Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30519 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 28 NİSAN 2009 SALI GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 54 gündür tutuklu olduğu için yazısını yazamamıştır. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Çarşambanın Gelişi... “Gerçeğin açığa çıkarılması için her zaman samimi bir gayret içinde olduklarını” söyleyen RTE, farkına var- madan bir itirafta bulunuyor. Obama’nın soykırım yerine kullandığı “büyük fela- kete” karşı çıkarken “Türkiye el bebek gül bebek ok- şanacak bir ülke değildir” diyor. İyi güzel de, Obama’nın Ankara ziyaretinde el bebek Arkası Sa. 19. Sü. 1’de Tatbikat rahatsızlığı Türkiye-Suriye Sõnõr Bir- likleri Değişim Tatbikatõ dün başlarken İsrail Savunma Ba- kanõ Barak, bunu “rahatsõz edici bir gelişme” olarak de- ğerlendirdi. Ortak tatbikatõn Türkiye-Suriye-Lübnan üçlü askeri ittifakõnõn yeni gös- tergesi olduğu görüşü dile ge- tirildi. 11. Sayfada Cohen geliyor Efsanevi ozan-şarkõcõ, Ka- nadalõ yazar, şair, söz yaza- rõ ve müzisyen Leonard Co- hen 2009 dünya turnesi kap- samõnda iki özel konser ver- mek üzere İstanbul’a geliyor. Konserler 5 Ağustos ve 6 Ağustos günleri Cemil To- puzlu Açõkhava Sahnesi’nde yapõlacak. 16. Sayfada Panik Avrupa’ya sıçradı Dünya Sağlõk Örgütü’nün salgõn hastalõk tehdidi olduğunu açõkladõğõ domuz gribi Meksika’da 100’den fazla kişinin ölümüne sebep olur- ken, hastalõk ABD ve Kanada’nõn ardõndan Avrupa kõtasõnda, hatta İs- rail ve Avustralya’da da görüldü. AB sağlõk bakanlarõ olağanüstü toplantõya çağrõldõ.Türkiye’de de havaalanlarõnda kontrol başlatõldõ. Obama’ya müze gezdiren kişinin de gripten öldüğü, ABD Başka- nõ’nda ise hastalõk belirtisi görül- mediği bildirildi. 10. Sayfada Taşnak Partisi çekildi Yakınlaşma Erivan’ı karıştırdı Ankara-Erivan yakõnlaşmasõ Er- menistan’daki koalisyon hükü- metini karõştõrdõ. Geçen hafta ya- põlan Türk-Ermeni ortak açõkla- masõna tepki gösteren koalisyon ortaklarõndan Taşnak Partisi hü- kümetten çekilme kararõ aldõ. Mil- liyetçi Taşnak Partisi, Türk-Er- meni ilişkileri konusunda sert bir politika izliyor. 11. Sayfada Üçlü kararname Prof. Tural görevinden alındı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanõ Prof. Dr. Sadõk Tural, 2000 yõlõndan be- ri yürüttüğü başkanlõk görevinden alõndõ. Atatürk Kültür, Dil ve Ta- rih Yüksek Kurumu’nun 9 yõldõr başkanlõğõnõ yürüten Tural, Er- meni açõlõmõna sõcak bakmayan isimler arasõndaydõ. 5. Sayfada OPERASYONU İZLERKEN ÖLDÜ - Operasyon sırasında binadan kalabalığın olduğu bölgeye ateş açan terörist, sokağın karşısından çatışmayı izleyen Mazlum Şeker adlı bir gencin ölümüne neden oldu. Şeker’in civardaki bir restoranın aşçısı olduğu belirlendi. (AA) Uzun süredir yeraltõnda faaliyet yü- rüten radikal dinci örgütlerin 3 ka- nadõna yönelik operasyon düzen- lendi. Hizbullah’õn Vasat ve İlim ka- nadõ ile Kaplancõlara yönelik, Gazi- antep merkez olmak üzere Adana, İs- tanbul, Adõyaman, Kahramanma- raş, Şanlõurfa ve Osmaniye’de ope- rasyon düzenlendi ve 100’den fazla kişi gözaltõna alõndõ. 6. Sayfada HER ŞEY İNSANCA YAŞAMAK İÇİN FAHRETTİN ERDOĞAN’ın yazı dizisi 9. Sayfada ÜÇ KOLDAN REVİZYON 5. Sayfada Bostancõ’da ‘hücre evinde bulunan 1 terörist’ 6.5 saat süren operasyonla etkisiz hale getirildi. Yeterli güvenlik önlemi alõnmayan baskõnda 1 genç ve 1 emniyet amiri öldü, 1 gazeteci ile 7 polis yaralandõ Kanlı çatışmaSansasyonel eylem hazõrlõğõn- da olduğu belirtilen “Devrim- ci Karargâh Örgütü”nün lideri Orhan Yõlmazkaya’nõn bulunduğu hücre evine saat 05.30’da baskõn düzenlendi. El bombasõ atan Yõlmazkaya, üç polisi yara- ladõ. Geri çekilen polisler tekrar eve yöneldi. İçeriden yine el bombasõ atõlõnca dört polis daha yaralandõ. Yaralõlardan başkomiser Semih Balaban kaldõrõldõğõ hastanede şehit oldu. Çatõşma sonucunda Yõlmazkaya öldürüldü. İstanbul’da 60 noktaya eşzamanlõ düzenlenen baskõnlarda yaklaşõk 40 kişi gözaltõna alõndõ. Çatõşma sõrasõnda güvenlik fi- yaskosu yaşandõ. Operasyonu izleyen bir genç, teröristin açtõğõ ateş sonucu yaşamõnõ yitirdi. NTV kameramanõ yaralandõ. Başbakan Erdoğan, güvenlik eleştirilerine “Kordonlarõn çekildiğini bizzat gözlerimle gördüm. Buna rağmen o koruma bandõnõn önüne geçildiği- ni de gördüm. Ben emniyet müdürüme inanõyorum” diyerek yanõt verdi. Hüc- re evinin adeta bir mühimmat deposu olduğunu belirten Erdoğan, “Evde çok çeşitli patlayõcõlar var” dedi. CİHAN ORUÇOĞLU’nun haberi 7. Sayfada 60 OPERASYON, 40 GÖZALTI ERDOĞAN: MÜHİMMAT DEPOSU GİBİ DİNCİ ÖRGÜTLER 100’den fazla kişi gözaltõnda Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekip- leri dün Şõrnak merkez, Cizre ve Si- lopi’de PKK’nin şehir yapõlanma- sõna yönelik operasyon düzenledi. 19 DTP’li gözaltõna alõndõ. DTP Şõr- nak İl Başkanõ İrmez, operasyon- larõn DTP’nin seçim başarõsõna yö- nelik tahammülsüzlükten kaynak- landõğõnõ söyledi. 6. Sayfada 19 DTP’LİYE GÖZALTI Şõrnak’ta operasyon SANIK AVUKATLARINA DAĞITILDI 100 bin Ergenekon sayfası daha Ergenekon soruşturmasõnõn ikinci iddianame- sinin dijital ortama kaydedilen delillerinin yer aldõğõ iki DVD sanõk avukatlarõna dağõtõldõ. Toplam 240 klasör ve 100 bine yakõn sayfa- dan oluşan dosyada, şüphelilere ait telefon gö- rüşmeleri, aramalarda ele geçirilen belgeler ve adli makamlarõn yazõşmalarõ yer alõyor. En önemli dayanaklar görüşmeler ve msn ya- zõşmalarõndan oluşuyor. Cumhuriyet Mi- tingleri ile Kent ve Patalya otellerindeki top- lantõlara ait bilgiler yer alõyor. Dosyada, MGK ve Jandarma Genel Komutanlõğõ’na su- nulan bazõ gizli evraklarõn Eruygur’un ofisinde yazõldõğõna dair bilgiler var. 19. Sayfada Binbaşõ tutuklandõ Poyrazköy’deki kazõlarda bulunan silahlarla ilgi- li olarak “Ergenekon” soruşturmasõ kapsamõnda göz- altõna alõnan Deniz Binbaşõ E.G. tutuklandõ. E.G, Er- genekon savcõlarõ tarafõndan sorgulandõ. Çorlu’da- ki ÇYDD, ADD ve Memleket Sevdalõlarõ Derne- ği’nin şubelerine baskõn düzenlendi. 8. Sayfada DÜNYA İŞÇİLERİNDEN MEKTUP: Türkiye’nin de aralarõnda bulun- duğu 157 ülkede, 312 sendikayõ ve 170 milyon işçiyi temsil eden Uluslararasõ Sendikalar Konfe- derasyonu ITUC Genel Sekreteri Guy Ryder, Erdoğan’a bir mektup yazarak, 1 Mayõs’ta Taksim yasa- ğõnõn kaldõrõlmasõnõ ve meydana gidecek emekçilere şiddet uygulan- mamasõnõ istedi. 9. Sayfada İşçiye şiddet uygulamayın Ergenekon savcõlarõ Özkök’ü 8 saat tanõk olarak dinledi ‘Bildiğimi anlattım’ Ergenekon soruşturmasõnõ yürüten savcõlar darbe girişimi iddialarõ ne- deniyle dönemin Genelkurmay Baş- kanõ Hilmi Özkök’ün bilgisine baş- vurdu. 8 saat boyunca savcõlarõn so- rularõnõ yanõtlayan Özkök “Bana devam eden soruşturmaya yönelik, ihtiyaçlarõ olan bilgilerle ilgili soru- lar sordular. Ben de bildiklerimi objektif olarak ifade ettim” dedi. İfade süreci gizlilik içinde yürütül- dü. Savcõ Zekeriya Öz, İstanbul’dan ayrõlõşõnõn dikkat çekmemesi ama- cõyla eşi ve çocuklarõ ile birlikte ön- ce Bursa’daki ailesini ziyaret etti. Bu sõrada Ergenekon soruşturmasõnda görevli diğer savcõ Seçen de İstan- bul’dan ayrõlarak İzmir’e gitti. Ai- le ziyaretini tamamlayan Öz, makam aracõyla İzmir’e geçti. 8. Sayfada E S K İ R E K T Ö R L E R E M O R A L Z İ Y A R E T İ 8. Sayfada Domuz gribi yayõlõyor, Türkiye alarmda Dünyada önlemler arttırılırken do- muz gribinin en fazla gençleri etki- lediği belirtildi. (Fotoğraf: REUTERS)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog