Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CMYB C M Y B 27 NİSAN 2009 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA PAZARTESİ SÖYLEŞİLERİ 9 Silkar Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Silahtaroğlu, akõllõ bir politika izlenirse Türk turizm sektörünün, ekonomik krizden yarar sağlayarak çõkabileceğini söyledi ÖZLEM YÜZAK Silkar Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Attila Silahtaroğlu turizm sektörünün krizden fazla etkilenmeyeceğini hatta akõllõ bir politika izlenirse lig bile atlanabileceğini savunuyor. Silahtaroğlu “Bu krizle Türkiye’nin önüne çıkan en büyük fırsat, bugüne kadar hak edip de alamadığı üst seviye müşteri kitlesine uygun mecralarda tanıtım yapıp o kesimi ülkeye çekmek olmalıdır” diyor. Attila Silahtaroğlu ile hem turizm sektörünü hem de kendi markalarõ olan LykiaWorld’ü konuştuk.... - Turizm sezonu başlamak üzere. Durum geçen seneye kıyasla nasıl? Krizden etkilenme ne boyutlarda? SİLAHTAROĞLU - Benim beklentim sektörün krizden çok da fazla etkilenmeyeceği yönünde. En fazla yüzde 5 düşüş ya da artõş yaşanõr. Bunun birkaç nedeni var. Biri pariteden dolayõ. Örneğin İngiltere’den gelen rezervasyonlarda artõş var. Avro Pound’a karşõ güçlendiği için Avro bölgesindeki destinasyonlar İngiliz turiste fazla cazip gelmemeye başladõ. Avro dõşõ bölgelere yönelmeye başladõlar. Türkiye’deki acenteler İngiliz turistle pound’la çalõştõğõ için ödeyecekleri rakam daha az olacak. Rusya’da da benzer bir durum söz konusu. Geçen sene Rusya’da dolar çok zayõf gittiği için Türk acenteler dolar bazõnda yüzde 30’lara varan zamlar yapmõşlardõ. Şimdi dolar-Avro paritesi yine tersine döndü; geçen sene yapõlmõş olan zamlardan dolayõ orada biraz marjõmõz var. Bu yõl zam yapõlmasa hatta fiyatlar biraz aşağõ çekilse bile o pazarõ da kendimize çekebileceğiz. Alman pazarõ da bu grubun içinde. Ben bu yõl turizm geliri ve turist sayõsõnda düşme olacağõnõ sanmõyorum. Evet, rezervasyonlar erken gelmeyecek, biraz daha geç gelecek. Eskiden 3 hafta kalan turist belki 2 hafta kalacak... Ama şurasõ da bir gerçek ki eskiden İspanya’ya Maldivler’e giden turist “bu yıl da bir Türkiye’ye bakalım” diyebilecek.. Sadece destinasyonlar değişecek - Batı krizi en yoğun yaşayan bölge, buna karşın seyahat etmeyi sürdüreceklerini mi söylüyorsunuz? - Evet, yalnõzca destinasyonlarõ değişecek ve daha ucuz yerlere yönelecekler. Yabancõ turist için tatil lüks değil, bir ihtiyaç. Onlarda her sabah duş alma gibi yaşamlarõnõn içine derinlemesine girmiş bir tatil alõşkanlõğõ var ve bundan vazgeçmeleri mümkün değil... - Bizim yerli turist ne yapacak? - Türk pazarõ zaten büyüyen bir pazar. Şu anda aldõğõmõz erken rezervasyonlar geçen yõldan daha iyi. Hatta geçen yõlõn aynõ dönemine kõyasla 2 misli artõş var. - Yani kriz yerli turisti etkilemedi mi? - Her yaz seyahat eden grubu etkilemediğini düşünüyorum. Otomotivde ÖTV’yi düşürmeleri araçlarõn maliyetlerini yalnõzca 3-4 bin lira azalttõ ama herkes koştu araba satõn aldõ.... 2009’un ilk 3 ayõnda krizin en fazla hissedildiği aylarda kõş turizminde gelirde bir önceki yõlõn aynõ dönemine kõyasla yalnõzca yüzde 2 düşme olmuş... - Krizi fırsata çevirirsek 1. lige çıkarız diyorsunuz. Bu nasıl olacak? - Dünyada hüküm süren ekonomik kriz ortamõnda her şey dahil uygulamasõ ve düşük fiyat nedeniyle Türkiye, Mõsõr, Libya, Cezayir gibi ülkeler ön plana çõktõ. Türkiye, bu ülkeler arasõnda en şanslõsõ. Büyük ve iyi bir yaz destinasyonu olmasõnõn yanõ sõra en iyi ürün paketini sunmasõ ve en iyi fiyat-kalite oranõna sahip olmasõ da Türkiye’nin avantajõ. Bu krizle Türkiye’nin önüne çõkan en büyük fõrsat, bugüne kadar hak edip de alamadõğõ üst seviye müşteri kitlesine uygun mecralarda tanõtõm yapõp o kesimi ülkeye çekmek olmalõdõr. Bu krizi, Türkiye’nin turizmde lig atlamasõ için bir fõrsat olarak değerlendirmeli. Markalaşmak farklılık gerektirir - Lykia World ile turizmde bir marka yarattınız. En son da Antalya’da golf ve resort otel yatırımını tamamladınız... - 1985’ten beri turizmin içinde olan bir grubuz. Turizme ilk adõmõ Alman TUİ ile attõk. Robinson Club’õ Türkiye’ye getirdik. 1997’ye kadar Robinson Club’õn yatõrõmcõsõydõk, o tarihten sonra artõk kendi işimizi yapma kararõ aldõk. Onlarla yollarõmõzõ ayõrdõk ve iki tesisi onlara devrettik. Antalya’da 2000 yataklõ Lykia World ve Kapadokya’da 300 yataklõ tesisimiz ile yola devam ettik... Hem pazarlama teşkilatõmõzõ hem marka olma hem de kurumsallaştõrma konusundaki çalõşmalarõmõzõ hõzlandõrdõk. Markalaşmak için farklõlaşmak gerektiğine inanan bir grubuz. Buradan yola çõkarak Antalya’da 2005 yõlõ sonunda golf tesisi yatõrõmõmõza başladõk. 18 delikli bir golf sahasõ ve resort otel yatõrõmõnõ geçen yõl tamamladõk... 1000 dönüm alan içinde 1200 yataklõ bir tesis. Deniz kõyõsõnda golf özellikli bir alan. Links diye tanõmlanõyor. Tüm dünyada 36 bin golf sahasõndan sadece 300’ü links golf sahasõ. Lykia linksGolf yatõrõmõ ile hem Türkiye’yi dünya sõralamasõnda ilk sõralara çekiyor hem de ülkemizde bir ilki gerçekleştiriyoruz. 125 milyon Avro tutarõnda bir yatõrõm ile gerçekleştirdik tesisi. - Ne kadar müşteri hedefliyorsunuz ve bunların ne kadarı golfçü olacak? - 15 bin misafir hedefimiz var bu yõl için. Bunun yüzde 15-20’sinin golf ile uğraşan kişiler olacağõnõ düşünüyorum. - Lykia LinksGolf’ü Araplara satacağınıza dair haberler çıktı. Doğru mu? - Tesis özellikli bir alanda ve geliştirilmeye çok açõk. Örneğin halen yanõnda bir villa konsepti de oluşturulabilir. Daha çok ortaklõk gündemimizde... Bunun için yerli yabancõ yatõrõmcõlarla görüşüyoruz ama sonuçlanmõş bir konu değil. Hâlâ herkese açõğõz... - Sanırım tamamlanmamış bir yol sorununuz var... Hâlâ sürüyor mu? - Ne yazõk ki sürüyor. 10 kilometre bir toprak yolumuz var. Yol yapõlmadõğõ için acenteler tesisi satmõyor. 1200 yataklõ tesiste 100 müşteri var ancak. Türkiye’nin en pahalõ tesisi ama yolu bitmediği için satõlamõyor. Ama sanõrõm sorunun çözümüne yaklaştõk. Turizm bakanõ ve müsteşar devreye girdi. Haziran ortasõna kadar yol çalõşmalarõnõn tamamlanacağõnõ ümit ediyorum. 1970’lerde ticarete başlayan ve 1980’lerin başõnda turizme girerek ciddi başarõlara imza atan Burhan Silahtaroğlu’nun kurduğu Silahtaroğlu Holding, kõsa adõ ile Silkar bir aile şirketi. Faaliyetlerini LykiaGroup markasõ altõnda toplayan Silkar, Ölüdeniz’de 2000 yataklõ LykiaWorld, Kapadokya’da 300 yataklõ LykiaLodge ve son olarak da Antalya’da LykialinksGolf adlõ otel ve tatil köylerini bünyesinde barõndõrõyor. Holdingin başõnda Burhan Silahtaroğlu’nun yanõ sõra oğlu Atilla ile kõzlarõ Zeynep Silahtaroğlu Baykal ve Yeşim Esmer bulunuyor. Üç çocuk da holdingde farklõ görevlerde, baba mesleğinin izinde. 1963 yõlõnda İstanbul’da doğan Attila Silahtaroğlu Alman Lisesi ve İTÜ Makine Mühendisliği Fakültesi mezunu. ABD’de işletme master’i yapan Silahtaroğlu Silkar Turizm AŞ Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürüyor. Evli ve bir çocuk babasõ. K üresel ekonomik krizin etkilerini derinden hisseden Türkiye için turizm adeta ‘can simidi’ gibi. Ekonomik krizde yabancõ turist tatilinden kõsmaz ancak daha ucuz ve farklõ ülkelere yönelir. Türkiye bu fõrsatõ değerlendirebilirse her şey dahil uygulamasõ ve düşük fiyat bize lig atlatabilir. PORTRE ORTAKLIKLAR GÜNDEMİMİZDE Turizm her yõl büyüyen bir sektör. Bu yüzden son yõllarda pek çok kişi, yatõrõmcõ ve fonun dikkatini çekiyor. Biz de sektöre yatõrõm yapmak isteyenlere yeni bir modelle öncülük etmek istiyoruz. Silkar Turizm, parasõ olan ancak bunu, nerede, nasõl değerlendireceğini bilmeyenlerin yatõrõmlarõnõ gerçekleştirecek. İleride hedefimiz bir turizm gayrimenkul ortaklõğõ oluşturmak. Lokasyondan tesisin çeşidine, mimariden konseptine her şeyi belirleyerek turizm yatõrõmõnõ gerçekleştireceğiz. Yatõrõm sahibinden aynõ tesisi kiralayacağõz, Lykia World markasõ altõnda işleteceğiz. Yatõrõm sahibi böylece sabit bir geliri garantileyecek. Bu modelle belli bir süre kira gelirini garanti gören yabancõ fonlar da bu yatõrõmlara ilgi gösterebilir. Belli bir süre sonra bu yatõrõmlarõ gayrimenkul yatõrõm ortaklõğõ çerçevesinde halka açmayõ planlõyoruz. Böylece 50 milyon Avro’ya mal edilmiş ticari getirisi olan bir gayrimenkul 70-80 milyon Avro’ya halka açõlabilecek. ‘Krizifõrsataçevirmeliyiz’ Parası olup fikri olmayanı turizme çekeceğiz SİLKAR TURİZM, PARASI OLAN ANCAK BUNU NEREDE, NASIL DEĞERLENDİRECEĞİNİ BİLMEYENLERİN YATIRIMLARINI GERÇEKLEŞTİRECEK. HEDEFİMİZ TURİZM GAYRİMENKUL ORTAKLIĞI OLUŞTURMAK. DAHA ÇOK ORTAKLIK GÜNDEMİMİZDE. YERLİ YABANCI YATIRIMCILARLA GÖRÜŞÜYORUZ ANCAK HENÜZ SONUÇLANMIŞ BİR KONU DEĞİL. HERKESE AÇIĞIZ. ‘ Lykia World Kapadokya. Ölüdeniz. Karacaahmet gecesi İstanbul Haber Servisi - Karacaahmet Sul- tan Dergâhõ’nõn geleneksel dostluk ve daya- nõşma yemeği, önceki gün Çağlayan Salon Figaro’da düzenlendi. Karacaahmet Sultan Dergâhõ Genel Başkanõ Muharrem Ercan gecede yaptõğõ konuşmada, günümüz Türki- yesi’nde birlik ve beraberliğin gittikçe önem kazandõğõnõ belirterek, “Bölücülere, gerici- lere karşõ birlik ve beraberliği yaşatmalõyõz. Eğer bu birlikteliği yaratabilirsek, milleve- kili, bakan hatta başbakan olabiliriz” dedi. Ercan, derneğe yapõlan yardõmlar sonucu Alevi kültürünün ayakta kaldõğõnõ söyledi. Mesir 469. kez saçıldı MANİSA (Cumhuriyet) - Manisa Mesir Şenlikleri 469’uncu kez yapõldõ. Uluslarara- sõ boyuta taşõnan festivale onur konuğu ülke Makedonya’nõn yanõ sõra Suudi Arabistan, Moldova, Tunus, KKTC ve Sudan’dan da temsilciler katõldõ. Şenlikte kortej yürüyüşü- nün ardõndan Sultan Camisi’nin kubbe ve minarelerinden halka mesir macunu saçõldõ. Saakaşvili Bodrum’da MUĞLA (Cumhuriyet) - Dünyaca ünlü kişilerin masözü olarak bilinen Amerikalõ Dorothy Stein’õ özel uçakla Almanya’dan Gürcistan’a getirdiği için ülkesinde büyük tepki çeken Gürcistan Cumhurbaşkanõ Mi- hail Saakaşvili, 4 günlük tatil için özel bir uçakla Bodrum’a geldi. Görüntü ve fotoğ- raf çekilmesini engellemek için Saakaşvi- li’nin uçağõnõn önü bir akaryakõt tankeriyle kapatõldõ. Saakaşvili’nin Bodrum’dan mavi yolculuğa çõkacağõ ve tatilinin bir bölümü- nü özel bir yatta geçireceği öğrenildi. Ata’ya saygı yürüyüşü İstanbul Haber Servisi - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramõ kutlamalarõ kapsamõnda dün Galatasaray ile Taksim Meydanõ arasõnda “Ata’ya Saygõ ve Ulusal Egemenlik Yürüyüşü” yapõldõ. İstanbul Vali- liği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafõndan düzenlenen yürüyüş kapsamõnda, Galatasa- ray Lisesi önünde toplanan öğrenciler, elle- rindeki Türk bayraklarõ ve Atatürk posterle- riyle, marşlar eşliğinde Taksim Cumhuriyet Anõtõ’na kadar yürüdü. Tören, öğrencilerin sunduğu gösterilerin ardõndan sona erdi. Karabulut için eylem yapıldı İstanbul Haber Servisi - Beşiktaş’ta çöp konteynerinde parçalanmõş halde cesedi bu- lunan lise öğrencisi Münevver Karabulut’un cinayet zanlõsõnõn bulunamamasõ bazõ yurt- taşlar ve Karabulut’un arkadaşlarõ tarafõn- dan protesto edildi. Taksim Cumhuriyet Anõtõ önünde toplanan grup, Karabulut’un fotoğraflarõnõ çevredeki yurttaşlara dağõttõ. Daha sonra burada grup adõna basõn açõkla- masõnõ okuyan Ahmet Şafak, “Bu ülkede adalet zengin, fakir ayrõmõ yapmadan tecelli etmelidir. 8 yaşõndan küçük bir genç nasõl oluyor da kaçõyor” dedi. Hereke göklerinde bir ‘Martı’ Haber Merkezi - Anton Çehov’un seçkin tiyatro eserlerinden “Martõ”, Hereke’de ti- yatroseverlerle buluşuyor. Kocaeli Üniver- sitesi Atölye Sahnesi Topluluğu tarafõndan üniversiteye bağlõ olarak Hereke’de açõlan Sahne Sanatlarõ Bölümü Atölye Sahne- si’nde bugün saat 19.00’da ücretsiz olarak sahnelenecek olan oyun, her hafta cuma günü 19.00’da Hereke’deki kampusta, da- ha sonra da İzmit ve İstanbul’da sergilen- meye devam edecek. İletişim için: 0533 744 68 49-0 533 552 76 09. Teröristler yurttaşı rehin aldı İSKENDERUN (AA) - Hatay’õn İskende- run ilçesine bağlõ Sarõseki beldesinde bah- çe işleri ile uğraşan Osman Dikici, oğlu Burak Dikici ve kardeşi Ömer Dikici terö- ristlerin saldõrõsõna uğradõ. Osman Diki- ci’yi rehin alan teröristler, Ömer ve Burak Dikici’yi ise erzak almak için ilçe merkezi- ne gönderdi. İlçe merkezine giden Ömer ve Dikici’nin durumu bildirmesi üzerine jan- darma ekipleri bölgede operasyon başlattõ. Güvenlik güçlerinin takibi üzerine paniğe kapõlan teröristler, Osman Dikici’yi serbest bõrakarak bölgeden kaçtõ. Okmeydanı’nda korsan gösteri İstanbul Haber Servisi - Beyoğlu, Ok- meydanõ’nda bölücü törör örgütü yandaş- larõ korsan gösteri yaptõ. Dün saat 16.00 sõ- ralarõnda Fatih Sultan Caddesi üzerinde toplanan yaklaşõk 40 kişilik bir grup, terör örgütü elebaşõnõn fotoğralarõnõ açarak cad- deye molotof kokteyli attõ. Slogan atarak Anadolu Kahvesi’ndeki otobüs duraklarõna dek yürüyen göstericiler, durağa taş ve molotoflarla saldõrarak çevreye zarar ver- di. Olay yerinden kaçan göstericiler izleri- ni kaybettirirken, polis göstericilerin yaka- lanmasõ için çalõşma başlattõ.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog