Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30494 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 3 NİSAN 2009 CUMA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 29 gündür tutuklu olduğu için yazısını yazamamıştır. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK AKP Öyle İse CHP Böyle! Tek seçicinin partisi AKP’de de bir şeyler oluyor. Yerel seçim sonuçlarının RTE’nin zaten zayıf olan sinirlerini daha da zayıflattığı, türbanlı eşiyle Londra’ya giderken havaalanındaki uygunsuz, hırçın, bir kalemde bakanlarını harcayıp, gözdağı veren ve tabii medyaya yüklenen söylemleriyle kanıtlandı. Üstelik seçim sonuçlarının irdelendiği “Bakanlar Ku- rulu’nda bütün bakanların sözlü istifa” ettikleri haberi; Arkası Sa. 8. Sü. 1’de G20’ninkrizdençõkõşzirvesi,kapitalizmin233yõllõktemelininçöktüğünüortayakoydu Serbestpiyasanınsonu IMF İLE YENİDEN PAZARLIK Seçim bitti görüşme başlõyor Denetimler artacak Kapitalist teorinin ku- rucu babasõ Adam Smith’in 1775’te söyledi- ği ve serbest piyasa ekonomisinin temel dire- ği olarak görülen “Bõrakõnõz yapsõnlar, bõrakõnõz geçsinler” sloganõ tarihe karõşõyor. Küresel kri- ze çözüm arayõşlarõnõ tartõşmak için Lon- dra’da düzenlenen G20 zirvesinden, “krizin tek- rarlarõnõ yaşamamak için kapitalizm üzerindeki denetimlerin arttõrõlmasõ” çağrõsõ çõktõ. Acil kaynak sağlanacak ‘Denetimsiz ka- pitalizmin artõk sona erdiği’ şeklinde yorum- lanan önlemlerin yer aldõğõ bildirgeye göre 2010 sonuna kadar G20 ülkeleri krizle mücadele için 5 trilyon dolar harcayacak. IMF ve Dünya Ban- kasõ’na acil olarak 1 trilyon dolar aktarõlacak. Hedge fonlarõ ve kredi derecelendirme ku- rumlarõ daha sõkõ denetlenecek. “Vergi cenneti merkezleri” kara listeye alõnacak. 13. Sayfada Erdoğan ile IMF Başkanõ Kahn’õn ilkesel olarak doğ- rudan görüşmelere yeniden başlama konusunda an- laşmaya vardõklarõ belirtildi. Hükümet, seçim har- camalarõnõ denetim altõna sokmamak ve oy kaybet- memek için görüşmeleri askõya almõştõ. Erdoğan “IMF’ye ümüğümüzü sõktõrmayõz” diyerek puan toplamaya çalõşmõş, muhalefet ise “Tõpõş tõpõş IMF’ye gideceksiniz” diyerek tepki göstermişti. 12. Sayfada OBAMA-ERDOĞAN YAN YANA - Londra’da yapılan G20 zirvesinin ikinci gününde liderler aile fotoğrafı çektir- di. Başbakan Erdoğan; ABD Başkanı Obama, Almanya Başbakanı Merkel, İspanya Başbakanı Zapatero ve Hollanda Baş- bakanı Balkenende ile “ayaküstü” görüştü. Görüşmede Obama’nın Türkiye ziyaretinin de gündeme geldiği belirtildi. Li- derler önlemlerin etkilerini değerlendirmek için kasım ayında Washington’da yeniden bir araya gelecek. (Fotoğraf: AP) Partilimilletvekilleri,sürdürülengerilimpolitikasõnõnyerelseçimlerdeoylarõdüşürdüğüneinanõyor AKP’deErdoğansõkõntõsõ İlk işi heykel kaldırmak- Antalya’nın Kemer ilçesinde bele- diye başkanı seçilen MHP’li Mus- tafa Gül, mazbatasını alır almaz tartışılacak bir icraata imza attı. Gül, eski başkan Hasan Şeker ta- rafından heykeltıraş Zafer Sarı’ya yaptırılan çıplak bir kadını belin- den tutup havaya kaldıran erkek fi- gürünün tasvir edildiği ve “Aşk Heykeli” olarak anılan metal hey- keli kaldırttı. Heykeltıraş Sarı, suç duyurusunda bulunacak. (AA) İstanbul Barosu Başkanõ Aydõn, Ergenekon soruşturmasõ kapsa- mõnda ifade veren gizli tanõklarõn kendi menfaatlarõ için mi yoksa ola- yõn aydõnlatõlmasõ için mi ifade ver- diklerinin bilinemeyeceğine dikkat çekerek, şüphelilerin sadece gizli tanõk beyanlarõyla mahkûm edile- meyeceğini belirtti. İÜ. Hukuk Fa- kültesi Dekanõ Prof. Sözüer de “Gizli tanõk devlet tarafõndan ko- runmalõ. Ancak kimliği açõk ol- malõdõr” dedi. 7. Sayfada AKP kulislerinde, oy kaybõnõn nedenleri arasõnda Erdoğan’õn tutumu da gösteriliyor. Bu görüşe göre liderler seçim süre- cinde gerilim politikasõ uyguladõ. Erdoğan da sert karşõlõk verdi. Bu da gerilimi arttõrdõ ve vatandaşlarõ olumsuz etki- ledi. Toplumda zõtlaşma ve kutuplaşma yaşandõ, bu da AKP’nin oylarõna yansõdõ. Erdoğan’õn “Ya sev ya terk et” olarak yorumlanan sözleri olumsuz etkiledi. 4. Sayfada DTP’yi kastederek “Iğdõr’õ da aldõlar, yani Ermenistan sõ- nõrõna dayandõlar” sözleri nedeniyle Başbakan Tayyip Er- doğan’õn tepkisini çeken Başbakan Yardõmcõsõ Cemil Çiçek, Başbakan’a sitem etti. Cemil Çiçek, “Zaman zaman böyle hatalar yapõlabiliyor. Şöyle bir yola gidebilsek, böyle bir ko- nuşma gazetede yer aldõysa, beni arayõp ne düşünüyoruz bi- rinci elden sorulabilse” diye konuştu. 4. Sayfada Bakanlar Kurulu’nun perde arkasõnõ haberleştiren Sabah ga- zetesinin yazarlarõndan Nazlõ Ilõcak, Erdoğan’õn bu kadar si- nirlenmesini “yadõrgadõğõnõ” söyledi. Ilõcak, haberin normal olduğuna da dikkat çekti. Çağdaş Gazeteciler Derneği Baş- kanõ Abakay, Erdoğan’õn basõndan haber kaynağõnõ açõk- lamasõnõ istemesinin ilkel bir tutum olduğunu belirterek “Baş- bakan çağdõşõ bir zihniyeti sergiliyor” dedi. 4. Sayfada BAKAN CEMİL ÇİÇEK’TEN SİTEM‘YA SEV YA TERK ET’ TEPKİ ÇEKTİ ÇGD: ÇAĞDIŞI ZİHNİYET SEÇİM BİTTİ, SORUŞTURMA BAŞLADI Gökçek’e 5 ayrı inceleme İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bor- sada manipülasyon yaptõklarõ ileri sürülen gruba karşõ ope- rasyon başlattõ. Zanlõlar İMKB’de bazõ kâğõtlarõn fiyatla- rõnõ suni olarak yükseltip satarak küçük yatõrõmcõyõ zarar ettirmekle suçlanõyor. Gözaltõna alõnanlar arasõnda işadamlarõ ve 6 aracõ kurum çalõşanlarõ bulunuyor. 12. Sayfada MANİPÜLASYON İDDİASI Borsa operasyonu: 54 kişi gözaltında İçişleri Bakanlõğõ, Ankara Anakent Belediye Başkanõ Me- lih Gökçek hakkõnda 5 ayrõ suçlamayla ilgili olarak in- celeme başlattõ. İnceleme, fahiş fiyatla doğalgaz saya- cõ satõlmasõ, imar değişikliğinde usulsüzlük, belediyeyi zarara uğratmak, yalan beyanda bulunmak, malvarlõğõ- nõ açõklamamak suçlamalarõndan yürütülecek. Gökçek incelemeleri “rutin” olarak değerlendirdi. 8. Sayfada CHP lideri Baykal, görevi devralan Antal- ya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın’ı ziyaret etti. Baykal’a Kaleiçi’nin altın anahtarı verildi. Fazıl Say’ın kendisine yönelik mektubunu değerlendiren Baykal, “Daha yük- sek hedeflere ulaşmanın sihirli bir reçetesi ne yazık ki yok. Say gibi çok değerli bir sanatçının dü- şüncelerini daha bir dikkatle değerlendireceğiz” dedi. GÜRSU KUNT’un haberi 5. Sayfada Baykal’a altõn anahtar YEREL SEÇİM Sonuç AKP için fiyaskoydu İl genel meclisi denen kurum toplumsal yapõmõzda ve gündelik yaşamda varlõğõ ve ağõrlõğõ hissedilen bir oluşum değildir. Ancak il genel meclisi seçimlerinde kentsel- kõrsal tüm yörelerde oy kullanõldõğõ için bunlarõn sonuçlarõ genel seçim sonuçlarõ ile karşõlaştõrõlma şansõna sahip oluyor. ERHAN KARAESMEN’in yazı dizisi 9. Sayfada CHAVEZ- EL BEŞİR - BUSH VE ESKİ BİR PARİS ANISI Ali Sirmen’in köşe yazısı 4. Sayfada SEVGİNİN SESİ Hikmet Çetinkaya’nın köşe yazısı 5. Sayfada BBP: KAZA DEĞİL SUİKAST 8. Sayfada KESİNTİDE SABOTAJ KUŞKUSU 6. Sayfada ‘CHP’NİN OYLARINI 100 YTL’YE YAKTIK’ 6. Sayfada İstanbul Barosu tartõştõ Gizli tanık hüküm için yetmez Fotoğraf:AA DSP KARIŞTI: 5 VEKİLE İHRAÇ YOLU 5. Sayfada YARGITAY: RUMUZLU TANIK OLMAZ 7. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog