Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk Silahlõ Kuvvetleri (TSK) kadrosunda görevli general ve amirallerin terfi, rütbelerinde bekleme ve kadrosuzluktan emekliye ayrõlma işlemlerinin ele alõnacağõ Yüksek Askeri Şûra toplantõlarõ (YAŞ) bu- gün başlõyor. YAŞ’ta TSK’nin ko- muta heyetinde bazõ değişiklikler olacak. Emekliye ayrõlacak Deniz Kuvvetleri Komutanõ Oramiral Me- tin Ataç’õn yerine Donanma Ko- mutanõ Oramiral Eşref Uğur Yiğit’in, Hava Kuvvetleri Komutanõ Orgeneral Aydoğan Babaoğlu’nun yerine de Harp Akademileri Komutanõ Orgeneral Hasan Aksay’õn atanmasõ bekleniyor. Erdoğan başkanlõğõndaki YAŞ top- lantõlarõ bugün saat 09.00’da Genel- kurmay Karargâhõ’nda başlayacak. Baş- bakan Erdoğan’õn YAŞ toplantõlarõnõn ilk gününe katõlmasõ bekleniyor. CMYB C M Y B GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 149 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Rakamlar Mersin’e, RTE Tersine... Beyefendi önceki gece ulusa seslendi, dedi ki: “…Olumsuz düşünmek ve karamsarlığa kapılmak için hiçbir sebep yoktur...” Sıkıysa vardır de! Ergenekon terör örgütüne üye suçlaması ile doğru Silivri Cezaevi’ne. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de C Temizöz’ün yargõlanmasõ Davada gizli tanık kalmadı Halk Cephesi’nden protesto Zere için AKP’ye kara tabut Halk Cephesi üyeleri, ileri derece kanser has- tasõ olan Güler Zere’nin serbest bõrakõlma- masõnõ protesto etti. Halk Cepheliler, Zere’nin cezaevlerinde yaşamõnõ yitiren 123. insan olmasõna izin ver- meyeceklerini belirterek, AKP il binasõ önüne “kara tabut” bõraktõlar. AKP ikti- darõnõn bilerek ve isteyerek ölüme sebebiyet verdiğini öne süren Kurt, “AKP ikti- darõ, hasta tutuklularõn ha- yatlarõyla oynamaktan vaz- geçmelidir. Zere’nin ce- zaevlerinde 123. ölüm olmasõna izin vermeye- ceğiz” diye konuştu. 7. Sayfada 2 DTP’linin öldürülmesi Yeminle reddettiler Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde DTPliler Necman Ölmez ve Ferhat Ediş’in öldürül- mesinin ardõndan çevre köylüler ilginç bir ye- min töreni düzenledi. Cinayeti çevre köyler- de yaşayanlarõn işlediği iddiasõ üzerine Gün- yüzü köyünde Bölücek, Güneyyaka ile De- ğirmen köylülerinin de katõlõmõyla Kuran’a el basarak Kürtçe, cinayete karõşmadõklarõ ye- mini etti. 6. Sayfada Kayseri eski İl Jandarma Komutanõ Cemal Temizöz’ün bölgedeki faili meçhul cinayet- lerle ilgili 9 kez müebbet istemiyle yargõlan- dõğõ davada PKK itirafçõlarõ Abdulhakim Güven ile Hõdõr Altuğ’un ardõndan sanõklar- dan eski Cizre Belediye Başkanõ Kamil Atağ’õn kardeşi Mehmet Nuri Binzet de tanõk ifadesini geri çekti. Binzet, ailesi ve Temi- zöz’e nefret duygularõ beslediği için bu şekilde ifade verdiğini belirtti. MAHMUT ORAL’ın haberi 6. Sayfada Baskı ve tehditle delil yaratıyorlar ANAYASA MAHKEMESİ ‘Rotasyonlu’ kadrolaşma Anayasa Mahkemesi raportörü, YARSAV Genel Sekreteri Ali Rõza Aydõn, Haşim Kõ- lõç tarafõndan “rotasyon” gerekçesiyle emek- liliğe zorlandõ. Sayõştay denetiçisi iken ra- portörlüğe atanan Aydõn, yeniden Sayõştay’a gideceğinin bildirilmesi üzerine emekliliğini istedi. Aydõn, pek çok Yüce Divan yargõ- lamasõnda raportör olarak görev yapmõştõ. İLHAN TAŞCI’nın haberi 5. Sayfada YARSAV’DAN ELEŞTİRİ ‘Telekulak bakanlõğõ’ YARSAV Başkanõ Eminağaoğlu, tek yan- lõ yayõnlarõ Hâkimler ve Savcõlar Yüksek Kurulu’nun “hizaya” getirilmek istendiği- ni vurguladõ. Eminağaoğlu “Adalet Ba- kanlõğõ adeta telekulak bakanlõğõ durumu- na sokulmaktadõr” dedi. “Disiplin incelemesi ve soruşturmasõnda iletişimlerinin tespiti yo- luna gidilen tek meslek grubu yargõç ve sav- cõlardõr” diye konuştu. 5. Sayfada Cumhurbaşkanı Gül’ün kayõp trilyon davasõndan yargõlanmasõna karar veren ve hafta başõnda mahkemesine adalet mü- fettişlerince baskõn düzenlenen Sincan 1. Ağõr Ceza Mahkemesi Başkanõ Osman Kaçmaz, müfettişler hakkõnda suç duyu- rusunda bulundu. Kaçmaz yasadõşõ din- lendiğini ve bu delillerle kendisinin suç- lanmaya çalõşõldõğõnõ bildirdi. Müfettişlerin yasadõşõ sorgu yöntemleri iz- lediklerini belirten Kaçmaz, dilekçesinde te- lefonlarõnõ dinleyen, bu görüşmeleri so- ruşturma sõrasõnda kullanan müfettişler hakkõnda şikâyetçi olduğunu vurguladõ. “Tanõklarõn birtakõm tehdit ve baskõ yön- temleriyle beyanlarõ alõndõ. Bu şekilde hak- kõmda delil oluşturulmaya çalõşõldõğõnõ öğ- renmiş bulunmaktayõm” dedi. 8. Sayfada Koylarda sõkõntõlõ denetim Çevre ve Orman Bakanlõ- ğõ Özel Çevre Koruma Ku- rumu Başkanlõğõ’nõn biyo- lojik çeşitlilik, çevre de- ğerlerinin korunmasõ ve kirliliğin önlenmesi ama- cõyla belirlediği “Göcek Körfezi’nde bulunan koy- larõn Koruma ve Kullanma Usul ve Esaslarõ” başlõklõ kararlarõ bugünden itiba- ren uygulanmaya başlana- cak. Muğla Valisi Ahmet Altõparmak, karar kapsa- mõnda günübirlik tur tek- nelerinin randevu siste- miyle koylara girebileceğini ve birçok koya da girişin engelleneceğini açõkladõ. ÖZCAN ÖZGÜR’ün haberi 8. Sayfada Açõkhava’da Hayatõnõn üçüncü perdesinde Cohen Leonard Cohen, 75 yaşõnda, hayatõnõn üçüncü perdesinde ilk kez İstanbullu müzikseverlerle bu- luşuyor. Efsane oza- nõn ağzõndan “Dan- ce Me To The End Of Love”, “Ain’t No Cure for Love”, “Bird on a Wire”, “Suzanne”, “Halle- lujah”, “So Long, Marianne”, “I’m Your Man” gibi unutulmaz şarkõlarõ dinleme şansõna eri- şenler onun hayat hikâyesinden bir ke- sitin de tanõğõ ola- caklar. 18. Sayfada 6 ayrõ sõnav Sõnav sistemi yine değişti Yükseköğretim Ku- rulu’nca (YÖK) 2010’dan itibaren uy- gulanmaya başlana- cak Yeni Üniversiteye Giriş Sistemi, iki aşa- madan ve 6 ayrõ sõ- navdan oluşacak. Her ders için ayrõ ayrõ pu- anlarõn hesaplanacağõ yeni sistemde, mes- lek lisesi mezunlarõna tanõnan ön lisans prog- ramlarõna sõnavsõz ge- çiş hakkõ da kaldõrõla- cak. Bir yükseköğre- tim programõnõn ka- zanmasõna karşõn ye- niden sõnava giren adaylarõn puanlarõnõn yüzde 50’si ise geçer- siz sayõlacak. 16. Sayfada PROF. DR. MERT SAVRUN Adli Tõp’ta ikinci istifa şoku Vakit gazetesi yazarõ Hüseyin Üzmez’in tacizine uğrayan B.Ç’ye (14) “ruh sağlõğõ bozulmuştur” yö- nünde rapor vererek, Üzmez’in tutuklanmasõnõ sağ- layan Adli Tõp Kurumu 6’ncõ İhtisas Dairesi Başkanõ Prof. Dr. Mert Savrun görevinden istifa etti. 7 aydõr başkanlõk yapan, aynõ zamanda Cer- rahpaşa’da öğretim üyesi olan Savrun, “İki işi ay- nõ anda götürememem nedeniyle istifa ettim. Ay- rõca tahammül edemeyeceğim vakalarla karşõla- şõnca psikolojim de etkilendi” dedi. 7. Sayfada Ataç’õn yerine Yiğit’in, Babaoğlu’nun yerine de Aksay’õn atanmasõ bekleniyor YAŞ toplanıyor Arkası Sa. 4, Sü. 4’te 85. YIL SAYI: 30614 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 1 AĞUSTOS 2009 CUMARTESİ Usulsüz teftişe uğrayan Sincan hâkimi Osman Kaçmaz’dan suç duyurusu: ORTA ASYA’DA TALİBAN KORKUSU 10. Sayfada CEP SATIŞLARI PATLAYACAK 13. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog