Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 19 NİSAN 2009 PAZAR 8 HABERLER ÇYDD’li yöneticiler, nezarethanede gazeteye sarõlmõş ekmek yiyip, şarkõ söylediklerini anlattõ Düğün CD’sini de aldõlar ZEYNEP ŞAHİN / NİHAN İNAL Ergenekon kapsamõnda gözal- tõnda tutulan Çağdaş Yaşamõ Des- tekleme Derneği (ÇYDD) yöneti- cilerinin evlerinden, “çocuklarının düğün CD’si, 20 yıllık ajandala- rı, Cumhuriyet Mitingi’nde çe- kilen anı fotoğrafları”nõn alõndõ- ğõ öğrenildi. Çağdaş ve Atatürkçü nesiller ye- tiştirme ortak noktasõyla hareket eden kuruluşlar Ergenekon’un son dalgasõnõn hedefi olmuş, en yoğun arama ve en fazla gözaltõ ise ÇYDD’de yaşanmõştõ. Yöneticiler yaşadõklarõnõ Cumhuriyet’e an- lattõ: FİLİZ MERİÇLİ (Genel Başkan Yardımcısı): Evden, özel eşyalarõm alõndõ. Ülkemizde eğitim sorunla- rõ için bu kadar emek veren bir ki- şi olarak, yapõlan muameleden çok kõrõldõm, incindim ama güçlendik. Yurtdõşõnda iki kongreye konuşmacõ olarak davetliyim ancak gidemi- yorum. Oradaki insanlara, ülkem- de sivil toplum örgütü bünyesinde kõz çocuklarõnõn okutulmasõna uğ- raştõğõmõ ama bunun için gözaltõna alõndõğõmõ ve yurtdõşõna çõkma ya- sağõ konduğu için gelemediğimi na- sõl anlatacağõmõ bilmiyorum. Bun- dan sonra daha çok çalõşacağõz. NUR GERÇEL (Genel Sekre- ter): Derneğimizin işleyişi ile ilgi- li sorular ve Kürt çocuklarõna burs sağlayõp sağlamadõğõmõz soruldu. ŞÜKRİYE VARLIK (Avcılar Şubesi Başkanı): Polisler sabah er- kenden geldi. Evdeki aramada bil- gisayarõmõn hard diskini, CD’leri- mi, ÇYDD’nin bastõğõ geçmiş yõl- lara ait ajandalarõmõ, el yazõmla yaz- dõğõm toplantõ tutanaklarõnõ aldõlar. Fotoğraflarõma baktõlar, içinden sadece Cumhuriyet Mitingi’nde çekilen bir fotoğrafõmõ aldõlar. GÜLSER ALPARSLAN (Ba- kırköy Şubesi Başkanı): 20 yõllõk ajandalarõm, oğlumun düğün CD’le- ri, müzik CD’leri götürüldü. Kal- dõğõmõz koşullar kötüydü ama me- murlar iyiydi. Gazete kâğõdõna sa- rõlõ bir ekmek gelirse yiyebilir mi- siniz? Akşam da isli, bize garip ge- len yemekler verildi. Ayakta kala- bilmek için mecburen yedik. ERSİN AŞLAMACI (Şişli Şu- be Başkanı) : Sabah 7’de geldiler. Her şey arandõ, özel eşyalarõmõz da dahil. Bilgisayarlarõmõza el konul- du. Nezarethane ortamõnda ne ka- dar olabilirsek o kadar iyi olduk... ALTAN ERARSLAN (Eren- köy Şubesi Başkanı): Aramaya 6 polis geldi. İlk kelimeleri Ergene- kon’du, sonra odalara dağõlõp ara- maya başladõlar. Kopyalarõnõ ver- meden kişisel eşyalarõmõ aldõlar. Hücrede tek başõma kaldõm. ÇYDD’yi dağõtmak istediler ama daha da güçlendik. OSMAN KARADUMAN (Ka- dıköy Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi): Polisler ben yokken gel- mişler, daha sonra arayõp eve ça- ğõrdõlar. Ben de “Hangi karakola gelmem gerekiyor” diye sordum. “Karakola değil eve gelin, sizi ev- den almamız gerekiyor” dediler. Ben de eve geçtim. Nezarethanede şarkõ söyleyerek zaman geçirdik. Yanlõş bir operasyondu. ÇYDD’ye yapõlan ayõp. BOYA: ÜÇ ÖRGÜTLENME İÇİNDEYİM 12. dalgasõnda gözaltõna alõnan 68’liler Birliği Vakfõ Genel Sek- reteri avukat Namık Kemal Bo- ya’ya “Cumhuriyet Okurlarını” ADD: ATATÜRK’E HAKARET EDİLİYOR Ergenekon savcõlarõna suç duyurusu İLHAN TAŞCI ANKARA - Atatürkçe Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi, “Atatürk’e haka- ret, görevi kötüye kullanma” suçlama- sõyla Ergenekon soruşturmasõnõ yürüten 7 savcõ hakkõnda, Ankara Cumhuriyet Baş- savcõlõğõ’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusuna dayanak olarak Ergenekon id- dianamesindeki, “... Atatürk’ün dahi Er- genekon’un tarikatvari yapısı içerisinde olduğu, ancak bunun henüz açıklanma zamanı gelmediği…” ifadeleri gösterildi. İlk iddianamedeki bu ifadelerin kasõtlõ ola- rak ikinci iddianameye de alõndõğõ kayde- dildi. ADD’nin dilekçesinde, kamuoyuna Ergenekon davasõ olarak yansõyan davanõn ilk iddianame metninde itham için bulun- masõ zorunlu olmamasõna rağmen “... Ata- türk’ün dahi Ergenekon’un tarikatvari yapısı içerisinde olduğu, ancak bunun henüz açıklanma zamanı gelmediği…” ibarelerine, 40. ve 41. sayfalarda açõkça yer verildiği anõmsatõldõ. İkinci iddianame- nin 82 sayfalõk bölümünün ilk iddianame özetine ayrõldõğõ ve bu ibarelerin yeniden buraya alõndõğõ kaydedildi. Ergenekon savcõlarõ Zekeriya Öz, M. Ali Pekgüzel, Ercan Şafak, Nihat Taş- kın, Fikret Seçen, Mehmet Murat Yön- der ve Turan Çolakkadı’nõn Atatürk’e hakaret ve görevi kötüye kullanmaktan so- ruşturulmasõ istenen dilekçede, Atatürk’e yönelik ifadelerin iddianameye işlendiği ileri sürülen suçun kanõtõ olarak konuldu- ğuna işaret edildi. Dilekçede, şu değerlen- dirme yapõldõ: “Bir silahlı terör örgütünü ortaya koyduğu iddiasında olan iddia- name kapsamında, terör örgütü kurgu- su içinde Ulu Önder Atatürk’ün göste- rilmesi, dayanılacak değil, Atatürk’e ha- karet suçu yönünden işlem yapılacak bir bulgu iken, evrakın kendisinde elde edil- diği ileri sürülen hiçbir kişi hakkında, Atatürk’e hakaret suçundan işlem ya- pılmayarak bu durumun ilk iddianame- deki itham özetlenirken bu bağlamda ayrıca ikinci iddianameye de alınması, anılan ibarelerin itham konusunda da- yanılan ve de elde edilmiş maddi gerçek- lik gibi mahkemeye sunulması anlamın- dadır. Atatürk’ün terörist olarak nite- lenmesi sonucunu doğuracak iş ve işlem- ler asla kabul edilemez. Hakaret konu- sunda hiçbir işlem yapılmazken, bu ha- karetleri kelimesi kelimesine resmi bir belgeye alıp, aleniyete aktarılması, gö- revde yetkinin kötüye kullanılması sure- tiyle, ikinci iddianamede de vurgulan- ması: bu ibareler yoluyla Atatürk’e ha- karet suçunu oluşturmakta ve benimse- nen bu niteleme de Atatürk’e hakaret kastını açıkça ortaya koymaktadır. Her iki iddianamenin tarihleri gözetildiğin- de, anılan suç her iki iddianame ile iki kez işlenmiştir.” MEHMET MENEKŞE AMASYA - Amasya’da Çağdaş Yaşamõ Destekleme Derneği (ÇYDD) bursuyla eğitimini sürdüren Dursa Aylak, ÇYDD ve Milliyet gazetesinin ortak düzenlediği “Geleceğimdeki Ben” konulu resim yarõş- masõnda birinci oldu. Aylak, “Büyüyünce doktor olacağım, ben de Türkan Saylan gibi olacağım” dedi. Resminde kendini hastalara bakan bir hemşire olarak çizen Aylak, doktor olmak istediğini belirtti. ÇYDD Başkanõ Saylan’õ kendine örnek aldõğõnõ ifade eden Aylak, “Doktor ya da hemşire olmak istiyorum. Aslında Tür- kan Saylan gibi olmak istiyorum” diye konuştu. Saylan’õ televizyonda gördüğünü, bir an önce iyileşmesini istediğini belirten Aylak, “Türkan Saylan hocama çok teşekkür ediyorum. Benim gibi birçok kızın okumasını sağladı. Büyüyünce ben de Türkan Saylan gibi olacağım” dedi. Aylak’õn annesi Fatma Aylak, eşi işsiz olduğu için ekonomik olanaklarõnõn yeterli olmadõğõnõ, üç aydõr kiralarõnõ ödeyeme- diklerini, Dursa’yõ ÇYDD bursu sayesinde okutabildiklerini anlattõ. Anne Aylak, en büyük isteğinin kõzõnõn okumasõ olduğunu ifade ederek Saylan’a teşekkür etti. ‘Saylangibiolacağõm’ ÇYDD’NİN RESİM YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLAN AYLAK sordu. Boya, savcõlarõn sorusuna “Aydınlanma hareketidir, tüzel kişiliği yoktur” yanõtõnõ verdi. Boya’nõn avukatõ Osman Aydın Şahin ise savcõlõktan, emniyete gönderilen bazõ yazõlarda karar sa- yõlarõnõn ilgili yazõda yer verilme- mesini hukuka aykõrõ olarak nite- lendirerek, “Savcılık, kararın çı- kacağından emin olmalı ki karar sayısı olmadan yazıyı gönder- miş” dedi. Avukat Boya, gözaltõnda kaldõ- ğõ 5 günde yaşadõklarõnõ anlattõ. Bo- ya, savcõnõn kendisine Ermeni soy- kõrõmõ yalanlarõna karşõ Türki- ye’nin tezlerini savunmayõ amaç- layan Talat Paşa Komitesi hakkõnda sorular yönelttiğini belirtti. Ken- disinin örgüt üyesi olduğuna ilişkin sorularõ “Ben 3 örgütlenme için- deyim. 68’liler Birliği Vakfı’nın kurucusu ve genel sekreteriyim. Cumhuriyet Okurları (CUMOK) İstanbul temsilcisiyim. ‘Kemal Kõlõçdaroğlu Gönüllüleri’ organi- zasyonunda görev yaptım” yanõ- tõnõ verdiğini söyledi. Boya’nõn avukatõ Şahin, mahke- menin verdiği arama kararõyla ara- ma yapõldõğõnõ, ancak arama kara- rõnõ talep eden makamõn Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü olma- sõna dikkat çekti. Mahkemeden ara- ma talebinde bulunma hakkõnõn savcõlõkta olduğunu vurgulayan Şa- hin, önemli bir diğer noktanõn da 1. ve 2. iddianamede şüphelilere iliş- kin “suçları işlediği anlaşılmıştır” sözlerinin yer almasõ olduğunu söy- ledi. Boya’ya yöneltilen Özkan, Eruygur ve Perinçek’i tanõyõp tanõ- madõğõna ilişkin sorularõ da eleşti- ren Şahin, “Bu kişileri tanımak suçlu olmak anlamına gelmez” de- di. Hukukun ihlal edildiğini belirten Şahin, “Savcılıktan, Emniyete gönderilen bir yazıda ‘İstanbul 13. Ağõr Ceza Mahkemesi’nin 12 Nisan 2009 tarih ve ... sayõlõ’ ifa- desiyle karar sayısına yer veril- meyerek ilgili alan boş bırakılmış. Kararın çıkacağında emin olun- malı ki, sayı verilmeden yazı gön- derilmiş” dedi. SAMSUN/ADANA (Cumhuriyet) - Eski rektörle- ri Prof. Dr Ferit Bernay’õn Ergenekon soruşturmasõ kapsamõnda tutuklanmasõnõn ardõndan Ondokuz Ma- yõs Üniversitesi öğretim üyeleri, aynõ soruşturma kapsamõnda yurt genelindeki birçok şubesi basõlan ve genel başkanõ Türkan Saylan’õn evi aranan Çağdaş Yaşamõ Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) destek ver- di. Aralarõnda dekanlarõn da bulunduğu çok sayõda öğretim üyesi ÇYDD Samsun Şubesi’ni ziyaret ede- rek derneğe üye oldu ve bağõşta bulundu. ADANA’DA BAĞIŞ VE ÜYE SAYISI İKİYE KATLANDI ÇYDD Çukurova Şube Başkanõ Filiz Güllüler de ÇYDD’ye verilen desteğin mutluluk verici olduğu- nu kaydetti. ÇYDD’yi karalayanlarõn amacõna ula- şamadõğõnõ aktaran Güllüler, “Derneğimize üye ol- mak için yapılan başvuru sayısı katlanarak bü- yüyor. 64 olan üye sayımız 112’ye ulaştı. Bağışta bulunmak isteyenler de var. Bilgisayarlara el ko- nuldu. Geri verilmesini bekliyoruz. Burs alan 300 öğrencinin bursları yatırılamadı” dedi. ÇYDD Adana Şube Başkanõ Cumhure Mülazı- moğlu ise “Operasyonun ardından çok maddi ve manevi destek gördük. İnsanlar destek olmak için üye, yardımcı olmak için de bağış yapıyor. Son günlerde üye sayımız ikiye katlandı ve ba- ğışlarımız arttı. Başımıza gelen olay üzücü, an- cak bize yeni insanları kazandırdı” diye konuştu. ÇYDD’ye destek çığ gibi Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyeleri ÇYDD’yi ziyaret ederek derneğe üye oldu ve bağışta bulundu. Adana ve Samsun’da büyük ilgi Ergenekon kapsamõnda gözal- tõnda tutulan ÇYDD yöneticileri nezarethane koşullarõnõn kendile- rini zorladõğõnõ belirterek “Gazete kâğõdõna sarõlmõş ekmek, isli, bi- ze garip gelen yemekler verildi. Ayakta kalabilmek için mecburen yedik” dedi. Yöneticiler, arama sõrasõnda çocuğunun düğün CD’sini, kişisel eşyalarõnõ, ajan- dalarõnõ Cumhuriyet Mitingi fo- toğraflarõnõ aldõklarõnõ söyledi. İstanbul Haber Servisi - Zaman gazetesi dünkü sayõsõn- da, “İşte ÇYDD’nin burs ver- diği PKK’li öğrencilerin lis- tesi” başlõğõyla dernekten burs alan öğrencileri PKK üyesi olarak hedef gösterdi. “PKK’nin şehir yapılanması- na yönelik operasyonlarda ÇYDD’nin burs listesi ortaya çıktı” denilen haberde, öğren- cilerin isimleri, hangi üniversitede okuduğu ve hangi eylemlere katõldõğõ da yazõldõ. Dernek yöneticileri ise “Savcılıktan iyi hal kâğıdı istiyoruz. Suça karışan öğrencimiz olursa dernekle irtibatını ve burzunu kesiyoruz. Bu bir karalama kampanyasıdır” dedi. LİSEYİ DE HEDEF ALDI Gazetesi ayrõca, dün internet sitesinde “Lise öğ- rencilerini eylem için zorla Anıtkabir’e götürü- yorlar” başlõklõ bir habere yer verdi. Haberde, İs- tanbul Erkek Lisesi öğrencilerinin dün Anõtka- bir’de Ergenekon soruşturmasõna tepki için yapõlan eyleme zorla götürüldüğü savunuldu. Ancak gezi- nin, haftalar önce, lisenin 125. kuruluş yõldönümü nedeniyle organize edildiği ortaya çõktõ. CHP İl Gençlik Kolları üyesi yüzlerce genç, 300 metrelik dev Türk bayrağıyla Kuruçeşme Par- kı’ndan, Ergenekon operasyonunun 12. dalga- sında evi aranan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Başkanı Prof. Dr. Türkan Say- lan’ın evine kadar yürüyerek, Saylan ve ÇYDD’ye destek verdi. CHP İl Gençlik Kolları üyesi yüzlerce genç, dün Kuruçeşme Parkı’nda toplandı. CHP’li gençler, 300 metrelik Türk bayrağı açarak, buradan Prof. Saylan’ın Beşik- taş Arnavutköy Beyazgül Sokak’taki evine kadar “AKP’nin hocasına beraat, devrimci ve laiklerin hocasına hakaret”, “Ne şeriat ne darbe, tam ba- ğımsız Türkiye”, “ Ergenekomik 12. dalga”, “İşiniz zor, çünkü bizde Atatürkçüyüz”, “Kızlar okusun, AKP defolsun” pankartları ve slogan- lar, eşliğinde yürüdü. Yürüyüş boyunca “Gen- ciz, güçlüyüz, Atatürkçüyüz”, “Türkan Saylan yalnız değildir”, “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları atan CHP’li gençlere, yurttaşlar araçlarıyla korna çalarak ve evlerinin pencere- lerinden el sallayarak destek verdi. Evinin önünde toplanan yüzlerce genç, burada hep bir ağızdan Bursa Nutku’nu okudu. Bursa Nut- ku’nun okunmasının ardından, Saylan da Ata- türk’ün de resminin bulunduğu Bursa Nut- ku’nu pencereden göstererek gençleri selamladı. PKK’Lİ OLDUKLARINI İLERİ SÜRDÜ ANTALYA (Cumhuriyet Bürosu) - Kültür ve Turizm Bakanõ Ertuğrul Günay, Ergenekon soruş- masõnõn 12’nci dalga operasyonu ile ilgili gelişme- leri ‘tatsız’ olarak nitelendirerek sürecin AKP aley- hine işlediğini söyledi. Antalya’dan İstanbul’a dönerken Ergenekon ile ilgili sorularõ yanõtlayan Bakan Günay, ÇYDD Baş- kanõ Türkan Saylan ve üyeleriyle, Başkent Üniver- sitesi Rektörü Prof. Mehmet Haberal’õn da içinde bulunduğu bazõ yeni ve eski rektörlerin gözaltõna alõndõğõ son operasyon için “Bu son gelişmeler tat- sız” dedi. Günay, Saylan ve ÇYDD’ye yönelik ope- rasyon için “Özellikle o iş çok saptırıcı bir şey ol- du. Bazen korkuyorum, işi saptırmak için içeride özel gayretler de var mı diye” ifadesini kullandõ. ‘ONU GÖRME YA, GÖRME YA...’ “Şu anda Ergenekon’da süreç AKP’nin aleyhi- ne mi işliyor” sorusuna ise Günay, “Kesin öyle ol- du. Aleyhine işliyor. Bu şeye benziyor. 12 Mart geldi, darbecilik işine bulaşmışları aldı. Sonra döndü Tarõk Zafer Tunaya’yı, Bülent Nuri Esen’i almaya başladı ve iş sulandı. 12 Mart bir demok- rasi düşmanı hareketine dönüştü. Burada da, bu kadıncağız (Türkan Saylan) velev ki bu işin için- de olsun, onu görme ya, onu görme ya... Daha neler var, onu görme ya...” diye yanõtladõ. Kültür ve Turizm Bakanı Günay: ‘Süreç AKP’nin aleyhine işliyor’ Gençleraydınlığayürüdü Filiz Meriçli Ersin Aşlamacı Gülser AlparslanOya Adalı Altan Eraslan Türkan Saylan Osman Karaduman Doktor olmak istediğini söyleyen Aylak ÇYDD bursuyla eğitimini sürdürüyor. Zaman, öğrencileri hedef gösterdi İstanbul Haber Servisi - ÇYDD Başkanõ Türkan Saylan, dün akşam sa- atlerinde hastaneye kaldõrõldõ. Evinden el sallayarak çõkan Saylan, özel araçla Çapa Tõp Fakültesi Onkoloji Bölümü’ne götürüldü. Saylan, hastane girişinde yaptõğõ açõklamada, “Çok yoruldum. Programlardan dolayı pilim bitti” diye konuştu. Saylan’õn pazartesi günü kemoterapiye girmesi bekleniyor. Hastaneyekaldõrõldõ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog