Bugünden 1930'a 5,431,920 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Okul savaşlarõ TV Servisi - “5N 1K” programõnõn bu akşamki bölümünde, değişik ideolojiler tarafõndan kurulan okullar konu alõnõyor. Yapõmda, Fethullah okullarõ ve Dalan’õn kurduğu okullardan örnekler verilerek “Toplumun önce eğitimde bölündüğüne” dikkat çekiliyor. Yapõmõ, Cüneyt Özdemir sunuyor. Arena TV Servisi - İçişleri Bakanõ olduğu dönemde yaptõğõ operasyonlarla yolsuzluk çetelerinin korkulu rüyasõ haline gelen Saadettin Tantan, “Arena”nõn bu haftaki konuğu oluyor. Uğur Dündar’õn hazõrlayõp sunduğu yapõmda, ABD Başkanõ Obama’nõn Türkiye ziyareti, Ermenistan sõnõr kapõsõnõn açõlmasõyla ilgili tartõşmalar, Ergenekon soruşturmasõ ve yolsuzluk iddialarõ gibi konularda sohbet ediliyor. TV Servisi - Yönetmenliğini Rod Lurie’nin yaptõğõ “Zirve Mücadelesi’’, politika dünyasõnõn içinden bir öykü anlatõyor. Başroldeki Joan Allen’a “en iyi kadın oyuncu’’ , Jef Bridges’a ise “en iyi yardımcı erkek oyuncu’’ dallarõnda Oscar adaylõğõ getiren film, politik bir oyunun gerilim sahneleriyle yüklü olmasõnõn yanõ sõra bu oyunun içerisindeki ters döngüleri de ekrana getiriyor. Başkan Jackson Evans, ofisinde ölü bulunan yardõmcõsõnõn yerini kimin alacağõ düşüncesiyle ülkesinden ayrõlõr. Bu arada yeni aday için politikacõlarõn ve habercilerin birleştiği ortak isim Jack Hathaway’dir. Halkõn desteğinin Ohio senatörü Laine Hanson üzerinde yoğunlaşmasõ başkan Evans için hem sürpriz hem de beklediği bir durumdur. Oy kullanma çoğunluğunun kadõnlarda olduğu Amerika Birleşik Devletleri’nde bir kadõnõn yüksek pozisyona aday gösterilmesi ülkede heyecan ve coşku yaratmõştõr. Ama bu durumdan hoşnut olmayanlar da vardõr. Hanson’õ atayacak olan komitedeki Shelly Runyon, Reginald Webster’dan senatör Laine Hunson’õn geçmişini araştõrmasõ için yardõm istemiştir... “Zirve Mücadelesi’’, Los Angeles Times’õn ünlü film eleştirmeni Rod Lurie’nin ikinci yönetmenlik denemesi. Amerikan politik sistemine ve değer yargõlarõna getirilen eleştiriler, yapõmõn değerini arttõran unsurlar arasõnda bulunuyor. Filmin başrollerinde Jeff Bridges ve Joan Allen var. TV Servisi - Sade bir Amerikan vatandaşõ olarak, basit bir işte çalõşõp basit bir hayat sürerken, günlük yaşa- mõnõ çizgi romana dönüştür- mek gibi muhteşem bir fikir üreten Harvey Pekar’õn bu macerasõnõ beyaz perdeye aktaran “Görkemli Haya- tım”, bu akşam tv8’de. 2004 yõlõnda İstanbul Film Festivali’nin kapanõş filmi olan “Görkemli Hayatım”, 2003 Sundance Film Festi- vali’nde Büyük Jüri Ödü- lü’nü kazanmõş, ayrõca Can- nes’da da gösterilmişti. Ger- çek oyuncularla, çizgi ka- rakterleri harmanlayan, üs- tüne bir de gerçek Harvey Pe- kar’a ait arşiv görüntüleriyle olaya belgesel bir boyut ka- tan film, benzeri olmayan bağõmsõz bir çalõşma olarak sinema dünyasõnda özel bir yere sahip. Pekar, yerel bir hastanede dosyalama memuru olarak çalõşõr. İçine hapsolduğu mo- notonluğu kõran tek anlar, çalõşma arkadaşlarõyla yaptõ- ğõ, müzikten Amerikan kül- türündeki çöküşe ve de jeli- bonlarõn yeni renklerine uza- nan çeşitlilikteki konuşma- lardõr. Harvey’nin ev yaşan- tõsõ ise okumak, yazmak ve caz dinlemekle geçer. Daire- si, binlerce plak ve kitapla do- ludur. Hafta sonlarõnõ da es- ki ve ucuz plaklar arayarak geçirir. Harvey bu gezmele- rinden birinde, tebrik kartõ çi- zeri, müziksever Robert Crumb’la tanõşõr. Yõllar son- ra, Crumb, çizgileriyle ünlü olunca, Harvey’nin aklõna, günlük hayatõnõ çizgi romana dönüştürmek gelir. Kendisi bir çizgi bile çe- kemediği için ilk romanõ Crumb’a çizdirir. 1976’da başlayan bu maceranõn ürünü olan “Görkemli Hayatım” adlõ çizgi roman, video ka- meralarõn, reality TV’lerin adõnõn bile duyulmadõğõ bir dönemde, işçi sõnõfõnõn gerçek kaydõnõ tutmaktadõr. Harvey için hiç bir konu yazõlõp çi- zilmeyecek kadar sõradan de- ğildir. 1980’lerde gerçek bir külte dönüşen, David Let- terman şovlarõyla da ünü iyice pekişen Harvey Pe- kar’õn bu olağandõşõ öyküsü, yapõmcõlar Shari Springer Berman ve Robert Pulcini tarafõndan 2003 yõlõnda beyaz perdeye aktarõldõ. Kendini ifade ederken san- sür uygulamayan ve minnettar bir okur kitlesine, başarõya ve sevgi dolu bir aileye kavuşan, işçi sõnõfõndan, sõradan bir adamõn gerçek destanõnõ an- latan bu filmi kaçõrmayõn. Sağlõklõ Günler TV Servisi - Tõptaki son gelişmelerin ele alõndõğõ “Sağlılı Günler” programõnõ, Dr. Gökhan Özçınar hazõrlayõp sunuyor. Üroloji uzmanõ Doç. Dr. Deniz Ersev’in konuk olacağõ yapõmõn bugünkü bölümünde, üroloji hakkõnda bilgi veriliyor. Programda, izleyicilerin konuyla ilgili sorularõna da yanõt aranõyor. İnternet gazeteciliği TV Servisi - Söyleşi programõ “Söz Sende”nin bugünkü bölümüne, Hürriyet gazetesi yazarlarõndan Fatih Çekirge konuk oluyor. Gazeteciliğin geleceğinin internette olduğunu düşünen Çekirge yapõmda, günde 5-10 milyon kişinin ziyaret edeceği İngilizce bir internet gazetesi çõkarmakla ilgili hayalini anlatõyor. Programõ, Balçiçek Pamir hazõrlayõp sunuyor. Yaşama Savaşõ TV Servisi - BBC yapõmõ “Yaşama Savaşı” belgeseli, “Gençlik” başlõklõ bölümle ekrana geliyor. Belgesel, insan vücudunun biyolojik evreleri ile fonksiyonlarõnõ 3 boyutlu animasyonlar eşliğinde yansõtõyor. Yapõmõn bu bölümünde, vücudun modern ilaçlarla birlikte nasõl çalõştõğõ, yaralanma ve hastalõklara karşõ nasõl direndiği anlatõlõyor. 90 Dakika TV Servisi - Futbol programõ “90 Dakika”, bu hafta 500. bölümüyle ekrana geliyor. Haftanõn spor olaylarõnõn değerlendirildiği yapõmda, Fuat Akdağ, Hıncal Uluç, Haşmet Babaoğlu ve Mehmet Y. Yılmaz futbol karşõlaşmalarõnõ yorumluyor. Programda bu akşam, şampiyonluk yarõşõnõn iyice kõzõştõğõ süper lig maçlarõ ele alõnõyor. 09.45 Kurtuluş Savaşı Öy- küleri 10.10 Satırbaşı 11.10 Sınıf Gözüyle 12.15 Edebi- yat Söyleşileri 13.30 Soykı- rım Yalanı 14.00 Neler Oluyor 15.15 Atletizm Dünyası 16.00 Sahne Sanatları 17.00 Yurt- tan 18.00 Erol Manisalı’yla Sohbet 19.00 Ana Haber 20.30 Kitap Dünyası 21.45 Aşık İhsani’yi Anıyoruz 23.00 Haber Masası 24.00 Neler Oluyor (0 212 251 50 90). 08.00 Yeni Gün 09.00 Ço- cuk Kulübü 11.00 Yerli Film: Acılar İçinde 12.30 Dizi: Yağmur Zamanı 14.10 Cine Klip 14.10 Yerli Film: Özleyiş 15.30 Çocuk Kulübü 15.30 Kahkaha Makinası 16.25 Yerli Film: Sana Dönmeyeceğim 18.00 Ana Haber 19.00 Yabancı Film: So- kak Şovalyesi 20.40 Yabancı Film: Ame- rikan Düğünü 22.35 Söyle Bi Kere 23.35 Haber 24.00 Yakın Takip 01.30 Film: Kurt- lar Karnavalı (0 212 448 50 00). SAYFA CUMHURİYET 27 NİSAN 2009 PAZARTESİ 16 TELEVİZYON 08.30 Benimle Oynar mı- sın 09.05 Dizi: Dedem Gofret ve Ben 10.05 Gün- begün 13.15 Spor 13.30 Dizi: Efsane Prens 14.45 Yerli Film: Battal Gazi Destanı 16.25 Çizgi Film 17.25 Do- ludizgin Yıllar 19.00 Ana Haber 19.50 Dizi: Doludizgin Yıllar 21.35 Dizi: Hicran Yarası 22.15 On Numara Çekilişi 23.20 Nasılsınız 00.30 Günün Ardından 02.30 Film: Yarım Kalan Aşk (0 312 463 43 43). 09.30 Ekogün 10.30 Ana- dolu’dan 11.15 Sağlıklı Günler 11.45 Günde Sanat 12.15 Spor 12.30 İş Günü 13.20 Başkent Siyaset 13.35 Hayat Akar- ken 14.35 Sanat Güncesi 15.15 Bakış: İş’te Gündem 16.10 Anadolu’dan 17.15 Gü- nün Konusu 17.35 Dünyaya Bakış 18.20 Av- rupa Vizyonu 19.00 Haber 19.10 Derin Kökler 19.15 Hayatımız Sınav 19.40 Kültür Sanat 21.10 İşin Doğrusu 22.25 Belgesel: Tuna 23.00 Gün Biterken 23.30 Bergüzar 00.30 Hariçten Gazel 01.00 Dizi: Aşk ve Gu- rur 02.00 Haber (0 212 259 72 75). 10.30 Afiş 11.15 Medya Ma- hallesi 12.30 Gong 12.50 Ha- ber 14.15 Piyasalar 14.30 Man- şet 16.45 Paranın İzi 17.30 Afiş 18.00 360 Derece 19.00 Maydanoz 20.00 3. Devre 21.25 Yol Üstü Lezzet Durakları 22.00 5N 1K 23.00 Çok Farklı 01.05 Afiş (0 212 413 56 00). 09.10 Başlama Vuruşu 10.10 Sağlık Hattı 11.20 Söz Hak- kı 12.20 Ekonomi Politik 13.00 Gün Ortası Haber Saa- ti 14.10 İşin Aslı 15.10 İnteraktif Spor 16.00 Erken Baskı 16.40 Dünyanın Parası 17.10 Kırmızı Bülten 18.00 Ana Haber Bülteni 19.00 Spor Haberleri 19.20 İçimdeki Do- ğa 20.00 Mevzu Bahis 21.00 Anlamak İçin 23.00 Son Nokta (0 212 449 07 00). 07.00 Geri Sayım 07.30 Ga- zeteler 09.45 İMKB Açılış 10.00 Piyasa Ekranı 10.30 Faiz 10.45 İMKB 11.10 Yatı- rımcı Kliniği 12.05 Yıldız En- deksi 12.35 Finans Cafe Hobi 13.00 Ha- ber 13.20 İş Dünyasından 14.00 Piyasa Ek- ranı 14.15 Analiz 15.10 Ege & Mahfi 15.40 Finans@Web 16.00 Son Baskı 18.15 Dizi: Smallville 19.30 Dizi: The Simpsons 20.00 Dizi: Chuck 21.00 Dizi: CSI: NY 22.00 Ya- bancı Film: Yeter 24.00 Dizi: Chuck 01.00 Dizi: CSI: NY (0 212 330 01 01). 06.30 Güne Başlarken 08.00 Sabah Haberleri 09.00 60 Da- kika 10.15 Her Şey Dahil 13.30 Haberler 13.55 Deryalı Günler 16.15 Yemekteyiz 18.55 Spor Sayfası 19.00 Ana Haber 20.00 Yerli Film: Plajda 22.15 Dizi: Gece Sesleri 00.15 Ye- mekteyiz 02.15 Yabancı Film: Geciken Randevu 04.15 Her Şey Dahil 06.00 Dizi: Köle Isaura (0 212 355 01 01). 07.00 Güne Başlarken 09.10 Ekonomi Ekranı 10.00 Güne Başlarken 10.15 Spor 11.00 Gü- nün İçinden 11.15 Yazı İşleri 12.00 Günün İçinden 12.10 Spor 12.30 Haber Başlıkla- rı 12.35 Doğru Tercih 13.00 Günün İçinden 13.40 Evdeki Hesap 14.00 Haber Merke- zi 14.15 Spor 15.00 Haber Merkezi 15.15 Yakın Plan 15.30 Haber Başlıkları 15.45 Ev- deki Hesap 16.00 Haber Merkezi 16.15 Spor 16.30 Haber Başlıkları 17.00 Haber- ler 17.40 Ve İnsan 18.10 Gece Gündüz 18.30 Akşam Haberleri 19.30 Yorum Far- kı 20.00 Spor Programı: 90 Dakika 22.00 Canlı Gaste 23.00 Sade Vatandaş 00.30 Yorum Farkı (0 212 335 00 00). 06.40 Mesut Yar’la Uyan Türkiye 08.00 Her Eve Lazım 08.40 Nihat Hatipoğlu Cevaplıyor 09.50 Arım Balım Peteğim 13.00 Gün Orta- sı 13.20 Dizi: Son Bahar15.10 Es- ra Erol’la İzdivaç 19.00 Star Ana Haber 20.00 Spor 20.10 Dizi: Son Bahar 22.30 Yol Ar- kadaşım 00.30 Arena 02.00 Haber Bülteni 03.00 Esra Erol’la İzdivaç 05.30 Dizi: Sihir- li Annem (Tekrar) (0 212 413 50 00). 09.30 Dizi: Bizim Evin halleri 10.30 3Yüz 12.10 Ağız Tadı 13.10 Sağlıklı Günler 14.20 Yalancı Romantik 15.30 Lez- zete Yolculuk 16.40 Dizi: Sahil Güvenlik 18.00 Kelime Oyunu 19.10 Akşam Keyfi 20.20 Yabancı Film: Yenilmez 2 21.50 Ya- bancı Film: Zirve Mücadelesi 23.30Dizi: Gençlink 01.00 Akşam Keyfi 02.30 Lezze- te Yolculuk 03.30 3 Yüz 04.50 Yabancı Film: Kedma (0 216 554 66 11). 06.30 Kahvaltı Haberleri 08.45 Müge Anlı ile Tatlı Sert 12.30 Gün Ortası 13.00 Mavi Şeker 15.00 Dizi: Selena 16.40 Dizi: Avrupa Yakası 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Dizi: Elveda Rumeli 23.20 Haber Programı: Deşifre 01.20 Santra 03.10 Dizi: Elveda Rumeli (0 212 354 30 00). 10.00 Hayatı Keşfet 11.15 Reel Pi- yasalar 13.00 13. Saat 14.00 Spor 14.30 Hayatı Keşfet 15.00 Haber 15.15 Detay 16.15 Ekonomi Gün- demi 17.15 Çizgi Film 19.00 Haber 20.30 Atilla İlhan 21.00 Spor 22.45 Söz Meclis- ten 24.00 Haber 01.45 Start 02.45 Söz Meclisten İçeri (0 212 371 25 00). 06.00 Çizgi Film Kuşağı 09.00 Di- zi: Seinfeld 09.30 Dizi: Will Gra- ce 10.00 Yabancı Film: Kalbin Mucizesi 12.00 Dizi: Fırtınalı Günler 13.00 Dizi: Murder She Wrote 14.00 Dizi: Juding Amy 15.00 Dizi: Northern Ex- posure 16.00 Dizi: Yakın ve Uzak 17.30 Çiz- gi Film Kuşağı 18.00 Yabancı Film: Kalbin Mucizesi20.00 Dizi: Lost 21.15 Yabancı Film: Yeşil Dev 23.30 Dizi: Back To You 00.00 Dizi: Spooks (0 212 326 40 00). 07.00 Uyandırma Servisi 08.35 Haber Masası 13.00 13 Ajansı 14.05 Haber Masası 14.35 Parantez 15.05 Haber Masası 15.35 Fihrist 17.00 Söz Sende 18.00 Haber Masası 19.00 Ana Haber 20.00 Gündem Özel 22.00 1 Gün 23.00 Bu Gece 01.00 Haber Bülteni 01.05 Gündem Özel 04.00 Haber (0 212 313 60 00). 06.30 Dizi: Kampüsistan 07.00 Dizi: ıhlamurlar Altında 08.30 Dizi: Yabancı Damat 10.30 Sabahların Sultanı 13.30 Gün Arası Haber Bülteni 14.00 Her Eve Lazım 14.15 Esra Ceyhan’la 17.00 Di- zi: Arka Sokaklar 19.00 Kanal D Ana Ha- ber Bülteni 19.50 Spor Haberleri 20.00 Di- zi: Arka Sokaklar 22.15 Dizi: Bir Bulut Ol- sam 00.30 Dizi: Asi 02.00 Yerli Film: Aşk Ölümden Soğuktur 04.00 Dizi: Sev Kar- deşim 05.00 Dizi: Yaşanmış Şehir Hika- yeleri (0 212 478 00 88). 07.00 Bu Sabah 08.30 Baş- kentten 10.00 Haberler 10.15 Ebruli 13.00 Gün Ortası 13.40 Spor 14.00 Tv’de Film 16.00 Dikkat Şahan Çıkabilir 17.00 Haberler 17.30 Duygu ve Yaşam 18.30 Dizi: Şöhret Yolunda 19.30 Ana Haber Bülteni 20.20 Spor 20.45 Yabancı Film: Görkemli Hayatım 22.45 Yabancı Film: Vlad 00.45 Haberler 01.15 Pilates 02.15 Yabancı Film: Görkemli Ha- yatım 06.15 Plates (0 212 288 51 52). 06.30 Yeni Bir Gün 08.00 Sihirli Ekran 09.30 Orada Neler Oluyor 11.20 Yerli Film: İki Kızgın Adam 13.00 Öğle Haberleri 13.30 Krizdeyiz 15.15 Ve Ebru Akel 17.30 Dizi: Ce- sur ve Güzel 18.30 Ana Haber 19.45 Kriz- deyiz 21.30 Bizim Stadyum 00.30 Berrin’le Gecenin Rengi 02.15 Ve Ebru Akel 04.00 Krizdeyiz (0 212 355 85 00). 07.30 Günaydın Avrasya 09.30 Paraliz 10.20 Strateji 12.30 KKTC Gündemi 13.00 Haber 13.20 Spor Bülteni 13.30 Paraliz 15.30 Haber Masası 16.15 Ha- ber Maratonu 17.20 Spor Panorama 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Denktaş’ın Gün- demi 21.00 Beyin Fırtınası 22.30 Geniş Açı 00.30 Gece Ajansı (0 312 231 21 00). 09.00 Biz Bize 11.35 Kaliteli Ya- şam 12.00 İstanbul Sohbetleri 13.00 Haber 14.00 Sanat Reh- beri 15.00 Gökkuşağı 16.00 Diplomasi Kulvarı 16.30 Haber 17.00 Günce 19.00 Ana Haber 19.30 Hal- kın Gündemi 20.45 Spor 21.30 Gözlem 23.30 Doğadaki Dostlarımız 24.00 Dünden Bugüne Haberler (0 312 234 14 34). 08.00 Gerçek Gündem 10.00 Latif Doğan Yollarda 11.30 Dest-i İzdivaç 15.15 Dizi: Ger- çek Kesit 16.45 Dizi: Tatlı Ha- yat 18.00 Dizi: Kayıp Dünya 19.30 Haber Bülteni 20.15 Evlere Şenlik 23.15 Gece Hattı 00.30 Gerçek Kesit 02.15 Sırlar Alemi (0 212 256 82 82). cumtv@cumhuriyet.com.tr GÜNÜN FİLMLERİ TV PROGRAMLARI İzleyin Orta Değmez Yabancõ Yerli 07.30 Kahve Kokusu 09.30 Piyasalar Konuşuyor 10.10 Lezzetli Eller 11.10 Sağlık Ol- sun 13.00 13. Saat 14.15 Devran ile Sizin Seçtikleriniz 16.00 Haber 16.10 Yaşayan Ozanlarımız 17.00 Sektör Analiz 17.50 Mikrofon Sizde 18.15 Ana Ha- ber 20.00 Türkiye’nin Seçimi 21.00 Oy Bi- zim Eller 22.00 Avrupa’dan Futbol 24.00 Gece Postası (0 212 639 74 31). Plajda 20.00 Show TV Güldürü OSõkõ dost olan ve aynõ evi paylaşan Can ile Ali’nin en büyük hayali iyi birer oyuncu ol- maktõr. İki genç ünlü yönetmen Kemal Engin’e ulaş- mak için davetli olmadõklarõ bir film tanõtõmõna gi- derler. Murat Şeker’in filminde, Murat Şeker, Gür- gen Öz ve Tuğba Ünsal gibi isimler rol alõyor. Yenilmez 2 20.20 Kanal 1 Macera o(Undisputed 2) - Chambers, ün ve para için dö- vüşmeye alõşmõş bir boksördür. Dünya Ağõr- siklet Dövüş Şampiyonu olmuştur. Ancak, profes- yonel spor hayatõ sona erince kendini bir anda işsiz ve beş parasõz bulur. Menajerinin Rusya’da bir rek- lam kampanyasõna katõlma teklifini kabul eder. Rusya’ya giden George, ne olduğunu bile anlaya- madan, kendini bu ülkenin en karanlõk ve korkunç hapishanesinde bulur. Yönetmen: Isaac Florentine. Oyn: Michael Jai White, Scott Adkins, Ben Cross, Eli Danker (2006 ABD, 90 dk). American... 20.40 CINE 5 Güldürü g(American Wedding) - Amerikan Pastasõ ef- sanesine son noktayõ koyan film, Jim ve Mic- helle’in evlilik kararõnõn ardõndan gelişen olaylara ve tabii ki çiftin düğününe odaklanõyor. Yön: Jes- se Dylan. Oyn: Jason Biggs, Sean William Scott, Aly- son Hannigan (2003 ABD, 100 dk). 20.45 / tv8 / Görkemli... Ayrıntı yanda Yeşil Dev 21.15 TNT Macera g(Hulk) - Genç bilim adamõ Bruce Banner, bir süredir öfke yönetimi konusuyla ilgilenmekte, bu konuda çeşitli deneyler yapmaktadõr. Genetik tek- nolojisi üzerinde çalõşan Banner’õn sakin yaşantõsõ- nõn derinliklerinde, kendisinin de unuttuğu çok acõlõ bir geçmişi vardõr. Deney sõrasõnda yaşanan bir patlama kahramanõmõzõ yeni bir aşamaya daha ge- tirir. Birini kurtarmak için kendini gama õşõnlarõnõn önüne atan Banner, öldürücü dozda õşõna maruz kal- masõna karşõn hayatta kalõr. Yön: Ang Lee. Oynr: Eric Bana, Jennifer Connelly, Sam Elliot, Josh Lucas, Nick Nolte (2003 ABD, 138 dk). 21.50 / Kanal 1 / Zirve... Ayrıntı yanda Yeter 22.00 CNBC-e Polisiye g(Enough) - Garson Slim, bir müşteriye karşõ kendisini savunan Mitch adõnda bir yabancõ- ya aşõk olur, göz açõp kapanõncaya kadar onunla ev- lenir ve bir kõz çocuğu dünyaya getirir. Ne var ki bir süre sonra kocasõnõn göründüğü gibi olmadõğõnõ fark edince kõzõnõ da alõp evi terk eder. Bu noktadan son- ra olay uzun bir kaçõş ve intikam öyküsüne dönüşür. Yönetmen: Michael Apted. Oyuncular: Jennifer Lo- pez, Bill Campbell, Tessa Allen, Juliette Lewis (2002 ABD, 115 dk). Vlad 22.45 tv8 Korku o(Vlad) - 1447 yõlõnda Karpatya düzlüklerinde yenilgiye uğrayan Vlad Drakula esir düşer. Dra- kula ölmeden önce küçük oğlu Vlad’a bir kolye ve- rerek gücünü, ülkesinin liderliğini ona aktarõr. İnti- kama yemin eden Vlad ise, binlerce kişiyi öldürür. Yönetmen: Michael D. Sellers. Oyn: Billy Zane, Pa- ul Popowich, Kam Heskin (2003 ABD, 95 dk). Geciken... 02.15 Show TV Macera o(Double Suspicion) - Dwight Meadows, ruh- sal problemleri olan bir polistir. Problemle- rinden kurtulmak için polisliği bõrakõr ve bir üni- versitede kürek takõmõnõn koçu olarak yeni bir ha- yata başlar. Böylece kendisinden uzaklaşmõş olan ka- rõsõ Allison’u da tekrar kazanacağõnõ düşünmekte- dir. Yön: Paul Ziller. Oyn: Gary Busey, Kim Catt- rall (1993 Kanada-ABD, 90 dk). Kedma 04.50 Kanal 1 Dram g(Kedma) - İsrail’in kurulmasõndan önce Fi- listin’e gelen yüzlerce mültecinin burada yaşa- dõklarõ anlatõlõyor. Yön: Amos Gitai. Oyn: Andrei Kash- kar, Helena Yaralova (2002, Fransa-İtalya, 100 dk). Kanal 1 13.10 CNN Türk 22.00 Star TV 00.30 Habertürk 17.00 Kanal 24 20.00 NTV 20.00 CMYB C M Y B İşçi sõnõfõndan gelen Harvey Pekar’õn öyküsünü anlatan film, benzeri olmayan bağõmsõz bir çalõşma Görkemli bir hayatõn çizgisi Görkemli Hayatım - American Splendor / Yönetmen: Shari Springer Berman, Robert Pulcini / Oyuncular: Chris Ambrose, Joey Krajcar, Josh Hutcherson, Cameron Carter, Daniel Tay / 2003 ABD, 100 dakika. tv8 20.45 Amerikan politik sistemini eleştiren yapõm, Rod Lurie’nin ikinci yönetmenliği Zirvedeki koltuk savaşõ Zirve Mücadelesi - The Contender / Yönetmen: Rod Lurie / Oyuncular: Joan Allen, Jeff Bridges, Gary Oldman, Christian Slater, Sam Elliot, William L. Peterson, Saul Rubinek / 2000 ABD-Fransa ortak yapımı, 126 dakika. Kanal 1 21.50 Filmin başrolünde ünlü aktör Jeff Bridges oynuyor. Gerçek oyuncularla, çizgi karakterleri harmanlayan ‘Görkemli Hayatım’, sinema dünyasında özel bir yere sahip.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog