Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CMYB C M Y B 27 NİSAN 2009 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 3 SÖZ ÇİZGİNİN Turhan Selçuk - KIZIM, KALDIR ŞU EKMEĞİ SOFRADAN, EKONOMİK KRİZ NEDENİYLE SAVURGANLIĞA PAYDOS... AYDINLANMA EMRE KONGAR Anayasa Mahkemesi, Barolar, Akademisyenler ve Ionesco 24 Nisan Cuma günü Türkiye’de katledilen hu- kuk ve adalet adına iki önemli uyarı yapıldı: Birincisi baroların ve akademisyenlerin imza- ladığı bir bildiri, ikincisi Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın konuşmasıydı. Her iki uyarının temelinde de demokratik hukuk devletinin tahrip edildiğine ve totaliter bir rejime doğru gidildiğine ilişkin kaygılar vardı. “Hukuk Devleti İçin Kamuoyuna Duyuru” adı- nı taşıyan bildiri elli maddelik bir hukuk ve ada- let manifestosu niteliği taşıyordu. Bu bildirinin yayımlandığı gün, Anayasa Mah- kemesi’nin kuruluş yıldönümüydü ve Mahkeme Başkanı da son derece sert bir uyarı konuşma- sı yaptı. Kişi güvenliği ve hürriyeti, bu güvenlik ve hür- riyetin anayasal ve yasal güvenceleri barolar ve akademisyenler bildirisinin esasını oluşturuyordu. Adı anılmamakla birlikte medyada Ergenekon denilen soruşturma ve dava sırasındaki hukuk ih- lalleri tek tek sayılıyor ve bunların önlenmesi için gerekli olan önlemler sıralanıyordu. Anayasa Mahkemesi Başkanı ise önce iktida- rı uyarıyordu: “Tarih sınırlandırılmayan iktidarın hak ve öz- gürlükler için çok ciddi bir tehlike teşkil ettiği ha- kikatinin canlı şahididir.” Başkan da adını anmadan Anayasa Mahke- mesi’ne yapılan saldırıları ve Ergenekon denilen davaya ilişkin eleştirilerini sıralamış ve en önem- lisi savcıları göreve çağırmıştı: “Her önemli davada yargı siyasi düşüncelerle ku- şatılmakta, mahkeme hâkimlerinden önce, med- ya ve siyaset dünyasının yargıçları kararları- nı vererek davayı sonuçlandırmaktadır. Mah- kemeleri yönlendirme ve etkileme çabaları ile hâ- kimlerin ve savcıların özel hayatlarının didiklene- rek vicdani kanaatlerinden uzaklaştırma gayretleri suçtur. Savcılarımızın işlenen bu suçlara kar- şı hareketsizliği düşündürücü ve üzücüdür. Yargı kararı olmadan suçlu ilan edilen insanların onurları yok edilmektedir. Bu bir insanlık suçu- dur. Yasaları uygulama aşamasındaki özensizlik- ler insanların haysiyet ve şerefi üzerinde onarılması güç yaralar açmaktadır. İnsan onuru ve kişi do- kunulmazlığı, insan hakları sisteminin ve insan hakları bildirilerinin en önemli dayanağı ve ana- yasanın da üstünde yer alan tek değerdir. Yok edilen insanlık onurunun doğurduğu öfke, de- mokrasiden ve hukuk devletinden intikam alma duygusuna dönüşmeden gerekli olan her türlü dü- zenleme acilen yapılmalıdır.” Dün sözünü ettiğim Gergedan’ın yazarı Ionesco totaliterliğe doğru gidişi şöyle anlatıyor: “Birdenbire ortaya çıkan bir düşüncenin bula- şıcı bir hastalık gibi yayılması. Yeni bir din, bir öğ- reti, bir fanatizm sürükleyiveriyor insanları. Bilmem hiç dikkatinizi çekti mi, insanlar sizin dü- şüncelerinizi artık paylaşmıyorsa, sanki canavarlarla karşı karşıyaymışsınız duygusu uyanıyor insanda. Örneğin gergedanlarla. Gergedanların saflığı, ay- nı zamanda acımasızlığı var onlarda. Onlar gibi dü- şünmüyorsanız göz kırpmadan öldürebilirler sizleri.” Türkiye siyasal İslamın önderliğinde totaliterli- ğe doğru hızla gidiyor. Bildiride belirtilen hususların ve Anayasa Mah- kemesi Başkanı’nın açık yakınmalarının ortaya koyduğu gibi ne yazık ki yargı erki de bu gidişe dur diyemiyor, süreçle birlikte sürükleniyor. İşte tam bu noktada barolar, akademisyenler, Anayasa Mahkemesi ve Ionesco, totaliterlik teh- likesine işaret etmekte buluşuyor: 2009 Türkiye’si için ne talihsiz bir buluşma! ekongar@cumhuriyet.com.tr www.kongar.org Asma köprü çöktü: 2 yaralı ŞEMDİNLİ (AA) - Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde asma köprünün çökmesi sonucu de- reye düşen 12 kişiden 2’si yaralandõ. İlçeye 15 kilometre uzaklõktaki 190 haneli Üzümkõ- ran köyündeki bir asma köprü, köydeki 12 ki- şinin geçtiği sõrada çöktü. Köprünün çökme- siyle 12 kişi, 3 metre yükseklikten dereye düştü. Dereye düşenlerden 10’u kendi çabala- rõyla kurtulmayõ başarõrken Abdulhakim Fõrat ve 6 yaşõndaki kõzõ Rojbin, suda 30 metre ka- dar sürüklendikten sonra köylülerin yardõ- mõyla kurtarõldõ. Yaralanan baba ile kõzõ, köy- lülerce Şemdinli Devlet Hastanesi’ne kaldõrõl- dõ. Hastanede tedavileri yapõlan 2 kişi, daha sonra taburcu edildi. İlaç yolsuzluğu iddiası KIRIKKALE (AA) - Kõrõkkale’de ilaç yolsuzluğu yapõldõğõ iddiasõyla bir eczanenin deposuna yapõlan baskõnda 12 bin adet ilaç kupürü ele geçirildi. İlaç yolsuzluğu yapõldõğõ iddiasõyla Etiler Mahallesi’nde Eczacõ D.A’ya (62) ait eczane ile Zafer Caddesi’nde- ki deposuna operasyon düzenleyen polis, 12 bin adet ilaç kupürü ele geçirildi, 2 bin 300 kutu ilaca el koydu. Eczanedeki aramada ise 19 adet sağlõk karnesi, nüfus cüzdanõ ile sağ- lõk karnesi fotokopileri bulundu. Uyuşturucu operasyonu ESKİŞEHİR (AA) - İl Emniyet Müdürlü- ğü Kaçakçõlõk ve Organize Suçlarla Mücade- le Şube Müdürlüğü ekipleri,“Kampus-3” adõyla düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde kullandõğõ öne sürülen bir üniversite öğrencisi ile üniversite öğrencilerine uyuştu- rucu temin eden bilgisayar mühendisliği 2. sõnõf öğrencisi M.V. ve işsiz olduğu bildiri- len B.P. (17) yakalandõ. Aramalarda, 600 gram esrar,uyuşturucu maddelerin içimde kullanõlan malzemeler, içilmiş esrarlõ sigara izmaritleri ele geçirildi. Çernobil Nükleer Santralõ’ndaki patlamanõn 23. yõldönümünde Sinop ve Samsun’da eylemler düzenlendi Nükleer karşõtlarõndan uyarõHaber Merkezi - Dünyanõn en büyük nükleer kazasõ olan Ukrayna’nõn Kiev ken- tindeki Çernobil Nükleer Santralõ’ndaki pat- lamanõn 23. yõldönümünde, Türkiye’de de nükleer santral kurulmasõna ilişkin çalõşma- lar eleştirildi, santral yapõmõ için ihaleye çõ- kan AKP hükümetine tepki gösterildi. Avrupa ve Karadeniz bölgesindeki ülkeleri de etki- leyen Sinop ve Samsun’da nükleer karşõtõ ey- lemler düzenlendi. Sinop Uğur Mumcu Meydanõ’nda düzene- lenen “Nükleere Hayır” mitinginde, “Hilmi Güler, Sinop Ağlar”, “Ampule enerji ver- meyeceğiz”, “Alma Sinop’un ahını, çıkar aheste aheste” sloganlarõ atõldõ. Binlerce kişinin katõldõğõ eyleme CHP’li Sinop Bele- diye Başkanõ Baki Ergül de katõlarak destek verdi. CHP Sinop Milletvekili Engin Altay, Sinoplularõn nükleer santral istemediklerini bir kez daha belirterek, AKP iktidarõnõ eleştirdi. Konuşmalarõn ve müzik dinletilerinin yapõl- dõğõ miting, halaylar çekilerek son buldu. Samsun’daki eylemde de Samsun Nükle- er Karşõtõ Platform (NKP) Sözcüsü Suat Yıl- maz, Türkiye’de yapõlmasõ planlanan ve skandala dönüşen nükleer santral ihalelerinin derhal iptal edilmesini istedi. Yõlmaz, “AKP, acil çözüm bekleyen enerji alanında nük- leer santrala kilitlenmiş; Türkiye’nin 3 de- ğerli yılını heba etmiştir” dedi. İzmir Nükleer Santral Karşõtõ Platform da, santral yapõmõ için ihaleye çõkan AKP hü- kümetini Kültürpark’ta gerçekleştirdiği ey- lemle uyardõ. TMMOB Ankara İl Koordi- nasyon Kurulu Dönem Sözcüsü ve Elektrik Mühendisleri Odasõ Ankara Şubesi Başkanõ Ramazan Pektaş da “Nükleer ucuzdur, nükleer enerji sonsuzdur, tehlikesizdir” tü- ründen ifadelerin tümünün “yalan” olduğu- nu belirtti. ÇERNOBİL Kiev’de gözyaşõ seli KİEV (AA) - Ukray- na’da, dünyanõn en bü- yük nükleer kazasõ olan Çernobil’deki nükleer reaktörün patlamasõnõn 23. yõldönümünde anma töreni düzenlendi. Ara- larõnda Devlet Başkanõ Viktor Yuşçenko ve üst düzey yetkililerin de bu- lunduğu 100 kadar kişi, Kiev’de gece yarõsõndan sonra düzenlenen tören- de, kazanõn kurbanlarõnõn anõsõna dikilen anõta çi- çekler bõraktõ. Geleneksel anma tö- reni, Çernobil’in 4 nu- maralõ reaktörünün 26 Nisan 1986’da yerel sa- atle 01.23’te patlamasõ nedeniyle, her yõl 01.20 sularõnda düzenleniyor. Törene katõlanlarõn gözyaşlarõnõ tutamadõğõ görüldü. ‘YILMAYACAĞIZ’ SES’ten Tümer’e destek ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Sağlõk ve Sosyal Hizmet Emek- çileri Sendikasõ (SES) üyesi bir grup, 17 Ni- san’da gözaltõna alõnan ve 20 Nisan’da da tu- tuklanarak Sincan F Ti- pi Cezaevi’ne konulan Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi ebe Seher Tümer’e, Ebeler Hafta- sõ’nõ kutlamak ve destek vermek için birer mektup gönderdi. SES Ankara Şube Baş- kanõ İbrahim Kara, “Her türlü gözaltõ, tutuklama ve baskõyla karşõ karşõya kalsak da içeride ve dõ- şarõda işimiz, iş güven- cemiz ücretimiz ve halkõn sağlõk hakkõ için müca- dele edeceğiz” dedi. Tütün İskelesi’ne 4 heykel daha CEMİL CİĞERİM SAMSUN - Sam- sun’da, Mustafa Kemal Atatürk ve 18 silah ar- kadaşõnõn balmumu hey- kellerinin bulunduğu Tü- tün İskelesi’ne, Atatürk’ü karşõlayanlarõ simgele- yen Boşnakzade Ek- rem, Komiser Sait Efendi, Molla Dursun ve Kerim Oğlu’na ait 4 kişinin de heykeli dikildi. Atatürk’ün kurtuluş sa- vaşõnõ başlattõğõ 1919’da, Samsun’a ayak bastõğõ Tü- tün İskelesi’nde tarih ye- niden canlanõyor. Sam- sun Büyükşehir Beledi- yesi, yõllar içerisinde dol- gu çalõşmalarõ nedeniyle kaybolan Tütün İskele- si’ni orijinal ölçülerde ye- niden inşa ettirdi. 45 met- relik bir protokol korido- runun başõna Atatürk’ün İstanbul’dan Samsun’a se- yahat ettiği Bandõrma Va- puru’nun ölçüleriyle aynõ olan beton bir iskele ya- põldõ ve Atatürk ile 18 si- lah arkadaşõnõn balmumu heykelleri dikildi. İlerleyen günlerde Ata- türk’ü diğer karşõlayanla- rõn da heykelleri dikilecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog