Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30515 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 24 NİSAN 2009 CUMA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 50 gündür tutuklu olduğu için yazısını yazamamıştır. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Bir Gece Yarısı Açıklaması Başkan Obama’nın 24 Nisan (bugün) konuşma- sında Ermeni soykırımından söz etmesini engellemek için RTE hükümeti önceki gece yarısı yazılı bir açık- lama yaptı. İsviçre’de sürdürülen ve içeriği özenle saklanan gö- rüşmelerde “iki tarafı da tatmin edecek şekilde nor- malizasyonu için kapsamlı bir çerçeve üzerinde mu- Arkası Sa. 19. Sü. 1’de TBMM’deki 23 Nisan özel oturu- munda Toptan ve Erdoğan “Türkiye halkõ” ifadesini kullandõ. Toptan, mev- cut anayasanõn artõk Türkiye’ye yet- mediğini belirtirken Erdoğan, Meclis’in demokrasiye karşõ her türlü girişimin karşõsõnda olaca- ğõnõ söyledi. 5. Sayfada Baykal, duvarlarda ‘Egemenlik kayõtsõz şartsõz milletindir’ ya- zõsõnõn bulunmasõnõn bir lider he- gemonyasõnõn yaşanmakta ol- duğu gerçeğini maskeleyemeye- ceğini belirtti. Baykal “Gerçek de- mokrasilerde kendileri için af çõka- ranlara, iktidar olanaklarõnõ kullanan- lara yer yoktur” dedi. 5. Sayfada DTP’liler de parti yöneticilerini hedef alan operasyonlar ve “polislere taş atan çocuklarõn” yargõlanmasõnõ protesto et- mek için dün özel oturum dõşõnda Mec- lis’te ve kentlerde düzenlenen hiçbir etkinliğe katõlmadõ. 6. Sayfada Ermenistan’la anlaşmaya Azerbaycan tepkili. Gül, Aliyev’i aradõ. Erdoğan, Bakû yolcusu Azerileri ikna için yoğun trafik Gerçeker’den yargõ bağõmsõzlõğõ uyarõsõ ‘Sonuna kadar karşı çıkacağız’ Yargıtay Başkanõ Gerçeker, Anayasa Mahkemesi’nin yapõsõ- nõn değiştirilmesinin, Meclis ta- rafõndan üye seçilmesinin yargõ bağõmsõzlõğõnõ geriye götüreceğini belirterek hükümetin planladõğõ düzenlemelere sonuna kadar kar- şõ çõkacaklarõnõ söyledi. “Biz ‘Anayasa değişikliği yapõl- sõn, yapõlmasõn’ demiyoruz ama mutlaka yargõ bağõmsõzlõğõnõ da- ha da kuvvetlendirecek şekilde ya- põlsõn” diyen Gerçeker, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru konusuna yüksek mahkemelerin direneceğini belirtti. 4. Sayfada Kulisler hareketli Kabineye yeni yüzler geliyor Başbakan Erdoğan’õn kabine de- ğişikliğini bugün yapabileceği be- lirtildi. Erdoğan, Meclis’teki 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularõnõ yanõtladõ. Erdoğan, “Ta- kõmda kaç oyuncu değişikliği ola- cak” sorusuna, “Arkadaşlar, bili- yorsunuz bizim takõm 25 artõ 1” ya- nõtõnõ verirken sayõnõn değişip de- ğişmeyeceğine ilişkin olarak da “Değişebilir” dedi. Dõşişleri, Ma- liye, Adalet, Milli Eğitim, Enerji ve bazõ devlet bakanlarõnõn değişece- ği ifade ediliyor. 5. Sayfada Deniz Feneri Küçükkaya Abdi İpekçi Ödülü aldı 2008 Milliyet Abdi İpekçi Yõlõn Ga- zetecilik Ödülü’ne gazetemiz haber editörlerinden Aykut Küçükkaya la- yõk görüldü. “Haber” dalõnda “Deniz Feneri Dosyasõ” haberleriyle Abdi İpekçi Yõlõn Gazetecilik Ödülü’nü kazanan Küçük- kaya, “sistemli, objektif ve fikri takip ilkesinin ge- reklerini yerine getirecek bir şe- kilde ve ayrõca uzun süre günde- mi oluşturmasõ” nedeniyle ödüle değer görüldü. 19. Sayfada Ermenistan’la mutabakata varõlan yol haritasõnda sõnõrõn önce kõsa sü- reler için, 1 yõl içinde tam zaman- lõ açõlmasõnõn, diplomatik ilişkile- rin de aşamalõ olarak kurulmasõnõn öngörüldüğü belirtiliyor. Türki- ye’nin toprak bütünlüğünü tanõmasõ da çerçeve anlaşmada yer alõyor. Azerbaycan anlaşmaya Karabağ koşulunun da konulmasõnõ isterken Aliyev’i arayan Gül, “Azerbay- can’la yakõn işbirliği sürecek” açõk- lamasõnõ yaptõ. Erdoğan, Bakû’ya gidebileceğini belirtirken Azeri büyükelçi Ankara’dan güvence al- dõklarõnõ açõkladõ. 10. Sayfada ERMENİ SORUNU Gerçekler hep göz ardõ edildi Türk ve Müslüman halkõn silahla he- def alõnmasõ ve çarpõşan üç Osmanlõ ordusunun ulaşõm yollarõnõn Ermeni egemenliğinin gerçek tehdidi altõna girmesi askeri bir soruna yönetimsel bir çözüm gerektirdi. TÜRKKAYA ATAÖV’ün yazısı 9. Sayfada 1 Mayıs Emek ve Dayanõşma Bayramõ’nõn Taksim’de kutlanmasõna İstanbul Valisi’nden yi- ne izin çõkmadõ. DİSK ile KESK 1 Mayõs Emek ve Dayanõşma Bayramõ’nõ Taksim Meydanõ’nda kutlayacaklarõnõ açõklarken Türk-İş ile Hak-İş, izin çõkmazsa başka bir yerde miting düzenle- yebileceklerini duyurdu. 1 Mayõs’õn resmen bayram olduğunu anõmsatan KESK, 23 Nisan kutlamalarõ için izin alõnmadõğõ gibi 1 Mayõs için de izne gerek olmadõğõnõ bildirdi. 4. Sayfada KATKI PAYI YOK Sigortalõya iyi haber Danıştay, ayakta tedavide he- kim ve diş hekimi muayenesi için özel sağlõk kurumlarõna başvuran hastalardan 10 TL katõlõm payõ alõnmasõna ilişkin bölümün yürütmesini oybirli- ğiyle durdurdu. Kararda katkõ payõ tutarõnõ yönetmelikle dü- zenleme yetkisine sahip idare- nin, yönetmelik yerine tebliğ çõ- karmasõnõn yasaya uygun ol- madõğõ belirtildi. 3. Sayfada KARAMSAR RAPOR Ekonomi daralacak IMF’nin ‘Türkiye bu yõl yüz- de 5.1 küçülür’ öngörüsünden sonra Deloitte, benzer bir rapor açõklayarak Türkiye ekonomi- sinde ilk çeyrekte yüzde 10, 2009 genelinde yüzde 5 daral- ma beklendiğini bildirdi. Ra- pora göre bu yõl hiçbir önlem alõnmadõğõ takdirde faiz dõşõ fazla eksiye dönecek ve bütçe açõğõ GSYİH’nin yüzde 6’sõnõ geçecek. 13. Sayfada Valilik izin vermedi, DİSK, KESK kararlõ İşçi 1 Mayıs’ta Taksim’de olacak TRT’nin düzenlediği 31’inci 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği’ne dünyanın çeşitli ülkelerinden ço- cuklar katıldı. Şenliğin galası İzmir Halkapınar Spor Salonu’nda yapıldı. (Fotoğraf: AA) Baykal’õnMeclis’tekisözleriAKP’lilerirahatsõzetti Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta, KKTC’de ve yurtdışındaki Türkiye temsilcilik- lerinde gün boyu düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Resmi törenlerin ardından ziyarete açılan Anıtkabir zaman zaman başlayan sağa- nağa karşın on binlerce yurttaşın akınına uğradı. Beşikteki bebekten 80’lik büyüklere, her yaş- tan yurttaş, ellerinde Türk bayrakları ve çiçeklerle Anıtkabir’e akın etti. 7. Sayfada Fotoğrfa:NECATİSAVAŞ HAKKÂRİ’DEKİ GÖSTERİLERDE POLİS ŞİDDETİ 19. Sayfada ‘PAKİSTAN ÖLÜMCÜL TEHDİT’ 11. Sayfada Demokrasi anõmsatmasõ Egemenlikcoşkusu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog