Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

PROF. GÜNGÖR URAS: Prof. Dr. Güngör Uras, seçimlerde türban konusunun politikada kulla- nõlmamasõnõn olumlu, ayrõlõkçõlõğõn güç kazanmasõnõn ise olumsuz ol- duğunu belirtti. G20 zirvesini de değerlendiren Prof. Uras, “G20 aldõğõ kararlarõn başkalarõnõn işine yarayõp yaramayacağõnõ düşünmez” diye konuştu. LEYLA TAVŞANOĞLU’nun söyleşisi 12. Sayfada CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30496 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 5 NİSAN 2009 PAZAR GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 31 gündür tutuklu olduğu için yazısını yazamamıştır. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Üst Altı ile Alt Üstü ile Tutarsız ABD’nin sayılı kurumlarından biri olan Washington Enstitüsü yayımladığı raporda, “Türkiye’nin bir Avrupalı ülkesi olarak desteklenmesi” gerektiğini belirtiyor. Rapor herhalde başı türbanlı, vücudu örtülü kadın- ları, İslam doğrultusunda gerici gelenekleriyle laik Tür- Arkası Sa. 15. Sü. 1’de BOSTON Amerika’nın Avrupası New York’un keşmekeşi in- sanõn üstüne üstüne gelince gi- dilecek en güzel yer Bos- ton’muş meğer. “Amerika’nõn İsviçresi” diye öve öve bitire- miyordu bilenler, bu ülkede eksik olan entelektüel biriki- min Boston’da gani gani ol- duğunu anlatõyorlardõ. IŞIK CANSU CANAYAK’ın yazısı Türkiye’de ezberci eğitim sisteminin düşünmeyen, sor- gulamayan ve çözüm ürete- meyen bireyler yetiştirdiğini hep tekrarlar dururuz. Haya- tõmõzõ kolaylaştõran bilim ve teknoloji konusunda bildikle- rimiz çoğumuz için sõnav kâ- ğõtlarõnda kaldõ. ERDİNÇ UTKU’nun yazısı Ujian’e her sabah sebze geti- ren adam yolda karşõlaştõğõ bir tanõşõ ile çeneye daldõğõ için geç kalmõştõ. Ujian, yüzünü kafesinin parmaklõklarõna da- yamõş onlara bakõyordu. AH- MET ARPAD’ın yazısı CHP lideri Deniz Baykal, partisinin adayõ Aziz Kocaoğlu’nu yüzde 55’lik oy oranõyla seçen İzmirlilere “teşekkür ziyareti” ger- çekleştirdi. Belediye başkanlarõyla birlikte ba- sõnõn karşõsõna çõkan Baykal, hükümetin teh- ditlerine karşõn AKP’ye geçit vermeyen İz- mir’in Türkiye’ye örnek olduğunu belirtti. Baykal, “İzmir’den başlayan imbat rüzgârõ, Anadolu’ya doğru güçlü biçimde esecektir” dedi. HAKAN DİRİK’in haberi 8. Sayfada 28. Uluslararasõ İstanbul Film Festivali, önceki akşam Türk si- nemasõnõn geçmişten günümüze birçok önemli simasõnõn buluş- tuğu bir açõlõş töreniyle başladõ. Uluslararasõ İstanbul Film Fes- tivali tarafõndan her yõl verilen ‘Sinema Onur Ödülleri’ bu yõl ‘Türk sinemasõnõn ha- fõzasõ’ olarak da ad- landõrõlan eleştirmen, arşivci, yazar Agâh Özgüç, usta oyuncu Hale Soygazi ve Türk sinemasõnõn çekirdekten yetişen yö- netmenlerinden Erdo- ğan Tokatlõ’ya verildi. AYÇA TEZER’in ha- beri 16. Sayfada Adana’da, il ve ilçe seçim kurullarõ yapõlan tüm itirazlarõ değerlendirerek oy sayõm iş- lemlerini tamamladõ. Seçimlerin üzerinden 6 gün geçtikten sonra Adana Büyükşehir Bele- diye Başkanlõğõ’nõ MHP adayõ Aytaç Durak’õn kazandõğõ açõklandõ. CHP ve AKP ise seçimin iptali ve sayõmlarõn tekrar yapõlmasõ için baş- vuruda bulundu. Çok sayõda seçmen de “Adil seçim istiyoruz” diyerek gösteri düzenledi. YU- SUF BAŞTUĞ’un haberi 7. Sayfada Türkiyevetosunugeriçekti,RasmussenNATOGenelSekreteri Barack Obama güvence verdi VERİLEN SÖZLERİN TUTULACAĞINI SÖYLEDİ Gül: Kuşku duymuyoruz Cumhurbaşkanı Gül, ABD Başkanõ Obama’nõn verdiği gü- vencelerin yerine getirileceğinden kuşku duymadõğõnõ belirtti. Kar- şõlõklõ görüşme ve pazarlõklarõn ardõndan açõklama yapan Gül, “İs- teklerimizin kabul edildiğini görünce mutabakata ulaştõk” dedi. Gül, görüşmeler sõrasõnda Türkiye’nin AB ile müzakere süreciyle ilgili açõklama yapõlmasõna tepki gösterdi. 11. Sayfada NATO’nun yeni genel sekreterinin belirlenmesi ko- nusunda Türkiye ile diğer NATO üyeleri arasõnda ya- şanan kriz dün aşõldõ. Danimarka Başbakanõ Ras- mussen’in adaylõğõna karşõ çõkan Türkiye, gün boyu süren çabalarõn ardõndan ABD Başkanõ Barack Oba- ma’nõn da güvence vermesiyle ikna edildi. Türkiye’ye, Roj TV’nin kapatõlmasõ, İslam ülkeleriyle NATO arasõnda irtibat kurulmasõ ve NATO’nun üst ko- muta kademesinde Türk subaylarõn bulunmasõ konu- larõnda söz verildi. Türkiye’ye ayrõca genel sekreter yar- dõmcõlõğõ ve Afganistan özel temsilciği de önerildi. ÇİMEN TURUNÇ BATURALP’in haberi 11. Sayfada NATO protestolarõ EMEP, ÖDP, DTP ve TKP ile KESK ve DİSK’e bağlı sendika- lar tarafından oluştu- rulan NATO Karşıtı Birlik dün Kadıköy meydanında miting düzenledi. Mitingde, “60 yıllık savaş örgü- tü dağıtılsın”, “NA- TO’ya geçit yok, kah- rolsun emperyalizm”, “Katil ABD Ortado- ğu’dan çıksın” ve “Ba- rış için NATO’ya ha- yır” yazılı pankart ve dövizler taşındı. Sos- yalist Dayanışma Plat- formu’ndan 4 kişi ise NATO’yu protesto et- mek için Boğaz Köp- rüsü korkuluklarına kendilerini zincirledi. ABD Başkanõ Barack Obama bugün Ankara’ya geliyor, salõ günü İstanbul’da Her şey konuşulacak ABD Başkanõ Barack Obama, bugün Türkiye’ye geliyor. Obama’nõn ziyareti sõrasõnda ele alõnacak ko- nu başlõklarõna sõnõrlama getirilmedi. Gö- rüşülecek konular arasõnda başta Irak olmak üzere İran’õn nükleer dosyasõ, Ortadoğu ve Or- ta Asya’daki enerji kaynaklarõ, Nabucco pro- jesi, Gürcistan, Kafkaslar, Karadeniz, İsrail-Fi- listin anlaşmazlõğõ, Kõbrõs ve ekonomik krize ilişkin dosyalar bulunuyor. 6. Sayfada Yaşam duracak Obama’nõn ziyareti nedeniyle yurttaşlarõ zor saatler bekliyor. Ankara hava sahasõnda tüm sivil havacõlõk faaliyetleri yasaklandõ. Kentte bazõ yol- lar da trafiğe kapatõlacak. İstanbul’da ise Obama’nõn konvoyunun geçişi sõrasõnda yaya geçitlerinde kõsa süreli kapatma- lar yapõlacağõ açõklandõ. Metrobüs, tramvay ve vapur seferleri ise normal olarak yapõlacak. 6. Sayfada Şanlõurfa’da Öcalan çatõşmasõ PKK lideri Öcalan’õn doğum gününü kut- lamak için yaklaşõk 5 bin kişilik grup Şan- lõurfa’nõn Halfeti ilçesine bağlõ Onbirnisan beldesinde toplandõ. Daha sonra Öcalan’õn köyü olan Ömerli’ye doğru harekete geçen gruba güvenlik güçleri izin vermedi. Yak- laşõk 500 kişi polise taş ve molotoflarla sal- dõrõrken, polis ve jandarma eylemci gruba göz yaşartõcõ gaz, tazyikli su sõkarak mü- dahale etti. Olaylarda iki gösterici öldü. ARİF FARAÇ’ın haberi 15. Sayfada Burdurlulardan Balbay’a destek Burdur Araştõrmacõ Yazarlar ve Şairler Der- neği, Burdur Tüm Emekliler Derneği, Ata- türkçü Düşünce Derneği Burdur Şubesi ve Cumhuriyet Okurlarõ Burdur Temsilciliği adõna Başkan Ahmet Ali Bilgen tarafõndan yapõlan ortak açõklamada, “Cumhuriyeti- mizin aydõnlõk yüzlerinden, Atatürk ilke ve devrimlerine yürekten bağlõ, devrimci ve de- mokrat gazeteci, Burdurlu hemşerimiz Mus- tafa Balbay’õn 31 günden beri tutuklu bu- lunduğu” anõmsatõldõ. 15. Sayfada IŞIL ÖZGENTÜRK’ÜN YAZISI 15. Sayfad KOT TAŞLAMADA KUM YASAĞI 3. Sayfada TÜRKÜ KOKULU BESTELER 9. Sayfada Görüşme gündemi yoğun Fotoğraf:NİHANİNAL Başımdan geçenler bir kitaba sığmaz TURHAN SELÇUK: PROF.KORKUT BORATAV: Kemer sõkmak çözüm değil G20 zirvesini değerlendiren Prof. Boratav, “Sorunlu ülkelere yaban- cõ sermaye gelmeyeceği için, bunun yerine IMF konuluyor” dedi. Bora- tav, IMF’nin maliye politikasõnõn sõ- kõlaştõrõlmasõ, harcamalarõn kõsõl- masõ gibi standart reçetelerini bu krizde de uygulamakta diretmesi du- rumunda krizin daha da kötüleşe- ceğini belirtti. MURAT KIŞLA- LI’nın haberi 13. Sayfada HEIDELBERG Islık çalan orangutan ve Japonlar BRÜKSEL Deney yapmanın eğlencesi ABD’nin en büyük sa- nat müzelerinden biri olan Philadelphia Sanat Müzesi’nin önündeyim. Yunan mimarisinin izle- rini taşõyan binanõn ko- lonlarõ arasõnda gezenler küçücük görünüyor. ELÇİN POYRAZLAR’ın yazısı G20 başkasõnõ düşünmez CHP Genel Başkanõ Baykal’dan gövde gösterisi İki partiden iptal istemi Adana’da Durak kesinleşti İzmir Türkiye’ye örnek oldu PHILADELPHIA Cézanne ile randevu İstanbul Film Festivali Festival ‘Hoş Geldiniz’ ile başladõ ‘Pazar Yazıları’ C Pazar’da... Hale Soygazi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog