Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

Askeri operasyon vurgusu ABD Savunma Bakanlõğõ ve istih- barat servislerinin hazõrladõğõ raporda, ortaya çõkacak istikrarsõz- lõğõn hükümetleri devireceği ve terorizmi körükleyeceği belirtildi. Raporda, askeri operasyonlara hazõr olunmasõ gerektiği vurgula- nõrken özellikle Ortadoğu ve Güney-Güneydoğu Asya’yõ ciddi bo- yutta kõtlõk, su krizi ve sel felaketlerinin beklediği kaydedildi. ABD ordusu tehdit altında Pentagon’a göre, 20-30 yõl için- de ortaya çõkmasõ beklenen olumsuzluklar aynõ zamanda Amerikan ordusunu da olumsuz etkileyecek. Çünkü ordunun kritik öneme sa- hip çok sayõda tesisi deniz seviyesinde yaşanabilecek değişimlere ve şiddetli fõrtõnalara karşõ korumasõz durumda. Florida’daki iki donanma hava üssü iki kez kasõrgalarda ağõr hasara uğramõştõ. 11. Sayfada C CMYB C M Y B 85. YIL SAYI: 30623 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 10 AĞUSTOS 2009 PAZARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 158 gündür tutuklu. AKP’nin Açılımı... Tarihin bir evresinde in- san toplumunun “üm- met”ten “millet”e dönüşü- mü önce Batı’da gerçek- leşti, sonra dünyaya yayıl- dı. Bilindiği gibi bu dönü- şüm Osmanlı İmparator- luğu’nun da sonunu getir- miştir. İmparatorluk sınırları içinde yaşayan Hıristiyan toplumları uluslaşarak ken- di devletlerini kurarken, Müslüman toplumlarında da uyanış baş göstermiştir. Bu arada Türklerin bir ulusal kurtuluş savaşıyla laik Cumhuriyeti kurma- ları bu tarihsel sürecin so- nucudur. İslam toplumları içinde daha ulus bilincine ulaşa- mayanlar, dinciliğin baskısı altında ümmetçiliği yeğle- yenler öncelikle Müslüman coğrafyasında bugün de ağır basıyorlar. Bu olgu temel gerçeği değiştirmez. Bir İslam toplumu olan Kürtlerde son zamanlarda ulusallaşma eğilimlerinin yoğunlaştığı görülüyor. Ne var ki Kürtlerin ya- şadığı bugünkü coğrafya dört devletin egemenliği altındadır. Irak, Türkiye, Suriye, İran sınırları için- de yaşayan Kürtlerin bir ulusal devlet kurmaları, bir bakıma bu nedenle ola- naksızlaşıyor. Üstelik tarihsel açıdan ulusallaşmanın aşıldığı ve ulus devletin modasının geçtiği günümüzde ileri sü- rülürken, Kürtlerin kimi kesimlerinde görülen bu eğilimin zamanlama bakı- mından geciktiği de söyle- nebilir. Yine de Kürtlerin dinci- likten uzaklaşmaları ve ulu- sal, laik, çağdaş kimlikle- rine kavuşmaları tarihsel ve bilimsel açıdan kaçınıl- mazdır. Türkiye’deki Kürt soru- nu bu bakımdan yadırga- nacak bir konu değildir. Asıl sorun bu konunun na- sıl çözümleneceği sorusu üzerinde yoğunlaşıyor. Kuzey Irak’ta üslenen ve Amerika’nın şemsiyesi altında korunan PKK te- rörünün ve yöneticilerinin bu sorunu çözmesi olanak- sızdır. PKK’nin Türkiye’de ve İran’da terörle ulaştığı nokta, bu ülkeler açısın- dan bir anlam taşımıyor. Amerika Irak’tan çekilirse PKK üzerindeki himayesi son bulacağından gelecek açısından da terörle bir ye- re varmak olanaksız gibi görünüyor. Üstelik bugün Türki- ye’nin doğusunda da, batı- sında da Kürtler ve Türk- ler iç içe sorunsuz yaşıyor- lar; geçmişin ve geleceğin yazgısını paylaşıyorlar. Bugün Türkiye’de de- mokrasi çok eksiktir; ama PKK ile özdeşleştirilen DTP’nin parlamentodaki siyasal partiler arasında yerini alması gereğinden çok demokratik, bir hoş- görünün sonucu olarak yo- rumlanabilir. İşte tam bu ortamda ik- tidar partisi AKP, Ameri- ka’nın isteğiyle Kürt so- rununu çözümlemeye yö- nelmiştir. AKP bu nedenle her za- manki gibi ortalığı velvele- ye vermekte, içeriği belli ol- mayan “açõlõm” edebiyatı yapmakta, bir “müzakere” süreci açmaya girişmekte- dir. C Arkası Sa. 8, Sü. 1’de İnsanlar baskõ rejimi altõnda Türkiye Partisi Genel Başkanõ Abdüllatif Şener, AKP’nin ekonomik kriz olmadõğõ- nõ savunmasõnõn yurttaşlarla alay etmek an- lamõna geldiğini kaydetti. Şener, AKP’nin krizin faturasõnõ yoksullara yüklediğini be- lirterek “İnsanlar baskõ rejimi altõnda. Sen- dikalar, emekli dernekleri, çiftçi kuruluş- larõ suskun” diye konuştu. 9. Sayfada Yarbaya suikast görevi iddiası Ergenekon davasõnõn iddianamesinde Yarbay Mustafa Dönmez’in Başbakan’a suikast için görevlendirildiği ileri sürüldü. Dönmez’den ele geçen lacivert renkli ajandada çõktõ olarak alõn- mõş, Erdoğan’õn evinin gösterildiği uzak ve ya- kõn mesafeli çekilmiş uydu fotoğraflarõnõn ol- duğu belirtildi. Dönmez’in dinlenen bir tele- fon konuşmasõnda Erdoğan’õn ipinin çekildi- ğini söylediği öne sürüldü. 8. Sayfada Enerji için Rusya, Kürt için Nabucco AKP bir ay kadar önce, “Nabucco” projesine imza attõ. “Nabucco”nun amacõ, Rusya’yõ “baypas etmek” Avrupa’nõn doğalgazda Rusya’ya bağõmlõlõğõnõ azaltmak... AKP ik- tidarõ, Nabucco’nun mürekkebi kurumadan, bu kez Rusya’nõn “Nabucco” projesine karşõ ortaya çõkardõğõ “Güney Akõm” projesini imzaladõ ve projenin gerçekleşmesini sağladõ. MUSTAFA SÖNMEZ’in yazısı 12. Sayfada ‘Cumhuriyet’ öldü ama bilmiyorlar İran teokratik rejimi, Vilayet-i Fõkõh ilkesi üze- rinde duruyor. Bu ilke sözde; bir taraftan Tan- rõ’nõn iradesine dayanõyor, diğer taraftan hal- kõn iradesini rejimin yönetimine yansõtõyor. Bir “yüce lider” bu iki ilke arasõndaki dengeyi ko- ruyor. Bunu da siyasetler üstü tarafsõzlõğõnõ, dini ilkelere dayanan yanõlmaz bir otorite mer- kezi olma iddiasõnõ koruyarak yapõyor. ER- GİN YILDIZOĞLU’nun yazısı 13. Sayfada ABD yönetimi, yaklaşan iklim değişikliklerinin yıkıcı sonuçlarına karşı önlem almaya başladı Türkiye, Stockholm Sözleşmesi çerçevesinde genetik bozukluk, kan- ser ve ölüme neden olduğu için “kirli düzine” olarak bilinen 12 kalõ- cõ organik kirleticiyi doğasõndan silecek. Sözleşme tarafõ diğer 165 ül- keyle birlikte Türkiye’nin de doğasõndan yok edeceği kimyasallar ta- rõm ve sanayi alanlarõnda kullanõlarak doğaya karõşõyor. İnsanlara da ge- çen bu kimyasallar nesiller boyunca etki gösteriyor. Arka Sayfada Felakete karşõ küresel plan TÜRKİYE ORGANİK KİRLETİCİLERİ YOK EDİYOR ‘Kirli düzine’ye temizlik Baykal birlik çağrõsõ yaptõ, Bahçeli Kürt açõlõmõnõ eleştirmeyi sürdürdü Kayseri’de yurttaşlara seslenen Baykal, “Bizim etnik kimliğimiz Türk milli kimliği içinde herkesin yer al- masõna yönelik bir davettir, bir el uzatmadõr” dedi. Kürt açõlõmõ konusunda artõk muhalefetin değil iktidarõn ko- nuşma zamanõnõn geldiğini söyleyen Baykal, hükümete bu konuda iki uyarõda bulundu. Baykal, milli devlet anlayõşõnõn zarar görmemesi ve etnisitenin Milli Eği- tim’e taşõnmamasõ gerektiğini vurguladõ. 5. Sayfada AKP iktidarõnõn Kürt açõlõmõnõ “safsata” olarak nite- lendiren MHP Genel Başkanõ Bahçeli, Türkiye’de de- mokratikleşme adõ altõnda bölünme senaryolarõ uy- gulanmaya çalõşõldõğõnõ söyledi. Cumhurbaşkanõ Ab- dullah Gül’ün Bitlis’in Güroymak ilçesinin adõnõ ‘Norşin’ olarak telaffuz etmesini eleştiren Bahçeli, Gül’ü daha demokratik açõlõm yapõlmadan PKK’nin ta- leplerine yanõt vermekle suçladõ. 5. Sayfada ‘Artık açıklayın’ MİLLİ DEVLET VE EĞİTİM UYARILARI ‘BÖLME SENARYOLARI UYGULAMADA’ TÜRKİYE PARTİSİ LİDERİ ŞENER: Şahin: Elimden geleni yaparõm ANAYASA TARTIŞMALARINA DEĞİNDİ TBMM Başkanõ seçilen Mehmet Ali Şahin dün görevi devraldõ. Şahin, anayasa değişik- liği tartõşmalarõyla ilgili olarak “Türkiye’de konuyla ilgili kafa yoran herkesin ‘mutlaka yapalõm’ dediği bir konudur. Bu konuda Meclis Başkanõ olarak bana bir görev düşer- se -ki düşeceğine inanõyorum- bu konuda elimden geleni yaparõm” dedi. 4. Sayfada Evrim Aras, taşımacılık sektörünün yeterli desteği alamadığını söyledi. Amaçilk10’agirmek Aras hedef büyüttü ‘Teşvik de yetersiz’ Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da işsizlik yüzde 50-60’lara kadar çõk- tõ. AKP’nin yeni teşvik sisteminin de bölgeler arasõ eşitsizliği gidermeye yetmeyeceğini dile getiren oda baş- kanlarõ, bölgenin kalkõndõrõlmasõ için batõ illerinden bağõmsõz bir teş- vik paketine ihtiyaç duyulduğunu di- le getiriyor. ŞEHRİBAN KI- RAÇ’ın haberi 13. Sayfada Eşitsizlik krizde arttõ Aras Holding Yönetim Kurulu Baş- kanõ Evrim Aras, kriz dönemi olma- sõna karşõn yüzde 16 büyümeyi ba- şardõklarõnõ belirtti. Kurumsallaştõk- larõnõ ve teknolojik altyapõlarõnõ güç- lendirdiklerini belirten Aras, yeni he- deflerinin dõşa açõlmak olduğunu söy- ledi. Aras, “Daha çok komşu ülkele- re açõlmak istiyoruz” dedi. ÖZLEM YÜZAK’ın söyleşisi 6. Sayfada Karanlõktan lider çõktõ Turkcell Süper Lig’de 43 dakika boyunca elektrik kesintisinin yaşandığı maçta Denizlispor’u Güi- za’nın attığı gollerle 2-0 yenen Fenerbahçe lider- liğe oturdu. Galatasaray ise Gaziantepspor’u deplasmanda 3-2 yendi. Ligdeki diğer sonuçlar şöy- le: Bursa-Kasımpaşa: 2-1, Gençlerbirliği-Kayse- ri: 0-0, Manisa-Eskişehir: 0-0. Spor’da Fotoğraflar:FATİHERDOĞDU/AA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog