Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Kurslara yoğun talep Ekonomik kriz nedeniyle artmasõ bek- lenen suçlara karşõ firmalarõn güvenlik şirketlerine yöneleceği- ni düşünen işsizler bu alanda eğitim veren kurslara katõlõyor. Kriz ve işsizliğin sektöre olan talebi yüzde 30 ile 40 arasõnda arttõr- dõğõ, başvuranlar arasõnda üniversite mezunlarõnõn bulunduğu bildirildi. Ancak uzmanlar, kurs alanlarõn iş bulabilmesi için güvenlikçi talebinin de artmasõ gerektiğini vurguluyor. SİBEL BAHÇETEPE/ALİ AÇAR’ın haberi 6. Sayfada Tercihler değişti Krizin patlak vermesinin ardõndan işsiz- liğin yüzde 15.5 düzeyine çõkmasõ üniversite mezunlarõnõn askerlik tercihlerini de değiştirdi. Normal dönemlerde 6 aylõk kõsa dönem askerlik rağbet görürken, şimdi yedek subaylõk daha çok tercih edilir hale geldi. Üniversite mezunlarõnõn yedek subaylõğa il- gisi, nisan ayõnda 327. dönem askere alõnma işlemleri sõrasõn- da ortaya çõktõ. Aylõk maaşõ 1700 lira olan asteğmenlik, üni- versite mezunlarõnõn öncelikli tercihi oldu. 6. Sayfada CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30518 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 27 NİSAN 2009 PAZARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 53 gündür tutuklu olduğu için yazısını yazamamıştır. Ergenekon soruştur- ması ve davası nedeniyle büyük bir hukuk bunalı- mı yaşayan Türkiye’de geçen hafta çok önemli iki olay gündeme girdi. Anayasa Mahkeme- si’nin kuruluş yıldönümü nedeniyle Başkan Haşim Kõlõç Cumhurbaşkanı, Başbakan ve devlet erkâ- nı önünde bir konuşma yaptı. Türkiye ölçeğinde 53 baro tarihsel ve hukuksal içeriği olan bir duyuru yayımladılar. İkisi de, ülkenin bir hu- kuk devleti olabilmesi için, anayasa ve yasalara uygun bir düzenin yü- rürlükte olmasının gere- ğini vurguladılar. Önce Anayasa Mahke- mesi Başkanı’nın konuş- masından başlayalım. Başkan Haşim Kılıç’ın kişiliği bugüne dek birçok tartışmaya davetiye çı- karmıştır. Ancak başkanın konuş- ması, Anayasa Mahke- mesi’nin kuruluş yıldö- nümünde hukukun işlevini de içerdiğinden bu tartışmaları aşıyordu. Konuşmanın yapıldığı salonda, ön sırada, ikisi de AKP’li Sayın Erdoğan ve Sayın Gül oturuyorlardı. Haşim Kılıç ise AKP’yi “laiklik karşõtõ eylemlerin odağõ” sayan Anayasa Mahkemesi’nin başkanı ve bir üyesiydi. Bu çelişki üzerine bir de Haşim Kılıç, iktidarların sınırsız olamayacağı, ana- yasal hukuka bağlı ve şartlı olmaları gereğini vurgulayınca ortaya garip bir tablo çıktı. Başbakan Erdoğan Er- genekon’un savcılığını açık seçik üstlendiğine, iki yıldan beri süregelen soruşturmalarda tüm ya- sal kurallar çiğnendiğine göre, Anayasa Mahke- mesi’nin zorunlu uyarısı yerli yerindedir. Bu uyarı yapıldığı gün açıklanan baroların uya- rısı ise Anayasa Mahke- mesi Başkanı’nın konuş- masından daha da önem- li sayılabilir. Altında 53 baro başka- nının imzası bulunan bil- diri, adını anmamakla birlikte, doğrudan Erge- nekon soruşturmasındaki hukuk dışı uygulamaların içeriğini ortaya dökmek- te, uygulanması gereken yasal kuralları tek tek va- tandaşın ve yöneticilerin gözleri önüne sermekte- dir. “Temel hak ve özgürlük- lerin güvencesi olan hukuk devletinin güçlendirilme- sine” yönelik duyuru, ül- kemizde bir bölümüyle yargının ne hale düşürül- düğünü de kanıtlamış olu- yor ve tarihsel bir işlevi üstleniyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın konuşması ile baroların duyurusu aynı zamanda medyanın büyük bir bölümüne de dönüktür. İki Temel Hukuk Uyarısı... C Arkası Sa. 8, Sü. 1’de İşini kaybedenler, iş bulamayanlar güvenlik görevlisi olmak ya da ‘askerde kalmak’ istiyor AKP ZENGİNE ÇALIŞTI Krize karşı ‘Emek Paketi’ DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, krize karşõ “Emek Paketi”ni açõkladõ. KESK Başkanõ Evren, “Şimdiye kadar AKP hükümetinin açtõğõ paketlerden lüks tü- ketimi teşvik çõktõ, otomobil ihracatçõsõna destek çõk- tõ, beyaz eşya üreticisine stok eritme imkânõ çõktõ. Emekçilerin günlük yaşamõnõ etkileyen konularda en ufak bir düzenleme çõkmadõ” dedi. 12. Sayfada YÜKSEK FAİZ RİSKİ Türkiye, esnek krediden korktu IMF ile stand-by görüşmelerinde bulunan Türki- ye, fonun “Esnek Kredi Hattõ” imkânõnõ maliyetli olmasõ nedeniyle kabul etmiyor. IMF’den kotasõ- nõn en az 10 katõ, yani 20 milyar dolar kredi almayõ düşünen Türkiye, kotasõnõn 10 katõnõ aşmasõ halin- de normal piyasa faizinden daha yüksek maliyete katlanmak durumunda kalacak. 13. Sayfada Kataklo sanatseverle buluştu Torino’daki Kış Olimpiyat Oyun- ları’nın açılışında sundukları gös- teriyle tanınan İtalyan topluluk Ka- taklo, nefes kesen gösterileriyle An- karalı seyircinin karşısına çıktı. “Anthology” adlı gösterilerini sunan topluluk, başkentli sanatseverler- den büyük ilgi gördü ve alkış aldı. Taliban uygulamalarõ Müzik dinleyene ceza Yazarımız Orhan Bursalõ bundan böyle pazartesi, salõ, perşembe ve pazar günleri 6’ncõ sayfamõzda ‘Bi- lim ve Siyaset’ başlõğõ altõnda kö- şe yazõlarõnõ sürdürecektir. Bilim ve Siyaset Pakistan’daki Taliban güçleri, bir çifti zina yaptõklarõ gerekçesiyle öl- dürdü, müzik dinleyen gençleri de saç ve sakallarõnõ keserek cezalan- dõrdõ. Bu arada Pakistan güvenlik güçleri, Taliban militanlarõna karşõ ül- kenin kuzeybatõsõnda yeni bir ope- rasyon başlattõ. Ordudan yapõlan açõklamada, Kuzeybatõ Sõnõr Eyale- ti’nin Aşağõ Dir bölgesindeki ope- rasyonda onlarca militanõn öldürül- düğü belirtildi. 11. Sayfada Türkiye, ‘Büyük Felaket’ diyen Obama’ya resmi yollardan tepki gösterecek ABD’ye nota verilecekABD Başkanõ’nõn 1915 trajedisini Ermeni tanõmõyla ifade etmesi Anka- ra’yõ rahatsõz etti. Türkiye’nin Was- hington Büyükelçiliği’nin ABD Dõşişleri Bakanlõğõ’na, Türk Dõşişleri Bakanlõğõ’nõn da ABD büyükelçisine bir nota verip Ankara’nõn duyduğu rahatsõzlõğõ iletmesi bekleniyor. Notada, “ABD Başkanõ’nõn 1915 olay- larõna ilişkin açõklamasõnõ Türkiye olarak kabul etmiyoruz” mesajõnõn verilmesi öngörülüyor. BAHADIR SELİM DİLEK’in haberi 8. Sayfada TBMM Başkanõ Köksal Toptan ABD Başkanõ Barack Obama’nõn 1915’te yaşanan olaylarõ “Büyük Felaket” olarak nitelemesinin, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi sü- recine olumsuz etki yapacağõnõ belirtti. “Bu yolla Türkiye-Ermenistan arasõndaki ilişkiler normalleşmez” diyen Toptan, Türkiye’nin arşivlerini açmaya hazõr olduğunu tekrarladõ. Toptan, Ankara’nõn Bakû’nun aley- hine hiçbir metnin altõna imza atmayacağõnõ da söyledi. 8. Sayfada Ukrayna’da, dünyanın en büyük nükleer ka- zası olan Çernobil’deki nükleer reaktörün patlamasının 23. yıldönümünde anma töreni düzenlendi. Aralarında Devlet Başkanı Viktor Yuşçenko ve üst düzey yetkililerin de bulunduğu 100 kadar kişi, Kiev’de gece yarısından sonra düzenlenen törende, kazanın kurbanlarının anısına di- kilen anıta çiçekler bıraktı. Facianın yıldönümünde Türkiye’de de nükleer santral kurulmasına iliş- kin çalışmalar eleştirildi, santral yapımı için ihaleye çıkan hükümete tepki gösterildi. 3. Sayfada DENİZ FENERİ DOSYASI ‘Asıl faillerin’ ifadesi istendi ‘Turizmde krizi fõrsata çevirmeliyiz’ Silkar Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Attila Silahtaroğlu doğru po- litika izlenirse turizm sektörünün krizde lig atlayabileceğini savun- du. Silahtaroğlu “Türkiye’nin önü- ne çõkan en büyük fõrsat, üst sevi- ye müşteri kitlesini ülkeye çekmek olmalõ” diye konuştu. ÖZLEM YÜZAK’ın söyleşisi 9. Sayfada Nâzõm Hikmet Şiir Ödülü Stinus’a “Uluslararası Beyoğlu Şiir Festivali Şiiris- tanbul” ödül töreniyle sona erdi. Festivalde “Uluslararasõ Nâzõm Hikmet Şiir Ödülü” Da- nimarkalõ şair Erik Stinus’a verildi. Hastalõğõ ne- deniyle törene katõlamayan Stinus, mesajõnda, “Kendi ülkemden ayõrt etmediğim Türkiye’ye, Nâzõm Hikmet gibi eşsiz bir şairin adõnõ taşõyan ödülü almak üzere gelemediğim için beni ba- ğõşlamanõzõ istiyorum” dedi. 15. Sayfada Beşiktaş takipte G. Saray havlu attõ Turkcell Süper Lig’de Beşiktaş, deplasmanda Eskişehirspor’u Bobo ve Holosko’nun golleriy- le 2-0 yenerek lider Sõvas- spor’la arasõndaki 1 puanlõk far- kõ korudu. Ali Sami Yen Sta- dõ’ndaki sessiz randevuda ise Galatasaray, Ankaraspor’la 1-1 berabere kaldõ. Spor’da Adalet Bakanõ Şahin, Almanya’da karara bağlanan De- niz Feneri davasõyla ilgili olarak daha önce gelmediği açõklanan dosyanõn geçen cuma günü geldiğini kabul etti. Şahin, gelen evrakõn incelendiğini belirterek “Ter- cüme edilecek. Ama önümüzdeki hafta zannediyorum ki ne talep ettiklerini önümüze getirirler” dedi. Alman savcõlõğõ vurgunun “asõl failleri” olarak nitelediği ve ara- larõnda RTÜK Başkanõ Akman’õn da bulunduğu 15 ki- şinin ifadesinin alõnmasõnõ istemişti. 4. Sayfada BU HAFTA BEKLENİYOR Kabine revizyonu MGK sonrasında Başbakan Erdoğan’õn kabinede MGK üyesi olan başbakan yardõmcõlarõ ile Adalet Bakanlõğõ, Milli Sa- vunma Bakanlõğõ ve Dõşişleri Bakanlõğõ’nda bir deği- şiklik yapabileceği, bu nedenle revizyonu yarõn yapõ- lacak toplantõ sonrasõna bõraktõğõ konuşuluyor. Bakanlar Kurulu’nu bugün toplamayacak olan Erdoğan’õn çar- şambadan sonra yeni kabine listesini Çankaya Köş- kü’ne sunabileceği dile getiriliyor. 8. Sayfada Fotoğraf:AP ‘KABUL ETMİYORUZ’ ‘BU YOLLA OLMAZ’ ZEL G VENL K İşsize umut oldular Yeni ‘Çernobil’ler olmasõn
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog