Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

‘Herkes yargıç oldu’ Ergenekon davasõnõn Fransa’da bü- yük tepki yaratan Dreyfus davasõna dönüşmesinden kaygõ duy- duğunu belirten Selçuk, “Dava, adõ konurken basõn tarafõndan siyasallaştõrõlmõştõr. Bu davanõn savcõsõ da vardõr, yargõcõ da, avu- katlarõ da. Dõşarõdan bu makamlara özenmek yanlõştõr. Herke- sin her gün yargõçlarõn yerine geçerek hüküm kurmasõ ise bir fa- cia” dedi. MAHMUT LICALI’nın haberi 8. Sayfada CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30514 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 23 NİSAN 2009 PERŞEMBE GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 49 gündür tutuklu olduğu için yazısını yazamamıştır. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Gerçeklere Aykırı Davranışlar RTE, iç politikada ulusal iradeyi sömürüyor. Başka bir ülkede, örneğin KKTC’de ulusal iradeyi yok sayıyor. Ergenekon’u savunurken “yaşadığımız acı tecrü- belere rağmen milli egemenlik kavramını hâlâ içine sin- Arkası Sa. 21. Sü. 1’de 23 Nisan 2009... Ülkemizin anayasal dü- zeninde yasama organına verilen ad ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Batı’da geçerli parla- mentolardan çok daha ay- rı ve değişik bir kuruluş tarihi vardır bizim Mec- lis’imizin... Kökeni Milli Kurtuluş Savaşı’na ve yarattığı özel koşullara dayanır. Birinci Dünya Savaşı sonunda ülkenin işgal edil- mesi üzerine bir direniş hareketinin temsilcisi ola- rak 23 Nisan 1920’de ku- rulmuştur. O günlerde devletin merkezi İstanbul’daydı, devletin başı da işgalcile- re boyun eğmiş padişah ve halifeydi. Meclis, hem ülkenin kurtuluşunda, hem yeni devletin kuruluşunda ta- rihsel işlevine sahip çıktı. Başlangıçta üç kuvvet, yasama - yürütme - yar- gılama Meclis’te toplanı- yordu; başka deyişle ‘kuv- vetler birliği’ geçerliydi. Aradan geçen zaman- da kuvvetler ayrılığı ger- çekleşmiş, ayrıca yargı gü- cü kapsamında Meclis’in çıkardığı kanunları de- netleyecek Anayasa Mah- kemesi kurulmuştur. Yine de Türkiye Büyük Millet Meclisi ülkenin ve devletin yaşamında temel işlevini sürdürmektedir. Ancak kuruluşunun 89’uncu yıldönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne dönük şu soru da akla gelmektedir: Meclis bu işlevini bihak- kın yerine getiriyor mu? Askeri darbeden çok söz açıldığı, bu konuda bir de dava açıldığı şu günlerde, Meclis’e yönelik gerçekçi bir değerlendirmenin de zamanı gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti darbeyle yönetilemez; geç- mişte bu alandaki müda- haleler de hep geçici ol- muştur; devletimizin te- mel yapısını Meclis ege- menliği oluşturur. Bu nedenle Meclis’e ba- C Yargõtay Onursal Başkanõ Sami Selçuk, Ergenekon davasõnõ değerlendirdi Dreyfus benzetmesiManisalı: Tümüyle yalan Ergenekon soruşturmasõ kapsamõnda tutuklanan yazarõmõz Prof. Dr. Erol Mani- salõ, 2. iddianamede yer alan “Şener Eruygur’un tali- matõyla Levent Ersöz ve Atilla Uğur ile görüştüğü ve bu görüşmeye katõlan kişilere, hükümete karşõ medya, sendika ve akademisyenlerin nasõl yönlendirileceğine iliş- kin bilgi verdiği” iddialarõnõ yalanladõ. 7. Sayfada Kazıların ardından operasyon İstanbul’da İSTEK Vakfõ’na ait, ikinci derece askeri bölge olduğu belirtilen arazide Ergenekon soruştur- masõ kapsamõnda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Te- rörle Mücadele ekipleri tarafõndan önceki gün baş- latõlan kazõlar dün de sürdü. Çok sayõda silah ve pat- layõcõnõn bulunduğu kazõ sonrasõ 4’ü muvazzaf, 2’si emekli subay 10 kişi gözaltõna alõndõ. 7. Sayfada PKK tutuklamalarına protesto DTP, eylemi Meclis’e taşõdõ DTP, 3’ü genel başkan yardõmcõsõ 52 parti yöneticisi- nin gözaltõna alõnmasõna karşõ TBMM Genel Kurulu’nda oturma eylemi yaptõ. DTP, AKP hükümetini ve poli- se taş atan çocuklarõn ağõr ceza mahkemesinde yargõ- lanmasõnõ protesto için de Meclis Genel Kurulu’nda- ki özel gündemli toplantõ dõşõnda 23 Nisan kutlama et- kinliklerine katõlmama kararõ aldõ. 15. Sayfada Komutanlar G.Doğu’da Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Kara Kuvvetleri Ko- mutanı Orgeneral Işık Koşaner, Hava Kuvvetleri Komutanı Orge- neral Aydoğan Babaoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ati- la Işık ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Necdet Özel ile birlikte dün Şırnak’ı ziyaret etti. Başbuğ, Kürtçe konuşan bir yurttaşla esnafın tercümesiyle bir süre sohbet etti. (Fotoğraf: AA) 15. Sayfada ‘Binlere seslendi’ Önceki gün yaşama veda eden, halk müziğinde âşõk geleneğinin önemli tem- silcilerinden Âşõk İhsani (İhsan Sõrlõoğlu), sosyalist görüşüyle tanõnõyor ve se- viliyordu. Ozanõn ölümü sanat, düşün ve yazõn dün- yasõndan dostlarõ ile dinle- yicileri tarafõndan “büyük bir kayõp” olarak nitelen- dirildi. 10. Sayfada Taliban hızla yayılıyor Pakistan’da Svat Vadi- si’ni denetleyen Taliban, hükümetle varõlan anlaş- mayõ çiğneyerek Buner bölgesinde denetimi ele geçirdi. Taliban militan- larõ, başkent İslamabad’a 96 kilometre uzaklõkta kamyonetlerin üzerinde dini şarkõlar söyleyerek sokaklarda devriye gezi- yor. 11. Sayfada Beşiktaş finalde Fortis Türkiye Kupasõ’nda Beşiktaş, deplasmanda 3-1 yendiği Ankaraspor’a İnönü Stadyumu’nda 2-1 yenilmesine karşõn finalde Fenerbahçe’nin rakibi ol- du. 2006’daki olaylõ fi- nalde karşõlaşan F.Bahçe ile Beşiktaş, kupayõ kal- dõrmak için 3 yõl sonra ye- niden kozlarõnõ paylaşa- cak. Spor’da Ermenistan’la görüşme Kellerman ölü bulundu Dışişleri: Yol haritası belirlendi ABD’de kriz intiharı Dışişleri Bakanlõğõ, Türkiye-Erme- nistan arasõnda İsviçre’de sürdürü- len görüşmelerde somut ilerlemeler sağlandõğõnõ belirterek yol haritasõ- nõn belirlendiğini duyurdu. Açõkla- mada “İki taraf, ikili ilişkilerinin her iki tarafõ da tatmin edecek şekilde normalizasyonu için kapsamlõ bir çerçeve üzerinde mutabõk kalmõş- lardõr” denildi. 21. Sayfada Arkası Sa. 21, Sü. 3’te Dördü subay 10 gözaltõ 23 Nisan coşkusu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu- gün tüm yurtta törenler ve çeşitli etkinliklerle kutla- nacak. İstanbul’da Ali Sami Yen Stadı’ndaki ve ilçe- lerdeki gösteriler yağış nedeniyle iptal edildi. Cum- hurbaşkanı Gül, TBMM Başkanı Toptan ve siyasi parti liderlerinin ortak mesajı “barış içinde bir dün- ya” oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Koca- oğlu’nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu, İzmir’de bulu- nan 60 ülkeden 950 çocukla Körfez turu yaptı. 23 NİSAN HABERLERİ 14. Sayfada Mortgage krizinin odağõnda yer alan iki Amerikan devinden biri olan Freddie Mac’i kurtarmak için göreve getirilen ekipte finans so- rumlusu olarak yer alan Kellerman evinde ölü bulundu. Yakõnlarõ, “Son zamanlarda büyük bir stres altõndaydõ” dedi. 12. Sayfada CLINTON: TÜRKİYE VE ERMENİSTAN’IN ADIMLARI CESARET VERİCİ 21. Sayfada 1 MAYIS TATİLİ YASALAŞTI 10. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog