Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Ergenekon Rejimi savunucuları panikledi. Ergenekon Rejimi’nin üniversitelerimizin ba- şarılı rektörlerine ve profesörlere, eğitim- cilere, Türkiye’nin ve geleceğimizin göz- bebeği Cumhuriyetçi kadınlarımızın ve kızlarımızın temsilcisi Türkan Saylan ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne yönelmesiyle... ...toplumda oluşan büyük tepki patlaması karşısında, kafalarında derin şüpheler be- liren demokratik kamuoyunu aldatmayı sürdürmek için.. ...duygu ve demokrasi sömürüsü yapan bildik yazılarını piyasaya sürüyorlar. Baktım, kafası karışan Hasan Cemal, Fetocu ve liberal faşist cephenin baş söz- cülerinden yazılar aktararak, imanını ayak- ta tutmaya çalışıyor! Kardeşim darbeden yana mısın değil mi- sin.. diye soruyor fikir soytarıları. Elindeki en kirli ve sahtekâr kozu da yazısının so- nunda masaya sürüyor: Kürtleri, dindarla- rı, demokratları assınlar mı istiyorsun?.. Tehdide, seçeneğe bak! Ergenekon Rejimi karşısında demokra- si istiyorsan solcu olamazsın; dinci-Feto- cu saldırganlığa karşı çıkarsan ilerici ola- mazsın, demokrat olamazsın... Ergenekon Rejimi’ne bütünüyle tapa- caksın, sorgulamayacaksın; karşı çıkarsan eğer darbecisin! Durum hiç de yutturmaya çalıştığınız bu ikileme uygun değil... Böyle bir zorunluluk bulunmuyor... “Kırk katır mı kırk satır mı” seçenek- leriyle karşı karşıya kalmak aptallığı size ait olsun! Bu ikilemi uygun ve güvenli bir ye- rinizde saklamayı tercih edin... Hayır, milyonlarca insan, hem Ergenekon Korku ve Faşist Rejimi’ne karşıdır hem de darbelere! Sadece demokrasi ve hukuk devletinden, özgür ve eleştirel düşüncenin bütünüyle ge- çerli olduğu, dinci cemaat boyunduruğu- nun kırılıp atıldığı bir çağdaş toplum, yö- netim ve rejimden yanayız. Korku rejimine, 12 Eylül faşist uygula- malarına karşı çıkmak, hak, hukuk ve de- mokrasi istemek ilericilik değilse be oğlum, alçaklık nedir, rezillik nedir, utanmazlık ne- dir, insanlığa ve geleceğe ihanet nedir! Sizin için demokrasi, hak ve hukuk reji- mi seçeneği olmayabilir, çünkü yemleriniz büyük ölçüde dinci cemaatlerden geliyor. Onların eğitim üzerinde müthiş baskılarına karşı, özgür insanların eğitim seçeneğini Saylan’la birlikte yok etmeye desteğinizi an- layabiliyoruz... Arkanızda da Amerika’nın savaşçı ve hegemonyacı gizli güçleri var! Sizleri yemleyen efendilerinizin borusunu öttürmekten başka bir çıkar yolunuz yok. Şimdi moda şu: Kardeşim bizim devlet hoyrat.. bilmez misiniz.. kaş yapayım der- ken göz çıkartır... Ama sıkı durun, bu gibi hoyratlıklara bakıp da Ergenekon Reji- mi’ne sakın karşı çıkmayın! Bu kepazeliklere yol açanlara da şunu di- yorlar: Biraz dikkat, böyle giderseniz, 15’inci, 20’nci Ergenekon dalgalarını teh- likeye atarsınız... Henüz Cumhuriyet mi- tinglerine katılan milyonlarca Cumhuriyet kadınını, kızını, erkeğini Ergenekon içine katmak; bu halkı doğduğuna doğacağına, düşündüğüne, çağdaşlığı savunduğuna, ik- tidarın faşizm kokan rejimine karşı çıktığı- na pişman ettirmek gibi, daha büyük gö- revler var önünüzde... Bütün çabaları aman tutuklamaların önü arkası kesilmesin, yayılsın yayılabildiği ka- dar, genişlesin genişleyebildiği kadar, gi- debilsin gidebildiği kadar... ta ki salt din- cilerin kesin egemenliği kuruluncaya ka- dar... Ergenekon tutuklamaları iki yıldır sürü- yor. Darbecileri yargılamak ve mahkûm et- mek mi istiyorsunuz! Darbeyi askerler mi yapacaktı, işte hepsi elinizde... Yargıyı hızlandırın, hızla sonuca gidin... Neden yap- mıyorsunuz bunu! Çünkü öyle bir niyetiniz yok. Amacınız, darbe söylentilerini kesinliğe kavuşturmak değil... Amacınız, bu söylentilerin ardına sığı- narak, demokratik cumhuriyetçileri yok etmek.. ülkeyi ve çıkarlarını savunanları yok etmek.. geçmişimizde ne kadar iyi şey var- sa yok etmek... Bu iktidara karşı olan her şeyi yerle yek- san etmek! Geride, belkemiksiz, tahrip edilmiş bir ül- ke, düşünenleri pıstırılmış yoksul ve zavallı bir halk, dinci bir diktanın boyunduruğu, ce- maatleşmiş ve Ortadoğu’laşmış, emper- yalist güçlerin çıkarları doğrultusunda at koşturan zavallı bir devlet ve millet bırak- mak... ...be oğlum, alçaklık nedir, rezillik nedir, utanmazlık nedir, insanlığa ve geleceğe iha- net nedir! CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 19 NİSAN 2009 PAZAR 6 HABERLER obursali@cumhuriyet.com.tr PAZAR ORHAN BURSALI Rezillik Nedir Be Oğlum! CHPliderindenErgenekontepkisi:Çiçekgöndererekbugidişönlenemez Baykal: Yargı hedeftir ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Başkanõ Deniz Baykal, Er- genekon soruşturmasõndaki son dalgay- la ilgili eleştirilere dikkat çekerken “TÜ- SİAD bile mahcup mahcup şikayetçi olma noktasına gelmiş. İnsanlar yavaş yavaş, ‘bu kadar da olmaz’ demeye başladı. ‘Bu kadar da’ değil, ‘hiç’ olmaz, hiç. Falan kişi alındı diye yanlış değil, ta başından beri yanlış. Ne çiçek gön- dererek, ne de sempati demeçleri ve- rerek bu gidişi önlemek mümkün- dür. Bu gidişi önleyecek milletin ira- desi, milletin kendisidir” açõklamasõnõ yaptõ. CHP il, belediye başkanlarõ, milletve- killeri ve parti yöneticileri dün genel mer- kezde toplanarak seçim sonuçlarõnõ de- ğerlendirdi. CHP lideri Baykal, “bir yerel seçimin ötesinde, Türkiye’nin ge- leceğiyle ilgili yeni dinamiklerin dev- reye girdiğini” vurguladõ. ‘ADALET AYAKLAR ALTINDA’ Ekonominin küçülmeye başladõğõnõ, iş- sizliğin rekor düzeyde olduğunu kayde- den Baykal, “Her gün 3 bin 500 kişi iş- siz kalmaktadır. İşbaşındaki iktidarın adı Adalet ve Kalkınma Partisi. Kal- kınma nerede? Bunu söylerken ‘ada- let’ kavramının işlemeye, var olmaya devam ettiğini düşündüğümüzü kim- se zannetmesin” dedi. Baykal, sözlerini “Adalete baktığı- mızda, gördüğümüz manzara adalet kavramının bu iktidar döneminde ayaklar altına alındığıdır. Bugün yar- gının bağımsızlığından sözedilebilir mi? Planlanan değişiklikler gerçek- leştiğinde yargının siyasetin deneti- mine sokulacağı açıktır. Yargı hedef- tir, siyasallaştırılmak istenmektedir. 70 milyonun dinlenmesine olanak verecek bir teknik altyapı ve hukuki zemin oluşturulmuştur. Başbakan, telefon dinleme kurumunun başına bizzat atama yapıyor. Bu, kişisel bir dinleme özleminin yansıması değil midir? Sa- dece bir kentimizde 25 hâkim ve sav- cımız dinlenmektedir. Adalet bakanı hâkimlerin dinlenme düğmesine bas- ma yetkisine sahiptir. Ne oldu kuv- vetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı” di- ye sürdürdü. ‘HUKUKİ DEĞİL SİYASİ DAVA’ Baykal, Ergenekon soruşturmasõ ile ile ilgili olarak da şu görüşleri dile getirdi: “Biz başından, hukuki değil, siyasi bir davadır, diye hükmümüzü verdik. Bir haham çıkmış iddialar ortaya at- mış -onlara dayalı olarak MİT Baş- bakanlığı uyarmış deli saçması ama ne yapayım vermek durumundaydım di- yor- sonra anlaşılıyor ki o ifade işkence altında alınmış. Bu davanın etrafında toplumun en saygıdeğer insanları büyük acıları çekmek üzere gözaltına alınıyor. Türkiye de bunu seyredi- yor. İnsanlar yavaş yavaş ‘bu kadar da olmaz’ demeye başladı. ‘Bu kadar da’ değil, ‘hiç’ olmaz, hiç. Falan kişi alın- dı diye yanlış değil, ta başından beri yanlış. Sayın Sami Selçuk, bu dava A’dan Z’ye siyasallaştı, diyor. Ceza ka- nunu hazırlayan, Başbakanın beledi- ye başkanlığı döneminde hukuk da- nışmanlığı yapan profesör, ben ol- sam, böyle yapmam, diyor. TÜSİAD bile mahcup mahcup şikâyetçi olma noktasına gelmiş. TBMM Başkanı, olmadı, diyor. Diyor da, ne oluyor? O insanlar orada... Mehmet Haberal can derdinde. Namuslu insanlar, profe- sörler cezaevlerinde acı çekiyor, kim- senin kılı kıpırdamıyor. Ne çiçek gön- dererek, ne de sempati demeçleri ve- rerek bu gidişi önlemek mümkün- dür. Bu gidişi önleyecek milletin ira- desi, milletin kendisidir.” Baykal, Grup Başkanvekili Kılıçdaroğlu ve Karayalçın’la tokalaştı. (AA) AYŞE SAYIN ANKARA - MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), ye- rel seçimlerden sonra Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin başkanlõğõnda yaptõğõ ilk top- lantõda 9. Olağan Kongre sü- recinin başlatõlmasõ kararõnõ aldõ. 9. Olağan Büyük Kon- gre’nin 19 Kasõm’dan önce toplanmasõ, 3 Mayõs’ta ilçe kongreleri, 1 Ağustos’ta da il kongrelerinin başlatõlmasõ kararlaştõrõldõ. Toplantõda MHP’yi daha “merkeze” çekecek bir ya- põlanmayõ sağlamaya dönük program değişikliği yapõl- masõ da benimsendi. Buna göre Bahçeli’nin seçimler öncesinde dile getirdiği “bü- yük çatı” projesini yaşama geçirmeye dönük düzenle- meler için kurultay sürecinde oluşturulacak bir komisyon tarafõndan program değişik- liği çalõşmasõ yapõlacak. MHP’nin programõnda da Güneydoğu politikasõnõ “te- mel ilkelerden ödün ver- meden” yeniden gözden ge- çireceği belirtiliyor. Toplan- tõda seçim sonuçlarõnõ da de- ğerlendiren Bahçeli, “Se- çimlerde en fazla oyunu arttıran partimiz oldu. Bu başarıyı genel seçimlere ta- şımalıyız” dedi. Ermenistan sõnõr kapõsõnõn açõlmasõ ko- nusuna değinen Bahçeli, bu konuda en geniş şekilde mu- halefet edeceklerini belirtti. MHP’den kongre kararı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog