Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 19 NİSAN 2009 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER 7 Haber Merkezi - İstanbul Üniversi- tesi İktisat Fakültesi Mezun ve Men- suplarõ Vakfõ, kurucu üyesi ve gazete- miz yazarõ Prof. Dr. Erol Manisalı’nõn Ergenekon soruşturmasõ kapsamõnda tutuklanmasõna ilişkin yargõ sürecinin en kõsa zamanda sonuçlanmasõ istendi. Vakõftan dün yapõlan yazõlõ açõkla- mada, “Yargı mercilerinin hukuka en uygun kararı vereceği ve adaletin tecelli edeceği hususunda herhangi bir şüphemiz bulunmamaktadır. Bu- nunla birlikte tüm ömrünü bilimin, ekonomimizin, toplumun gelişmesine adayan ve binlerce öğrenci yetiştiren hocamızın tutuklanmasından derin üzüntü duyduğumuzu belirtir ve yar- gı sürecinin en kısa süre içerisinde so- nuçlanması yönündeki beklenti ve dileğimizi kamuoyuyla paylaşırız.” İzgü: Geriliğin savaşçısıyız Yazar Muzaffer İzgü, Atatürkçü güçleri sindirmeye, yõldõrmaya kimse- nin gücünün yetmeyeceğini belirterek “Dimdik ayaktayız. Yıldırmaya, sin- dirmeye çalışıyorlar. Galiba karşıla- rındakilerin kim olduğunu unutu- yorlar. Biz Atatürkçüyüz. Atatürk gi- biyiz. Yılmayız, dimdik ayaktayız. Karanlığın, gericiliğin savaşçısıyız. Güçlüyüz ve çoğuz” dedi. Ulusal Eğitim Derneği Samsun Şube Başkanõ Dr. Gökalp Dizdar, Ergenekon soruşturmasõ kapsamõnda ÇYDD’ye yapõlan baskõnlarõ ve rektörlerin tutuk- lanmasõnõ kõnadõ. Derneğin olağanüstü genel kurulunda konuşan Dizdar, “Aka- demisyenlere ve rektörlere yapılan bu insanlık dışı davranışlar kabul edile- mez. Zor şartlarda laik cumhuriyeti cesaretle savunan dernekler, vakıflar ve televizyon gibi kurumlar, birer te- rörist yatağıymış gibi gün boyu aran- dı. 86. yılında Türkiye Cumhuriyeti bu halde ise aydınlık ve demokratım diye insanların şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekir” dedi. Gazetemiz yazarõ Prof. Dr. Erol Manisalõ’ya destek sürüyor ‘Dimdik ayaktayõz’ PROF. DR. SÜHEYL BATUM, TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ VE HUKUKÇULARA ÇAĞRIDA BULUNDU ‘Hukuka sahip çıkın’ CEMİL CİĞERİM SAMSUN - Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süheyl Batum, Türkiye Barolar Birliği ve hukukçulara, Ergenekon soruşturmasõ sürecinde hukuka sahip çõkma çağrõsõnda bulundu. Gazetemiz yazarõ ve Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay’õn günlüklerinde “Siz darbe yapın, biz arkanızdayız” diye bir şey olmadõğõnõ belirten Batum, “Bu günlük nedeniyle bir insanın 40 gündür içeride tutulamayacağı kanaatindeyim” dedi. Samsun Barosu İnsan Haklarõ Komisyonu’nun DSİ Salonu’nda düzenlediği konferansta konuşan Batum, Türkiye’de 2002 yõlõ ve sonrasõnda hukuk alanõnda yapõlan düzenlemelerle, çağdaş ve demokratik bir hukuk devletinin geliştirileceği yönündeki umutlarõn son yaşananlarõn ardõndan kaybolmaya başladõğõnõ ifade etti. Ergenekon soruşturmasõ sürecinde yaşanan tartõşmalarda öne çõkan kişilerin yüzde 90’õnõn hukukçu olmadõğõnõ ve yanlõş değerlendirmeler yaparak toplumu yönlendirdiklerini vurgulayan Batum, hukukçulara hukuka sahip çõkma çağrõsõnda bulundu. Batum, “Türkiye’de barolar, savcılar, yargıçlar, bu dönemde hukukun çok önemli olduğunu vurguladıkları sürece, yeniden eski günlerimize döneceğimize inanıyorum” dedi. “Eğer amaç ulviyse gir eve, ne varsa al götür” noktasõna gelindiğini belirten Batum, iddianamede ise ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesinin göz ardõ edildiğini söyledi. Batum, operasyonlar sõrasõnda yaşanan birçok hukuki yanlõşlõğõ Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi’nin kararlarõnõ örnek vererek anlattõ. SELDA GÜNEYSU ANKARA - Ergenekon so- ruşturmasõnõn 12. dalgasõ kap- samõnda, başta Başkent Üni- versitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal olmak üze- re eski-yeni dekanlarõn, profe- sörlerin gözaltõna alõnmasõ ve tutuklanmasõ on binlerce yurt- taş tarafõndan Anõtkabir’de protesto etti. Yazarlardan, bi- lim insanlarõna, hukukçulardan öğrencilere değin genci, yaşlõ- sõ Anõtkabir’de toplanan on binlerce yurttaş, ellerinde Türk bayraklarõyla, “Türkiye laik- tir, laik kalacak” diye hay- kõrdõ. Başkent Üniversitesi öğ- retim üyeleri yürüyüşe cüppe- leriyle katõldõ. Ziyaretçiler, ellerindeki Türk bayraklarõ, Türkiye Cumhuri- yeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Mehmet Haberal posterleriyle önce Baş- kent Üniversitesi Hastanesi’nin önünde toplandõ. Buradan Anõtkabir Arslanlõ Yol’a doğ- ru yürüyen kortej üyeleri, ya- kalarõna üzerinde “Devrim- lerinin bekçisiyiz” yazõlõ Ata- türk fotoğraflarõ taktõ. Yol bo- yunca atõlan sloganlara çevre- de bulunan apartmanlarda otu- ran yurttaşlar alkõşlarla, yoldan geçen araçlar da kornalarla eşlik etti. Anõtkabir Arslanlõ Yol’da toplanõldõğõ sõrada da törene hazõrlanan askerlerin kalabalõğõn içerisinden geç- mesi sõrasõnda alkõşlar ve slo- ganlarla sevinç gösterisinde bulunuldu. Arslanlõ Yol’daki yürüyüş sõrasõnda, kortejin en önünde öğretim üyeleri ve YARSAV Başkanõ Ömer Fa- ruk Eminağaoğlu ile eski ba- kanlardan Esat Kõratlõoğlu yer aldõ. Gençler kortejin önünde büyük boy Atatürk posteri de taşõdõ. Yurttaşlar da sõk sõk, “Türkiye laiktir laik kala- cak”, “Ergenekon ABD ya- lanı”, “Bilime uzanan eller kırılsın”, “Ne ABD ne AB, tam bağımsız Türkiye” slo- ganlarõ attõ. Anõtkabir’e ge- lenler arasõnda bir grup türbanlõ kadõnõn yer almasõ ve ellerin- de Türk bayraklarõyla “Tür- kiye laiktir laik kalacak”, “Türkiye uyuma kadınına sahip çık” şeklinde slogan at- malarõ dikkat çekti. Ziyarete CHP Grup Baş- kanvekili Hakkı Süha Okay, Yargõçlar ve Savcõlar Birliği (YARSAV) Başkanõ Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Nur Ser- ter, Çankaya Belediye Başka- nõ Bülent Tanık, eski bakan- lardan Esat Kıratlıoğlu, Ye- nimahalle Belediyesi Başkanõ Fethi Yaşar, İşçi Partililer ve sivil toplum örgütlerinin üye- leri de katõldõ. ‘Aydınlık günler yakında’ A nõtkabir Özel Defte- ri’ni imzalayan Baş- kent Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Korkut Ersoy, deftere şunlarõ yazdõ: “Bu emaneti teslim alan- ların, bu emaneti koru- mada karşılaşacakları güçlükleri mazeret olarak kullanma hakları olamaz. Biz, buraya ziyaretçi ol- mak için değil, ‘bilim ve akõl’ olduğunu söylediğin manevi mirasına sahip çıkma azmimizi haykır- mak için geldik. Biz Baş- kent Üniversiteliler, çağ- daş uygarlığı aşma azmiy- le ulus olarak çıktığımız bu işaret ettiğin yolda, ilerlememizi engellene- mez bir kararlılıkla sür- düreceğimizi ve emaneti- ni, yetiştireceğimiz genç aydınlık kuşaklara gü- venle devredeceğimizi yi- neliyor, aziz varlığın önünde bir kez daha say- gıyla eğiliyoruz.” Törenin ardõndan öğretim üyelerinin yer aldõğõ bir grup, Anõtpark’a kadar yü- rüdü. Korkut Ersoy, burada “Üniversitemize yakışan bir Ata’ya saygı ziyareti oldu. Bu alacakaranlık günler geçecek. Daha ay- dınlık günlere çocukları- mızla, öğrencilerimizle ulaşacağız” dedi. O R T A K T E P K İ ‘Soruşturma bulanıklaştı’ İstanbul Haber Servisi - DTP, İHD, ÖDP, KESK, EMEP, ESP, Halkevleri, Alevi Bektaşi Federasyonu, Türkiye Barõş Meclisi’nin de aralarõnda bulunduğu geniş katõlõmlõ grup tarafõndan yapõlan açõklamada, Ergenekon soruşturmasõnõn bulanõklaştõrõldõğõna dikkat çekilerek Türkan Saylan’õn evinin aranmasõnõn da buna örnek olduğu belirtildi. İstanbul Galatasaray’da dün toplanan grup adõna açõklanan “Toplumsal Muhalefetin Ergenekon Sürecine Yönelik Tutumu” konulu deklarasyonu Harun Çakmak okudu. Açõklamada, iktidara karşõ darbe girişimi ile sõnõrlandõrõlmõş bir yargõlamanõn gerçekleri açõğa çõkarmasõnõn mümkün olmadõğõ vurgulanarak “İddia edildiği üzere ortada bir ‘temiz eller’ operasyonu yoktur. Tam tersine başta bu iddianın sahipleri olmak üzere bütün düzen güçleri sonuna kadar kire bulaşmış, son bir gayretle düzeni ve kendilerini temize çıkarmaya çalışmaktadırlar” denildi. İstanbul Haber Servisi - Ergenekon operasyonu kapsamõnda tutuklanan Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meh- met Haberal, kaldõrõldõğõ hastanede yoğun bakõmda tutuluyor. Haberal’õn pa- zartesi gününe kadar has- tanede kalacağõ bildirildi. Prof. Dr. Haberal, göğüs ağrõsõ ve tansiyon düşük- lüğü şikâyetiyle önceki gün öğleden sonra İstan- bul Üniversitesi (İÜ) Kardiyoloji Enstitüsü’ne kaldõrõlmõştõ. Haberal’õ, eski Başbakan Yardõmcõ- sõ Hüsamettin Özkan zi- yaret etti. Doktorlarõndan bilgi alan Özkan, yakla- şõk 5 dakika süren ziyare- tin ardõndan yaptõğõ açõk- lamada, “Çok iyi bir in- sandı. Dostumdu. Bu duruma düşmesi hepi- mizi üzdü. Burası hu- kuk devleti. Hukuk ge- reğini yapar” dedi. On binler Ergenekon soruşturmasõ kapsamõnda tutuklanan aydõnlara sahip çõktõ, hep bir ağõzdan haykõrdõ: Türkiye laiktir laik kalacak B aşta Prof. Dr. Mehmet Haberal olmak üzere eski-yeni dekanlarõn, profesörlerin gözaltõna alõnmasõ ve tutuklanmasõ on binlerce yurttaş tarafõndan Anõtkabir’de protesto etti. Başkent Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Korkut Ersoy’un başkanlığındaki heyet Atatürk’ün mozolesine kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ve Türk bayrağı motifini içeren, üzerinde Baş- kent Üniversitesi yazılı çelengi bıraktı. Heyet daha sonra saygı duruşunda bulundu. Anıtkabi- re koşan yurttaşlar, hep bir ağızdan tepkilerini dile getirdi. (Fotoğraflar: NECATİ SAVAŞ) Anıtkabir önündeki alan yurt- taşlarla doldu taştı. Türk bay- rakları taşıyan yurttaşlar İs- tiklal Marşı’nı ve Dağ Başını Duman Almış Marşı’nı hep bir ağızdan seslendirdi. Yurt- taşlar sık sık hükümet aleyhi- ne sloganlar attı. Prof. Dr. Erol Manisalı. Yoğun bakımda Özkan Haberal’ı ziyaret etti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog