Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CMYB C M Y B 27 NİSAN 2009 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA OTOMOBİL 7otomobil cumhuriyet.com.tr Geliştirme çalõşmalarõ Türk mü- hendisler tarafõndan gerçek- leştirilen ve üretimi Ford Otosan Kocaeli Fabrikasõ’nda gerçekleş- tirilen Yeni Transit Connect, sağ- lamlõk, teknoloji, konfor ve gü- venliği tek vücutta buluşturuyor. Yeni Transit Connect’in akõcõ çizgileri, Ford’un küresel kinetik tasarõm felsefesini ticari araç seg- mentine taşõmõş. Standart yol bilgisayarõnõn ya- nõ sõra, bluetooth ve Türkçe ko- nuşan kontrol sistemi, otomatik ya- nan farlar gibi opsiyonlarla geliş- miş teknolojik özellikler sunuluyor. ABS, ESP, yan hava yastõklarõ, gibi gü- venlik özelliklerinin yanõ sõra, kullanõ- cõsõna bir binek aracõn konforunu yaşatan Yeni Transit Connect, aynõ zamanda dü- şük kullanõm maliyeti ile dikkat çekiyor. 22 bin 480 TL’den başlayan fiyatlarla pazara sunulan Yeni Transit Connect için, satõşõ başlamadan 1000’e yakõn sa- tõş bağlantõsõ yapõldõ. Yeni Transit Con- nect, Ford’un yeni nesil binek otomo- billerinde de görülen kinetik tasarõm fel- sefesi ile şekillenen iç ve dõş hatlarõnõn yan sõra, standart donanõmõ ABS ve yol bilgisayarõ başta olmak üzere, bluetooth ve Türkçe sesli kontrol sistemi, otomatik ön farlar, sensörlü yağmur silecekleri ve kendiliğinden kararan iç dikiz aynasõ gi- bi pek çok modern teknolojik seçenek- lere sahip bulunuyor. Araç, standart ön/arka disk fren, ABS ve sürücü hava yastõğõnõn yanõ sõra, yo- kuş kalkõş yardõmõ destekli ESP fren sis- temi, yan hava yastõklarõ gibi seçenek- lerle yüksek güvenlik sunuyor. 1.8 lit- re Lynx motoruyla 75, 90 ve 110 bey- girlik 3 farklõ seçenek sunuluyor. Ford Otosan Genel Müdürü Mike Flewitt, bugüne dek iç pazarda 154 bin satõş adedine ulaşan Transit Connect’in, 4 kõtada, 60 ülkede 450 bin adedin üze- rinde satõşla gerçek bir küresel marka ol- duğunu söyledi. Flewitt, “Bu yıl içeri- sinde de Kuzey Amerika pazarına, Türkiye’nin bu pazara ilk araç ihra- catı olarak, 30 bin adet Yeni Transit Connect göndereceğiz. Yeni Transit Connect, bu başarı öyküsüne yeni sayfalar ekleyecek” dedi. Ford Otosan Genel Müdür Başyar- dõmcõsõ Nuri Otay ise, Transit Con- nect’in yüksek ikinci el değeri, geniş ser- vis ağõ ve düşük kullanõm maliyetleriyle her zaman kullanõcõsõ için değer üretti- ğinin altõnõ çizerek, OPET işbirliğinde gerçekleşen özel bir kampanya ile ya- kõtta yüzde 5’lik bir indirim sağladõk- larõnõ söyledi. Q7 ile SUV s õ n õ f õ n a adõm atan Al- man üretici Audi, premium kompakt sõnõfa Q5 ile hõzlõ bir giriş yaptõ… Q5’i gördüğünüzde aklõnõza ilk olarak ne kadar Q7’ye benzedi- ği geliyor. 4630 mm uzunluğa, 1880 mm genişliğe ve 1650 mm yüksekli- ğe sahip olan Q5, birçok rakibine göre daha büyük ölçüleriyle dikkat çekiyor. LED’li farlar, derin motor kaputu çizgileri ve kaslõ çamurluklarõ ile ön taraftan oldukça spor- tif görünen Q5, profilde devam eden sportif gö- rünümü arka lamba grubundaki LED’lerle oldukça şõk bir şekilde tamamlõyor. İç mekâna geldiğimizde tipik bir Audi ile karşõ karşõya olduğumuzu anlõyoruz. Birçok düğmenin olduğu orta konsol ve direksiyon simidi oldukça dikkat çekici. İşçilik ve malzeme kalitesi Audi’ye yakõşõr şekilde yine üst düzeyde… Üst donanõmlarda sunulan geri görüş kamera- sõnõn da ilave edildiği, DVD çalar ve SD kart oku- yucularõ ile müzik ve diğer kontrol öğelerinin üze- rinde izlendiği LCD ekran Q5’in orta konsolunun en ilgi çekici noktasõ. Vites kolunun önünde Au- di’lerden alõşõk olduğumuz joistik benzeri düğ- me de kullanõşlõlõk açõsõndan oldukça iyi bir se- çim. Deri koltuklarõn şõk ve sportif yapõsõ iç me- kândaki kaliteyi vurguluyor. Önde sürücü ve yolcu için yaşam alanõ olduk- ça yeterli, arka tarafta ise ileri geri 100 mm kay- dõrõlabilen arka koltuklarla oldukça rahat bir oturma alanõ oluşuyor. Q5’te Audi Grubu’nun başarõlõ motorlarõndan biri 3.0 TDI görev yapõyor. 240 beygir güç üre- ten bu motorun torku ise tek kelimeyle muhteşem. 0-100 km/s hõzlanmasõnõ 6.5 saniyede gerçek- leştiren Q5’in birçok otomobilden daha hõzlõ ol- duğunu söyleyebiliriz. Bu hõzlanma değerinde 7 kademeli çift kavramalõ S tronic şanzõmanõn ba- şarõlõ çalõşmasõnõn çok önemli rol oynadõğõnõ söy- lemeden edemeyeceğiz. Özellikle asfalta çõkõp hõzlõ bir şekilde ilerle- meye başladõkça vites değişimlerinin ne kadar seri olduğunu çok daha iyi an- lõyoruz. Q5 istediğiniz sürüş karakterine istedi- ğiniz anda bürünebiliyor, hatta sizin sürüş ka- rakterinizi öğrenip ona göre tavõr bile alabiliyor. Konfor, dinamik, otomatik ve kişisel olmak üze- re dört farklõ sürüş modu olan Q5’te ruh halini- ze göre istediğiniz sürüş tarzõnõ seçebiliyorsunuz. Q5’te Audi’nin sürekli dört çeker sistemi quat- ro görev yapõyor. Bu sistem normalde gücü 40:60 oranõnda ön ve arka tekerleklere aktarõyor, ama değişen koşullarda gücü farklõ oranlarda ak- tarabiliyor ve bu önde yüzde 65’e arkada da yüz- de 85’e kadar çõkabiliyor. Asfaltta oldukça spor- tif tatlar veren Q5’in hassas direksiyon sistemi ve sert ayarlõ süspansiyon sistemi bu aracõ yoldan çõ- karmak isteyenlere çok fazla şans vermiyor. Yeni MINI Cabrio hep açõk Dört mevsim boyunca açõk havada sürüş keyfi- ne davet eden yeni MINI Cabrio, ödüllü moda tasarõmcõsõ Ümit Ünal’õn hazõrladõğõ yerleştirme eşliğinde yapõlan tanõtõmla satõşa sunuldu. Türki- ye’ye uluslararasõ platformda birçok ödül kazandõ- ran moda tasarõmcõsõ Ümit Ünal’õn hazõrladõğõ dört mevsim yerleştirmesiyle renklenen tanõtõmda yeni MINI Cabrio davetlilerin beğenisine sunuldu. “Hep Açık” sloganõ ile MINI Cabrio’nun tüm yõl boyunca açõk olarak kullanõlmasõnõ vurgulamak is- tediklerini belirten Borusan Otomotiv MINI Marka Yöneticisi Funda Ölçer, “Bu noktada yaratıcı, modern bir yoruma ihtiyaç duyduk ve moda ta- sarımcısı Ümit Ünal ile birlikte çalışmak iste- dik. Bir MINI kullanıcısı olan Ümit Ünal, dört mevsimi tasvir ettiği yerleştirmesiyle sloganımı- za hayat verdi” dedi. Ölçer, bu çalõşmada Ümit Ünal’õn markayõ, ürünü ve onun hissettirdiklerini bilmesinin çok büyük katkõsõ olduğunu ekledi. Volvo Cars’dan küçük yolculara Volvo Cars tarafõndan piyasaya sü- rülen üç yeni çocuk koltuğu, yeni doğan bebeklerden 10 yaşõndaki çocuk- lara kadar tüm küçük yolcularõn güvenli- ğini sağlõyor. Geniş kapsamlõ testlerden geçirilen koltuklar Volvo Cars’õn güven- lik konusundaki yüksek standartlarõna uygun hale getirilmiş. Rahat ve kullanõ- mõ kolay olan koltuklar, koyu renkli şõk kaplamasõ ve baş desteklerindeki Volvo logosuyla dikkat çekiyor. Volvo Cars Ürün Müdürü Jessika Andreasson “Yeni arkaya dönük çocuk koltukları- mız sayesinde, çocukların çok daha ileri yaşlara kadar arkaya dönük şe- kilde yolculuk yapabilmesiyle daha çok hayat kurtarılabilir” sözleriyle ço- cuklarõn koltuk kullanmasõnõn ne kadar önemli olduğunun altõnõ çizdi. AMS okurları en iyiyi seçti: Fiat 500 Yaris artık daha tutumlu ve daha güçlü Toyota’nõn yenilenen modeli Yaris, nisan ayõnõn son haftasõ itibarõyla Toyota Pla- za’larda yerini alõyor. Optimal Drive teknolo- jisi sayesinde daha güçlü, daha verimli ve da- ha çevreci motorlarla donatõlan Yaris, yeni Stop&Start teknolojisi, performansõ ve yeni donanõm özellikleri ile dikkat çekiyor. Yaris, 101 beygir güç üreten yeni 1.33 litre VVT-i benzinli motor ve 3,6 litre yakõt tüketimine sa- hip 1.4 litre D-4D dizel motoru ile dikkat çe- kiyor. Yenilenen Yaris’lerde üç donanõm pa- keti seçeneği sunuluyor. Yenilenen Toyota Yaris’ler 25 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar- la Toyota Plazalar’da yerini alõyor. Uluslararasõ alanda birçok ödüle layõk görülen ve ulaştõğõ dünya çapõnda satõş adetleriyle Fi- at’õn ekonomik durgunluk döneminde yüzünü güldüren Fiat 500, 17 farklõ ülkedeki Auto Motor & Sport okurlarõnõn çoğunluk oylarõyla mini sõ- nõfta “2009 Yılının En İyisi” seçildi. Fiat 500, Türkiye dahil olmak üzere Fransa, İtalya, İspan- ya, İsviçre, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Macaristan gibi ülkelerde sõnõfõnõn en çok be- ğenilen otomobili oldu. Düşük emisyona sahip çevreci motorlarõ ve düşük kullanõm maliyetleri- nin yanõ sõra çekici tasarõmõ ve keyif veren sürüş özellikleriyle farklõlõğõnõ ortaya koymayõ başaran Fiat 500, ülkemizde de ÖTV sonrasõ 25 bin 230 TL’den başlayan anahtar teslim fiyatõyla satõlõyor. 5. Peugeot Tasarım Yarışması birincisi RD kavramı sergilendi 5. Peugeot Tasarõm Yarõşmasõ’nõ kazanan projenin kavram modeli RD’nin bire bir maketi, Çin’de Shanghai Otomobil Fuarõ kapsamõnda otomobil severlere tanõtõlõdõ. “Yarın- ların Dünya Mega Kentleri’nin Peugeot’sunu hayal edin” konulu bu yarõşma, 95 farklõ ülkeden katõlõmcõ- nõn sunduğu 2 bin 500’den fazla pro- jeyle büyük bir başarõ sağladõ. Yarõş- mada belirlenen 10 finalist arasõnda yer alan 2 Türk tasarõmcõdan Emre Yazı- cı’nõn EGO adlõ projesi de 2. olarak se- çilmişti. Carlos Arturo Torres Tovar tarafõndan tasarlanan PEUGEOT RD esas olarak zekice tasarlanmõş bir eklem sistemi sayesinde çalõşan Peugeot RD kavram modeli, çevreye saygõlõ bir elektrikli motorla donatõlmõş tek koltuk- lu bir kavram modeli. cee’d Sportywagon sınıfında rakipsiz 2008 yõlõ Kasõm ayõnda satõşõna başlanan Kia cee’d Sportywagon, çok kõsa bir sürede sõnõfõnda yüzde 27’lik pazar payõyla önemli bir satõş adedine ulaştõ. Elde ettiği bu pazar payõ ile Kia cee’d Sportywagon, stati- onwagon sõnõfõnõn 2009 yõlõ Mart ayõnda en çok satan ikinci modeli ol- du. 30 bin 451 TL’den başlayan son derece rekabetçi bir fiyat etiketiyle satõşa sunulan Kia cee’d Sportywa- gon, 1.6 litre. CRDi 90 beygir ve 1.6 litre CRDi 115 beygir olmak üzere iki farklõ dizel motor seçeneği, Cool, Motion ve Concept adõyla 3 farklõ do- nanõm paketi, düz ya da otomatik vi- tes seçeneği ile Türk tüketicilerinin beğenisine sunuluyor. KIA cee’d SW, İngiltere’de Motors North tara- fõndan Best Estate Car (En iyi Stati- onwagon Otomobil), yine İngiltere’de What Car Dergisi tarafõndan 2008 Estate Car of the Year (2008 Yõlõnõn Stationwagon Otomobili), Avustur- ya’da ise B2B Dergisi tarafõndan Fle- et Car of the Year 2008 (2008 Yõlõnõn En İyi Filo Aracõ) ödüllerini alarak büyük bir başarõ elde etti. Hem dizel, hem otomatik Alfa 159’lar Alfa Romeo Türkiye, İtalyan oto- mobil üreticisinin lüks orta sõnõfta dinamik tasarõm ve sürüş özellikleriyle dikkat çeken temsilcisi Alfa 159’un 1.9 litre 150 beygirlik ve Q-Tronic oto- matik şanzõmanlõ versiyonlarõnda 3 bin 800 Avro’ya varan indirim imkânõ su- nan ve stoklarla sõnõrlõ yeni bir kam- panyaya başladõ. Kampanya kapsamõnda Alfa 159 1.9 JTD Q-Tronic’in zengin Distintive Plus donanõmlõ versiyonu 39 bin 368 Avro’luk anahtar teslim satõş fiyatõyla dikkat çekiyor. Alfa Romeo 159 1.9 JTD Q-Tronic’in Distinctive Plus do- nanõm seviyesinde EBD destekli ABS, Elektronik Denge Kontrol Sistemi- VDC (ESP), Patinaj Önleyici Sistem- ASR, yan havayastõklarõ, hõz sabitleyi- ci, Bi-xenon farlar, deri döşeme, ön far yõkama sistemi, deri direksiyon simidi üzerinden kontrol edilebilen CD çalarlõ müzik sistemi, arka park sensörü, hill- holder, õsõtmalõ dõş dikiz aynalarõ ve 17 inçlik alaşõm jant gibi donanõmlara standart olarak yer veriliyor. Alman üreticinin SUV’daki kompakt temsilcisi, yüksek standartlarõyla etkileyici bir otomobil Audi Q5 ağabeyinin izinde Dünyanõn ekonomik devlerinden Çin’in ev sahipliği yaptõğõ 13. Shanghai Otomobil Fuarõ yarõn sona eriyor. Küresel mali krizin et- kisindeki otomotiv sektörünün çõkõş aradõğõ bir dönemde gerçekleştirilen fuarõ sektörün büyük - küçük tüm markalarõ satõşlarõnõ arttõrmak ve bu kötü dönemi atlatmak için fõrsat bildiler. Yapõlan etkinliklerde, sergilenen modeller- de pazar payõnõ yükseltmek için kõyasõya re- kabetin gözlendiği Shanghai Otomobil Fua- rõ‘nda binek araçlarda geçen ay Çin pazarõnõn 4’te birini eline geçirmeyi başaran yerel mar- kalar model ve sunduklarõ standartlarõyla ol- masa da fiyatlarõ ve stantlarõyla göz doldurdu. Çin’in küresel ölçüde büyümeye çalõşan mar- kalarõndan biri olan Chery de fuarda iki alt mar- kasõnõ tanõttõ. Riich ve Rely alt markalarõyla tü- keticiye yeni modeller sunacak olan Chery hib- rid araç üretiminde de iddialõ konuma gelme- ye çalõşacağõnõn sinyallerini verdi. Great Wall ve Geely de Çin’in fuar alanõnda iddialõ olan diğer iki markasõydõ. Avrupa’nõn ve Japonya’nõn ünlü markalarõ ise Shanghai’da modellerini sergilerken Çinli üre- ticilerin neler yaptõğõnõ görmeye de meraklõ gö- rünüyorlardõ. Daimler AG Kuzeydoğu Asya Operasyonlarõ Şefi Ulrich Walker, Çinli üre- ticilerin Avrupa, Japon ve ABD teknolojisi ve kalitesiyle rekabet edebilecek hale gelmeleri- nin zaman alacağõnõ anlattõ. Avrupa, ABD ve Japon otomotiv devlerinin Shanghai’daki ortak beklentisi ise Çin pazarõnõn 2009 yõlõnda en az yüzde 10 büyüyeceği ve krizin etkilerini bu pa- zarõn hafifleteceği yönündeydi. Otomotiv devleri krize karşõ fuarõ fõrsat bildiler Yeni Connect bambaşka Geliştirme çalõşmalarõ Türk mühendislerce yapõlan Ford modeli, Ford Otosan Kocaeli Fabrikasõ’nda üretiliyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog