Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

‘Sus’ mesajı Operasyonun ÇYDD Başkanõ Prof. Türkan Say- lan’a yönelmesini “Tatsõz, saptõrõcõ bir şey oldu. 12 Mart da böyle sulandõrõlmõştõ” diye değerlendiren Bakan Günay’a par- tisinden tepki geldi. Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, “Savcõ delil yokken sokaktaki herhangi bir kişiyi gözaltõna almõyor. (...) Bize düşen yargõya güvenmek. Sürecin doğru işlemesine susa- rak yardõmcõ olacağõz” dedi. EMİNE KAPLAN’ın haberi 6. Sayfada Yine eleştirdi Susma çağrõsõna uymayan Kültür ve Turizm Ba- kanõ Günay ise yazõlõ açõklamasõnda savcõlara üstü örtülü eleştirile- rini sürdürdü. Günay, “Ergenekon soruşturmasõnõn asõl hedefinin ül- kemizde demokrasiye karşõ kurulan tuzaklar, Türkiye’yi yeniden bir askeri müdahale ortamõna sürüklemek için yapõlan provo- kasyonlar, bu amaca yönelik terör eylemleri ve hatta cinayetler olduğu asla unutulmamalõ” görüşünü kaydetti. 6. Sayfada CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30511 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 20 NİSAN 2009 PAZARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 46 gündür tutuklu olduğu için yazısını yazamamıştır. Geçen haftanın başında, bütün gazete manşetlerinin ortak diliyle, Ergenekon so- ruşturmasının “12’nci dalga- sõ” yaşandı. Bekleniyordu. Yaklaşık iki yıldan beri Türkiye garip bir soruşturma süreci içinde bu dalgaları ya- şamaktadır. Bu kez ülkenin en saygın profesörleri, eski rektörleri, üniversitelerin seçkin bilim adamlarıyla birlikte, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Çağdaş Eğitim Vakfı hedef olarak seçilmişti. Yöntem eski dalgalarda uygulanan biçimiyle yürü- tülmüş, ceza usulü kuralları yine çiğnenmiş, savcılığın da- vetine icabet edecek saygın ki- şilerin erken saatlerde evleri basılmış, altüst edilmiş, polis marifetiyle yasadışı operas- yon yürütülmüştü. Amaç neydi? Birkaç saydam gerçek üze- rinde önemle durmak istiyo- ruz. Ergenekon davası bugün varılan 12’nci dalgayla büs- bütün içinden çıkılmaz bir ya- pı kazanmıştır. Sonu gelmeyen, gelmeye- cek, bir başka deyişle ‘ucu açõk’ dalgalarla süregelen so- ruşturmalar, yine sonu gel- meyecek ve ‘ucu açõk’ iddia- namelerle, adaletin tecellisi- ne olanak bırakmayacak bir dava süreci hukuk tarihinde görülmemiştir. 12’nci dalgayla soruştur- manın ve davanın hukuki değil, siyasi olduğu gözler önüne büsbütün serilmiştir. Ayrıca tüm soruşturmalar kapsamında ve iddianame- lerde hukukun ve yasaların çiğnenmesi, çok daha vahim bir gerçeğin altını çizmekte- dir. Soru şudur: Ergenekon adı altında yü- rütülmekte olan soruşturma süreçleri, laik Atatürk Cum- huriyeti’nin temel rejimini değiştirmek için yargıyı alet etmek isteyenlerin bir ope- rasyonu mudur? Daha ilk bakışta, çok de- neyimsiz bir hukukçunun bi- le fark edebileceği gibi, sonu hiç gelmeyecek bir dava sü- recinde ülkenin en saygın Atatürkçü bilim adamlarını toplayan Ergenekon soruş- turması ve davası üstündeki şaibe büsbütün koyulaşmıştır. 12’nci dalgayla birlikte or- taya çıkan bir gerçek daha var. Yargının belli bir bölümü- nü siyasal bir amaçla kul- lanmak, tüm yargıya dönük güveni ve saygıyı yok eder. Bu güven ve saygı bir kez yok oldu mu, artık yerine konması olanaksızdır. Siyasal gücün güdümün- de elindeki yetkileri kulla- nan savcı ve yargıçların ey- lemleri yalnız kendilerini ya- ralamakla kalmaz, meslekte- ki tüm görevlileri kapsar. Ergenekon soruşturması artık bütün yargıyı çok ya- kından ilgilendiren bir aşa- maya tırmandı. Demokrasilerdeki üç güç- ten biri olan yargının kendi içinde bu soruna çözüm bul- ması hem demokratik rejim için, hem de tüm yargının gü- ven ve saygınlığı için kaçınıl- maz sayılmalıdır. 12’nci Dalga?.. C MÜMTAZ SOYSAL’IN YAZISI 19. Sayfada AB’DEN TARTIŞILACAK TERÖR RAPORU 19. Sayfada Bakan Günay’õn soruşturmada aydõnlarõn hedef alõnmasõnõ eleştirmesi AKP’de rahatsõzlõk yarattõ Kutlu Doğum Haftasõ Diyanet Çelik’i yalanlıyor Milli Eğitim Bakanõ Hüseyin Çe- lik’in ilköğretim ve ortaöğretim okullarõnda Kutlu Doğum Hafta- sõ’nõn kutlanmadõğõnõ açõklamasõ- na karşõn Diyanet İşleri Başkanlõ- ğõ’nõn hazõrladõğõ kutlama progra- mõna göre Türkiye genelinde 30 et- kinlik il ve ilçe milli eğitim mü- dürlükleri tarafõndan düzenlendi. Hemen hemen her ildeki okullar- da valilik ve kaymakamlõklarõn onayõyla dini konularda yarõşmalar gerçekleştirildi. Niğde’nin Altun- hisar ilçesinde de 200 öğrencinin son ders öncesinde Kutlu Doğum etkinliğine götürüldüğü ortaya çõk- tõ. MAHMUT LICALI ve ALİCAN ULUDAĞ’ın haberleri 5. Sayfada Toksöz Holding İlaçta dünyaya açıldılar Toksöz Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanset Gõda Genel Mü- dürü Ahmet Toksöz yüzde yüz yerli sermayeli Sanovel İlaç’õn kendi patentlerini almaya hazõr- landõğõnõ, Avrupa’da şirket kura- rak ihracata soyunduğunu açõkla- dõ. Grubun toplam istihdamõ 3 bin 100 kişi. Sanovel, İSO 500 için- de 141. sõrada, üstelik bunu hiç ilaç ithal etmeden, yalnõzca üre- terek başarmõş... ÖZLEM YÜ- ZAK’ın söyleşisi 9. Sayfada HABERAL’IN DURUMU CİDDİ Ziyaretlersürüyor Ergenekon kapsamõnda tutuklandõktan sonra cezaevinde rahatsõzlanarak hastaneye kaldõrõ- lan Prof. Mehmet Haberal’õn sağlõk durumu ciddiyetini koruyor. Haberal’õ dün eski TBMM Başkanõ Hüsamettin Cindoruk, eski Başbakan Mesut Yõlmaz, eski bakanlardan İsmet Sezgin ve İstemihan Talay ziyaret etti. YÖK Başka- nõ Özcan da Haberal’õ aradõ. 6. Sayfada AKADEMİSYENLER YÜRÜDÜ Saylan’a destek Akademisyenler ve ÇYDD’li gençler Erge- nekon soruşturmasõ kapsamõnda evi aranan Prof. Türkan Saylan’a destek için yürüdü. Ar- navutköy İskele Meydanõ’nda toplanan aka- demisyenler “Endişeliyiz!” yazõlõ pankart açtõ. Saylan’õn evine yürüyen öğretim üye- lerine, çevredeki yurttaşlar da alkõşlar ve Türk bayraklarõyla destek verdi. 6. Sayfada 14. kez kapılarını açan İzmir Kitap Fuarı’na yurttaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Fuara gelen kitapseverlerin kuyruk oluşturduğu Cumhuriyet Kitapları standında yazarla- rımız kitaplarını imzalıyorlar. Standımızda yer alan ve gazetemizin Mustafa Kemal Atatürk’le başlayan tarihini simgeleyen afiş de ziyaretçiler tarafından beğeniyle karşılandı. Afişte gazetemizin tarihi, kayıplarımız, zorbalıklara karşı direnişimiz fotoğraflarla yer alıyor. 19. Sayfada Cumhuriyet standõna büyük ilgi Güler Sabancõ, ekonomik krizden sonra tüm dengelerin değişeceğini söyledi: Herkes Çin’den borçlanacak ANA MUHALEFET KAZANDI KKTC’de yeni dönem UBP taraftarları sokaklarda davul zurna eşliğinde sonuçları kutladılar. (AA) ‘Krizin daha yolu var’ Sabancõ Holding Yönetim Kurulu Başkanõ Sa- bancõ, krizin hõzõnõn yavaşladõğõnõ ancak hâlâ “gidecek yolu”olduğu izlenimi bu- lunduğunu söyledi. Yeni dünya düze- ninde Çin’in rolünün artacağõnõ savunan Sabancõ, “ABD de dahil hepimiz Çin’den borçlanacağõz. IMF’ye de yeniden rol da- ğõtõmõ yapõlacak” dedi. 13. Sayfada Ruhsal sorunlar artacak Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanõ Şeref Özer, işsizliğe bağlõ ruhsal sorunlarõn ikiye kat- lanacağõ uyarõsõnda bulunarak başta Sağ- lõk Bakanlõğõ olmak üzere ilgili kurum- larõ önlem almaya çağõrdõ. Özer, “Dep- resyon, alkol, madde kullanõmõna yö- nelme, öfke ve şiddete başvurma gibi so- runlar artacak” dedi. 8. Sayfada Cumhuriyet dönemine sansür Daha çok “Gökçek’in propaganda aracõ” ola- rak görülen belediyenin “Büyükşehir An- kara” adlõ bülteninin son sayõsõnda, “Anka- ra’da görülmesi gereken tarihi mekânlar” ara- sõnda Kocatepe ve Hacõ Bayram camileri sõ- ralanõrken Anõtkabir ile Kurtuluş Savaşõ ve Cumhuriyet müzelerine yer verilmedi. ALİ- CAN ULUDAĞ‘ın haberi 4. Sayfada Sarõ mayoyu hastanede giydi 45. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda Barloworld’dan Güney Afrikalõ Daryl Impey şampiyon oldu. Antalya-Alanya etabõnõn son kilometresinde düşerek yaralanan ve takõm ar- kadaşlarõnõn yardõmõyla yarõşõ tamamlayan Im- pey, genel klasmanda 1. olarak sarõ mayoyu kazandõ. Impey hastaneye kaldõrõlõrken ödü- lünü takõm arkadaşlarõ aldõ. Spor’da Beşiktaş liderlik fõrsatõnõ kaçõrdõ Turkcell Süper Lig’in 28. haftasõ geride ka- lõrken Beşiktaş, İnönü Stadõ’nda konuk etti- ği Bursaspor ile golsüz berabere kalarak lider olma şansõnõ yitirdi. Siyah-Beyazlõlar, İbra- him Toraman’õn kõrmõzõ kart görmesi nede- niyle ikinci yarõyõ 10 kişiyle oynadõ. İstanbul BŞB’yi 1-0 yenen G.Saray ise Sõvasspor ile arasõndaki puan farkõnõ 6’ya indirdi. Spor’da Ergenekon sıkıntısı Erken genel seçimleri, oylarõn yüz- de 44’ünü alan Derviş Eroğlu lider- liğindeki UBP kazandõ. Tek başõna hü- kümet kurabilecek olan UBP 26, ik- tidardaki CTP 15, Serdar Denktaş li- derliğindeki DP ise 5 milletvekili çõ- kardõ. Eroğlu, AB’ye karşõ olmadõk- larõnõ ve Rum kesimi ile yürütülen müzakerelerin devamõndan yana ol- duklarõnõ açõkladõ. 11. Sayfada Fotoğraf:EMREDÖKER
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog