Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 19 NİSAN 2009 PAZAR CUMHURİYET SAYFA MÜZİK 9haticetuncer@hotmail.com Yaprak Sandalcõ, çocuklarla klasik müziği buluşturma projeleri yapõyor. Müzikli oyun bugün yeniden İş Sanat’ta Konuşmak, kõpõrdamak serbest HATİCE TUNCER M üzisyen, eğitimci Yap- rak Sandalcı’nõn Mo- dest Mussorgsky’nin “Bir Sergiden Tablolar” adlõ beste- sinden yola çõkarak hazõrladõğõ mü- zikli çocuk oyununun kayõtlarõ, ese- rin klasik yorumunun da bulunduğu iki CD’lik set halinde yayõmlandõ. Müzikli oyun, İş Sanat’ta bugün saat 15.00’te Sandalcõ’nõn Koroporte atölyesinde yetiştirdiği çocuklar ve Semaver Kumpanya oyuncularõnõn desteğiyle bir kez daha sergilenecek. Bu hafta çocuklarõn olduğuna gö- re, müzik röportajõmõz da çocuklarla ilgili olsun istedik. Yaprak Sandalcõ, klasik müzik eserlerine hikâyeler ve sözler yazarak çocuklarõn bu müziğe ilgisini çekmeyi amaçlayan bir mü- zik eğitimcisi. “Bir Sergiden Tab- lolar” oyununda oynayan çocuklar da Sandalcõ ile yaptõğõmõz söyleşiye geldi, katkõda bulundu. “Bir Sergi- den Tablolar” 19. yüzyõlõn önemli Rus bestecilerinden Modest Mus- sorgsky’nin yakõn arkadaşõ olan Victor Hartman’õ kaybettikten son- ra sergisini gezip 10 tablosu için yazdõğõ bir eser ama Sandalcõ ço- cuklar için bir oyuna dönüştürmüş: “Benim yaptığıma ‘Çocuklara oyunlu klasik müzik konserleri’ di- yebiliriz. Örneğin Beethoven’in ‘Pastoral Senfonisi’ kırları anlatı- yor. O müziği dinleyip kırların üzerinden bir hikâye oluşturabi- lirsiniz. Mussorgsky’nin müzikle anlattığı o tabloların isimlerinden çocuklar için hikâyeler yazdım.” HİKÂYEYİ HAYAL EDECEKLER A.K. Müzik tarafõndan yayõmla- nan “Bir Sergiden Tablolar”, iki CD’den oluşuyor. Birinde Teodor Kusar yönetimindeki Ukrayna Ulu- sal Senfoni Orkestrasõ, eseri 1922’de Maurice Ravel’in gerçek- leştirdiği düzenlemelerle yorumlu- yor. Diğeri ise Yaprak Sandalcõ’nõn bu müziklere hikâyeler yazarak sah- neye koyduğu oyunun kayõtlarõndan oluşuyor. Şarkõlarõ Sandalcõ’nõn Ko- roporte atölyesinde yetiştirdiği ço- cuklar söylüyor. Albüm kutusunda Karina Cheres tarafõndan yapõlan illüstrasyonlarõn ve şarkõ sözlerinin yer aldõğõ küçük kartlar bulunuyor: “Çok görsel bir çağda yaşıyo- ruz. Çocuklar sürekli olarak hız- lı ve görüntüye dayalı bilgiye maruz kalıyorlar. Burada sahne- yi hiç görmemiş olan bir çocuk, bu CD’yi dinlediği zaman kafa- sında kendi resimlerini oluştura- bilecek.” KOROPORTE Sandalcõ, Koroporte atölyesinde klasik Batõ müziği ile çocuklar ve gençler arasõnda bir köprü oluştur- mayõ amaçlamõş. Böylece çocuk se- yirciye klasik müzik konser salo- nunda özgürce girebileceği bir or- tam yaratmak istiyor: “Klasik müzik salonlarına gitti- ğinizde çocuk 15 dakikadan sonra kıpırdamaya başlar. Elindeki ka- lemle şef olup oynar. Klasik mü- zik seyircisi çok huzursuzdur, sü- rekli ‘hişt pişt’ diye uyarır. Yaptı- ğımız iş müzikal ya da müzikli bir oyun değil. Doğrudan bir klasik müzik eserini alıp bir çocuğun dinleyebileceği hale getirmek. Tu- valeti gelen isterse çıkıyor, tekrar giriyor. Kıpırdamak, konuşmak serbest. Anlatıcımız Ayla Algan, çocuklarla diyalog kuruyor, soh- bet ediyor konser sırasında.” İLK BULUŞMA... Sandalcõ’nõn çocuklarla klasik müziği buluşturma projesi Saint Sa- ens’in “Hayvanlar Karnavalı” ese- rine öykü ve söz yazarak başlamõş, Şubat 2006’da İş Sanat’ta sergile- nen oyun ilgiyle karşõlanmõştõ. Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği “Bir Ser- giden Tablolar” oyunu 2007-2008 sezonunda Semaver Kumpanya oyuncularõnõn verdiği destek ile İş Sanat’ta sergilenmeye başladõ. Dans, müzik ve oyun bir arada K oroporte’nin pro- jelerinde oyna- yan çocuklarõn çoğu konservatuvar öğren- cisi. Hepsi enstrüman ça- lan ve müzik temeli olan çocuklar. Oyunlara iki üç yõllõk müzik eğitimi olan çocuklar katõlabiliyor. İşte Koroporte’nin yetenekli çocuklarõndan bazõlarõ: ● Ekin Irmak Karel: 14 yaşõndayõm. Üç senedir bu projedeyim. Oynuyo- ruz, dans ediyoruz, şarkõ söylüyoruz. Aslõnda gene- tik mühendisi olmak isti- yorum ama piyano çalma- yõ, sahne hayatõnõ da bir yandan sürdürmeyi planlõ- yorum. ● Rüzgâr Turgay: 13 yaşõndayõm. 4 senedir bu- radayõm. Konservatuvarda keman öğrencisiyim. ● Deniz Pamuk: 16 ya- şõndayõm. 10 senedir piya- no çalõyorum. Sahne sa- natlarõnõ çok seviyorum o yüzden çok zevk alarak yapõyorum. ● Mavisu Kasapoğlu: 9 yaşõma girdim. Piyano çalõyorum. Ne olacağõmõ daha hiç bilmiyorum. Bü- yüdüğümde ne olmak iste- diğimi unutacağõm ve baş- ka bir şey olacağõm her- halde. ● Elif Zeynep Alkan: 11 yaşõndayõm. 4-5 yõldõr piyano çalõyorum ama vi- yolaya geçeğim. Sahne ha- yatõ bana çok güzel şeyler kattõ. Oyuncu olmayõ çok istiyorum. ● Deniz Sarısoy: 8.5 yaşõndayõm. Burada arka- daşlarõmõn olmasõ beni mutlu ediyor. Müzisyen olmak istiyorum. ● Ada Yarar: Ben ke- man çalõyorum. Burada ar- kadaşlar ediniyorum, şa- kalaşõyoruz, gülüyoruz. Aslõnda 3 fikrim var. Ya müzisyen ya tiyatrocu ya da ressam olmayõ düşünü- yorum. ● Asya Cebecioğlu: 8 yaşõndayõm, piyano çalõ- yorum. Oyunda bebek ara- basõnda geziyorum. Porte Şatosu’nun Esrarı Uzun yıllardır çocuk projeleri üzerinde çalışan Sandalcı’nın “Porte Şatosu’nun Esra- rı” adlı bir öyküden esin- lenerek geliştirdiği “Müzik Yolcuları” müzik eğitim seti, Borusan Kültür Sa- nat Yayıncılık tarafından 1998 yılında yayımlandı. Sandalcı ve Koropor- te’deki çocuklar yeni se- zon için Norveçli besteci Grieg’in İbsen‘in “Pear Gynt” oyununa yazdığı müzikler üzerinde çalışı- yorlar: “En önemli şey konser salonuna giriş ya- şını düşürmek. Biletlerin üzerinde hep 7 yaşından küçükler giremez yazıyor. Ama bizim oyunlarımıza iki yaşında çocuk da giri- yor. Aileler sorunca 2 ya- şındaki çocukları için bile ‘getirin’ diyorum. 5 daki- ka da olsa seyretsin. Konser salonlarının bu öcülükten çıkması lazım.” “Çocuklar ‘Bir Sergiden Tablolar’ oyununda sahnede aslında bü- tün sanatları görüyor. Ressam Nehir Çinkaya sahnede resim ya- pıyor. Yaklaşık 30 kişilik bir çocuk ekibi dans ediyor, şarkı söylü- yor ve orkestra canlı çalıyor.” (Fotoğraflar: VEDAT ARIK) Yaprak Sandalcõ, çocuklara neden klasik müzik dinleme alõşkan- lõğõ kazandõrmak istediğini açõklarken “Bir çocuk neden Tolstoy, Dostoyevski okumalõysa Beethoven’i de o yüzden dinlemeli” diyor: “Klasik müzik çocuklarõn karşõsõna hiç çõkmõyor bile. Nasõl ‘Çocuk- lar İçin Shakespeare’ diye diziler yapõlõyorsa ben de çocuklar için Mussorgsky yapõyorum. Hikâyesi olmadan bu müziği herhangi bir yerde duyduklarõ zaman dikkatlerini çekecek.”
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog