Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

Obama’nõn gelişi nede- niyle Meclis Genel Kurulu özel gündemle topla- nacak. Obama, muhalefet liderleriyle görüştükten sonra genel kurulda 45 dakikalõk bir konuşma ya- pacak. ABD lideri Obama’nõn konuşmasõ Türki- ye Büyük Millet Meclisi Televizyonu’ndan canlõ yayõmlanacak. Cumhurbaşkanõ Abdullah Gül’ün de Barack Hüseyin Obama’yõ kendisine ayrõlan özel locadan dinleyeceği bildirildi. 8. Sayfada Obama’nõn gö- rüşmelerinde taraflarõn başta Irak’taki gelişmeler olmak üzere İran’õn nükleer dosyasõ, İsrail-Filistin anlaşmazlõğõ, enerji kaynaklarõ ve enerji arzõnõn güvenliği, Nabucco projesi, Gürcistan, Kafkaslar, Balkanlar, Karadeniz, Kõbrõs ve küresel ekonomik krize ilişkin dosyalarõ gündeme getirmesi bekleniyor. Obama, ülkesinin ye- ni imajõnõ da buradaki konuşmalarõyla çizecek. BAHADIR SELİM DİLEK’in haberi 8. Sayfada CMYB C M Y B GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 32 gündür tutuklu olduğu için yazısını yazamamıştır. ABD Başkanı Obama ikinci resmi ziyaretini Tür- kiye’ye yapıyor. Bu gibi ziyaretlerin da- ha önce zemini hazırla- nır. Diplomatik kulislerden sızdığına ve bu yolda ya- pılan yayınlara göre daha şimdiden Başkan Oba- ma’nın talepleriyle Anka- ra arasında büyük ölçüde mutabakat sağlanmıştır. Ancak olayı daha ger- çekçi açıdan değerlendi- rebilmek için iki ülke ara- sındaki ilişkilere eski Baş- kan Bush döneminden baş- layarak bir göz atmakta yarar vardır. Türkiye’nin bugün için- de yaşadığı ciddi sorunla- rın temeli büyük çapta, Başkan Bush döneminde iki ülke arasındaki ilişkiler ve bağlantılarla atılmıştı. Başkan Bush yöneti- minde ortaya çıkan iki de- yiş, konuyu hiçbir tered- düde yer bırakmayacak kadar aydınlatıyor. Bun- lardan biri ‘Büyük Orta- doğu Projesi’dir, öteki Tür- kiye için öngörülen ‘Ilõm- lõ İslam Devleti’ tasarımı- dır. Proje Türkiye’de, bü- yük sermaye sınıfımız da dahil olmak üzere çeşitli kesimlerde büyük çapta kabul görmüş, bu yolda kurulan AKP ilk seçimde iktidara geçmek şansını yakalamıştır. Ne var ki iki ülke (ABD- TC) arasındaki ilişki, dış politika sınırlarını aşmış, devletimizin temel ilkele- rini değiştirmek üzerine bir anlaşmaya dönüşmüş- tür. Başkan Bush döneminde Ortadoğu’da ve Türki- ye’de yaşananların topla- mı, insanlığın ve Türki- ye’nin onaylayabileceği sı- nırları çoktan aşmıştır. Bu nedenle ülkemizde ortaya çıkan büyük te- dirginlik, dış kökenli pom- palamayla körüklenen dincilik, İslamı kullanan bir iktidarın otokrasiye yönelen siyasetleri, top- lumda yitirilen dengelerin beklenmedik yeni savrul- malara yol açabileceği kaygıları Amerika’da da uç vermeye başlamıştır. Artık Batı’da kendisine ‘Ilõmlõ Hõristiyan devleti’ demeyenlerin Ortado- ğu’da Türkiye için ‘Ilõm- lõ İslam Devleti’ deyişini kullanmayacaklarına iliş- kin açıklamalar işitil- mektedir. Obama’dan önce Tür- kiye’yi ziyaret eden Dışiş- leri Bakanı Clinton’ın dav- ranışları ve sözleri, üstü kapalı da olsa, Bush yö- netimine göre bir farklı bakışı yansıtmıştır. Üstelik Başkan Obama Türkiye’ye 29 Mart se- çimleri ertesinde gelmek- tedir. Kim ne derse desin, bu seçim laik Cumhuriyeti korumak isteyenlerin ses- lerini duyurdukları bir so- nucu vurgulamıştır. Peki, Obama’dan bek- lediğimiz nedir? Obama’nın Farkı Ne?.. C MÜMTAZ SOYSAL’IN KÖŞE YAZISI 8. Sayfada KUZEY KORE GERGİNLİĞİ 11. Sayfada Arkası Sa. 8, Sü. 1’de Obama, Ankara’ya gelmeden önce AB liderlerine yaptõğõ çağrõya olumsuz yanõt aldõ ÇANTADAKİ KONULAR TBMM’DE KONUŞACAK Türk Solu gazetesi çalışanları ve okuyucularından oluşan yaklaşık 30 kişilik bir grup Taksim’deki Atatürk Anıtı’nın önünde bir araya geldi. Grup, Türk bayrakları ve “Obama defol” yazılı dövizler taşıdı. (Fotoğraf: MEHLİKA AKGÜN) Protestolar erken başladõ Türk Solu gazetesi çalõşanlarõ ve okurlarõ İstan- bul’da yaptõklarõ eylemde, ABD Başkanõ Obama’nõn Türkiye’ye Büyük Ortadoğu Projesi için geldiği- ni ve dayatmalarda bulunacağõnõ belirttiler. Anka- ra’da toplanan İşçi Partililer de Obama’nõn Erme- ni sõnõrõnõn açõlmasõ ve Afganistan’a savaşçõ Türk askeri gönderilmesi gibi taleplerle geldiğini savundu. İlmi ve Kültürel Araştõrmalar Vakfõ üyesi bir grup ise Ankara’da yaptõğõ gösteride Obama’nõn Türkiye’ye geliş nedeninin “Afganistan için Tür- kiye’den daha fazla asker ve yardõm istemek” ol- duğunu ileri sürdü. Grup, Obama’nõn barõş mesaj- larõ verirken İsrail’in Gazze’ye yönelik saldõrõlarõna göz yumduğunu vurguladõ. 8. Sayfada Emekli Büyükelçi Öymen İskenderun’da polis kurşunu ‘Ankara rüşveti kabul etti’ Eski NATO Daimi Temsilcisi emekli Büyükelçi Onur Öy- men, Rasmussen’in genel sek- reterliğine onay karşõlõğõnda hü- kümetin kendisine verilen siyasi rüş- veti kabul ederek itibar kaybettiğini söyledi. Öymen, Fransa’nõn NA- TO’nun askeri kanadõna dönüşüne ilişkin olarak da, “Fransa Türkiye’nin AB’ye girişini resmen engellerken bizim Fransa’ya böyle bir muamele- de bulunmamõzõn manasõ ne?” diye- rek tepkisini gösterdi. 4. Sayfada İhtara uymadı öldürüldü Hatay’ın İskenderun ilçesinde poli- sin “dur” ihtarõna uymayan Emre Günay isimli yurttaş polis kurşunuy- la öldü. Adana Emniyet Müdürlü- ğü’nün daha önce Günay hakkõnda Ateşli Silahlar Yasasõ’na muhalefet- ten işlem yaptõğõ belirtildi. MEHMET ALİ SOLAK’ın haberi 3. Sayfada Dõş borç stoku AKP’nin göreve geldiği 2002’den 2008 sonuna kadar yüzde 70 arttõ Ülkeyi borca batõrdõlar Bankalara ağır fatura AKP hükümeti döneminde Türkiye’nin net dõş borç stoku 88 milyar dolardan 150 milyar 766 milyon dola- ra çõktõ. Anõlan dönemde Türkiye’nin, bankacõlõk hariç, dõş borç sto- ku yüzde 114 arttõ. 2001’de ağõr bir kriz yaşayan bankacõlõk sektö- rünün görünümü anõlan dönemde çok değişti. Bankalarõn dõş borcu 2002-2008 döneminde yüzde 434.8 artarak 10 milyar 351 milyon do- lardan 55 milyar 358 milyon dolara yükseldi. 13. Sayfada Dakikada 109 bin TL borç faizi Türkiye İşçi Emeklileri Der- neği (TİED) tarafõndan yapõlan araştõrmada, “Türkiye’nin bu yõl da- kikada 109 bin TL borç faizi ödeyeceği” kaydedildi. Araştõrmada, Türkiye’nin 2006 yõlõnda toplam 45 milyar 963 milyon TL borç fai- zi ödediği, dakikada ödenen borç miktarõnõn 87 bin 448 TL olduğu ifade edildi. Araştõrmada, bugün gelinen noktada ise borç faizi öde- melerinin yaklaşõk 12 milyar TL arttõğõ belirtildi. 13. Sayfada New York’ta “Uluslararası Yastık Savaşı Günü” etkinliği bu yıl daha önceki yıl- lardan farklı olarak dünya finans krizinin başladığı Wall Street’teki New York Bor- sası önünde yapıldı. Ellerinde kuş tüyü dolu yastıklarla tarihi borsa binası önüne gelenler, geri sayımın sona ermesinin ar- dından yastıklarla birbirine vurmaya başladı. 2 saate yakın süren etkinlikte Wall Street, kuş tüyleri ile beyaza büründü. AVUKATLAR GÜNÜ Avukat Murat Çelik, 5 Nisan Avu- katlar Günü’nü gözaltõnda, polisin sert tutumu eşliğinde kutladõ. Çelik, ailesiyle birlikte tatil için gittiği Büyükada’daki bir otelde 7 ay ön- ce beraat ettiği bir davaya ilişkin ola- rak sabaha karşõ polis tarafõndan gözaltõna alõndõ. Polislerin sert tu- tumuyla karşõlaştõğõnõ anlatan Çelik, İçişleri ve Adalet bakanlõklarõ ile Bakõrköy Ağõr Ceza Mahkemesi’ne dava açacağõnõ ifade etti. HÜLYA KESKİN’in haberi 3. Sayfada ‘Medeniyetler İttifakı’ başlıyor Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirile- cek olan ve 30 ülkenin devlet ve hükümet baş- kanlarõ ile bakanlar düzeyinde temsilcilerinin katõlacağõ “BM Medeniyetler İttifakõ İkinci Fo- rumu” bugün İstanbul’da başlõyor. Foruma Barack Obama’nõn da kõsa süre katõlmasõ bek- lenirken Azerbaycan’õn, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinden duyulan rahatsõzlõk nedeniyle ka- tõlmayacağõ öğrenildi. 9. Sayfada Turkcell Süper Lig’in 26. haftasõn- da F.Bahçe, sahasõnda Eskişehirs- por’u 2-1 yendi. Sarõ - Laci- vertliler bu galibiyetle 3. sõ- raya yükseldi. Zirve müca- delesi veren Trabzonspor ise İstanbul Belediye’yle golsüz berabere kalõnca 4. sõraya geriledi. Spor’da Türk sporcu maratonda birinci Geçen yõl haziranda dünyanõn en zorlu maratonlarõndan “Dört Çöl” yarõşlarõna katõlarak Çin’deki 251 kilometrelik Gobi Çölü maratonunda koşan Türk sporcu Mehmet Danõş, bu kez Şili’nin Atacama Çölü’ndeki 250 kilometrelik maratonda bi- rinci oldu. AHMET BUR- MANÇ’ın haberi Arka Sayfada ABD Başka- nõ Obama, Batõ’nõn İslam ülkeleriyle daha yakõn ilişkiler ve iş- birliği arayõşõnda olmasõ gerektiğini belirterek, AB’ye Türkiye’yi üyeliğe alma çağrõsõnda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanõ Sarkozy ise Türkiye’nin üyeliğine muhalif olduğunu yineleyerek “AB söz konusu ol- duğunda karar AB üyelerine düşer” dedi. Almanya Başbakanõ Merkel de Türkiye’nin üyeliğinin hâlâ tar- tõşma konusu olduğunu söyledi. 8. Sayfada SARKOZY-MERKEL İNADI 85. YIL SAYI: 30497 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 6 NİSAN 2009 PAZARTESİ C Polisten sert tutum Fotoğraf:AA ‘Türkiye’yi üye yapın’ ANKARA VE İSTANBUL Wall Street bembeyaz Fenerbahçe zirveye tutundu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog