Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye’de işsizliğin yüzde 15.5 dü- zeyine çõkmasõ üniversite mezunlarõ- nõn askerlik tercihlerini de değiştirdi. Normal dönemlerde kõsa dönem as- kerliğe (6 aylõk) rağbet arttõ. Üniversiteyi bitirdikten sonra ça- lõşma yaşamõna bir an önce atõlmak is- teyenlerin tercihi olan “kısa dönem as- kerlik” günümüzde pek tercih edil- miyor. Küresel krizin Türkiye’ye yan- sõmalarõ nedeniyle işsizlik rakamlarõ da yukarõ doğru fõrlamaya başladõ. Bu or- tamda özel sektörde iş olanaklarõ da- ralan üniversite mezunlarõ, askerlikle- rini kõsa dönem yerine uzun dönem as- teğmen olarak yapmak istiyor. Üniversite mezunlarõ, krizin iyice ağõrlaşmasõ beklenen önümüzdeki bir yõllõk süreyi aylõk sabit geliri olan as- teğmenlik yaparak geçirmek yönünde tercihte bulunuyor. Üniversite me- zunlarõnõn ağõrlõklõ bu tercihi, nisan ayõnda 327. dönem askere alõnma iş- lemleri sõrasõnda ortaya çõktõ. Aylõk maaşõ 1.700 lira olan asteğmenlik, üniversite mezunlarõnõn öncelikli ter- cihi oldu. UZUN DÖNEME İLGİ ARTTI Askerlik yükümlülüklerini uzun dö- nem olarak yapmak isteyen üniversi- te mezunlarõnõn sayõsõndaki artõşõ Mil- li Savunma Bakanõ Vecdi Gönül de açõkladõ. Gönül, üniversite mezunla- rõnõn kriz öncesinde askerliklerini kõ- sa dönem olarak yapmayõ tercih ettik- lerini anõmsattõ. Gönül, “Ancak son aylarda uzun dönem askerliğe olan ilgi arttı. Bu- nun sebebinin işsizlik olduğunu dü- şünüyoruz” değerlendirmesini yaptõ. Gönül, şunlarõ söyledi: “Yedek subaylar arasında kısa dönem ve uzun dönem askerliğe olan ilgi, konjonktüre göre değişe- biliyor. Kısa dönem, üniversite me- zunları açısından daha çok tercih edilmesine rağmen son dönemlerde uzun dönem askerliğe olan talebin arttığı ortaya çıktı. Bunun sebebini ekonomik krizle, işsizlikle açıklıyo- ruz. İş bulma güçlüğü çeken üni- versite mezunları, uzun dönem as- kerlik yaparak, ekonomik olarak da belli bir süre güvencede olmayı ter- cih ediyor. Sonuçta 1.700 TL maaş veriliyor. Aynı durum, hukuk ve tıp mezunu yükümlülerde de görülüyor. TSK’nin hâkim ve doktor ihtiyacı- nın karşılanması için de yedek su- baylar arasından orduda kalma sa- yısında artış oldu” YEDEK SUBAYLIK Üniversitelerin fakülte veya 4 yõllõk yüksekokul bölümlerinden mezun olanlar, askerlik yükümlülüklerini ye- dek subay veya kõsa dönem er olarak yerine getirebiliyor. Üniversite me- zunlarõnõn askerliklerini nasõl yapa- caklarõ konusunda sõnavla karar veri- liyor. Yedek subay adaylarõ yõlda üç dönem sõnava giriyor. Aralõk, nisan ve ağustos aylarõnda yapõlan sõnavlarla Türk Silahlõ Kuv- vetleri’nin (TSK) yedek subay ihtiyacõ mevcut adaylar arasõndan karşõlanõyor. Yapõlan sõnavda yedek subay adayla- rõna test uygulanõyor. Adaylarõn eğitimleri, yetkinlikleri ve uzmanlõklarõnõn yanõ sõra askerliklerini yedek subay olarak yapmak isteyip is- tememeleri de belirlemelerde etkili olu- yor. Yedek subay ve kõsa dönem asker- lik süreleri, Temmuz 2003’te kõsaldõ. Daha önce yedek subay adaylarõ 4 ayõ temel eğitim olmak üzere toplam 16 ay askerlik yapõyorlardõ. Bu süre 2 ayõ te- mel eğitim olmak üzere bir yõla dü- şürüldü. Daha önce 8 ay olan kõsa dönem as- kerlik süresi de 6 aya indirildi. Yedek subaylar, 2 aylõk temel eğitimlerinin ar- dõndan toplam 10 ay devlet memuru statüsünde maaş alarak kõta veya ka- rargâhlarda görev yapõyorlar. İş olanakları daralan üniversite mezunları “en azından ekonomik kriz dönemini” atlatmak için kısa dönem yerine maaşı 1700 lira olan yedek subaylığı tercih ediyor. CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 27 NİSAN 2009 PAZARTESİ 6 HABERLER BİLİM ve SİYASET ORHAN BURSALI Ergenekon, ABD, TSK - 2 Ergenekon’un arkasındaki ABD’nin, 12 Mart, 12 Eylül ve bölgesel konularda en güvenilir mütte- fiki olan TSK’yi, şimdi neden “siyasi” ağırlığı açı- sından tasfiyeye yöneldiği sorusu, bütün bu operasyonun odak noktasındadır. Dünkü yazıda, ilk gerekçe üzerinde durmuştuk, özetle: “Dünyada askeri güçleri ‘kullanarak’ he- gemonya anlayışını sürdürme politikalarının so- nuna gelindi. Çünkü askeri darbelerin iktidarda ka- labilme şansı artık yok gibidir. (Tecrit, ekonomik ambargo vb..) Ama sivil siyasi güçleri sonuna ka- dar kullanabilirsiniz, ne de olsa ‘seçim sistemi’, iktidarları ‘demokratik’ görünümlü kılıyor. Onlar üzerinden işlerinizi yaptırmanız da tamamen meşrudur!” Ama, sisteme, meşru görünümlü her türlü sivil yıkma-yapma müdahalelerinde bulunabilirsiniz! Ecevit koalisyonunun yıkılışı, yeni parti hazırlık- ları, büyük propagandalar.. ABD, AKP’yi iktida- ra oturtabilecek manevraları gerçekleştirebildiği- ne göre, artık zaten geçerliliğini yitiren askeri iliş- kilere öncelik verme dönemini de kapattı. ABD’nin TSK’yi siyaseten tecrit etme kara- rının can alıcı ikinci noktasına gelince... Bu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ulusal yararlar di- yebileceğiniz bir anlayışın güçlenmesidir. Somut konuşalım, bu anlayışın en önemli maddi sonu- cu, TSK’nin silah sanayisinde ulusal üretime yö- nelmesidir. Savunma Sanayii Müsteşarlığı’na göre, TSK’nin savunma sanayisinde bağımsızlık oranı yüzde 41’e ulaştı, 3-5 yıl içinde de yüzde 55 hedefleniyor. Vec- di Gönül ise daha ileri gidiyor: “Savunma sana- yisine yerli katkı oranı yüzde 50, bunu orta vade- de yüzde 80’e çıkarmayı planlıyoruz.” Güçlü askeri yazılım, araç gereç sanayii oluş- tu. Aselsan, ileri teknolojik askeri ürünlere imza atıyor. Kriptoloji Enstitüsü NATO’ya sistem satı- yor. Havelsan, TAİ, Roketsan (ve MKA) temelde bu işi yüklendi ve özel sektörde güçlü ortaklıklar oluştu. Milli Gemi, Milli Tank, Milli Yazılım vb. gi- bi isimlerle bu gelişmeler kamuoyuna yansıyor... Mustafa Kemal’in “üretebiliriz, yapabiliriz” ka- rarlığını TSK onyıllar sonra benimsedi. Ne kadar geç! Türkiye’yi askeri hibe ve satışlarla kendine bağlı tutan ABD’nin bu gelişmeden hoşlanmadı- ğı açık. ABD ile TSK arasındaki “siyasi” görüş ayrılık- larının çarpıcı “ürünü”, şüphesiz Irak’taki Türk su- baylarının başına çuval geçirilmesi olayıdır. Bu, aslında daha önceki kopuşun tesciliydi. Kopuş için, Saddam iktidardayken, ABD’nin 33. paralelin kuzeyini kendi askeri kontrolüne almasıyla geli- şen olaylara gidebiliriz. Burada Kürtler için özerk bölge kuruldu, TSK ile ABD arasında çıkar ça- tışması şekillendi. TSK, PKK’nin korunup kollanmasını da Kürt böl- gesinin Irak’ın kuzeyi ile birleştirilmesi politikala- rıyla özdeşleştirdi. KKTC’nin, Yunanistan’a peş- keş çekilmesi politikalarının Türkiye’ye dayatılması da, TSK’nin ulusal yararlar üzerinde duyarlığını art- tırdı. Buna Ermeni soykırımı dayatmasını ve laik Cumhuriyeti ılımlı İslami cumhuriyete dönüştür- me politikalarını da bunlara ekleyin. ABD (ve AB) çıkarlarının, bu aşamada, TSK’yi “siyasi” ağırlık olarak sıfırlamayı gerektirdiği açık. Ergenekon, bu sıfırlamanın adıdır. M. Altan’ın yaz- dığı gibi, bu “dış irade” olmasaydı, AKP Ergene- kon’da fil gibi davranamazdı. Uzlaşmaya bile gi- debilirdi. Ancak dış iradenin kararlılığı, siyasal İs- lamın TSK hedefleriyle de bire bir örtüşmüş du- rumdadır. TSK ile birlikte “ulusal” ne varsa, sözcük olarak bile, bütünüyle karalanmakta ve yok edilmek istenmekte. Buna, Türkiye’nin “uluslar- arasılaştırılması” politikası da diyebiliriz. M. Al- tan ve benzerlerinin de bu dış kaynaklı politika- da üstlendikleri rol açıktır: “Darbelere hayır”la bir- likte tüm ulusal karakterleri de yıkma, yok etme! ABD, AKP üzerinden pek çok isteğini gerçek- leştirebileceğini görüyor. AKP nereye kadar gi- debilir? Ama iktidarının varlığı için IMF’den yük- sek miktarlarda yardım alma senaryoları da, bu ortaoyununda başlıca role sahiptir. Şüphesiz bu yazı, nesnel durumu anlama ça- basıdır. “Darbecilik” ise bu gelişmeleri eleştirmenin karşı seçeneği değildir.. obursali@cumhuriyet.com.tr Genç nüfustaki rekor işsizlik özel güvenlik mesleğine olan talebi yüzde 40 arttõrdõ Krizin‘güvenlik’limanõ SİBEL BAHÇETEPE / ALİ AÇAR Ekonomik kriz, özel güvenlik sek- törüne yönelik talebi arttõrdõ. Üni- versite mezunlarõnõn da bulunduğu çok sayõda kişi özel güvenlik şirket- lerine girmek için başvuruda bulu- nurken Güvenlik Servisleri Organi- zasyon Birliği Derneği (GÜSOD) Yönetim Kurulu üyesi Cevat Turan, ekonomik kriz ve işsizliğin sektöre olan talebi yüzde 30 ile 40 arasõnda arttõrdõğõnõ söyledi. Özel güvenlik şirketi sahipleri işi- ni kaybeden ya da iş bulamayan bir- çok kişinin özel güvenlik firmalarõnda çalõşabilmek amacõyla bu alanlarda eğitim veren kurslara katõlarak gü- venlik işine girmeye çalõştõğõnõ be- lirtirken Emniyet Genel Müdürlü- ğü’nün verilerine göre Türkiye’de ha- len 320 bin dolayõnda aktif güvenlik elemanõ çalõşõyor. ‘ÜNİVERSİTE MEZUNLARI BAŞVURUYOR’ Krizin derinleşmesiyle güvenlik ele- manõ sayõsõnõn daha da artacağõnõ sa- vunan şirket yöneticileri, “Daha faz- la işsize istihdam yaratılması için AKP hükümetinin işssizliğe çözüm üretecek po- litikalara yer vermesi ve reel sektörün önünü açması gerektiğini” söylediler. GÜSOD Yönetim Kurulu üyesi ve Mis Group Yönetim Kurulu Baş- kanõ Cevat Turan, krizin derinleş- mesiyle üniversite mezunlarõnõn da güvenlik sektöründe yer almak için başvurduğunu belirtti. Turan, “Daha önce güvenlik şirketlerine lise ve ilköğretim mezunu insanlar mür- caat ederken şimdi de- ğişik sektörlerden ve üniversite mezunlarından talep gelmeye baş- ladı” dedi. Müracaatta bulunan ve güvenlik elemanõ kimliklerini alanlarõn tama- mõnõn bu sektörde istihdam edilece- ği yönünde bir düşünce olduğunu kaydeden Turan şunlarõ söyledi: “Bu sektör umut kapısı olarak görülebilir, ama her güvenlik ele- manı iş bulacaktır diye bir garanti yok. Daha düne kadar gü- venlik sektörüyle ilgili çalışanları- mız bu konuyu geçici bir iş gibi al- gılıyorlardı. Bugün artık bireylerin yaşamlarını güvence altına alabi- leceği bir meslek kolu olarak gö- rülmesi sevindirici. Oysa bu alan- da yeterli iş imkânları sağlana- madığı takdirde eğitim alan gü- venlik elemanları da işssiz demek- tir.” ‘STANDART OLUŞTU’ Özel güvenlik yasasõnõn çõktõğõnõ ve belirli bir standarda kavuştuğunu vurgulayan Cevat Turan şöyle devam etti: “Önümüzdeki günlerde işsiz- lik arttıkça sektörümüze olan ilgi daha da artacak. Hükümetin iş- sizlikle ilgili bazı politikaları ve re- el sektörü güçlendirecek çalışma- larının olması durumunda özel gü- venlik eğitimi alan personelin is- tihdamı sağlanabilecek. An- cak ortaya şöyle bir sonuç çıkmamalı ‘Acaba nitelik- siz kişiler güvenliğe mi kay- dõrõlacak’. Aslında böyle bir şey yok. İçişleri Ba- kanlığı ve yasa kimlerin güvenlik görevlisi olabileceğini, kim- lerin olamayaca- ğını belirlemiş durumda. 18 ya- şını doldurmuş olmak, tam sağ- lık testlerinden geçmek, silahsız olarak 90 saat, si- lah ise 120 saat eği- timden geçmek. Eğitim sonucunda valiliğin açtığı sı- navda başarılı olmak gibi kriterler getiril- di. Güvenlik sektörü rayına oturuyor.” Asteğmenlik gözde meslek Ekonomik krizin etkisiyle artan işsizlik yedek subaylõğõ cazip hale getirdi ‘Erdoğan’ın elini neden sıkmadım’ ANKARA (Cum- huriyet Bürosu) - CHP lideri Deniz Baykal, 23 Nisan’da Başbakan Tay- yip Erdoğan’õn elini ne- den sõkmadõğõ konusuna açõklõk getirdi. Baykal, 23 Nisan sabahõ Anõtka- bir’deki törende herkesi selemlayan Erdoğan’õn bir tek kendisinin elini sõkmadõğõnõ söyledi. Baykal, “Bu tavrõnõ yol boyunca ve TBMM Baş- kanõ Anõtkabir Defteri’ni imzalarken de sürdürdü” ifadelerini kullandõ. Da- ha sonra TBMM’deki törene geçtiklerini anõm- satan Baykal, “Başba- kan’õn sabahki tutumu yüzünden elini sõkma- dõm, yine de başõmla se- lamladõm” dedi. Kıbrıs’ta seçim soruşturması LEFKOŞA (Cum- huriyet) - KKTC’deki son seçimde 5 milletve- kili çõkaran DP Genel Başkanõ Serdar Denk- taş’õn parayla oy satõn aldõğõnõ itiraf ederek “Kimse oy satõlmaz de- mesin, bunu ispat ede- rim” şeklindeki açõkla- malarda bulunmasõ YSK’yi harekete geçirdi. YSK Başkan Yardõmcõsõ Ruhsan Borak, “YSK gelişmeleri değerlendir- meye aldõ” diye konuştu. KKTC Anayasasõ’na gö- re oy satõn almak ya da satõn almaya teşebbüs et- mek, 2 yõl hapis cezasõ ile cezalandõrõlõyor. Karikatürist gözaltında İstanbul Haber Servisi - Beyoğlu’ndaki bir barda geçen yõl 3 ki- şinin öldüğü kavgayla ilgili karikatürist Galip T. gözaltõna alõndõ. Be- yoğlu Sõraselviler Cad- desi’ndeki ‘Riddim Bar’da 9 Aralõk 2008’de iki grup arasõnda çõkan silahlõ kavgada 3 kişi ölmüştü. Taraflar ara- sõndaki anlaşmazlõğõn, barõn iki büyük ortağõn- dan biri olan Galip T’nin, yüzde 48 hissesi- ni Barõş M’ye devret- mesi ve diğer büyük or- tak Murat B’nin bu dev- ri onaylamamasõ üzerine başladõğõ, daha sonra hisselerin Yakup S. ta- rafõndan devralõndõğõ, bu hisselerin de aile içindeki iki grup arasõn- da anlaşmazlõğa yol aç- tõğõ ve silahlõ kavganõn çõktõğõ iddia edilmişti. Adana’da genç kız intihar etti ADANA (Cumhu- riyet Bürosu) - Ada- na’da işadamõ Adnan Şenbayrak’õn kõzõ Ebru (22), 9’uncu kattaki evi- nin balkonundan atlaya- rak intihar etti. Genç kõ- zõn anõ defterine, “Size layõk olamadõm. Can kaybetmenin nasõl oldu- ğunu bilirim. Arkamdan üzülmeyin” şeklinde not yazdõğõ öğrenildi. Türki- ye Genç İşadamlarõ Der- neği Konfederasyonu Başkanvekili Ayhan Şenbayrak’õn da yeğeni olan Ebru’nun, üniversi- te eğitimini yarõda bõ- raktõğõ belirtildi. Patlayıcılar imha edildi ANKARA (Cum- huriyet Bürosu) - Ge- nelkurmay Başkanlõğõ, Bingöl’ün Adaklõ ilçe- siyle Tunceli’nin dağlõk arazi kesiminde bölücü terör örgütü mensuplarõ tarafõndan tuzaklanmõş birer adet patlayõcõnõn bulunduğunu bildirdi. Patlayõcõlarõn imha edildiği açõklandõ. T ürkiye’de özel güvenlik ihtiyacõnõn art- tõğõna ve nitelikli eğitimin önemine işa- ret eden Cevat Turan, silahlõ ve silahsõz eğitim olmak üzere iki bölüm olduğunu ifade etti. Turan, 90 saatlik silahsõz ve 120 saatlik silahlõ eğitim sürecinde ortak olarak şu konu- lara yer verildiğini belirtti: ● Etkili iletişim ● Yangõn güvenliği ve tabii afetler ● Patlayõcõ maddeler ● Kişi koruma ● Güvenlik sis- tem ve cihazlarõ ● Olay yeri ko- ruma ● Kalabalõk yönetimi ● Uyuşturucu madde bilgileri ● İlkyardõm ● Özel güvenlik hukuku ve kişi haklarõ ● Güvenlik tedbirleri ● Silah bilgisi ve atõş eğitimi (yalnõzca silahlõ eğitim için) GÜVENLİK ELEMANLARI SIKI BİR EĞİTİMDEN GEÇİRİLİYOR ANKARA (ANKA) - Türk Silahlõ Kuvvetle- ri’ne (TSK) bağlõ Kara Harp Okulu’na giriş için başvurular bugün başlõyor. Kara Harp Okulu’na başvurmak isteyen adaylar, 2009 yõlõ ÖSS sõna- võna müracaat işlemlerini tamamladõktan sonra, 27 Nisan-5 Haziran 2009 tarihleri arasõnda, www.kho.edu.tr internet adresi üzerinden önka- yõt başvuru formunu dolduracak. ÖSS sõnavõyla 2004 yõlõndan bu yana sadece kõz öğrenci alõnan Kara Harp Okulu’na (KHO), geçen yõl olduğu gibi bu yõl da erkek adaylar da başvurabilecek. ÖSS sõnav sonuçlarõnõn açõklan- masõndan sonra KHO’ya ön kayõt işlemini yapan adaylar arasõndan ÖSS Sayõsal-2 puan türünden Kara Kuvvetleri Komutanlõğõ’nca tespit edilecek baraj puanõ aşan adaylar belirlenerek, ikinci se- çim aşamalarõna çağrõlacak. İsim listeleri 20-26 Temmuz tarihleri arasõnda duyurulacak. İkinci seçim aşamasõ sõnavlarõna davet edilen adaylara sõrasõyla; 27 Temmuz- Ağustos tarihleri arasõnda psikolojik test, ön sağlõk muayenesi, fiziki kabi- liyet ve yeterlilik testi ve mülakat sõnavõ yapõla- cak. Kara Harp Okulu’nda okumak isteyen öğ- rencilerin, “herhangi bir mesleğe yönelik olma- yan” ve ÖSS kõlavuzunda yer alan okul türlerin- denmezun olmalarõ gerekiyor. Ayrõca adaylarda, 2007 ve 2008 yõllarõnõn herhangi bir dönemi ile 2009 yõlõ haziran ayõnda ara sõnõflarda kalmadan doğrudan mezun olma şartõ aranõyor. ÖNKAYIT www.kho.edu.tr’DE Kara Harp Okulu’na giriş başvuruları bugün başlıyor Cevat Turan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog