Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30516 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 25 NİSAN 2009 CUMARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 51 gündür tutuklu olduğu için yazısını yazamamıştır. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK RTE Nasıl ‘Dik Durdu?’ 23 Nisan nedeniyle TBMM’deki özel oturumda üç parti lideri konuşmalarında ulusal egemenliğe bakış açılarını özetlediler. AKP Genel Başkanı ve Başbakan RTE, ulusal ege- menliği kendi demokrasi anlayışına göre yorumladı. MHP lideri Bahçeli derinliği olmayan bir konuşma yaptı. Arkası Sa. 22. Sü. 1’de Barolar kurallara uymayan kamu görevlileri için harekete geçilmesini istediler Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş yõldönümü töre- ninde konuşan Kõlõç, demokratik anayasalarõn en önemli işlevinin siyasi iktidarõ etkili bir şekilde sõnõrlan- dõrmak suretiyle bireyin hak ve özgürlüklerini korumak olduğunu belirtti. “Tarih sõnõrlandõrõlmayan iktidarõn çok ciddi bir tehlike teşkil ettiği hakikatinin canlõ şahididir” di- yen Haşim Kõlõç, egemenliği kullanan siyasi çoğunluğun oto- ritesinin de sõnõrsõz olmadõğõnõ vurguladõ. Kılıç, Ergenekon davasõyla gündeme gelen yargõ- yõ etkileme çabalarõna da dikkat çekerek, “Yar- gõ kararõ olmadan suçlu ilan edilen insanlarõn onurlarõ yok edilmektedir. Bu insanlõk suçudur. Yasalarõ uygulama aşamasõndaki özensizlik- ler insanlarõn şerefi üzerinde onarõlmasõ güç yaralar açmaktadõr” dedi. 4. Sayfada YARSAV BAŞKANI Sıkıyönetim nitelemesi Dosya kayõp Akman’a ‘Fener’ koruması Alman savcõlar, Deniz Feneri soruşturmasõ kap- samõnda aralarõnda Zeke- riya Karaman ve Zahid Akman’õn da bulunduğu 15 kişinin bilgisine baş- vurmak için Adalet Ba- kanlõğõ’ndan yardõm iste- di. Aradan geçen iki aya rağmen, bu kişiler hak- kõnda hiçbir işlem yapõl- madõ. 6. Sayfada İmza kampanyasõ ‘Taksim’i açın’ çağrısı Aralarında Yaşar Ke- mal, Genco Erkal, Tarõk Akan, Müjde Ar, Zülfü Livaneli, Edip Akbay- ram’õn da bulunduğu çok sayõda tanõnmõş sanatçõ, yazar, öğretim üyesi, ga- zeteci, avukat ve siyaset- çi, ortak bir bildiriye im- za atarak AKP iktidarõ ve İstanbul Valiliği’ne “Tak- sim Meydanõ’nõ 1 Mayõs kutlamalarõna açõn” çağ- rõsõ yaptõ. 7. Sayfada 1915 olaylarõnõ ‘Büyük Felaket’ olarak niteleyen Obama, ağõr ifadeler kullandõ ‘Soykõrõm’ demedi ‘Gelibolu bizi ulus yaptõ’ Çanakkale Kara Savaşları’nın 94. yıldönümü nedeniyle Gelibolu Yarımadası’nda törenler düzenlendi. Uluslararası ilk tören, Mehmetçik Abidesi’nde düzenlendi. İkin- ci Kolordu Komutanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende Çanakkale Şe- hitler Anıtı’na Türkiye, Yeni Zelanda, Avustralya, Fransa, Kanada, Almanya, Hin- distan, Güney Afrika, İrlanda, Pakistan, Bangladeş ve İngiltere adına çelenkler ko- nulduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı. Avustralya Dışişleri Bakanı Stephen Smith Gelibolu’nun, Avus- tralya ve Yeni Zelanda için kalıcı ve güçlü bir sembol olduğunu belirtti. Törene ka- tılanlar daha sonra şehitlikleri ziyaret ederek dua etti ve çiçek bıraktı. Bugün de sa- at 05.30’da Anzak Koyu’nda “Şafak Ayini” töreni gerçekleştirilecek. (Fotoğraf: AA) ABD Başkanõ, mesajõnda Ermenilerin 1915 olaylarõnõ tanõmlamak için kullan- dõklarõ Medz Yegern (Büyük Felaket) ifa- desine vurgu yaparak “doksan dört yõl önce 20. yüzyõlõn en büyük vahşetlerin- den birinin başladõğõnõ” söyledi. Obama, Ermenilerin 94 yõlda gösterdikleri di- rençlerinin “onlarõ yok etmek isteyenlere son bir azar” olduğunu belirtti. Obama “Her yõl, Osmanlõ İmparatorlu- ğu’nun son günlerinde katledilen ve ölüme yürüyen 1.5 milyon Ermeniyi anõ- yoruz” dedi. Obama’nõn gelecekteki planlarõ ve Türkiye’nin önemi nedeniy- le “soykõrõm” kelimesini kullanmamasõ Ermeni lobisini kõzdõrdõ. Obama, sözü- nü tutmamakla eleştirildi. ELÇİN POYRAZLAR’ın haberi 9. Sayfada Patrona yargõ freni İş sözleşmesinin işveren ta- rafõndan geçerli neden ol- madan ve sendikal neden- le feshedildiğini belirten bir işçi, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar veril- mesi talebiyle iş mahke- mesinde dava açtõ. Yüksek mahkeme, kârõ arttõğõ için işçinin geri alõnmasõna ka- rar verdi. 13. Sayfada Taliban ilerliyor Taliban güçleri birçok ka- sabada kontrol noktalarõ kur- du, berberlerde sakal tõraşõ- nõ yasakladõ. Pakistan yet- kilileri Taliban’a çağrõ ya- parken, Amerikan kamuo- yunda, yõlda 1 milyar dolar askeri yardõm alan Pakistan ordusunun dinci militanlarõn karşõsõna çõkmamasõ eleşti- riliyor. 10. Sayfada Cemgil uğurlanacak Sinan Cemgil’in eşi Şirin Cemgil, bugün Karaca- ahmet Mezarlõğõ’nda top- rağa verilecek. 68’liler Birliği Vakfõ, 68 hareke- tinin kadõn önderlerinden Şirin Cemgil için bugün saat 11.00’de Karacaah- met Dergâhõ’nda “anma toplantõsõ” düzenleyecek. 3. Sayfada Yargıçlar ve Savcõlar Birliği (YARSAV) Başkanõ Ömer Faruk Eminağaoğlu, özel yaşam olgula- rõnõn iddianame ya da soruşturma dosyalarõna yansõtõlmasõnõ eleşti- rerek insan haklarõ ihlallerinin olağanüstü dönemlerdeki boyutlarõ da geçtiğini belirtti. Eminağaoğlu, “Ülkemizde sõkõyönetimlerde bi- le bu gibi uygulamalara tanõk olunmamõştõr” dedi. 7. Sayfada HOLLANDA’DAN KAZA İTİRAFI 3. Sayfada HAYAT MATEMATİKTİR 16. Sayfada İSTANBUL’U BİTİRDİK Arka Sayfada Hukuka saygı çağrısı ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI HAŞİM KILIÇ ‘Çoğunluk otoritesi sınırsız değildir’ “Hukuk Devleti İçin” başlõklõ duyuruda kaygõlarõnõ paylaşan baro başkanlarõ ve hukukçu akademisyenler, “Bir soruşturma, toplumu sürekli tedirgin edecek, bi- reyleri endişeye sürükleyecek yaygõnlõk, genişlik ve süreklilikte yapõlamaz” uya- rõsõnda bulundu. Ergenekon operasyonunun ismine yer verilmeden yaşanan hu- kuksuzluklarõ madde madde sõralayan hukukçular ve akademisyenler, “Kuralla- ra uymayan kamu görevlileri hakkõnda ilgili makamlarõn derhal harekete geçe- rek adli ve idari soruşturma başlatmasõ gereklidir. Hukuk devleti başka türlü ko- runamaz. Yargõya güven başka türlü sağlanamaz” dediler. 7. Sayfada Barolar ve akademisyenler, yayımladık- ları bildiriyi gazete ilanlarıyla duyurdu. KAZILARDA YENİ SİLAHLAR BULUNDU 7. Sayfada PROF. AYŞE YÜKSEL TAHLİYE EDİLDİ 22. Sayfada Ermenistan’laanlaşma ‘Diplomasi başarõsõzlõğõ’ Ermenistan’la varõlan uzlaşma sonu- cunda ortaya çõkan yol haritasõ tartõşma yaratõrken CHP’li Elekdağ, “Sõnõr ya açõlõr ya açõlmaz. Ortak tarih komisyonu kurulmasõ önemlidir, ancak sõnõrõn açõl- masõnõn karşõlõğõ değildir. Azerbay- can’a sõrtõmõzõ dönmek doğru değildir” dedi. MHP’li Türkeş, AKP hükümeti- nin NATO Genel Sekreterliği seçim- lerinde uluslararasõ diplomasi alanõndaki başarõsõzlõğõnõ bir kez daha “kanõtladõ- ğõna” dikkat çekti. 9. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog