Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CMYB C M Y B İki Temel Hukuk Uyarısı... Medya dördüncü kuvvettir. Bir gazeteci, gerçek- ten demokrat ise, Ana- yasa Mahkemesi’nden ve barolardan daha ge- ride bir hukuk anlayı- şına sahip çıkamaz; amacı ne olursa olsun, bir soruşturma nede- niyle temel hak ve öz- gürlüklerin çiğnenme- sine göz yumamaz. Maalesef Türkiye’de durum bu hale gelmiş, büyük bölümüyle med- ya çağdışı ve hukuk dı- şı bir sürecin desteği ol- mak işlevini üstlen- miştir. Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın konuşma- sıyla baroların duyu- rusundan sonra Tür- kiye artık eski Türkiye değildir. Temel hukuk ku- rumlarını bile konuş- maya ve uyarmaya zorlayan yöntemlere yargı kesiminde der- hal son verilmelidir. Baştarafı 1. Sayfada C SAYFA 27 NİSAN 2009 PAZARTESİCUMHURİYET 8 HABERLERİN DEVAMI İstanbul PB 18 Edirne PB 19 Kocaeli B 19 Çanakkale PB 17 İzmir PB 20 Manisa PB 20 Aydın PB 22 Denizli B 22 Zonguldak Y 13 Sinop B 15 Samsun B 14 Trabzon PB 14 Giresun PB 14 Ankara Y 17 Eskişehir Y 17 Konya Y 17 Sıvas B 15 Antalya PB 24 Adana PB 24 Mersin Y 23 Diyarbakır Y 19 Şanlıurfa B 21 Mardin B 19 Siirt Y 8 Hakkâri Y 9 Van Y 11 Kars Y 9 Oslo B 15 Helsinki PB 9 Stockholm B 19 Londra B 15 Amsterdam Y 17 Brüksel PB 16 Paris Y 14 Bonn PB 23 Münih B 24 Berlin PB 23 Budapeşte B 22 Madrid Y 19 Viyana PB 21 Belgrad B 18 Sofya Y 13 Roma Y 20 Atina PB 19 Zürih Y 22 Moskova B 19 Aşkabat Y 17 Astana Y 11 Taşkent Y 18 Bakû Y 11 Bişkek Y 13 Tiflis PB 19 Kahire PB 25 Şam PB 24 Ülkemizin İç ve Doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun batısı Doğu Anadolu ile Sa- karya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri yağışlı di- ğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sı- caklığında önemli bir değişiklik olmayacak. BAHADIR SELİM DİLEK ANKARA - Türkiye’nin, ABD Baş- kanõ Barack Obama’nõn, 24 Nisan’da yaptõğõ ve 1915 yõlõndaki olaylarla ilgi- li olarak Ermenice “Yeds Meghern” (Büyük Felaket) ifadesini kullanmasõna resmi tepkisini bugün Washington ve Ankara’da iki ayrõ nota ile iletmesi bekleniyor. Notada Obama’nõn sözle- rinden Türkiye’nin duyduğu rahatsõzlõ- ğa ek olarak “Bunu kabul edilemez” mesajõnõn verilmesi öngörülüyor. Edinilen bilgilere göre, Ankara’ya yaptõğõ ziyaretin ardõndan Obama’nõn 24 Nisan’da yaptõğõ konuşmada “Yeds Meghern” ifadesini kullanmasõ Dõşiş- leri Bakanlõğõ’nda hayal kõrõklõğõna ne- den oldu. Dõşişleri Bakanlõğõ’nõn son da- kikaya kadar, Türkiye’de rahatsõzlõk yaratacak bir açõklamanõn gelmemesi için devrede olduğu öğrenildi. Ancak açõk- lama, olumlu beklentileri boşa çõkardõ. Dõşişleri Bakanlõğõ’nda Ankara’daki te- maslarda verilen olumlu mesajlarõn ak- sine, Obama’nõn 24 Nisan’daki konuş- masõnõn tonunun oldukça sert olduğu ve Türkiye’nin hassasiyetlerini gözetmediği değerlendirmeleri öne çõktõ. Bunun üze- rine ilk tepki yazõlõ bir açõklamayla ve- rilirken resmi tepkinin pazartesi (bugün) günü verilmesi kararlaştõrõldõ. ‘Kabul etmiyoruz’ mesajı Bu çerçevede, Türkiye’nin Washing- ton Büyükelçiliği’nin ABD Dõşişleri Bakanlõğõ’na, Türk Dõşişleri Bakanlõ- ğõ’nõn da ABD’nin Ankara Büyükelçi- si James Jeffrey’e bir nota verip An- kara’nõn Obama’nõn açõklamasõndan duyduğu rahatsõzlõğõ iletmesi bekleniyor. Notada, “ABD Başkanı’nın 1915 olay- larına ilişkin açıklamasını Türkiye ola- rak kabul etmiyoruz” mesajõnõn ve- rilmesi öngörülüyor. Dõşişleri Bakanlõğõ, Obama’nõn Tür- kiye ziyareti konusunda birçok bakan- lõk ve kurumu yeni dönem ile ilgili bil- gilendirmiş, bu bağlamda, 24 Nisan’da “soykırım” ifadesini kullanmasõnõn beklenmediği Temsilciler Meclisi’ne bu yõl sunulan soykõrõm ile ilgili 252 No’lu tasarõnõn da geçmeyeceği değer- lendirmesini aktarmõştõ. Dõşişleri Ba- kanlõğõ’nõn bilgi notlarõnda 24 Nisan için, “Obama’nın Türkiye’yi kaybetme niyeti ve arzusu olmadığını düşünü- yoruz. Olumsuz bir şey beklemiyoruz” ifadesi yer almõştõ. ‘Diyaloğu destekliyoruz’ Dõşişleri Bakanlõğõ önceki gün yaptõ- ğõ açõklamada da 1915 olaylarõ bağla- mõnda o dönemde ve o bölgede yüz bin- lerce Türk’ün hayatõnõ kaybettiği ger- çeğinin unutulmamasõ gerektiği vurgu- lanmõş, “Tarih ancak gerçekliği tar- tışılamayacak kanıt ve belgeler te- melinde yazılır ve değerlendirilir. Türk ve Ermeni uluslarının ortak tarihleri ancak tarafsız ve bilimsel ve- rilerle incelenebilir ve değerlendir- meler tarihçiler tarafından bunun ışığında yapılabilir. Biz Türk-Erme- ni diyaloğunun tarihsel boyutunu bu anlayışla destekliyoruz” denilmişti. Ankara, Obama’nõn Ermeni iddialarõyla ilgili sözleri nedeniyle resmi girişimde bulunmaya hazõrlanõyor ABD’ye nota verilecek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye İnsan Haklarõ Kurumu (TİHAK) Başkanõ Muzaffer İlhan Erdost, ABD Başkanõ Ba- rack Obama’nõn sözde Er- meni soykõrõmõna ilişkin yaptõğõ konuşmada “soykı- rım” yerine “büyük fela- ket” ifadesini kullanmasõyla ilgili olarak “Obama, Sevr haritasındaki Ermenistan sınırlarını belirleyen ilkelerle Türkiye’ye geldi” dedi. TİHAK Bakanõ Erdost yaptõğõ yazõlõ açõkla- mada, “24 Nisan” tarihinde Obama’nõn “soy- kırım” yerine “Büyük Felaket” demiş olma- sõndan siyasal erkin yöneticilerinin ferahla- mõş göründüğünü kaydetti. Atatürk’ten alıntı yaparak uyardı Erdost, şunlarõ dile getirdi: “Meclis’te yaptığı konuşmada, ‘Türklerin soykõrõm yaptõğõ görüşü’nün değişmediğini yineleyen Obama’yı Atatürk’ün, Nutuk/Söylev’in- den aldığımız bir pasajla uyaralım: Ya- bancı kuvvetler tarafından silahlandırılan Ermeniler, bulundukları yerlerdeki Müs- lümanlara saldırmakta, intikam düşünce- siyle her tarafta insafsız bir şekilde öldür- me ve yok etme siyaseti gütmekteydiler. Binlerce çaresiz ve suçsuz ana ve çocukla- rı işkenceyle öldürmüşlerdi. Tarihte bir benzeri görülmemiş olan bu vahşeti yapan Ermenilerdi. Müslümanlar yalnız namus- larını ve canları kurtarmak için karşı koy- muş ve kendilerini savunmuşlardı.” İstanbul Haber Servisi - TBMM Başkanõ Köksal Toptan ABD Başkanõ Bar- rack Obama’nõn 1915’te yaşanan olaylarõ “Büyük Felaket” olarak nitelemesi- nin, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi sürecine olumsuz etki ya- pacağõnõ belirtti. “Türk Süsleme Sanatları Karma Sergisi”nin Dolmabahçe Sarayõ Sanat Gale- risi’nde dün yapõlan açõlõş törenine katõlan Toptan, Obama’nõn 24 Nisan günü yaptõğõ açõklamalarõ değerlendirdi. Türkiye’nin bun- dan sonra başka önlemler almak zorunda ka- labileceğine dikkat çeken Toptan, “Bütün bilgilendirme çalışmalarına rağmen öyle anlaşılıyor ki Obama, 1915’te bu toprak- larda neler olduğu konusunda tam olarak bilgilendirilmiş değil” dedi. Yaşananlarla ilgili olarak Türkiye’nin, ar- şivlerini açmaya hazõr olduğunu anõmsatan Toptan, bugüne dek kimsenin bu arşivleri inceleme talebinde bulunmadõğõnõ söyledi. Toptan, “O zaman insanın aklına bir ko- nunun, araştırılmasından çok ciddi şekil- de spekülere edilerek Türkiye’ye baskı kurmak suretiyle gündemde tutulmaya çalışılması geliyor. Bu yolla Türkiye-Er- menistan arasındaki ilişkiler normalleş- mez” diye konuştu. Bu tür açõklamalara faz- la takõlmamak gerektiğini dile getiren Top- tan, herkesin biraz daha sorumlu davranma- sõ gerektiğini ifade etti. ‘Azerbaycan’la ilişkiler bozulmaz’ Son dönemde gerginleşen Türkiye-Azer- baycan ilişkilerine de değinen Toptan, şunlarõ söyledi: “Sorumsuz diye nitelendirilmesi yanlış olmayacak yayınlar, haberler, ilişki- lerin daha da gerilmesine neden olabilecek gibi görünüyor ama hem Cumhurbaşka- nı’nın hem Başbakan’ın, hem muhalefetin açıklamaları Türkiye-Azerbaycan ilişkile- rinin Türkiye açısından kesinlikle bozul- mayacağını ifade ediyor. Bizim politika- mızda bundan sonra bir değişim olmaz.” TBMM BAŞKANI KÖKSALTOPTAN: İlişkiler böyle normalleşmez TİHAK BAŞKANI İLHAN ERDOST: Obama, Sevr ilkeleriyle geldi İhbar postası inceleniyor Poyrazköy’de kazı çalışması devam ediyor İstanbul Haber Servisi - “Ergenekon” soruşturmasõ kapsamõnda Beykoz’a bağlõ Poyrazköy’de 21 Nisan’da başlatõlan ve çok sayõda silah ve patlayõcõ maddenin bu- lunduğu kazõ çalõşmalarõna devam edildi. Vatan gazetesinde önceki gün yer alan bir haberde, Poyrazköy’deki kazõ çalõşma- larõnõn emniyete 16 Nisan 2009 tarihinde bir e-mail (elektronik posta) ihbarõ üzerine başlatõldõğõ belirtildi. İhbarda, silah ve mü- himmatõn bomba uzmanõ subaylar tarafõn- dan birliklerinden çõkarõldõğõ ve İSTEK Vakfõ Başkanõ Bedrettin Dalan’õn bilgisi dahilinde de Poyrazköy’deki araziye gö- müldüğü öne sürüldü. Aynõ mailde bu mü- himmatlarõ kullanacak ekibin, 12 Ocak 2009 tarihinde düzenlenen 10’uncu dalga operasyonunda tutuklanan emekli Albay Levent Göktaş’õn timi olduğu iddia edil- di. İhbarda Göktaş’õn ekibi olduğu söyle- nen subaylarõn emir beklediği, eğer albay tahliye edilmezse Ergenekon savcõlarõna suikast yapacaklarõ iddia edildi. İhbarcının kimliği belirlenemedi İhbarcõyõ arayan polis, e-postanõn bir in- ternet kafeden gönderildiğini tespit etti. Polis ihbarõn yapõldõğõ internet kafeye ge- len giden kişileri mercek altõna aldõ, ancak henüz bir bulguya ulaşõlamadõ. İhbar mektubunda ismi geçen ve yurtdõ- şõnda görevde olan ve 21 Mart Cuma günü İstanbul Merkez Komutanlõğõ’na teslim olan Binbaşõ Eren Günay’õn sorgusu dün de sürdü. İhbarda geçen Yarbay Mustafa Türkan Ecevit’in ise yurtdõşõndaki gör- evinden dönmesinin beklendiği belirtildi. ‘Başbakan’õn dedesini Ermeniler öldürdü’ ADANA (Cumhuriyet) - Ta- rihçi Cezmi Yurtsever, Başbakan Recep Tayip Erdoğan’õn dedesi- nin, Ermeni ve Ruslara karşõ sava- şõrken öldürüldüğünü ileri sürdü. Seyhan Kültür Merkezi’nde dü- zenlenen toplantõda konuşan Yurt- sever, Osmanlõ arşivindeki 50 mil- yon belgeyi taradõğõnõ vurgulayarak “1916’da Ermeni ve Ruslar Trab- zon ve Rize’yi işgal etti. Rus as- kerlerini kamp kurduğu yerde ye- rel direniş hareketleri vardı. Baş- bakan Erdoğan’ın dedesi Magat- lõ Recep, o bölgenin derebeyi bir ailesinin mensubu olarak direni- şe katıldı. Çatışmalarda hayatını kaybetti. Bugün bu olayın tarihi arka planını en iyi Sayın Başba- kan bilir. Susmanın zamanı değil, dedesinin hikâyesini açıklama zamanı” dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin de ailesinden 3 kişinin 19. yüzyõlda idam edildiğini savunan Yurtse- ver, “Bahçeli’nin mensup olduğu Fettahlı ailesi 19. yüzyılda 3 kez idama mahkûm oldu. Buradaki idamların amacı en güçlü beyliğin gücünü kırmak ve onların varlı- ğına son vermekti. Bunları idam ederek Ermenilere karşı direnci kırdılar” diye konuştu. ABD Başkanõ Barack Obama’yõ da eleştiren Yurtsever, “Amerika Başkanı Obama 1.5 milyon Er- meninin katledildiğini ya da kat- liama yürüdüğünü söylüyor. 1915 İngiliz ve ABD istihbaratı ise en fazla 600 bin olabileceğine dikkat çekiyor. Obama bu açıklamasıy- la yanlış yapıyor” dedi. İstanbul Haber Ser- visi - Boğaziçi Üniversi- tesi’nin, (BÜ) Çağdaş Yaşamõ Destekleme Der- neği Başkanõ Prof. Tür- kan Saylan’a gençlerin eğitimine verdiği des- tekten dolayõ fahri dok- tora unvanõ vereceği öğ- renildi. Saylan’õn sağlõk duru- mu hakkõnda gazetemize açõklamalarda bulunan oğlu Çınar Sağlan, dok- torlarõn verdiği kõsmõ zi- yaretçi yasağõnõn sürdü- ğünü kaydetti. Annesinin durumunun iyi olduğunu, ancak kendisini yorgun hissettiğini belirten Sağ- lan, kemoterapi alõp al- mayacağõ konusunda doktorlarõn bugün karar vereceğini anõmsattõ. Saylan’õ dün sabah sa- atlerinde BÜ Rektörü Prof. Dr. Kadri Özçal- dıran ve BÜ Eğitim Fa- kültesi Dekanõ Prof. Ali Baykal ziyaret etti. Öz- çaldõran’õn Saylan’a ve- rilecek olan BÜ Fahri Doktora unvanõ ile ilgili görüştüğü öğrenildi. Say- lan’nõ ziyaret eden Kan- dilli Kõz Lisesi Kültür ve Eğitim Vakfõ’nõn ku- rucularõndan Gökşin Sa- nal, hastane çõkõşõnda yaptõğõ açõklamada, Say- lan’õn sağlõğõnõn ve mo- ralinin iyi olduğunu söy- ledi. ÇYDD Genel Baş- kan Yardõmcõsõ Prof. Dr. Filiz Meriçli de Say- lan’õn gün boyu yanlõz bõrakmadõ. Prof. Haberal’ın durumu aynı İstanbul Üniversitesi (İÜ) Kardiyoloji Ensti- tüsü Yoğun Bakõm Üni- tesi’nde tedavisi süren Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Mehmet Haberal’õn da sağlõk du- rumunda değişiklik ol- madõğõ belirtildi. Habe- ral’õ yalnõzca savcõlõktan görüşme izni olan kişiler ziyaret edebiliyor. SON KARARI BAŞBAKAN ERDOĞAN VERECEK ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Başbakan Tayyip Erdoğan’õn Milli Güvenlik Kurulu (MGK) üye- si bazõ bakanlarõn da kabine dõşõ ka- labileceği için kabine revizyonunu yarõn yapõlacak MGK sonrasõna bõ- rakacağõ dile getiriliyor. Başbakan Erdoğan’õn kabinede geçen hafta revizyon yapacağõ bek- lentisi gerçekleşmedi. Erdoğan’õn ka- binede MGK üyesi olan başbakan yardõmcõlarõ ile Adalet Bakanlõğõ, Milli Savunma Bakanlõğõ ve Dõşiş- leri Bakanlõğõ’nda bir değişiklik ya- pabileceği, bu nedenle revizyonu ya- rõn yapõlacak toplantõ sonrasõna bõ- raktõğõ konuşuluyor. Başbakan yar- dõmcõlarõndan Cemil Çiçek’in baş- ka bir bakanlõğa kaydõrõlabileceği ya da kabine dõşõ kalabileceği konuşu- lurken Çiçek’in adõ TBMM Baş- kanlõğõ için de geçiyor. Adalet Bakanõ Mehmet Ali Şahin de ka- bine dõşõ kalacak isimler arasõnda sa- yõlõyor. Diğer başbakan yardõm- cõlarõ Nazım Ekren ile Ha- yati Yazıcı’nõn kabine içinde kaydõrõlabileceği, Ekren’in Maliye Ba- kanlõğõ’na getirilebile- ceği ileri sürülüyor. Ba- kanlar Kurulu’nu bu- gün toplamayacak olan Erdoğan’õn MYK top- lantõsõnda kabine lis- tesine son biçimini verebileceği, çarşam- ba gününden itibaren izleyen günlerde yeni kabine listesini Çan- kaya Köşkü’ne suna- bileceği dile getiriliyor. UNAKITAN’DAN REVİZYONA İLİŞKİN SİNYAL: BALIRKESİR (Cumhuriyet) - Balõkesir’in Gönen ilçesinde eşi Ahsen Unakıtan ile tatil yapan Maliye Bakanõ Kemal Una- kıtan, davet üzerine dün Manyas Belediye Baş- kanõ Hasan Kahra- man’õ makamõnda zi- yaret etti. Bakan Unakõtan’a ilçenin sorunlarõnõ da anla- tan Kahraman, so- runlarõn başõnda elektrik hatlarõnõn yeraltõna alõnma- masõndan dolayõ sõk sõk yaşanan elektrik kesinti- lerinin geldiğini belirtti. Unakõ- tan’a itfaiye aracõ- nõn yetersiz olduğunu ve yenisini is- tediklerini anlatan Kahraman, bele- diyenin 4 milyon TL borcunun ödenmesi için de para istedi. Kahraman’õ dinleyen Unakõtan TEDAŞ Genel Müdürü Haşim Keklik’i arayarak, elektrik kesin- tileri ile ilgili sõkõntõnõn çözülmesi- ni istedi. Belediye Başkanõ’na it- faiye aracõ temini için İstanbul Bü- yükşehir Belediye Başkanõ Kadir Topbaş’õ aramasõnõ söyleyen Bakan Unakõtan, “Boşver. Onlar sana döküntü bir araç verirler. Ben sa- na yeni bir itfaiye aracı alayım” diyerek espri yapan Unakõtan, Kah- raman’õn belediyenin borçlarõ için ödenek talebine “Bakanlığa geldim para, gideceğim para isteniyor. Ankara’ya gidince bakayım, tor- bada varsa vereyim” yanõtõ verdi. Saylan’a fahri doktora TEDAVİ SÜRÜYOR Tarihçi Yurtsever: Magatlı Recep, Ermeni ve Ruslarla savaşırken yaşamını yitirdi Seyhan Kültür Merkezi’nde dü- zenlenen bir toplantıda konuşan tarihçi Cezmi Yurtsever, Osmanlı arşivindeki 50 milyon belgeyi tara- dığını vurguladı. (Fotoğraf: AA) Kabine revizyonu MGK sonrasına kaldı Bakanlığa geldim para, gidiyorum para Kemal Unakıtan.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog