Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30521 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 30 NİSAN 2009 PERŞEMBE GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 56 gündür tutuklu olduğu için yazısını yazamamıştır. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Eski Tas Eski Hamam! Baş aşağıya iniş her gün bir olayla bir kez daha bi- çimleniyor. Kanıtı RTE! Artık başarıdan söz edemiyor, övünemiyor. Nere- de o eski günler? İç politika? Söze ne hacet! RTE sayesinde belirsiz bir istasyona doğru koşuyor. Son günlerde iç piyasaya yine anayasa değişikliği Arkası Sa. 19. Sü. 1’de Lice’deki mayõnlõ tuzak ve Şemdinli’deki birliğe yönelik terör saldõrõsõ Türkiye’yi yasa boğdu Başbuğ, iddianamedeki bazõ bölümleri ve medyayõ eleştirdi, bulunan mühimmatla ilgili çarpõcõ açõklamalar yaptõ Domuz gribi Çok sayõda ülke başta sõnõr noktalarõnda- ki kontrolleri arttõrarak virüsün kendi sõ- nõrlarõna girmesini ve yayõlmasõnõ engel- lemeye çalõşõrken, ABD’nin Teksas Eya- leti’ndeki 23 aylõk Meksikalõ bir bebek, do- muz gribinin Meksika dõşõndaki ilk kurbanõ oldu. Birleşmiş Milletler Gõda ve Tarõm Ör- gütü (FAO) domuz gribi salgõnõyla boğu- şan Meksika’ya tarõm uzmanlarõndan olu- şan bir ekip gönderiyor. 3. Sayfada Eski Adalet Bakanõ Prof. Dr. Hikmet Sami Türk’e Bilkent Üniversitesi’nde derse gireceği sõrada DHKP-C üyesi Didem Akman adlõ canlõ bomba ta- rafõndan suikast girişiminde bulunuldu. Fünyeyi ateş- leyen ancak bombayõ patlatamayan Akman, koru- malar tarafõndan etkisiz hale getirildi. Üzerinde yaklaşõk 1 kilogramlõk patlayõcõ bulunan Akman’a yardõmcõ olduğu belirtilen Serkan Onur Yõlmaz yakalanõrken üçüncü bir şüpheli de aranõyor. İlki 2005 yõlõnda olmak üzere toplam 3 kez gözal- tõna alõnan Akman’õn geçen yõl DHKP-C terör ör- gütüne üye olmak suçundan tutuklandõğõ ve 8 ay ce- zaevinde kaldõğõ öğrenildi. Saldõrõdan yara almadan kurtulan Türk, “Arkamdaki patlamanõn ardõndan ey- lemcinin yaralandõğõnõ gördüm. Fünyeyi ve suikast silahlarõnõ beline bir kuşak gibi sarmõş” diye konuştu. Türk “F tipi cezaevleri nedeniyle terör örgütlerinin hedefi haline geldiğini” belirtti. 5. Sayfada Doğalgaz misillemesi Türkiye’nin Rusya’dan 400, Azerbaycan’dan 120 dolara doğalgaz aldõğõnõ, zararõna sa- tõş yaptõklarõnõ belirten Azer- baycan Cumhurbaşkanõ Ali- yev, 2001 yõlõnda imzalanan anlaşmada, 1000 metreküp doğalgaz için üst sõnõrõ 120 Dolar olarak belirleyen fiyatõn geçerlilik süresinin dolduğunu bildirdi. 10. Sayfada Ekonomi yönetiminden her seferinde farklõ sesler çõkmasõ iş dünyasõnõ da şaşkõna çevirdi. Odaku- le’de düzenlenen “Kriz- den Çõkõşta KOBİ-Fi- nans Sektörü İşbirliği” konulu panelde, bu kar- maşaya “tek partili koa- lisyon hükümeti” teşhisi kondu. 13. Sayfada DİYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - Diyarbakõr’õn Lice il- çesinde yol güvenliğini sağlamak amacõyla bölgeye giden zõrhlõ ara- ca pusu kurulmasõ sonucu ikisi uz- man çavuş dokuz asker şehit oldu, iki asker de yaralandõ. Hakkâ- ri’nin Şemdinli ilçesinde de ope- rasyondan dönen askeri birliğe ateş açõlmasõ sonucu bir er şehit ol- du. Diyarbakõr’õn Lice ile Bin- göl’ün Genç ilçesi arasõndaki kõr- sal alana yol güvenliğini sağlamak amacõyla gönderilen Lice Tugay Komutanlõğõ’na ait M113 personel taşõyõcõ zõrhlõ araca PKK’li terö- ristlerce pusu kuruldu. Lice ilçe- sine yaklaşõk 10 kilometre uzak- ‘SİLAHLARDAKİ PARMAK İZİ SUBAYLARIN DEĞİL’ 19. Sayfada ÖZALLAR’DAN BARZANİ’YE ZİYARET 10. Sayfada ŞANS TOPU ÇEKİLDİ: 1, 8, 29, 30, 31 + 3 Tek partili koalisyon! Canõmõzyandõ:10şehitLice ile Bingöl’ün Genç ilçesi arasõndaki kõrsal alana yol güvenliğini sağlamak amacõyla gönderilen askerleri taşõyan zõrhlõ araca PKK’li teröristlerce pusu ku- ruldu. Mayõnlõ tuzakta 9 asker şehit olur- ken 2 asker de yaralandõ. Terör örgütü hain saldõrõyõ üstlendi. Şemdinli’de de operasyondan dönen birliğe taciz ate- şi açõldõ. 1 er şehit düştü. ‘Silahlar TSK’nin değil’ Canlõ bomba korumalar tarafõndan etkisiz hale getirildi Türk’e suikast girişimi Genelkurmay Başkanõ Başbuğ, Ergenekon soruşturmasõnda ele geçirildiği iddia edilen silahlarõn hiçbirinin TSK’ye ait olmadõğõnõ açõkladõ. Poyrazköy’de bulunan boş 5 lav sila- hõnõ kimin ne amaçla gömdüğünü soran Başbuğ, TSK’nin mühimmat envanterinde de eksik olmadõğõnõ vurguladõ. Üre- tilen mühimmattan emniyete de gittiğini söyleyen Başbuğ “Yanlõş bir anlama olmasõn. Konu basit değil” dedi. Orgeneral Başbuğ, TSK’nin gömülü silahõnõn bulunmadõ- ğõna dikkat çekerek bu konudaki soru işaretlerini giderdi. Mahkemeler kesin karar verinceye kadar herkesin suçsuz ol- duğunu anõmsatan Başbuğ, Özden Örnek’e ait olduğu ileri sürülen günlüklerle ilgili olarak ellerinde belge olmadõğõnõ belirtti. Başbuğ, hukuk ve demokrasiye bağlõ olan TSK’de farklõ düşüncede olanlarõn barõnamayacağõnõ vurguladõ. Davanın ismi konusunda gazetecilerle tartõşan Başbuğ medyanõn kendisini sorgulamasõ gerektiğini belirtti. Soruş- turmanõn gizliliği ilkesinin çiğnendiğini ifade eden Orgeneral Başbuğ, iddianameye de eleştirilerde bulundu. 1993 Bingöl olayõnõ örnek veren Başbuğ “Sadece gizli tanõk var, delil yok” dedi. Başbuğ, GATA’ya yönelik haberleri de “çirkin şekil- de yalanlarla dolu ahlaksõzlõk” olarak niteledi. 6. Sayfada BAŞBUĞ: DAHA DA KARARLI OLACAĞIZ Arkası Sa. 4. Sü. 3’te Genelkurmay Başkanõ Başbuğ, karamsarlõğa düş- menin mücadeleyi kaybetmek anlamõna geldiğini be- lirterek terörle mücadeleye kararlõlõkla devam edile- ceğini söyledi. Aracõn altõnda 4-4.5 santimetre kalõn- lõğõnda zõrh olduğunu belirten Başbuğ “Çok güçlü bir patlayõcõnõn kullanõldõğõ anlaşõlõyor” dedi. 4. SayfadaŞehit askerlerin evlerine ateş düştü. Aileler yetkililer tarafından teselli edildi. (AA) Mühimmat emniyete de gitti Kimse suçlu ilan edilemez Gizli tanõk var ama delil yok AFGANİSTAN ABD’den yapõlan ziya- retlerde Irak ve Afganis- tan bağlamõnda bir istek- te bulunmadõğõnõ belirten Orgeneral Başbuğ “Tür- kiye illa bir şey istenecek bir ülke midir?” diyerek eleştirilerde bulundu. Baş- buğ, Ermenistan sõnõrõnõn açõlmasõnõn işgalin kalk- masõna bağlõ olduğunu söyledi. 7. Sayfada ‘Özel bir istek yok’ DAĞDAN İNDİRME Başbuğ, terör örgütünün dağ kadrosunun topluma kazandõrõlmasõ konusun- da TCK’nin 221. madde- sinin zor anlaşõldõğõnõ be- lirterek “Önemli olan bu yasanõn etkin şekilde ve özellikle dağdaki teröris- te daha cazip kõlacak şe- kilde uygulanmasõdõr. Bu- nun üzerinde çalõşõlõyor” dedi. 7. Sayfada 221. madde anlaşılmalı Eski Adalet Ba- kanı Türk’e sui- kast girişiminde bulunan canlı bomba Didem Akman, fünyeyi ateşlemesine karşın üzerinde- ki düzenek pat- lamadı. Fünye- lerin ateşlenme- si nedeniyle kar- nından yarala- nan Akman, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 1986 doğumlu Didem Akman’ın, Ço- rum’un Orta- köy ilçesine bağ- lı Büyükkışla köyü nüfusuna kayıtlı olduğu, ailesinin ise İz- mir’de oturdu- ğu belirlendi. (Fotoğraf: AA) Türk şans eseri kurtuldu 1 Mayıs 1977, 1989 ve 1996 yıllarındaki kutlamalarda yaşamlarını yitiren emek- çiler Taksim’de Kazancı Yokuşu’nda, Şişhane Parkı’nda ve Söğütlüçeşme Mey- danı’nda düzenlenen törenlerle anıldı. Taksim Meydanı’nda toplanan DİSK, KESK, TMMOB ile TTB üyeleri, ellerin- deki kırmızı karanfillerle Kazancı Yoku- şu’nun başına geldi. Üzerinde 1977’de hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu levha, DİSK Genel Başkanı Çele- bi ve KESK Genel Başkanı Evren tara- fından anıtın ön kısmına çakıldı. İstanbul Valisi Güler, Taksim’de kutlamaya izin ver- meyeceklerini yineledi. 8. Sayfada Emekçiler anıldı Fotoğraf:SERKANYILDIZ Teksas’ta bebek öldü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog