Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30495 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 4 NİSAN 2009 CUMARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 30 gündür tutuklu olduğu için yazısını yazamamıştır. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Obama Yalakalığı! Gelmesine birkaç gün kaldı; medyada ABD Başkanı Barack Hüseyin Obama üzerinden RTE yalakalığı başladı. Bir yanda Barack Obama’ya ABD Kongresi’nin mut- laka Türkiye ile dostluğu, ilişkileri güçlendir diye ra- por verdiğini içeren haberler sayfaları süslüyor. Beri yanda, ABD ve RTE yalakalığına soyunan kimi kö- şe yazarları RTE’nin Davos’taki sadece Arap âlemini Arkası Sa. 19. Sü. 1’de DİSK kararlõ Emekçinin yanıtı Taksim’de DİSK Başkanlar Kurulu, 1 Ni- san’da yaptõğõ toplantõsõnda eko- nomik gelişmelerin emekçilere et- kisini, yerel seçim sonuçlarõnõ ve yaklaşan 1 Mayõs İşçi Bayramõ’nõ değerlendirdi. Toplantõ sonrasõnda yayõmlanan bildirgede, seçimlerde halkõn “tek parti-tek lider” isteğine, yoksulluğa ve yolsuzluklara karşõ duruş sergilediği belirtildi. 1 Ma- yõs’õn Taksim’de kutlanõlacağõ vur- gulanan bildirgede “Emekçiler kri- ze karşõ yanõtlarõnõ ve taleplerini 1 Mayõs’ta Taksim Meydanõ’nda ve- recek!” denildi. 4. Sayfada Diyarbakõr’da kazõ Yüzlerce kemik çıktı Diyarbakır-Hani karayolu üzerin- deki Ziyarettepe mevkisinde 1990 yõ- lõndaki faili meçhul cinayetlerle il- gili yapõlan kazõ çalõşmalarõnda 461 kemik parçasõ ve bir gömlek bulun- du. İHD Diyarbakõr Şubesi Başkanõ Erbey, kemiklerin insana mõ yoksa başka bir canlõya mõ ait olduğunu öğ- renmek için adli tõpta inceleme ya- põlacağõnõ söyledi. 5. Sayfada NATO’nun 60. yõl zirvesi, Türkiye’nin Rasmussen’in genel sekreterliğine karşõ çõkmasõyla başladõ Erdoğan’danvizeyokPOLİS İŞBAŞINDA Muhalif kampa baskõ Fransa’nın Strasbourg kentinde polisle göstericiler arasõnda çatõşmalar yaşandõ. Kentte önceki gece yürüyüş yapmak isteyen yaklaşõk 2 bin göstericiyi göz yaşartõcõ gaz ve plastik mermiyle engelleyen polis, 300’den fazla kişiyi gözaltõna aldõ. METE KIZIK’ın haberi 8. Sayfada ‘Barışa katkısı olamaz’ Danimarka Başbaka- nõ Rasmussen, NATO’nun sivil kanadõnõn yönetimine adaylõğõnõ resmileştirirken Başbakan Erdoğan, Ras- mussen’in adaylõğõna karşõ olduğunu açõkça dile ge- tirdi. Erdoğan gerekçe olarak Rasmussen’in Roj TV yayõnõnõ durdurmamasõ ve Müslüman ülkelerin tep- kisini çeken karikatür krizindeki tavrõnõ gösterdi. ‘Obama ikna edecek’ Cumhurbaşkanõ Gül de Türkiye’nin bu konuda tekses olduğunu belirterek “yeni adaylarõn çõkabileceğini” söyledi. Gelişmeler üzerine diplomatik kaynaklar zirveden yeni genel sek- reter isminin çõkmayabileceğini ifade ederken ABD Başkanõ Obama’nõn Türkiye ziyareti sõrasõnda Ras- mussen için bastõrabileceği belirtildi. 8. Sayfada Erdoğan: Bölgede tehditler oldu. Baykal: Sorumlu sizsiniz. Genelkurmay: Üzerinde düşünülmeli G.Doğu seçimleri tartõşõlõyor G20’DE YILDIZI PARLADI 1929’dan beri görülen en büyük kriz, G20 li- derlerini “yeni bir dünya düzeni” kurmaya iter- ken, yeni düzenin patronluğuna da Uluslararasõ Para Fonu (IMF) getirildi. Kaynaklarõ üç kat arttõrõlarak krizi alt etmesi beklenen fonun bun- dan sonraki bir önemli görevi de kriz gelme- den uyarõda bulunmak. Zirvede, IMF ve di- ğer kalkõnma kuruluşlarõna 1.1 trilyon dolar kaynak aktarõlmasõ konusunda anlaşõldõ. Bu- na göre IMF’ye kredi verebilmesi için 250 mil- yar dolarõ acil olmak üzere 500 milyar dolar destek verilecek. 13. Sayfada ERDOĞAN’DAN KRİZ YORUMU: En az Türkiye etkilenecek Başbakan Erdoğan, yaşanan onca işsizliğe ve küçülmeye karşõn krizin Türkiye üzerindeki etkilerine ilişkin saptamalarõnda õsrar etti. G20 zirvesine en çok küçülen ikinci ülke lideri ola- rak katõlan Erdoğan, zirve için gittiği Lon- dra’da bir düşünce kuruluşunun düzenlediği “Küresel Kriz ve Türkiye’nin Rolü” konulu paneldeki konuşmasõnda, IMF ile çok olum- lu gelişmelerin yaşanacağõnõ, krizin en az Tür- kiye’yi etkileyeceğini söyledi. 12. Sayfada RTÜK’ün üst düzey kadrolarõna yapõlan atamalar şaşkõnlõk yarattõ Bütçe imama teslim AKP seçimlerin ardõndan RTÜK’teki kadro- laşmasõnõ hõzlandõrõrken Ankara otobüs termi- nali mescidinin imamõ Adem Çobaner, 143 mil- yon 829 bin liralõk bütçesi olan RTÜK’te sayman oldu. TV ya- yõnlarõnõ izleyen dairenin başõna sağlõk memuru atandõ. Gübre sanayii garsonu Alaettin Kutlu da müdür yapõldõ. Kurulun CHP’li üyeleri “liyakate önem veril- mediğini ve yönetmeliğe aykõrõ davranõldõğõnõ” belirttiler. Bir dikkat çeken atama da TRT’ye yapõldõ. Gülen cemaatine yakõnlõğõyla bilinen Samanyolu Haber TV’nin Genel Yayõn Yönetmeni Ahmet Böken TRT’nin yeni uluslararasõ kanalõnõn başõna getirildi. 19. Sayfada Başbakan Recep Tayyip Er- doğan, Güneydoğu’da tehdit- lerle bir seçim yarõşõ yaşandõ- ğõnõ söyledi. Erdoğan “Va- tandaşlar evlerinin altõndan atõlmõş mektuplarla ciddi teh- ditler almõştõr. Yani buna de- mokratik ortamdõr diyemem. Sõkõntõlõ bir seçim olmuştur” diye konuştu. 6. Sayfada CHP lideri Baykal, Başba- kan’õn sözlerine “Şikâyet et- tikleri tablonun sorumlusu kendileri. Demokratik değil- miş. Kim işbaşõnda da bir böl- gede korkutma, yõldõrma yön- temleri uygulanõyor? Bu peri- şanlõktõr. Siyasetin iflasõdõr” yanõtõnõ verdi. 5. Sayfada Genelkurmay İletişim Daire Başkanõ Gürak, haftalõk basõn toplantõsõnda seçim sonuçlarõ üzerine bir değerlendirme ya- pamayacaklarõnõ belirterek “Ancak bu durum özellikle Güneydoğu Anadolu’da alõnan sonuçlarõn nedenleri üzerinde düşünmemize de engel değil- dir” dedi. 6. Sayfada SAMANYOLU’NDAN TRT’YE Kemer’in MHP’li yeni belediye başka- nõnõn müstehcen bularak söktürdüğü “Aşk Yağmuru” heykeline Kadõköy Belediyesi talip oldu. Belediye Başkanõ Selami Öztürk, heyke- li “Sanata ve sanatçõya sahip çõk- mak için” Kadõköy’e almak istediklerini söyledi. Öztürk, Kemer Belediyesi ve hey- keltõraş Zafer Sarõ ile irtibata geçecekle- rini kaydetti. 3. Sayfada YÖK, türbanõ nedeniyle Türkiye’de eğitim göremeyenlerin de aralarõnda bulunduğu öğrencilerden yurtdõşõnda- ki üniversitelerin uzaktan eğitim prog- ramõndan mezun olanlara diploma denkliği tanõyacak. YÖK daha önce 2 yönetmelik değişikliğiyle türbanõ ne- deniyle Türkiye’deki üniversitelerde okuyamayan öğrencilere kolaylõk sağlamõştõ. 19. Sayfada AKP’YE YAKIN İSİMLER ATANDI Yeni dünya düzeninde patron IMF Aşk Yağmuru’na Kadõköy talip Malezya eğitimine denklik kolaylõğõ GÖKÇEK’E TERMİNAL İNCELEMESİ 4. Sayfada BEŞİKTAŞ ANADOLU’YA AÇILIYOR Spor’da Strasbourg’daki zirve öncesinde göstericiler NATO’yu protesto etti. Gösteri- leri engelemek isteyen polis, en temel hakları bile kısıtlıyor. (Fotoğraf: AP) OBAMA’LARA YILDIZ MUAMELESİ Londra’daki G20 toplantısından sonra NATO zirvesine katılmak üzere Strasbourg’da bulunan ABD Başkanı Barack Obama, Almanya ve Fransa’dan bin- lerce lise öğrencisinin katıldığı açık oturumda, eşi Michelle Obama ile birlikte, bir yıldız gibi karşı- landı. Obama, G20 zirvesiyle ilgili yorumunda “Çok başarılı oldu. Yeni bir sorumluluk dönemi baş- latıyoruz. Serbest piyasa ekonomisini bırakamayız” dedi. Obama çifti NATO zirvesinin yapılacağı Rohan Sarayı’na gelişlerinde de Nicolas Sarkozy ile Carla Bruni Sarkozy tarafından karşılandı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog