Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30520 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 29 NİSAN 2009 ÇARŞAMBA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 55 gündür tutuklu olduğu için yazısını yazamamıştır. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Tanık! Ergenekon soruşturmasının başaktörlerinden biri, eski Genelkurmay Başkanı, emekli Orgeneral Hilmi Özkök; -RTE’nin piyasaya sürdüğü benzetmeye göre- savcılığın el bebek gül bebek örneği bir dav- ranışla İzmir’de ifade verdi. Emekli ve ünlü orgenerallerin, üniversite rektörleri- nin, gazetecilerin, bürokratların bir sabah erken saatte Arkası Sa. 19. Sü. 1’de 1 Mayõs kutlamasõ Sendikalar Gül ile Taksim’i görüştü 1 Mayıs öncesi, DİSK’in Şişli’de bulunan merkez binasının karşısına 3 adet MOBESE kamerası yerleşti- rildi. Polis yetkilileri kameraları 1 Mayıs’ta güvenliği sağlamak için koyduklarını söyledi. DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün ise 1 Ma- yıs öncesi emekçileri düşman olarak gören ve özel izlemeye alan Emni- yet’in bu tavrını, anlayışını kına- dıklarını söyledi. 19. Sayfada DİSK’e özel izleme Cumhurbaşkanı Gül, DİSK, KESK, TTB ve TMMOB genel başkanlarõnõ ve temsilcilerini ka- bul etti. Gül’ün, 1 Mayõs’õn Tak- sim’de kutlanmasõna yönelik ta- lepleri ilgililerle görüşeceğini söylediği bildirildi. Heyet daha sonra TBMM Başkanõ Toptan’la bir araya geldi. DİSK Ankara Bölge Temsilci- si Kani Beko, bütün dünyada bayram havasõnda kutlanan 1 Mayõs’õn Türkiye’de bugüne kadar gerilimler yaratõlarak, kutlamalara gölge düşürülerek, çeşitli vesilelerle engellenmek istendiğini kaydetti. 19. Sayfada 20 maddelik değişiklik AKP’nin anayasa paketi hazır Türban gibi düzenlemelerin Anayasa Mahkemesi’nden dön- mesini engellemeyi amaçlayan ve yeni bir kapatma davasõyla karşõlaşmak istemeyen AKP’nin paketinde siyasi partilerin kapa- tõlmasõnõn Venedik kriterlerine bağlanmasõ öngörülüyor. Yüksek yargõnõn karşõ çõktõğõ Anayasa Mahkemesi’nin yapõsõ değiştirilecek. Kadõna pozitif ay- rõmcõlõk, Türkiye milletvekilliği de pakette yer alõyor. 12. mad- deye, “insan onuruna dokunula- maz” tümcesi eklenecek. EMİNE KAPLAN’ın haberi 6. Sayfada Muhalefet AKP’nin dõş politikasõnõ eleştirdi: Oturduğu her masadan boş ceple kalkõyor ‘Hep kaybediyoruz’ Almanya’nõn gönderdiği dosyanõn Türkçe olduğunun ortaya çõkmasõ üzerine bakan ağõz değiştirdi Şahin’in ‘Fener’ gelgitleri Ermenistan’la yol haritasõ mutabakatõyla Türkiye’nin ne kazandõğõnõ soran CHP lideri, kendi sorusunu “Obama’nõn konuşmasõnõ kazandõk. Yani büyük felaketi kazandõk” di- ye yanõtladõ. Erdoğan’õn Azeri milletvekillerine yönelik “fit- ne unsuru” sözleri nedeniyle özür dileyen Baykal, Azerilere “Bunu abartmamalarõnõ istiyorum. AKP bugün var, yarõn yok. Türkiye-Azerbaycan dostluğu ise ebedi. Bugünkü iktidara kõzõp yorganõ yakmayalõm” diye seslendi. 5. Sayfada MHP lideri Devlet Bahçeli de ABD Başkanõ Obama’nõn sözde Ermeni soykõrõmõ iddialarõyla ilgili yaptõğõ “büyük felaket” tanõmõnõn Ermeni literatüründe, Nazilerin Yahu- di soykõrõmõnõ anlatan “holokost” sözcüğünün karşõlõğõ ol- duğunu ileri sürdü. Bahçeli, “Türkiye okşanacak ülke de- ğildir” diyen Başbakan Erdoğan’a “Bu kafa ile gidilmesi halinde daha çok yanaklar okşanacak, yeni hezimetler kar- şõmõza çõkacaktõr” sözleriyle tepki gösterdi. 4. Sayfada BAYKAL: AZERİLERDEN ÖZÜR DİLİYORUM ‘BÜYÜK FELAKET, HOLOKOST DEMEK’ OPERASYON YÖNTEMİNE SERT TEPKİLER Bostancı’da bir polis ile operas- yonu izleyen bir gencin ölümü nedeniyle eleştirilen İstanbul Em- niyet Müdürü Celalettin Cerrah göreve geldikten kõsa süre sonra El Kaide iki sinagog ile HSBC Ban- kasõ ve İngiliz Konsolosluğu’na bombalõ saldõrõda bulundu. Cerrah Letonya’dan hemen döneceğine milli maçõ izledi. Dink suikastõnda ihmali bulunduğu öne sürülen Cerrah hakkõnda so- ruşturma izni çõkmadõ. Güngö- ren’deki saldõrõda güvenlik zafiyeti nedeniyle 18 kişi öldü. Cerrah dö- neminde 1 Mayõs’õ Taksim’de kut- lamak isteyen işçilere orantõsõz güç kullanõldõ. Gazetemize 3 kez bomba atõldõ. CİHAN ORUÇOĞ- LU’nun haberi 8. Sayfada TÖRENDÜZENLENDİ Şehit polis uğurlandõ Bostancı’daki operasyon sõrasõnda şehit olan Emni- yet Amiri Semih Balaban için Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdür- lüğü’nde tören düzenlen- di. Operasyon sõrasõnda yaşamõnõ yitiren Mazlum Şeker’in cenazesi de mem- leketi Diyarbakõr’a gön- derildi. 8. Sayfada Skandal zinciri Frankfurt Savcõlõğõ’nõn Deniz Fe- neri vurgununun asõl failleri olarak nitelendirdiği 16 kişiyle ilgili Ankara’ya gönderdiği ve Adalet Bakanõ Şahin’in çevirisinin yapõldõğõnõ söylediği adli yardõm dosyasõnõn Türkçe olduğu ortaya çõk- tõ. Dosyanõn cuma günü geldiğini belirten Şahin, “Bana bilgi vermemişlerdi. Dün bilgi aldõm, Türkçesini de göndermişler” dedi. 6. Sayfada ‘70 milyon aldatıldı’ CHP lideri Baykal, Deniz Feneri konusunda kamuoyunun Adalet Bakanõ ta- rafõndan aldatõldõğõnõ belirterek Şahin’i istifaya ça- ğõrdõ. Baykal “Deniz Feneri’nde yayõn yasağõ var. Ama Ergenekon’da yayõn serbest. Bu ne bi- çim adalet? Türkiye aylardõr tercüme bekliyordu... Bunu kim söylüyordu? Adalet Bakanõ... Böyle man- zara olur mu” diye sordu. 6. Sayfada İKİNCİ İDDİANAME Tüzük delil oldu Ergenekon davasõnõn ikinci iddia- namesinin delillerinin yer aldõğõ kla- sörlerin birinci ve ikincisi ADD tü- züğüne ve derneğin gerçekleştirdiği etkinliklere ayrõlmõş. Ek belgelerde gizli tanõklarõn iddialarõ da yer alõyor. Kumarhaneler kralõ Topal’õn JİTEM tarafõndan öldürüldüğü, Abdullah Çatlõ’nõn ise Susurluk’taki kazanõn hemen ardõndan dövülerek öldürül- düğü ileri sürülüyor. 7. Sayfada Obama’ya MGK yanıtı MGK’den 1915 olaylarõnõ “büyük felaket” olarak ni- teleyen ABD Başkanõ’na yanõt niteliğinde karar çõktõ. Açõklamada tarihin ancak gerçekliği tartõşõlamayacak kanõt ve belgeler temelinde, önyargõlardan arõndõrõlmõş, tarafsõz, bilimsel bir yakla- şõmla değerlendirilebileceği vurgulandõ. 19. Sayfada Devlet eliyle tahribat Türkiye Arkeolojik Yer- leşmeleri (TAY) Projesi kapsamõndaki çalõşmaya göre İstanbul ve çevresin- de Bizans dönemine ait 443 eserin 336’sõnõn ağõr tahribata uğradõğõ belir- lendi. Tarihi eserlerin bü- yük bölümünün devlet eliyle zarar gördüğü kay- dedildi. 14. Sayfada ‘Unutulmaz Bir Atlı’ Öykücü, romancõ ve ya- yõncõ Erdal Öz’ün, Ayşe Sarõsayõn tarafõndan kaleme alõnan yaşamöyküsü çõkõ- yor. “Erdal Öz: Unutul- maz Bir Atlõ” adõnõ taşõyan kitap, yazarõn arşivindeki belgelerin yanõ sõra çok sa- yõda kişinin tanõklõklarõn- dan yararlanõlarak hazõr- landõ. 14. Sayfada MUSA KART’IN KARİKATÜRÜ 8. Sayfada KIZILDENİZ’DEN GELEN BİR KONUK Arka Sayfada Eleştirilerin hedefi Cerrah Meksika’da domuz gribinden öldüğü sanılan ki- şi sayısı 152’ye yükseldi. 1614 kişi virüs taşıdık- ları şüphesiyle gözetim altında tutuluyor. Dün- ya Sağlık Örgütü, domuz gribini kontrol altına almanın artık mümkün olmadığını açıkladı ve alarm seviyesini küresel salgın riskinin arttığını gösteren 4. dereceye yükseltti. En az 16 ülkede virüse yakalanmış kişilerin ya da şüpheli vakaların bulunduğu bildirildi. AB ve ABD’li yetkililer, Meksika’ya zorunlu olmadıkça gidilmemesi ve oradan gelecek olanlara yönelik sıkı sağlık taramalarının yapılması çağrısında bulundu. 10. Sayfada YAKILMIŞ EVRAKLAR Villada arama Zübeyde Hanõm Şehit Analarõ Vak- fõ Başkanõ ve eski DYP milletvekili Salih Çelen’in belgelerini muhafaza ettiği avukat Mehmet Zati Belgin’e ait Gölbaşõ’ndaki villada arama yapõldõ. Çelen, suç unsuru içeren herhangi bir evrak olmadõğõnõ belirterek iki hafta önce Çiller dönemine ait olduğu ile- ri sürülen belgeleri de kendisinin yaktõrdõğõnõ söyledi. 7. Sayfada Villanın yanında yakılmış halde çok sa- yıda evrak bulundu. (Fotoğraf: AA) Fotoğraf:VEDATARIK Domuz gribi kontrolden çõktõ Fotoğraf:AP
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog