu göstermek için İstanbul’un adõna da ‘Konstantinopolis’ diyelim” dedi. 5. Sayfada GÖRÜŞMELER TOBB İLE BAŞLIYOR Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, siyasi parti- lerden randevu talep edildiğini açõkladõ. Sivil toplum örgütleriyle de toplantõlar yapõlacağõnõ belirten Çiçek, görüşmelere yarõn TOBB ile baş- layacaklarõnõ söyledi. “Çözümün üniter devlet içinde bulunacağõnõ” ifade eden Çiçek “Yasal olan herkesin görüşünü alacağõz. Demokrasi içinde soruna çözüm bulunacaktõr” diye konuştu. Çiçek, talep olursa İçişleri Bakanõ’nõn partile- ri bilgilendireceğini kaydetti. 4. Sayfada Asõl korsan şirketler SOMALİ: KADERLERİNİ KAYNAKLARI ÇİZDİ 9. Sayfada Tunceli’nin Kutuderesi Vadisi’nde bu- lunan Munzur Çayı sahili turizm mer- kezine dönüştü. Munzur Çayı adeta do- ğunun Bodrum’u oldu. Terör ve şiddet olayları azalınca bölgeye tatile ge- lenlerin sayısı da arttı. Batı kentlerine ve Avrupa’ya göç eden Tuncelili- ler yazın ve doğanın tadını çıkarmaya başladı. Yıllarca çatışmalar nede- niyle giremedikleri kırsal bölgelerdeki doğal güzellikleri keşfetmenin key- fine vardılar. Munzur ile Pülümür Çayı’na giren yurttaşlar bölgenin yan- lış tanıtıldığını belirterek bu imajın değişmesi gerektiğini vurguladılar. Munzur’da tatil Doç.Dr.TarıkBaykara
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog