Bugünden 1930'a 5,433,182 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CMYB C M Y B 27 NİSAN 2009 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11dishab@cumhuriyet.com.tr ● Balbay’ın, Prof. Dr. Manisalı’nın ve ● Tüm Aydınlarımızın Yanı Başındayız! Nöbet: Pazartesi - Perşembe saat 11.00 - 13.00’te Cumhuriyet Gazetesi’nin Bahçesinde YAŞAMAK GÜZEL YAŞATMAK DAHA DA GÜZEL 0 212 557 70 70 / PBX BIÇAK SIRTI EROL MANİSALI Yazarımız tutuklu bulunduğu için yazısını yazamamıştır. ‘Lübnan’ı gözden çıkarmayacağız’ Dış Haberler Servisi - ABD Dõşişleri Bakanõ Hillary Clinton, Suriye ile varõlacak bir anlaşma uğruna Lübnan’õ gözden çõkarmayacaklarõnõ söyledi. Clinton, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiği Lübnan’da Devlet Başkanõ Mişel Süleyman ile görüşmesinden sonra yaptõğõ açõklamada, haziran ayõnda sandõk başõna gidecek olan Lübnan halkõnõn, dõş müdahaleler olmadan tercihini yapabilmesi gerektiğini belirtti. ABD ve müttefiki Suudi Arabistan, Lübnan Başbakanõ Fuad Sinyora ve parlamentodaki çoğunluğun sahibi olan, Sünnilerin liderliğindeki Suriye karşõtõ koalisyonu destekliyor. Spermler karıştı LONDRA (AA) - İngiltere’nin başkenti Londra’daki St. Thomas Hastanesi’nde dikkatsizlik, skandala yol açtõ. Hastanede kõsõrlõk tedavisi gören üç kadõnõn yumurtalarõnõn, kendi eşlerinin değil, başkalarõnõn eşlerinin spermleriyle döllendirildiği ortaya çõktõ. Hatanõn fark edilmesinden sonra, geliştirilen embriyolarõn imha edildiği ve üç kadõnõn tedavilerine de ara verildiği açõklandõ. Aynõ hastanede 2007 yõlõnda da benzer bir olay yaşanmõştõ. ‘Türkiye’de ajanlığa’ hapis TEL AVİV (AA) - 2006’da Türkiye ziyareti sõrasõnda, İstanbul’daki İran Konsolosluğu ile bağlantõya geçerek İsrail aleyhine bilgi aktardõğõ şüphesiyle tutuklanan bir İsrailli, 4 yõl hapis cezasõna mahkûm edildi. Tel Aviv Bölge Mahkemesi’ndeki davada, İran doğumlu olduğu belirtilen İsrail vatandaşõ, yabancõ bir ajanla temasa geçerek düşmana bilgi sõzdõrmaktan suçlu bulundu. Suçunu kabul eden İsraillinin savcõlõkla anlaşma yaptõğõ ve cezasõnõn düşük tutulduğu bildirildi. İşkenceninElKaide’yigüçlendirdiğini,buyüzden11Eylül’dekindendahafazlakayõpverdiklerinisöyledi Dış Haberler Servisi - Irak’taki ABD hapishanelerinde görev yapmõş ve birçok işkence olayõna tanõklõk etmiş olan bir Amerikalõ binbaşõ, Iraklõlara yapõlan işkencelerin, 11 Eylül saldõrõ- larõndan daha fazla Amerikalõnõn ölü- müne neden olduğunu söyledi. Irak’ta 2006’da sorgulamalarõ yürüten bir ABD askeri birliğinin lideri olan ve “Matthew Alexander” takma adõnõ kullanan binbaşõ, ülkede ABD asker- lerinin halka yaptõğõ işkencelerden do- layõ çok sayõda Iraklõnõn direniş ör- gütlerine katõldõğõnõ ve sonuçta bu iş- kencelerin 11 Eylül’de ölen sivillerden daha fazla ABD askerinin ölümüne yol açtõğõnõ belirtti. İngiliz Independent gazetesi yazarõ Patrick Cockburn imzalõ haberde, Alexander’õn “ABD askerleriyle sa- vaşmak üzere El Kaide’ye katılan birçok kişinin, İslami ideolojiden değil Guantanamo ve Ebu Garip’teki işkence görüntülerinden etkilendiği” yönündeki ifadelerine yer verildi. Irak hapishanelerinde yüzlerce sorguya ka- tõldõğõnõ anlatan binbaşõ, “Bu işken- celer Irak’ta El Kaide’nin işine ya- radı, çünkü insan haklarıyla ilgili iki- yüzlülüğümüzü gösteriyordu” dedi. Alexander, birçok Iraklõ Sünninin de ül- kede Şiilerin ve İran’õn etkisinin art- masõna tepki olarak El Kaide’ye katõl- dõğõnõ ifade etti. Irak’ta yaşadõklarõnõ “Bir Teröristi Nasıl Durdurursunuz” kitabõnda da anlatan Matthew Alexander, işkence- lerin etkisiz olmanõn yanõ sõra ABD kar- şõtlõğõnõ güçlendirdiğini belirterek “İş- kence yapılan insanlar, size aradı- ğınız kişinin yerini söyleyebilir, ama bu yerde bombalı tuzak olup olma- dığını söylemez” diye konuştu. Bu ki- şilerin çoğu zaman hiçbir bilgi ver- mediklerini ya da yanlõş bilgi verdik- lerini ifade eden Alexander, işkencenin bilgi almak ve saldõrõlarõ önlemek ko- nusunda neredeyse hiç işe yaramadõğõnõ vurguladõ. 2006’da Irak’taki görevinin sona ermesinin ardõndan, ABD’nin işkence uygulamalarõyla mücadelenin Irak sa- vaşõndan daha önemli olduğuna inan- dõğõnõ kaydeden Binbaşõ Alexander, Barack Obama yönetiminin işkence karşõtõ açõklamalarõna rağmen eski uy- gulamalarõn devam etmesinden endi- şelendiğini sözlerine ekledi. Guantanamo ve Ebu Garip’teki işkence olaylarõ nedeniyle birçok kişinin Irak’taki direniş örgütlerine ya da El Kaide’ye katõldõğõnõ anlatan Binbaşõ Matthew Alexander, işkencenin 11 Eylül saldõrõlarõnda hayatõnõ kaybeden sivillerden daha fazla ABD askerinin ölümüne yol açtõğõnõ vurguladõ. Müzik dinledikleri için dayak yediler Dış Haberler Servisi - Pakistan’daki Taliban güç- leri, müzik dinledikleri için gençleri dövüp, saç ve sakallarõnõ kesti. Fransõz Haber Ajansõ’na (AFP) konuşan genç- lerden biri, Pakistan’õn Kuzeybatõ Sõnõr Eya- leti’ndeki Buneyr bölgesinde, otomobilde üç arkadaşõyla müzik dinlediklerini, bu sõrada Ta- liban militanlarõ tarafõndan durdurulduklarõnõ, militanlarõn kasetleri ve müzikçalarõ kõrdõğõnõ, saçlarõnõn yarõsõnõ kazõdõğõnõ ve bõyõklarõnõ kes- tiğini söyledi. Aynõ kişi, “Bizi dövdüler ve bir daha müzik dinlemememizi istediler” dedi ve olayõ polise anlatmanõn “gereksiz” olacağõnõ, öldürül- mekten korktuklarõnõ belirtti. TALİBAN’A OPERASYON Pakistan güvenlik güçleri, Taliban militan- larõna karşõ ülkenin kuzeybatõsõnda yeni bir operasyon başlattõ. Ordudan yapõlan açõkla- mada, Kuzeybatõ Sõnõr Eyaleti’nin Aşağõ Dir bölgesindeki operasyonda onlarca mili- tanõn öldürüldüğü belirtildi. Açõklamada bir askerin de hayatõnõ kaybettiği çatõşmalarõn sür- düğü bildirildi. Taliban, hafta içinde başkent İslamabad’a yaklaşarak Buneyr bölgesine gir- mişti. Ancak daha sonra Taliban, bölgede İs- lam karşõtõ hiçbir eylem olmayacağõna ilişkin hükümetin güvence vermesiyle, şartsõz ola- rak Buneyr’den çekilmişti. Amerikalıların yarısı işkenceyi onaylıyor Dış Haberler Servisi - ABD Başkanõ Barack Obama yönetiminin ilk 100 günü halktan ge- çer not alõrken halk, terör vakalarõnda işken- cenin kabul edilip edilemeyeceği konusunda ikiye bölündü. ABD’de yayõmlanan Was- hington Post gazetesiyle ABC televizyonu ta- rafõndan gerçekleştirilen ankete göre, halkõn yüzde 69’u Obama’nõn genel performansõnõ, üçte ikisiyse dõş politikasõnõ onaylõyor. Oba- ma’nõn sağlõk, küresel õsõnma ve vergilere iliş- kin tutumu da Amerikalõlardan onay aldõ. Terör zanlõlarõyla ilgili soruşturmalara ilişkin tutanaklarõn kamuoyuna açõklamasõysa ancak halkõn yüzde 50’sinin desteğini alabildi. Halk, terör vakalarõnda işkence uygulanõp uy- gulanamayacağõ konusunda yarõ yarõya bö- lünmüş durumda. Amerikalõlarõn yarõsõ bazõ koşullarda işkence yapõlmasõnõn düşünülme- si gerektiğine inanõyor. Araştõrmaya katõlanlarõn çok büyük kõsmõ da Obama’nõn Irak ve Afganistan savaşlarõna ilişkin tutumunu çok olumlu karşõlõyor. Kü- ba’ya uygulanan ambargonun hafifletilme- sinden yana olan başkanõn Küba politikasõ da çoğunluk tarafõndan onaylanõyor. Obama kişi olarak da çok beğeniliyor. Hal- kõn yüzde 72’si, yeni başkan konusunda olumlu görüşler belirtti. ‘İLK 100 GÜN’ ANKETİ Tamil gerillalarõ ateşkes ilan etti Dış Haberler Servi- si - Sri Lanka’nõn ku- zeyinde orduya karşõ savaşan ayrõlõkçõ Tamil gerillalarõ tek taraflõ ateşkes ilan etti. Tamil Eelam Kurtuluş Kap- lanlarõ örgütünden ya- põlan açõklamada, “Eşi benzeri görülmemiş insani kriz nedeniyle ve BM, AB, Hindistan ve diğer ülkelerin çağ- rıları karşısında tek taraflı ateşkes ilan edi- yoruz” denildi. Ancak hükümet ateş- kesi kabul etmedi. Sa- vunma Bakanõ Goto- baya Rajapaksa, tek taraflõ ateşkes ilanõnõ “şaka” olarak nitelen- direrek, gerillalarõn ya teslim olacaklarõnõ ya da yok olacaklarõnõ öne sürdü. 25 yõldõr bağõmsõz bir devlet kurmak için sa- vaşan Tamil Kaplanla- rõ ile hükümet kuvvet- leri arasõnda meydana gelen son çatõşmalarda 6 bin 500 kişi hayatõnõ kaybetti. Savaş bölge- sinde kalan ve yardõm ulaştõrõlamayan on bin- lerce sivil açlõk ve has- talõkla boğuşuyor. SRİ LANKA İngiltere’de yine istihbarat skandalõ Dış Haberler Ser- visi - İngiltere’de bir gizli servis görevlisi, 5 yõldõr süren geniş çap- lõ bir uyuşturucu ope- rasyonuyla ilgili bil- gilerle, ajanlarõn isim- lerinin kaydedildiği, taşõnabilir bilgisayar hafõza çubuğunu kay- betti. Gizli servis MI6 gö- revlisinin, hafõza çu- buğunun bulunduğu bir çantayõ, Kolombiya’nõn başkenti Bogota’da, El Dorado Havaalanõ’nda transit yolculara ayrõlan otobüste unuttuğu or- taya çõktõ. Taşõnabilir bilgisayar hafõzasõnda ismi bulunan gizli ajan- larõn hayatlarõnõn da tehlikeye girdiği belir- tiliyor. MI6’nõn taşõna- bilir bilgisayar hafõza- sõndaki bilgilerin uyuş- turucu baronlarõnõn eli- ne geçmesi korkusuyla operasyona ara vermek, ayrõca onlarca ajanõn ve muhbirin görev yer- lerini değiştirmek zo- runda kaldõğõ bildirili- yor. İngiltere Kültür Bakanõ Andy Burn- ham da geçen hafta devlete ait gizli bilgiler içeren evrakõ trende unutmuş ve kamuo- yundan özür dilemek zorunda kalmõştõ. Daha önce de El Kaide, terör finansmanõ ve uyuştu- rucu trafiğiyle ilgili bil- giler kaybolmuştu. GİZLİ BİLGİLER KAYBOLDU İzlanda’da sol kazandı Dış Haberler Servisi - İzlanda’da yapõlan erken genel seçimleri, iktidarda olan Sosyal Demokrat ve Sol-Yeşiller koalisyonu kazandõ. Sosyal Demokratlar yüzde 29.8 oranõnda oy toplayarak 20 milletveki- li, Sol-Yeşiller yüzde 21.7 ile 14 milletvekilliği ka- zandõ. Böylece 63 sandalyeli parlamentoda 34 san- dalye kazanan ittifak 3 sandalye farkla çoğunluğu elde etti. Sosyal Demokrat Parti lideri ve Başbakan Johanna Sigurdardottir, büyük bir zafer kazan- dõklarõnõ, seçmenlerin kendilerine verdiği destekle, Avrupa Birliği’ne (AB) girmek amacõyla müzake- relere başlanmasõnõ da desteklediklerini söyledi. 66 yaşõndaki Sigurdardottir lezbiyen-feminist olarak ta- nõnõyor. 18 yõl iktidarda kalan muhafazakâr Ba- ğõmsõzlõk Partisi ise yüzde 23.7 oranõnda oy topla- yarak 16 sandalye çõkarabildi. Bağõmsõzlõk Partisi’nin küresel mali kriz karşõsõnda izlediği, ülkeyi ekono- mik iflasa sürükleyen politikalar büyük protestola- ra yol açmõş ve muhafazakâr hükümet istifa etmek zorunda kalmõştõ. Yedi ay önce istifa eden hükümetin yerine Sosyal Demokratlar ile Sol-Yeşiller’in kur- duğu geçici hükümet işbaşõna gelmişti. İran: Önkoşulsuz görüşme yok Dış Haberler Servisi - İran Cumhurbaşkanõ Mahmud Ah- medinejad, ABD ile önkoşulsuz görüşmelere hazõr olmadõklarõ- nõ söyledi. Amerikan ABC televizyonuna konuşan Ahmedinejad, ABD ile önkoşulsuz görüşmelere hazõr olup olmadõklarõyla ilgili bir soru üze- rine, “Hayır, hayır. Görüşmele- rin iyi belirlenmiş bir çerçevesi olmalı. Gündem net olmalı” di- ye konuştu. Geçen yõl, ülkesinin nükleer programõyla ilgili anlaşmazlõklarõn çözümü için yeni önerilerde bu- lunduklarõnõ, bu yõl içinde uluslar- arasõ alanda birçok değişim ve ge- lişme yaşandõğõnõ belirten Ahme- dinejad, “Gündeme birçok yeni konu eklendi, dolayısıyla konu- şabiliriz. Biz her zaman sami- miyet, saygı ve adalet temelinde konuşmaya hazırız” dedi. Ah- medinejad, görüşmelerin yolunun açõlmasõ halinde yeni önerilerde bu- lunacaklarõnõ da söyledi. ABD Başkanõ Barack Oba- ma, İran’a diyalog çağrõsõ yap- mõş, ancak ABD Dõşişleri Bakanõ Hillary Clinton, geçen hafta yaptõğõ bir açõklamada, Tahran’a yönelik yeni politikanõn başarõ- sõzlõğa uğramasõ halinde “çok sert yaptırımlar” uygulaya- caklarõnõ söylemişti. Sosyal demokratların lideri Sigurdardottir başkent Reykjavik’te zafer konuşması yaptı. (Fotoğraf: AFP) ABD’li sorgucunun itirafõ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog