Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30512 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 21 NİSAN 2009 SALI GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Yalnız Değilim Merhaba... Mart ayının ikinci yarısından itibaren günlük gaze- telerin 7’sini düzenli olarak okuma olanağına ka- vuştum. Zaman da bol olunca gazetelere daha ay- rıntılı bakma fırsatım oluyor. Cumhuriyet’in farkını değişik koşullarda bir kez daha görüyorum. Şu anda yalnız kalıyorum. Ancak önemli olan benim GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Ergenekoncuların Telaşı Rektörlere, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne, başkanına Ergenekon soruşturmasının reva gördü- ğü aşağılayıcı muamele genelde tepkiyle karşılandı. İktidar yalakaları, dinciler, Feto’cular, Atatürk Cum- huriyeti’nin yıkılmasını fırsat bilen 2. Cumhuriyetçiler; son tepkisel yayınları, değerlendirmeleri “Ergenekon soruşturması sulandırılıyor” diye yorumladılar. Arkası Sa. 19. Sü. 1’de Arkası Sa. 19. Sü. 8’de 47 gündür tutuklu Mustafa Balbay’dan mektup var 47 gündür Silivri tutukevinde bulunan Ankara temsilcimiz Mustafa Balbay mektup gön- derdi. Gazetelere sõzdõrõlan ve Balbay’a ait olduğu iddia edilen “günlükler” konusunda gerçek- leri anlatacağõ “Gerilimli Gün- ler”in yayõmlanmasõna izin ve- rilmedi. Balbay’õn ‘görülmüştür’ damgasõ taşõyan mektuplarõnõ kendi köşesinde okuyacaksõnõz. KKTC’de hükümetin seçime kõsa bir süre kala, UBP lideri Eroğlu ile Rauf Denktaş’õ Er- genekon bağlantõlarõyla suçla- masõ umduğu sonucu vermedi. CTP’nin seçim yenilgisinin en büyük nedeninin ekonomik kriz olduğu belirtiliyor. Ancak CTP lideri Başbakan Soyer’in UBP ve Denktaş’õ suçlamasõnõn da ters teptiği kaydediliyor. AB ve Kõbrõs’ta çözüm konu- sunda bir ilerleme sağla- namamasõ da sonuç- ta etkili oldu. R E Ş A T AKAR’ın haberi 11. Sayfada AKP’de Ergenekon soruşturmasõndan rahatsõz olan Günay’a destek Sıkıntı büyüyor Kültür ve Turizm Bakanõ Ertuğrul Günay’õn ardõndan AKP Kõrõkkale Milletvekili Vahit Erdem de soruşturma sürecinde kamuoyunda oluşan kuşku ve endişelere dik- kat çekti. Erdem, “İnsanlar bir araya gelince ‘vatan, millet Sakarya’yõ da konuşur, geyik sohbeti de yapar. Ancak bu tip konuşmalar da soruşturmaya dahil edi- lir gibi bir endişe ve kuşku oluşuyor toplumda” dedi. EMİNE KAPLAN’ın haberi 8. Sayfada Çeşme’de düzenlenen yargõçlar ve savcõlar toplantõ- sõna katõlan Adalet Bakanõ Mehmet Ali Şahin, yargõ- nõn siyasallaştõğõ yönündeki görüşlere katõlmadõğõnõ belirterek “Yargõ mensuplarõ büyük bir özveriyle adaletin tecellisi için çaba harcõyorlar. Hepimiz onlara yardõmcõ olmalõyõz” diye konuştu. Şahin, Ertuğrul Gü- nay’õn sözleriyle ilgili değerlendirme yapmak istemedi. OZAN YAYMAN’ın haberi 8. Sayfada Eski Çalõşma Bakanõ Yaşar Okuyan, Kent ve Patalya otellerinde yapõlan ve Ergenekon iddianamesinde “giz- li toplantõ” olarak yer alan toplantõlara AKP’nin halen görevde olan bir bakanõ ile bir milletvekili ve son se- çimde büyükşehir belediye başkan adayõ olan bir ismin de katõldõğõnõ iddia etti. Okuyan halen kabinede olan söz konusu bakanõn birçok konuda etkili açõklamalarõ ol- duğunu belirtti. AYŞE SAYIN’ın haberi 8. Sayfada ‘O TOPLANTIDA AKP’LİLER DE VARDI’‘HERKESTE BİR KUŞKU OLUŞTU’ ŞAHİN: YARGI SİYASALLAŞMADI BİNLERCE EVLİLİK YAPILDI Doğu’dan küçük kõzlarõ satõn alõyorlar Para karşõlõğõ evlilikler Doğu ve Güneydoğu Ana- dolu Bölgesi’nde yaşayan genç kõzlarõn kâbusu olmaya devam ediyor. “Başlõk parasõ” adõ altõn- da 1 ile 5 bin TL arasõnda “satõlan” küçük yaş- taki kõz çocuklarõnõn hikâyeleri yürek burkuyor. Amasya, Yozgat, Çankõrõ, Çorum ve Tokat gibi Anadolu kentlerinde, kendilerine eş bulamayan veya eşi ölen erkekler Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden para karşõlõğõ küçük yaş- taki kõz çocuklarõnõ eş olarak “satõn alõyor”. SEYFETTİN METE’nin haberi 3. Sayfada DOÇ. AYTEN ERDOĞAN’IN İSYANI İstifa nedeni baskõ ve torpil Vakit yazarõ Üzmez’in cinsel istismarõna uğradõ- ğõ öne sürülen B.Ç. için “Yine aynõ rapor verilecek” diyerek Adli Tõp’tan ayrõlan Doç. Dr. Erdoğan’õn görevi bõrakmadan önce kurumdaki olumsuzluklarõ anlatan bir dilekçe verdiği ortaya çõktõ. Erdoğan, ay- larca bekleyen randevulu hastalar dõşõnda bazõ va- kalarõn araya sokularak bunlara bakõlmasõ için cid- di baskõlar gördüğünü belirtti. 3. Sayfada Karar çõktõ: Danõştay ve Ergenekon davalarõ birleşiyor Ankara 11. Ağõr Ceza Mah- kemesi, Danõştay ve gazete- mize yönelik saldõrõlarla ilgi- li davanõn İstanbul’daki Er- genekon davasõ ile birleşti- rilmesini istedi. İstanbul’da- ki mahkemenin uygun gör- mesi durumunda dava Erge- nekon davasõ kapsamõnda İs- tanbul’da görülecek. Dünkü duruşmada tetikçi sanõk Al- parslan Arslan, “Başörtüsünü yargõlayanõ keserim” diye ba- ğõrdõ. 9. Sayfada İtalya’daki süreç ‘Gladio mahkemeleri kurulmadõ’ “Ergenekon”a referans gös- terilen İtalya örneği, Türk kamuoyuna sürekli kulaktan dolma bilgilerle takdim edi- liyor. IAI Başkanõ Prof. Sil- vestri, Çizme’nin “paralel devleti”/ “gizli hükümeti” adõyla bilinen P-2’den 10 ki- şi dahi tutuklanmadõğõnõ be- lirterek “Tutuklama dalgala- rõ kuşku yaratõr” dedi. NİLGÜN CERRAHOĞLU’- nun yazısı 11. Sayfada Hrant Dink davasõnõ Paris Barosu’ndan avukatlar da izledi Akyürek’in dinlenmesine ret Dink’in öldürülmesine ilişkin davada tanõk olarak dinlenen, Silivri Cezaevi’nden getirilen 5 tutuklu, aynõ koğuşta kaldõklarõ Ertuğrul Bal- cõ’nõn, “cinayeti Ogün Samast’õn işlemediğini söylediğini” ileri sürdü. Mahkeme, Celalettin Cerrah ve Ramazan Akyürek’in de aralarõnda bu- lunduğu 5 kişinin dinlenmesine ilişkin Dink ai- lesinin avukatlarõnõn istemini reddetti. Sanık avukatlarõnõn, duruşmaya cüppeleriyle ka- tõlan Fransõz avukatlarõn Ermeni asõllõ Fransõz Avukatlar Derneği üyeleri olduğunu belirtme- si salonda gerginliğe neden oldu. Mahkeme, Dink’e ait telefon kayõtlarõnõn bildirilmesi için Telekominikasyon İletişim Başkanlõğõ’na yazõ yazõlmasõna hükmederek duruşmayõ erteledi. HİLAL KÖSE’nin haberi 9. Sayfada Özgürlüğe sert darbe Fransa Dõşişleri Bakanõ Ko- uchner, Türkiye’de ifade öz- gürlüğüne çok sert darbeler indirilmekte olduğunu be- lirterek “Türkiye’nin Avru- pa Birliği üyeliğine kesin- likle karşõ değilim ancak do- ğal olarak süreci eskisinden daha fazla sorguluyorum” dedi. UĞUR HÜKÜM’ün haberi 11. Sayfada Protestolu konferans İsviçre’deki Irkçõlõkla Mü- cadele Konferansõ’na katõlan İran Cumhurbaşkanõ Ah- medinejad, İsrail’i õrkçõlõk- la suçlayõnca, bazõ Avrupa ülkelerinin delegeleri kon- feransõ terk etti. ABD ve İs- rail’in yanõ sõra bazõ Batõlõ ülkeler, İsrail eleştirileceği gerekçesiyle konferansõ boy- kot ediyor. 10. Sayfada Çiftçinin yüzü güldü Bu yõl üretimde yüzde 10’un üzerinde verim artõşõ bekle- niyor. Özellikle buğdayda üretimin tüketimi karşõla- yabilecek bir düzeye gele- ceği tahmin edilirken Ege ve Akdeniz’de de meyvede yüzde 10, sebzede ise yüz- de 5’lik artõş bekleniyor. MURAT GÜLDEREN’in haberi 12. Sayfada “Hrant’ın Arkadaşları” Beşiktaş İskele Meydanı’nda bir araya gelerek, “Şu içerideki katillere ‘Hrant’ı öldür’ diyenler cezalandırılmadan bu ülke alnı açık yaşayamaz” dedi. (Fotoğraf: VEDAT ARIK) CTP’nin yenilgisi Ergenekon yaramadı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog