Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 19 NİSAN 2009 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER 5 POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Akıl Tutulması... Denizin hışırtısı ve hafif esen bir imbat... Ağaçlar çiçeğe durmuş, kır çiçekleri açmış... Mavinin derinliği içinde yitip gitmek geli- yor aklıma... Denizin bittiği yerde ufuk çizgisi... Sağ yanımda zeytin ağaçları, palmiyeler. Kışlık karargâhından çıkan top gibi kırmızı güneş, kuşların uçuşu. Rafael Alberti’nin bir kitabı var elimde... Gizli karanlığın karatahtalarını anlatıyor, gezgin yıldızları, aritmetik bilmeyen çocukla- rı... Gerçekten aklını mı karıştırır ay tutulması çi- çeklerin? Peki, akıl tutulması yaşayan bir toplum Ay- dın Doğan ödülünü alan Genco Erkal’ın ko- nuşmasını nasıl yorumlar acaba: “Ergenekon’un son dalgası her şeyi değiş- tirdi. Bu insanlar kesinlikle muhalefet istemi- yorlar. Hepimizi belli bir cemaatin neferi yap- madan rahat edemeyecekler; bizi de rahat bı- rakmayacaklar.” Dostum Genco Erkal, 60 bin liralık ödülünü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne ba- ğışlıyor. Bunun bir anlamı olmalı! Akıl tutulması yaşayan toplum bunun ne anlama geldiğini algılıyor mu? Rafael Alberti’nin dizelerini okuyorum bir ilk- yaz sabahında... “Bir şey bilmiyorduk hiçbirimiz: parmaklarımız çini mürekkebindendi, neden, şafak kitapları açsın diye ikindi pergelleri ka- patırdı, neden? Şunları biliyorduk sadece: düz bir çizgi isterse kıvrılır, isterse kırılır... ve gezgin yıldızlar aritmetik bilmeyen ço- cuklardır.” Türkan Saylan’ın Arnavutköy’deki evinin penceresindeki görüntüsü geliyor aklıma... Sonra Güneydoğu’da “kardelen çiçekle- ri”ne benzeyen kız çocukları, “baba beni oku- la gönder” kampanyası ve Tijen Mergen’in gözaltına alınması, savcılık sorgusundan son- ra serbest bırakılması... Gözaltı yerine savcılığa çağrılıp ifadesi alı- namaz mıydı? Kendisi Doğan Medya Grubu İcra Kurulu üyesi... ÇYDD’nin Milliyet’le yürüttüğü “Baba beni okula gönder” projesinin sorumlusu. İlkyaz sabahında her zaman olduğu gibi ken- di düşlerimle baş başayım. Bu ülkede Genco Erkal gibi politik tiyatro- nun öncüleri var, sinemacıları var... Müjdat Gezen, Rutkay Aziz, Tarık Akan gibi. Hepsi birer yurtsever! Bir Mehmet Haberal var, Erol Manisalı, Ay- şe Yüksel, Ferit Bernay, Cihan Demirci, Fa- tih Hilmioğlu, Mustafa Yurtkuran, Metin Öz- türk var. Türkan Saylan var, Gülseven Yaşer var... Hepsi çok değerli bilim insanı ve Türkiye sev- dalısı. Onlar da Genco gibi, Müjdat gibi, Tarık gi- bi, Rutkay gibi Atatürkçü, Kemalist, yurtsever ve solcu... Işıltılı rüzgârların sesi olan sanatçılar, bilim insanları, aydınlar, emekçiler, savcılar, yargıçlar var. Bir Meriç Velidedeoğlu var, Yıldız Kenter, Gülsen Tuncer, Engin Ayça, Orhan Aydın, Orhan Kurtuldu, Muzaffer Öztekin var, Mustafa Balbay’ın Cumhuriyet’in bahçesinde yazılarını okuyan. Gençler var, orta yaşlılar, yaşlılar kadın er- kek... Her pazartesi ve perşembe günleri gaze- tenin önünde “Balbay çıkacak yine yazacak” diye haykıran... Sanıyorlar ki akıl tutulması dalga dalga ya- yılacak ve toplum susacak! Sanıyorlar ki bu ülkenin gerçek aydınları, sa- natçıları, emekçileri, bilim insanları, gaze- tecileri susacak ve meydan Fethullahçılara ka- lacak! Sanıyorlar ki “liboş tayfa”, “din bezirgân- ları”, “tarikat şeyhlerinin müritleri”nin her is- tediği olacak! Bursları onlar verecek, onlar okutacak yoksul çocukları... Sanıyorlar ki kardelen çiçekleri kuruyacak! Atılan bunca iftira, karalama bir gün yar- gının bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü karşısında yenik düşecek. Denizin hışırtısı, ilkyaz çiçekleri ve zeytin ağaçları... Maskaralığın orta yerinde o Din Baronu... Satılmışlar mangası, alçaklığın mazgalına düşmüş zavallılar... Size inat o kardelen çiçekleri çoğalacak benim ülkemde... Aydınlık günler gelecek... Demokrasi ve özgürlükler bir yaşam biçimi ola- cak... Sokrates’in savunmasını okuyun bugün- lerde... Size iyi gelir... Hiç sanmam ama bir aynaya bakıp kendi- nizi görmenizi sağlar... Alçaklar, hainler, utanmazlar, sahtekârlar, ar- sızlar ve liberal tosuncuklar belki kendilerine ders çıkarırlar. hikmet.cetinkaya@cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212 343 72 69 Babacan’ın, Azeri bakan yardımcısına kapıyı gösterdiği öne sürüldü Bürokrata azar iddiasõ Haber Merkezi - Dõşişleri Bakanõ Ali Babacan’õn Kara- deniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) toplantõsõ için Ermenistan’õn başkenti Erivan’da bulunduğu sõrada Azerbaycan Dõşişleri Ba- kan Yardõmcõsõ Mahmud Mammad Guliyev’i Ermeni yetkililerin önünde “azarladığı ileri” sürüldü. Ermenistan’da bir internet si- tesi, Azerbaycan’da yayõmla- nan “Yeni Müsavat” gazete- sinde yer alan habere dayanarak, Babacan’õn, KEİ toplantõsõndan ardõndan Ermenistan Cumhur- başkanõ Serj Sarkisyan ile gö- rüşmek için beklerken yayõna gelen Guliyev’in kulağõna bir şeyler söylediğini yazdõ. Erme- ni için uyardõklarõ Guliyev’in ko- nuşmasõnõ sürdürdüğü bunun üzerine Babacan’õn Guliyev’e “sert bir şekilde hitap ede- rek” dõşarõ çõkmasõ için kapõyõ gösterdiği ileri sürüldü. Haber- de Azeri bakan yardõmcõsõnõn “şaşkın duruma düşerek si- nirlendiği” çõkõş kapõsõ yerine tuvalete yöneldiği, Babacan’õn ise Ermeni protokol yetkililerle birlikte gülüştüğü iddia edildi. Müsavat gazetesiolayõ, “Reza- let” olarak nitelendirerek, “Tür- kiye iktidarının hangi yakla- şım içinde olduğunu bir kez daha ortaya koyduğu” yoru- munu yaptõ. Gazete, haberi zi- yareti izleyen bir Türk gazete- ciye doğrulattõklarõnõ ve Türk Dõşişleri’nin de olayõn yazõl- mamasõ için gazetecilerden ri- cada bulunduğunu ileri sürdü. Dõşişleri Bakanlõğõ’ndan ya- põlan açõklamada ise “Bakanı- mızın bu yönde herhangi bir açıklaması bulunmamakta olup, yabancı bir gazeteye at- fen yayımlanan haberde ka- yıtlı unsurlar gerçeği yansıt- mamaktadır” denildi.Ali Babacan. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder’in Hannover kenti ver- diği 65. doğum günü kutlamasına katıldı. Özel uçakla Almanya’nın Hannover kentine giden Erdo- ğan’ın beraberinde hediye paket- leri götürdüğü görüldü. Schröder, özel olarak davet ettiği Erdoğan’ı havalimanında sarılarak karşıladı. Erdoğan, kaldığı Maritim Airport otelde Schröder ile bir süre baş ba- şa görüştü. Daha sonra Erdoğan Seefugium adlı otelde verilen ve çok sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı doğum günü davetine katıldı. Al- manya’da 1998-2005 yılları ara- sında başbakanlık yapan Schröder, Rus enerji şirketi Gazprom’a da- nışmanlıklık yapıyor. (AA) Erdoğan, Schröder için Almanya’da Haber Merkezi - Çalõşma ve Sos- yal Güvenlik Bakanõ Faruk Çelik’in iki yõldõr korumalõğõnõ yapan Erkan Artut (21), “sahte korumalık yap- mak” suçlamasõyla 2 Nisan’da göz- altõna alõndõ. Bursa milletvekili olan Çelik’e seçim bölgesine geldiği 2 yõl boyunca, yakõn korumalõk ve eskort- luk yapan Erkan Artut, Bursa gezisi sõrasõnda da Başbakan Recep Tay- yip Erdoğan’a yakõn korumalõk yaptõ. Bakanlõğõn korumalarõ tarafõn- dan, polis sanõldõğõ için 2 yõl boyun- ca fark edilmeyen, korumalarõn giy- diği kõyafetlerden alõp, güneş gözlü- ğü takan Artut, bir şikâyet üzerine 2 Nisan’da gözaltõna alõndõ. Mahkeme- ye çõkarõlan Artut, İzmir’de işlediği ve hakkõnda hapis kararõ çõkarõlan ‘Görevi kötüye kullanma’ suçun- dan tutuklandõ. Çõkarõldõğõ mahke- mede Artut, serbest bõrakõlõrken, “Ankara’da, Bakanlıklar’da, Baş- bakanlık’ta büyük koruma zafiye- ti var. Defalarca TBMM’ye koru- ma kimliği ile girip çıktım” dedi. POLİS SANDILAR Bakana sahte koruma Avusturya ‘vize muafiyeti’ istedi Haber Merkezi - AB üyesi Avusturya’nõn her yõl Türkiye’yi ziyaret eden yaklaşõk 500 bin yurtaşõ için vize muafi- yeti istediği bildirildi. Türkiye’nin Viyana Bü- yükelçisi Selim Yenel, “Biz de kendilerinden Türkiye’den Avustur- ya’ya gelecek olan öğ- renci, bilim adamõ, işada- mõ ve sade vatandaşlarõ- mõza kolaylõk sağlamala- rõnõ istedik” dedi. Tüketicinin hukuk zaferi Haber Merkezi - İz- mir’de bir anaokulunda müdürlük yapan Ayşe Sönmez, acentesinden al- dõğõ sõfõr otomobilinin sõk sõk arõza yapmasõ üzerine Tüketici Mahke- mesi’nde dava açtõ. Ara- cõ geri vermek ve parasõ- nõ almak isteyen Sön- mez’in talebini yerinde gören mahkeme, gizli ayõplõ aracõn acentesine iadesine ve parasõnõn tü- keticiye geri ödenmesine karar verdi. İtiraz üzerine Yargõtay’a giden davaya bakan Yargõtay 13’üncü Hukuk Dairesi de kararõ yerinde bularak onayladõ. Örsan Öymen Ödülü, Yılmaz’ın İstanbul Haber Ser- visi - Akdeniz Üniversi- tesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Halit Yõlmaz, “Türkiye’nin Yargõ Ba- ğõmsõzlõğõna İlişkin So- runlarõ” başlõklõ çalõşma- sõyla Örsan Öymen İnce- leme Ödülü’nü kazandõ. Seçici kurul, “planõ, atõf- larõ, kaynakçasõ, kapsamõ ve anlatõmõ itibarõyla bi- limsel bir çalõşma niteliği taşõmasõ; analitik ve sis- tematik bir düşünce ürü- nü olmasõ” gerekçesiyle çalõşmanõn ödüle değer görüldüğünü belirtti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog