Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30517 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 26 NİSAN 2009 PAZAR GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 52 gündür tutuklu olduğu için yazısını yazamamıştır. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Tencere Yuvarlandı Kapağını Buldu Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın Er- genekon’dan türbana kadar hukuksal kimi sorunlar- daki görüşlerini açıklayan konuşmasına medyamızın değerli evlatları dünkü köşe yazılarında, başyazılarında övgülerini esirgemediler... Arkası Sa. 8. Sü. 1’de HİKMET ÇETİNKAYA’NIN YAZISI 8. Sayfada ÖSS DENEME SINAVI YANIT ANAHTARI 8. Sayfada STUTTGART Adolf Hitler’in soykırımcısı WASHINGTON Dinleniyoruz ZÜRİH Zürih’ten bahar manzaraları BRÜKSEL Belçika’daki bizim sokaklar Azerbaycan’ın ünlü solisti Brilliant Dadaşova, Seyhan Müzik etike- tiyle yayõmlanan “Masal Dün- yam” albümünü, şarkõlarõnõ bi- rinde Türkçe diğerinde Azeri lehçesinde okuyarak iki CD ha- linde dinleyicilere sunuyor. Bril- liant, sohbetimize başlarken “Çok isterdim Türki- ye’de bu albümü dinle- sinler” diyor ve Türki- ye’de albüm çõkarmak- tan duyduğu mutluluğu dile ge- tiriyor. HATİCE TUNCER’in söyleşisi 10. Sayfada Turkcell Süper Lig’de son haftalara giri- lirken evinde Trabzonspor’u 3-0 mağlup eden Sıvasspor liderliğini sürdürdü. Puanını 60’a yükselten Kırmızı-Beyazlı ekibin gol- leri Musa, Abdurrahman ve Hayrettin’den geldi. Fenerbahçe ise Ankaragücü’ne ken- di sahasında 2-1 yenildi. (Fotoğraf: AA) ‘Türkler de öldü’ Obama’nõn 24 Nisan açõklamasõnda Ermenice ‘büyük felaket’ demesini değerlendiren Cumhurbaşkanõ Gül, 1915 yõlõnda yüz binlerce Türk ve Müslümanõn yaşamõnõ yitirdiğini ha- tõrlattõ. Gül, “Herkesin acõsõnõn paylaşõlmasõ gerekir” dedi. ‘Barış’ vurgusu Başbakan Erdoğan, ‘denge metni’ şeklinde ni- telendirdiği açõklamanõn kendilerini tatmin etmediğini belirtti. Er- doğan, siyasetçilerin, geleceklerine yatõrõm yapmak için ülkeler ara- sõ barõşõ gölgeleyecek açõklamalar yapmamasõ gerektiğini söyledi. ‘Teselli değil’ Obama’nõn soykõrõm ifadesini kullanmamasõnõn te- selli verici bir durum olmadõğõnõ belirten Baykal ise, ABD Başkanõ’- nõn Ermeni terminolojisi kullandõğõna dikkat çekti. CHP lideri, ya- şananlarõn iki tarafõ kapsayacak şekilde değerlendirilmediğini belirtti. ‘Ermenice söyledi’ MHP lideri Bahçeli ise Obama’nõn 1915 olay- larõnõn ‘soykõrõm’ olduğunu Ermenice söylediğini vurguladõ. Bah- çeli, “AKP, bunu sahte başarõ ambalajõyla pazarlamaya kalkõşma- malõdõr. Başbakan, gaflet yolundan dönmelidir” dedi. 4. Sayfada Çanakkale Savaşları’nın 94. yıldönümünü anma törenle- ri kapsamında dün sabaha karşı Gelibolu’daki Anzak Koyu’nda geleneksel “Şa- fak Ayini” gerçekleştirildi. Saat 04.30’da başlayan tö- renin açılış konuşmasını ya- pan Avustralya Genelkur- may 2. Başkanı Korgeneral David Hurley, bu savaşta yer alan herkesin toplumla- rın ulusal belleklerinde ya- şamaya devam edeceğini belirterek “Onlar burada, Gelibolu Yarımadası’nın engebeli toprağında cesa- retleri, arkadaşlıkları ve fe- dakârlıklarıyla bizlere ebe- di bir miras bıraktılar” de- di. Konuşmaların ardın- dan ayin gerçekleştirildi ve tören alanına çelenkler bırakıldı. (Fotoğraf: AP) Tutukluyken kanser olduğu ortaya çõkan Okkõr için yapõlan başvuru kabul edildi Clinton Bağdat’ta ABD Dõşişleri Bakanõ Clinton, Bağdat’a ilk ziya- retini, ABD birliklerinin başkentten çekilmesine 9 hafta kala gerçekleştirdi. Clinton, son günlerde dü- zenlenen kanlõ saldõrõlarla sarsõlan Bağdat’ta, “Duru- mu Amerikalõ komutan- larla ele almak istiyorum” dedi. 11. Sayfada ‘Önemli olan hukuk’ Deniz Feneri ve Ergene- kon sürecini değerlendiren Almanya’nõn Ankara Bü- yükelçisi Cuntz, iki davada da adaletin hakça gerçekle- şeceğine olan inancõnõ vur- guladõ. Cuntz, Almanya’nõn, Türkiye’nin AB üyeliğini desteklediğini söyledi. LEY- LA TAVŞANOĞLU’nun söyleşisi 12. Sayfada Yunus Nadi için etkinlik Gazetemizin kurucusu Yu- nus Nadi Abalõoğlu, do- ğup büyüdüğü yer olan Fet- hiye’de, bu yõl ikincisi dü- zenlenen “Yunus Nadi Kül- tür ve Sanat Günleri” et- kinliği kapsamõnda anõla- cak. Etkinlikte söyleşiler, müzik dinletileri, heykel çalõşmalarõ gerçekleştirile- cek. 14. Sayfada ‘Pazar Yazıları’ C Pazar’da... Münih’te 1900’de doğar. Babasõ lise öğretmenidir. Kent burjuvazisine men- sup, hali vakti yerinde Ka- tolik bir ana babanõn oğlu olarak iyi yetişir, hümanist bir eğitim alõr. Ufak te- fektir, çekingendir, pek ar- kadaşõ yoktur. AHMET ARPAD’ın yazısı Korku ve kuşkunun krallõ- ğõnõ yaşadõğõ zamanlarda- yõz. Yabancõlardan çekin- diğimiz, arkadaşlarõmõzla sohbeti sõnõrlõ tuttuğumuz ya da gizli gizli yaptõğõmõz, telefon görüşmelerini din- leniyor endişesiyle kõsa kes- tiğimiz bir dönem bu. İn- sanõn en temel haklarõndan biri olan özel yaşama say- gõnõn paramparça edildiği karanlõk günler. ELÇİN POYRAZLAR’ın yazısı Bu yõl Zürih’e bahar erken gelmiş. Geçen yõla oranla güneş yüzünü göstermede biraz daha cömertmiş. Hat- ta önceki yõllarla kõyasla- yanlar bunun bahar değil, yaz olduğunu söylüyor. Bunlar Zürih’te uzun yõllar yaşayanlardan duydukla- rõm... REMZİ GÖK- DAĞ’ın yazısı Sanki Anadolu’daki bir kasabaya geldiğinizi sanõp bir an Belçika’da yaşadõ- ğõnõzõ unutabilirsiniz. Ka- sabõndan fõrõnõna, dönerci- sinden kuyumcusuna, mar- ketine, kahvehanesine, der- neğine ve camiye kadar Türkiye’de bir alõşveriş so- kağõnda bulabileceğiniz her şey fazlasõyla var. ER- DİNÇ UTKU’nun yazısı Ankara’da Obama sancısı ABD Başkanõ’nõn Ermeni iddialarõyla ilgili sözleri hayal kõrõklõğõ yarattõ Azeri gazõna zam hazõrlõğõ Azerbaycan, Türkiye ile Er- menistan arasõnda yaşanan son gelişmelerin ardõndan, Türki- ye’ye sattõğõ doğalgazõn fiyatõ- nõ 15 Nisan’dan geçerli olmak üzere arttõrma kararõ aldõ. Baş- bakan Erdoğan, “Petrol fiyatõ düşerken zam yapõlmasõ dü- şündürücü” dedi. 4. Sayfada BAKÛ’NUN KOZU Açõklamada ince hesaplar Obama’nın açõklamasõnõn içe- riğine ilişkin tartõşmalar Beyaz Saray’da son ana kadar sürdü. Bazõ danõşmanlar ‘soykõrõm’ ifa- desinin metne girmesini isterken aksi yönde görüş bildiren dõşiş- leri ve savunma bakanlõklarõnõn dediği oldu. ELÇİN POYRAZ- LAR’ın haberi 11. Sayfada WASHINGTON Anzaklardan Şafak Ayini YENİ SİLAHLAR ÇIKTI Kazõ sürüyor İstanbul Emniyet Müdürlüğü, “Er- genekon” soruşturmasõ kapsamõnda Poyrazköy’de 5 gündür yapõlan ka- zõlarda, 15’i dolu 22 adet lav silahõ, 14 el bombasõ, 24 adet el bombasõ fünyesi, 450 gram C3 patlayõcõ mad- de ile çok sayõda mühimmat ele ge- çirildiğini açõkladõ. Kazõ çalõşmalarõna dün de devam edildi. 7. Sayfada POYRAZKÖY KAZISI Üç tutuklama “Ergenekon” soruşturmasõ kapsa- mõnda Poyrazköy’deki kazõlara iliş- kin gözaltõna alõnan 1’i emekli, 2’si muvazzaf 3 asker önceki gece tu- tuklandõ. Kazõlarda bulunan silah ve mühimmata ilişkin olarak önceki gün gözaltõna alõnan Deniz Binbaşõ Eren Güray’õn sorgusu için ek gözaltõ süresi alõndõ. 7. Sayfada Şampiyonluk yürüyüşü Şeriat eğitimi veriliyor Hollanda’da 2001 yõlõnda kurulan Avrupa İs- lam Üniversitesi’nin (AİÜ) Türkiye ayağõ ola- rak 3 yõl önce kurulan AİÜ İstanbul Açõköğretim Şubesi, adeta bir “dini eğitim kampõ” kurarak 3 yõldõr şeriat eğitimi veriyor. 815 kişinin ‘öğ- renim’ gördüğü okulda, 34 kişi ders veriyor. Fa- tih’teki sözde üniversite, “türbanla gidilebilen alternatif yükseköğretim kurumu” olarak eği- tim vermesiyle dikkat çekiyor. Kuruluşu gör- mezden gelen YÖK ise resmen izin verilme- diğini belirtmekle yetiniyor. 6. Sayfada Avrupa İslam Üniversitesi İstanbul’da faaliyette Azeri şarkõcõ Brilliant Ergenekon soruşturmasõ kap- samõnda tutuklanan ve ağõr hastalõğõna karşõn yaşamõnõn son günlerinde tahliye edi- len Kuddusi Okkõr’õn ailesinden dosyayõ isteyen Avru- pa İnsan Haklarõ Mahkemesi’nin, belgelerin ulaşmasõ- nõn ardõndan hükümetten görüş isteyeceği öğrenildi. AİHM’ye yapõlan başvuruda, Okkõr’õn “işkence ve kö- tü muamele”ye uğradõğõ savunuldu. 7. Sayfada İstanbul Üniversitesi Onkolo- ji Enstitüsü’nde tedavi gören Prof. Saylan’õn kõsmi ziyaretçi yasağõ sürüyor. Saylan, zi- yaretçilerine umut aşõlamaya devam ediyor. Üniversite- nin Kardiyoloji Enstitüsü’nde tedavi gören Başkent Üni- versitesi Rektörü Prof. Haberal’õn ise ne zaman taburcu edileceğinin belli olmadõğõ ifade edildi. 7. Sayfada AİHM’de ilk Ergenekon İşkence iddiası Umut aşılıyor İnsan ruhuna sesleniyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog