Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30493 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 2 NİSAN 2009 PERŞEMBE GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 28 gündür tutuklu olduğu için yazısını yazamamıştır. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Umut! Seçim sonuçları AKP’nin olduğu kadar CHP’nin de sorunlu bir parti olduğunu gösterdi. Üç puan yukarı çıkmak CHP’nin büyük başarıya im- za attığını kanıtlamıyor. AKP oylarının yüzde 7 düşmesi rahatlatıcı bir so- nuç. Ama unutmamak gerek; yüzde 39 oyu olan AKP ile sosyal ve ekonomik koşullar lehine çalışmasına karşın Arkası Sa. 8. Sü. 1’de GENELKURMAY ÜAK’A ÜYE SEÇEMEYECEK 9. Sayfada IRAK’TA DİRENİŞ CANLANIYOR 11. Sayfada ŞANS TOPU ÇEKİLDİ 3 - 8 - 9 - 17 - 19 + 1 Gaffney: Laik düzen erozyonda Türkiye gözümüzün önünde yok oluyor Türkiye’de laik düzenin erozyona uğradõğõnõ söy- leyen Washington’daki Güvenlik Politikalarõ Mer- kezi’nin kurucusu Frank Gaffney, Barack Oba- ma’nõn bu gidişata destek verir görünmemesi ge- rektiğini düşünüyor. ABD yönetimi içinde ‘Müslü- man Kardeşler’ modelini benimsemiş ve bunun rek- lamõnõ yapan çevreler ol- duğunu ifade eden Gaff- ney, İslam dünyasõnda Atatürk’ün modelinin tak- lit edilmesi gerektiğini vurguluyor. Gaffney’e gö- re Ergenekon davasõ “Kla- sik totaliter bir oyun.” ELÇİN POYRAZLAR’ın haberi 10. Sayfada Afganistan-Pakistan Uzlaşma arayışında 3. tur Pakistan ve Afganistan li- derleri Zerdari ve Kar- zai’yle Ankara’da bir araya gelen Cumhurbaşkanõ Gül, iki ülke arasõndaki sorun- larõn çözümüne ilişkin ko- nularõ ele aldõ. Zirvede si- yasi, askeri ve istihbarat kurumlarõ arasõnda güven- lik konularõnda işbirliğine verilen önemin altõnõ çiz- diklerini söyleyen Gül, “İki liderin görüşlerini ABD Başkanõ Obama’ya ilete- ceğim” dedi. Üçlü toplantõ sürecinin, askeri ve istih- barat uzmanlarõnõn katõlõ- mõyla kurumsallaştõrõlacağõ öğrenildi. 11. Sayfada Yurttaş hastanelik Polisten önce dayak sonra özür İstanbul Beyoğlu’nda poli- se şişe atan bir kişiyi takip eden ekipler bekârlarõn kal- dõğõ bir eve baskõn düzenle- di. Evde uyuduğunu söyle- yen Hakim Adlõğ, “Hiç ko- nuşturmadan ellerimi ke- lepçeleyip, cop ve tekmelerle öldüresiye dövdüler. Ağzõma silah dayadõlar. Aradõklarõ- nõn ben olmadõğõnõ anlayõn- ca gittiler” diye konuştu. Bir görgü tanõğõ “Polisler yanlõşlõktan dolayõ özür di- ledi” dedi. Savcõlõk soruş- turma başlattõ. 3. Sayfada G20 zirvesi bugün İngiltere’nin başkenti Londra’da “istikrar, büyüme ve is- tihdam” sloganıyla başlıyor. Zirve nedeniyle Londra’ya akın eden protesto- cular, sendikalardan milletvekillerine, akademisyenlerden kiliselere, küresel- leşme ve kapitalizm karşıtlarından yardım kuruluşlarına kadar geniş bir kit- leden oluşuyor. “Krizin faturasını biz ödemeyeceğiz” diyen kapitalizm ve kü- reselleşme karşıtları ile iklim değişikliğiyle mücadeleyi savunan gruplar dün İngiltere Merkez Bankası önünde gösteri düzenledi. 9. ve 13. Sayfalarda Mart ayõndaki düşüş yüzde 35 oldu İhracat geçen ay da çakõldõ Küresel kriz ihracatõ da teğet geçmedi. Türkiye İhracatçõlar Meclisi Başkanõ Mehmet Büyükekşi, mart ayõ ihracatõnõn geçen yõlõn aynõ ayõ- na oranla yüzde 35 düşüşle 7 milyar 127 milyon dolar olduğunu bil- dirdi. İhracat ocak ayõnda yüzde 28 ve şubat ayõnda da yüzde 35 düş- müştü. Mart ayõndaki yüzde 35’lik gerilemenin “dip” olmasõnõ um- duklarõnõ belirten Büyükekşi, “Düşüş devam edecek ama artarak de- ğil, bundan sonra azalarak. İhracatçõlarõn mutlaka yeni pazarlara yö- nelmesi lazõm” diye konuştu. TEVFİK AKBAŞ’ın haberi 12. Sayfada Londra’da G20 protestosu BAKAN EKREN: 6. paket yolda Devlet Bakanõ Ekren “2013 ve 2023 hedefleri- ne yönelik orta vadeli programõ, önümüzdeki günlerde açõklayacağõz. Açõkladõğõmõzda 1 trilyon dolarlõk ekonomiye de kõ- sa sürede ulaşma şansõmõz olacak” dedi. Hazine’nin Kredi Garanti Fonu’na 1 milyar TL katkõda bulu- nacağõnõ belirten Ekren, meslek kuruluşlarõnõ da fona katkõ sunmaya ça- ğõrdõ. 13. Sayfada KARA TABLO TOBB Başkanõ Hisarcõk- lõoğlu, geçen 5 ayõn iyi değerlendirilmediğini be- lirterek, “Sanayi üretim hacmimizin dörtte birini kaybetmiş durumdayõz. Son 1 yõlda sanayideki top- lam istihdam 205 bin kişi, 2008’in son üç ayõnda si- gortalõ çalõşan sayõsõ ise 360 bin kişi azalmõştõr” dedi. Hisarcõklõoğlu, ön- lem alõnmazsa 90’lõ yõlla- ra dönüleceği uyarõsõnda bulundu. 13. Sayfada Hükümet, yaptõğõ yasal değişiklikle, kamu ku- rumlarõnõn bilişimdeki hizmet alõmlarõnõ Türk- sat’tan yapmalarõ durumunda Kamu İhale Yasasõ’na tabi olmamalarõnõ sağladõ. Bunun üzerine kamu ku- rumlarõ Türksat’a yöneldi. Türksat ise bilişim ko- nusunda uzman olmadõğõ gerekçesiyle bu hizmet- leri yandaş özel şirketlere devretmeye başladõ. Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Köksal, haksõz rekabete dikkat çekerek “Türksat’õn işi istediğine vermesinin önü açõlõyor. Bu amaca uy- gun da, başka amaca yönelik de kullanõlabilir” de- di. Türksat’õn işleri devrettiği bir şirket, sahipleri arasõnda SP’nin eski gençlik kollarõ başkanõnõn da bulunduğu Bilge İletişim Organizasyon Limited Şir- keti. MURAT KIŞLALI’nın haberi 7. Sayfada Ulusallar finalleri zora soktu Dünya Kupası finalle- rine katılmak için mü- cadele eden ulusal fut- bol takımı, Ali Sami Yen Stadı’nda konuk ettiği İspanya’ya 2-1 yenildi. Karşılaşmanın ilkyarısını Semih’in golüyle 1-0 önde ta- mamlayan Ay-Yıldız- lılar ikinci yarıda pe- naltıdan Xabi Alonso ve 90+2’de Riera’nın gollerine engel olama- dı ve sahadan yenil- giyle ayrıldı. İspanya ile oynadığı iki maçı da kaybeden ulusal takım bu sonuçla gruptan çıkma şansını mucize- lere bıraktı. Spor’da AKP, yaptõğõ değişiklikle bilişim hizmetlerine de yöntem buldu Fazõl Say’dan Baykal’a mektup Seçimlerin ardõndan CHP liderine mektup yazan piyanist Say, “Yüzde 24 oy asla size değildi. Top- landõk biz. Endişelerimizden ötürü” dedi. Laikli- ğin unutulduğunu, tarikatlarõn kol gezdiğini dile getiren Say, “Atatürk yaşasaydõ ‘Akdeniz’deki Or- dular, İlk Hedefiniz Anadolu’dur; İleri’ emrini ve- rirdi... Bizler atõlõm görmek, ötekileşmekten kur- tulmak istiyoruz... Piyano ile ‘ney’ fevkalade gü- zel beraber müzik yapabilir Deniz Bey... Yeter ki beste iyi olsun” diye yazdõ. 6. Sayfada İhaleden kaçma yolu Sonucu biliniyordu Erdoğan, Sabah’a ve bilgi sõzdõran bakanlara kõzdõ: O bakanları dışarı koyarım Yurdun birçok bölgesinde seçim sonuçlarõna yö- nelik itirazlar sürüyor. Gaziantep’in Islahiye ilçesinde AKP’li başkan Mehmet Uludağ aday gösterilmeyince, DP’den aday olan eşi Malika Uludağ başkan seçil- di. Yõllarca türbanõ “siyasi simge” olarak kullanan AKP, sonuçlarõn ar- dõndan Uludağ’a türbanlõ olduğu ge- rekçesiyle itiraz etti. 6. Sayfada ‘Tek adam’ konuştu Başbakan, damadõ- nõn da genel müdür olduğu Çalõk grubunun ga- zetesi Sabah’ta yayõmlanan ve Bakanlar Ku- rulu’nda bakanlarõn kendisine sözlü olarak is- tifalarõnõ sunduklarõnõ içeren habere sert tepki gösterdi. Erdoğan’õn bakanlara yönelik tehdi- di de “tek adam” eleştirilerini haklõ çõkardõ. AKP birbirine düştü Bilgiyi sõzdõran ba- kanõn adõnõn kendisine söylenmesini isteyen Er- doğan, “6 bakan nasõl gizli toplantõyõ deşifre eder. Bana söylesinler, 6’sõnõ da dõşarõ koyarõm” de- di. Erdoğan ve Grup Başkanvekili Ergün, Çi- çek’in “DTP Ermenistan sõnõrõna dayandõ” yö- nündeki açõklamasõnõ da eleştirdi. 5. Sayfada Türban itirazõ Sanayi eriyor AKP’DEN ŞAŞIRTAN ÇIKIŞ Malika Uludağ. Fotoğraf:AP CUMHURİYET BİLDİRMİŞTİ Cumhurbaşkanlığı’na ait bir hizmet binasõnda 3 mil- yon TL’lik tadilat için açõk ihale yerine pazarlõk yönte- mi tercih edildi. İhale hazõrlõklarõ süreci devam ederken Cumhuriyet, haber kaynaklarõnõn ilettiği bilgiler doğ- rultusunda notere başvurarak ihaleyi Türkiye’deki bin- lerce inşaat şirketi arasõndan 3 milyon 249 bin TL bedelle Dorya adlõ şirketin alacağõnõ bildirdi. Dorya, 21 gün son- ra işi aldõ. FIRAT KOZOK’un haberi 7. Sayfada Fotoğraf: FATİH ERDOĞDU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog