Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Dünya Sağlõk Örgütü (DSÖ), Kuzey Amerika’daki domuz gribi salgõnõyla ilgili olarak “uluslararasõ endişeye yol açan acil durum” ilan etti. DSÖ yetkilisi Keiji Fukuda, “Virüsün evrim geçirmesi kuv- vetle muhtemel. Virüs evrim- leştiğinde, bunun halk sağlõğõ için çok daha tehlikeli hale gel- mesi de açõktõr” açõklamasõnõ yaptõ. Uluslararasõ uzmanlardan oluşan Acil Durum Komitesi tüm ül- kelere, olağan dõşõ grip benzeri has- talõklar ve zatürree salgõnlarõnõ yakõndan incelemelerini tavsiye etti. CMYB C M Y B C İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayõn Yönetmeni: İBRAHİM YILDIZ ●Yazõişleri Müdürleri: Mehmet Sucu, Güray Öz (Sorumlu) ● Miyase İlknur (Ek Yayõnlar) ● Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Yayõn Kurulu: İlhan Selçuk (Başkan), Em- re Kongar (Başkan Yardımcısı), Or- han Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şükran Soner, İbrahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. İstihbarat: Cengiz Yıldırım Eko- nomi: Hasan Eriş Dõş Haberler: Öz- gür Ulusoy Kültür: Egemen Ber- köz Spor: Arif Kızılyalın Dü- zeltme: Abdullah Yazıcı Bilgi- Belge: Edibe Buğra Ankara Temsilcisi: Mustafa Balbay Ahmet Rasim Sok. No: 14 Çankaya 06550 Ankara Tel: (0312) 442 30 50 Faks: (0312) 442 30 10 İzmir Temsilcisi: Serdar Kızık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: (0232) 4411220, Faks: (0232) 4418745 Adana Temsilcisi: Çetin Yiğenoğlu, İnönü Cd. 5 S. Aksoğan İş H. Kat 1 Tel: (0322) 3631211, Faks: (0322) 3631215 İdare Müdürü: Hüseyin Gürer Mali İşler: Bü- lent Yener Satõş: Fazilet Kuza Cumhuriyet Rek- lam: Genel Müdür: Özlem Ayden Genel Müdür Yardõmcõsõ: Nazende Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Rezervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımlayan ve Yönetim Yeri: Yeni Gün Haber Ajansõ Basõn ve Yayõncõlõk A.Ş, Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No: 2. 34381 Şişli/İstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygõn süreli yayõn Baskı: DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul Dağıtım: YAYSAT Doğan Medya Tesisleri Hoşdere 34850 Esenyurt İstanbul 27 NİSAN 2009 İmsak: 4.22 Güneş: 6.01 Öğle: 13.09 İkindi: 16.56 Akşam: 20.05 Yatsõ: 21.35 HENÜZ AŞISI YOK ● Domuz gribi, normalde domuz- larda görülen A tipi grip virü- sünün yol açtõğõ bir solunum hastalõğõ olarak biliniyor ve bu hastalõk hõzla yayõlabiliyor. ● Domuz gribi domuzdan insana ve insandan insana bulaşabi- liyor. Virüse karşõ insanõn do- ğal bağõşõklõğõ bulunmuyor. Bu nedenle Dünya Sağlõk Ör- gütü (DSÖ), hastalõğõn kont- rolden çõkmak üzere olan geniş çaplõ salgõn olabileceği uyarõ- sõnda bulunuyor. ● Domuz etinin yenmesiyle domuz gribi virüsü bulaşmõyor. Vi- rüs solunum yoluyla bulaşõ- yor. İnsanlardaki grip virüsü gibi, domuz gribi virüsü de domuzlarda sürekli değişim gösteriyor. Domuzlarõn solu- num yollarõnda domuz, insan ve kuş gribi virüslerine duyarlõ alõ- cõlar bulunuyor. Dolayõsõyla domuzlar, virüslerin eşzaman- lõ bulaşmasõ halinde yeni grip virüslerinin ortaya çõkma ihti- malini arttõrõyor. ● DSÖ’ye göre, Meksika’da ölüm- lere neden olan domuz gribi vi- rüsü A/H1N1. Bu virüs insan- dan insana bulaşabiliyor. A/H1N1 virüsü, insan, domuz ve kuş gribi virüslerinin karõ- şõmõndan oluşuyor. Domuzla- ra yapõlan aşõ bulunuyor, ancak insan için henüz aşõ yok. Domuz gribi yayılıyor Dış Haberler Servisi - Meksika’da 81 kişinin ölümüne neden olduğu sanõlan do- muz gribi, Amerika kõtasõndan sonra bazõ Asya ve Avrupa ülkelerinde de korku ya- ratõyor. Meksika Sağlõk Bakanõ Jose Angel Cordova, ülkede 13 Nisan’dan beri domuz gribinden öldüğü sanõlan kişilerin sayõsõ- nõn 81 olduğunu açõkladõ. 81 kişiden 20’si- nin domuz gribinden öldüğünün doğru- landõğõnõ belirten Cordova, Meksika ge- nelinde bin 324 kişinin domuz gribi şüp- hesiyle gözetim altõnda olduğunu kaydet- ti. Cordova, hastalõktan ölenlerin büyük bö- lümünün 20 ila 45 yaşlarõndaki kişiler ol- duğunu ifade etti. İspanya’da da 3 kişinin domuz gribi şüphesiyle hastanede gözetim altõnda tutulduğu bildirildi. ABD’de New York St. Francis Lise- si’nde yaklaşõk 200 öğrencinin aniden hastalanmasõnõn ardõndan alarma geçen sağ- lõk ekipleri, öğrencilerden 8’inde domuz gribi virüsü saptadõ. New York Sağlõk Teş- kilatõ yetkililerine göre olay büyük paniğe yol açtõ. Öğrencilerin domuz gribi virüsü- nü, iki hafta önce Meksika’ya düzenle- dikleri gezide kaptõklarõ tahmin ediliyor. ABD’de domuz gribi vakalarõ bulundu- ğunun doğrulanmasõnõn ardõndan sağlõk ala- nõnda olağanüstü hal ilan edildi. İç Güvenlik Bakanlõğõ, virüsün görüldüğü ülkelerden gelen kişilerin Amerikan sõnõrlarõnda ta- ramadan geçirileceğini duyurdu. ABD Başkanõ Barack Obama’nõn İç Güvenlik Danõşmanõ John Brennan, Obama’nõn “et- kin, enerjik ve koordineli bir yanıt” em- ri verdiğini açõkladõ. Domuz gribi virüsü Kanada’ya da sõçradõ. Nova Scotia kenti halk sağlõğõ biriminden yapõlan açõklamada, bölgedeki 4 kişide do- muz gribi vakasõ saptandõğõ kaydedildi. Kolombiya’da da Meksika’dan gelen 5 yolcu gözlem altõna alõndõ. Ekvador’da ise yetkililer, havaalanõ ve limanlarda domuz gribine rastlanan ABD ve Meksika’dan ge- len yolcular için önlem almaya başladõ. Yeni Zelanda’da Meksika’dan dönen, bir bölümü grip belirtisi gösteren 25 kişilik öğ- renci ve öğretmen grubu karantinaya alõn- dõ. Avustralya Sağlõk Müdürlüğü de Mek- sika’ya giden ve grip benzeri hastalõk ge- çirenlerin doktorlarõna görünmelerini istedi. 2003’te patlak veren ve en az 257 kişi- nin ölümüne neden olan kuş gribi virü- sünden en fazla etkilenen Asya ülkeleri de, domuz gribine karşõ önlem aldõ. Japon- ya’nõn en büyük uluslararasõ havaalanõnda sağlõk kontrolleri arttõrõlõrken, Filipinler Meksika’dan gelen ve ateşi olan yolcula- rõ karantinaya alabileceğini bildirdi. Çin, domuz gribinin vurduğu bölgelerden son iki hafta içinde gelen ve grip belirtileri bu- lunan kişilerin yetkililere bilgi vermesi ge- rektiğini açõkladõ. Tayland ve Hong Kong’daki sağlõk yetkilileri de durumu ya- kõndan izlediğini belirtti. Meksika’dan gelenlere önlem İspanya’da da 3 kişinin domuz gribi şüp- hesiyle hastanede gözetim altõnda tutulduğu bildirildi. Sağlõk Bakanõ Trinidad Jime- nez, basõna yaptõğõ açõklamada, son gün- lerde Meksika’dan İspanya’ya gelen 3 ki- şinin gözetim altõnda bulunduğunu söyle- di. Bu arada İspanya, Meksika ve ABD’den gelen tüm yolcularla ilgili önlem aldõğõ, yol- culara sorular yöneltildiği belirtildi. Meksika’da 81 kişinin domuz gribinden öldüğü sanõlõyor. ABD, sağlõk alanõnda olağanüstü hal ilan etti. Meksika tatilinden dönen Kolombiya ve Yeni Zelandalõlarda hastalõk görüldü. Asya ülkeleri de önlem aldõ B aşkent Mexico City’de okul, müze, kütüphane ve devlet tiyatrolarõ bir süreliğine kapatõldõ, halka açõk faaliyetler 10 günlüğüne yasaklandõ. Meksika Katolik Kilisesi pazar ayinlerini iptal etti. Meksika genelinde 1324 kişi domuz gribi şüphesiyle tõbbi gözetim altõnda tutuluyor. Hastalõktan ölenlerin büyük bölümünün 20-45 yaşlarõndaki kişiler olduğu ifade edildi. GENİŞ ÇAPLI BİR SALGIN OLABİLİR ● A tipi grip virüsü 20. yüzyõlda 3 büyük sal- gõna neden oldu. H1N1 virüsünün ölümcül bir alt türünün yol açtõğõ “İs- panyol gribi” dünyanõn büyük bölümünü etkile- di, DSÖ’ye göre en az 40 milyon kişi öldü. ● Türkçede 1918’den itibaren “İspanyol nezlesi” deyimi kullanõlsa da son yõllarda kuş gribi salgõnõ nedeniyle dünya basõnõnda tekrar adõndan söz edilen hastalõk, İngilizceden çeviri nedeniyle “İspanyol gribi” olarak anõlõyor. ● H2N2 virüsünün yol açtõğõ 1957-1958’deki As- ya gribi 4 milyon, 1968- 1969’daki Hong Kong vi- rüsü ise 2 milyon kadar ki- şinin ölümüne neden oldu. ● 2003’te Çin’de pat- lak veren ve 8 bin kişinin etkilendiği SARS salgõ- nõ nedeniyle dünya ge- nelinde 800’den fazla, Çin’de 350 kadar kişi yaşamõnõ yitirdi. 2003’te H5N1 virüsü nedeniyle Güneydoğu Asya’da 250’den fazla kişi öldü. DSÖ’DEN ACİL DURUM İLANI ‘Entelektüel’ Altın Kız öldü Dış Haberler Servisi - 1980’lerde Türkiye’de de beğeniyle izlenen ABD yapõmõ “Altõn Kõzlar” dizisinin “entelektüel” Dorothy’si Bea Arthur (sağdan ikinci) 86 yaşõnda öldü. Sözcüsü, kanser hastasõ olan Arthur’un önceki sabah evinde öldüğünü açõkladõ. Oyunculuk kariyerine tiyatroyla başlayan Arthur, “Altõn Kõzlar”la Emmy Ödülü, “Mame” müzikaliyle Tony Ödülü almõştõ. Arthur, orta yaşõ aşmõş dört kadõnõn hikâyelerini anlatan Altõn Kõzlar’daki rolüyle büyük ün kazanmõştõ. Kemer’de UFO heyecanı Haber Merkezi - Antalya’nõn Kemer ilçesinde UFO (Tanõmlanamayan Uçan Cisimler- Unidentified Flying Objects) heyecanõ yaşandõ. Önceki gece saat 03.30 sõralarõnda zaman zaman sabit duran, şekil değiştiren ve gökyüzüne doğru yükselen cisim, bir süre sonra hõzla gözden kayboldu. İlçe merkezindeki Çalõş Tepesi’nde görülen cisim korku yarattõ. Amatör kamerayla kaydedilen cisim, önce Çalõş semalarõna õşõk saçarak yükseldi, daha sonra hõzlõ hareketlerle gökyüzünde kayboldu. Zaman zaman farklõ geometri şekillerine giren, üzerinde küçük şekillerin bulunduğu cismi gören bir grup plaja doğru koşarken bazõlarõ bunun Türkiye’yi ziyaret eden UFO’lar olduğunu savundu Erkekler iki kat fazla risk altında M İ D E K A N S E R İ A R A Ş T I R M A S I DENİZ TATARER/EKİN ÇAYIR İSTANBUL/ANTALYA - Dün- ya’da 22 ülkede yaşayan 10 bin 200 mide kanseri hastasõ üzerinde yapõlan Kayõtlõ Mide Kanseri Hastalarõ Tedavi Değerlendirmesi (REGATE) araş- tõrmasõnõn Türkiye ayağõndaki ilk sonuçlarõ, erkeklerin mide kanserine yakalanma riskinin kadõnlara oranla 2 kat fazla olduğunu ortaya koydu. Tõbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İdris Yücel, Türkiye’de, kanserli hasta sayõsõ art- masõna karşõn uzman doktor sayõsõ- nõn yetersiz kaldõğõnõ vurguladõ. Sanofi-Aventis ilaç firmasõnca des- teklenen REGATE araştõrmasõ Tür- kiye sonuçlarõ Antalya Susesi Otel’de düzenlenen “18. Ulusal Kanser Kongresi” kapsamõnda önceki gün bir basõn toplantõsõyla açõklandõ. 2004-2008 yõllarõ arasõnda Türki- ye’deki 11 hastane bünyesinde kayõtlõ 422 hasta üzerinde yapõlan araştõr- mayla, Türkiye’nin mide kanseri ha- ritasõnõn çõkarõlmasõ ve Asya ve Av- rupa ülkeleri ile karşõlaştõrma yapõl- masõ hedefleniyor. Araştõrma sonuç- larõna göre Türkiye’deki mide kanseri hastalarõnõn yüzde 67.3’ünü erkek, yüzde 32.7’sini ise kadõn hastalar oluşturuyor. Hastalarõn yüzde 12’sinin aile bi- reyleri arasõnda da mide kanseri has- tasõ bulunurken hastalõğa yakalanma yaşõ ortalama 59 olarak kaydedildi. Araştõrmalarõn dünya verileriyle kõ- yaslanmasõ sonucunda ise Türkiye mide kanseri hastasõ oranõnda Doğu ile Batõ ülkeleri arasõnda yer alõyor. Erken teşhis hayat kurtarõyor REGATE Araştõrmasõ Uluslararasõ Danõşma Kurulu üyesi ve Hacettepe Üniversite- si Tõp Fakültesi Onkoloji Has- tanesi Başhekimi Prof. Dr. Şua- yib Yalçõn, mide kanserinin te- davi edilebilir olduğunu belir- terek erken teşhisin hayat kur- tardõğõna dikkat çekti. 18. Ulusal Kanser Kongre- si’nde konuşan Prof. Dr. Gök- han Demir ise Türkiye’de kap- samlõ kanser profilini çõkar- maya başladõklarõnõ söyledi. Prof. Dr. İnci İlhan da her yõl 7 çocuktan 1’inin yani 160 bin ço- cuğun kansere yakalandõğõna vurgu yaptõ.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog