Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Darbesever Değil Yurtseverim... Benim günlük yazılarıma, gazeteciliğime, konuşma- larıma objektif bir gözle bakan kişi bana ne “darbese- ver” diyebilir ne de “iktidarsever”... Şunu söyleyebilir: Yurtsever... GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK KKTC’de Seçim-Ermenistan Ergenekon’un Gerçek Sahipleri KKTC seçimlerini demokrasinin zaferi olarak nite- leyenler çoğunlukta. Ulusal Birlik Partisi hükümeti henüz kurulmadı; fa- kat daha ilk günden seçim sonucunun Kıbrıs görüş- melerini nasıl etkileyeceği tartışılmaya başlandı. Arkası Sa. 16. Sü. 1’de Arkası Sa. 16. Sü. 8’de Tunceli’de Munzur Vadisi’ne baraj yapılması kararına karşı çevreciler ey- lemlerini sürdürüyor. Tunceli Kent Meydanı’nda bir araya gelen yaklaşık 5 bin kişi “Munzur Vadisi doğal SİT alanı ilan edilsin” yazılı pankartla Kemerbel mevkisindeki Munzur Ça- yı’na kadar yürüdü. 9. Sayfada Çevreciler Munzur’da OXFAM’dan uyarõ: Zincirleme felaketler olabilir İngiliz yardõm kuruluşu OXFAM, 2015’e kadar iklim değişikliğinden kaynaklanan çevre felaketlerin- den etkileneceklerin yüzde 54 ar- tarak yõlda 375 milyona ulaşacağõnõ bildirdi. Araştõrmada, felaketlerin önlenememesinde yoksulluk ve siyasi duyarsõzlõk gibi etkenlerin rol oynadõğõna dikkat çekildi. Azgelişmiş ülkelere yardõm ge- rektiğini kaydeden OXFAM, insani yardõmlar konusunda köklü bir değişikliğe gidilmesi gerektiğinin altõnõ çizdi. Yardõm kuruluşu, yar- dõmlarõn dağõtõlmasõ konusunda siyasal ya da çeşitli tercihlerden ka- çõnõlarak tarafsõz olunmasõ gerek- tiğini vurguladõ. 9. Sayfada AKP yine dağõtacak Hem Kyoto hem kömür Türkiye’nin Kyoto Sözleşme- si’ni imzalamasõna karşõn Çevre ve Orman Bakanõ Veysel Eroğlu, ka- liteli kömür dağõttõklarõnõ savuna- rak “İhtiyaç varsa dağõtõlõr” dedi. Alternatif enerji kaynaklarõna da önem verdiklerini ileri süren Eroğ- lu, rüzgâr, güneş, hidrojenle ilgi- li çalõşmalar yapõldõğõnõ, kõsa sü- re sonra İstanbul’da uygulamaya başlanacağõnõ söyledi. GÜRSU KUNT’un haberi 9. Sayfada IMF raporunda Türkiye gibi gelişen piyasalara yönelik risklerin arttõğõ vurgulandõ ‘Sermayekaçacak’ Raporda 2009 yõlõ için gelişen piyasalara ser- maye akõşõnõn eksiye düşeceği ve gelecekte kriz öncesindeki düzeyine dönmeyeceği uyarõ- sõ yapõldõ. Raporda “Yatõrõmlara yönelik ser- mayenin azalmasõ gelişen ekonomilere sermaye akõşõnõ kesiyor. 2009’da bu piyasalar sermaye- nin kaçõşõ ile karşõ karşõya. 2010 ve 2011 yõlla- rõnda iyileşme olasõlõğõ oldukça düşük” denildi. ELÇİN POYRAZLAR’ın haberi 12. Sayfada ABD’nin en büyük finans devlerinin finansal dayanõklõlõklarõnõ ölçen ve yaklaşõk 2 aydõr sü- ren stres testi, piyasalarõn da sinirlerini gerdi. Sonuçlar konusunda resmi açõklama bir türlü yapõlmazken, piyasalara sõzan bilgilere göre teste tabi tutulan 19 bankanõn 16’sõ borçlarõ- nõ ödeyemez durumda. Bu bankalarõn geri ödenmeyen kredilerde bir kötüleşmeyi kaldõ- ramayacağõ belirtiliyor. 12. Sayfada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantõsõndaki konuşmasõnda yine “teğet” dedi. 2010 yõlõndan itibaren ekonomide topar- lanma beklediklerini belirten Erdoğan, “Biz bu krizi en az zararla atlatan ülke olacağõz. Küre- sel kriz bizi teğet geçecektir. Türkiye’de bunun aksini iddia edenler, bu psikolojik süreci olum- suz etkileme gayreti içindeler” değerlendirme- sinde bulundu. 13. Sayfada ‘AKIŞ EKSİYE DÜŞECEK’ ABD BANKALARI BATIK BAŞBAKAN’DAN TEĞET ISRARI ‘BIRAKINYARGIİŞLESİN’DİYENERDOĞAN’AYANIT Baykal: Sen de talimat verme Ergenekon’la ilgili değerlendirmelerde bulunan Başbakan Erdoğan “vahim iddialar” bulunduğunu belirterek “Bu iddialarõn peşine dü- şen, aydõnlatmaya çalõşan bir hukuk sistemimiz var. Bõrakõn yargõ, hu- kuk işlesin. Ak ile kara ortaya çõksõn” dedi. 4. Sayfada Baykal, Erdoğan ve Gül’ün işin içinde olduğunu ileri sürdü. Bay- kal “Başbakan, anayasanõn 138. maddesi var, diye bizi eleştiriyor. 138. madde, yargõyõ etkilemek üzere talimat vermeyi yasaklõyor. Oradan sen sonuç çõkart. Sen talimat vermeye yönelme” dedi. 5. Sayfada AKP milletvekili Zafer Üskül, AİHM’nin arama ve gözaltõyla ilgili kri- terlerinin belli olduğunu belirterek, Ergenekon so- ruşturmasõnõ yürütenle- rin bu kararlarõ iyi ince- leyip ona göre hareket etmesi gerektiğini söyle- di. 6. Sayfada İSTEK Vakfõ’na ait Poy- razköy’deki arazide baş- latõlan “Ergenekon kazõ- sõ”nda çok sayõda silah ve bombanõn bulunduğu bil- dirildi. Vakõf, SİT alanõ ol- duğu için kullanmadõğõnõ belirttiği arazinin askeri eğitim alanõ olduğunu açõkladõ. 7. Sayfada Törende alkõşlar Saylan’a Yapı Kredi Sigorta Afife Ödülleri, önceki gece Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda törenle verildi. Açılışta konuşan Haldun Dormen, Afife Jale’nin 1919’da laik olmayan bir ül- kede sahneye çıktığını anımsatırken, sunucu Korhan Abay da Türkan Saylan’ı kastederek, “O, kendi görüşünde ol- mayanların bile saygısını kazanmış biri... Eğilmeden, uygarca insan için çalıştı” deyince büyük alkış aldı. 15. Sayfada ‘KAFALAR YİNE KARIŞTI’ ERGİN YILDIZOĞLU 4. Sayfada ‘UMUT’ HİKMET ÇETİNKAYA 5. Sayfada ‘KAOSU ANLAMA KILAVUZU’ GÜRAY ÖZ 6. Sayfada ‘DSP KONGRESİ GİZLİ Mİ TOPLANACAK?’ ORHAN BİRGİT 7. Sayfada ‘ERGENEKON’A İTALYA KILAVUZU’ NİLGÜN CERRAHOĞLU 11. Sayfada ‘İrticanın içi boşaldı’ Milli Eğitim Bakanlõğõ Talim Terbiye Kurulu, İlköğretim 8. sõnõf İnkõ- lap Tarihi ve Atatürkçü- lük ders, çalõşma ve öğ- retmen kõlavuz kitapla- rõnda tartõşmalõ değişik- likler yaptõ. Çalõşma ki- tabõna hõzlõ tren de dahil edildi. 8. Sayfada Fenerbahçe finalde Fortis Türkiye Kupasõ yarõfinal maçõnda 3-1’in rövanşõnda F.Bahçe dep- lasmanda Sõvas ile 0-0 berabere kalarak finale yükseldi. Sarõ - Lacivert- lilerin rakibi bugün oy- nanacak Beşiktaş-Anka- raspor maçõnõn ardõndan belli olacak. Spor’da El Kaide operasyonu Radikal İslamcõ örgüte yönelik 5 kentte düzen- lenen operasyonlarda, 37 kişi gözaltõna alõndõ, 3 ki- şi de aranõyor. Zanlõlar- dan M.D’nin geçen yõlki operasyonda öldürülen Mehmet Polat’õn yerine sorumlu olarak atandõğõ belirlendi. 4. Sayfada MÜZİK DÜNYAMIZ RENGÂRENK 15. Sayfada BELEDİYE BİNASINA KALAŞNİKOF’LU BASKIN 16. Sayfada Silahlar bulundu ‘Savcılar dikkat etsin’ C85. YIL SAYI: 30513 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 22 NİSAN 2009 ÇARŞAMBA YENİ KAZIZAFER ÜSKÜL Fotoğraf:AA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog