Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 19 NİSAN 2009 PAZAR 4 HABERLER DÜNYADA BUGÜN ALİ SİRMEN Herkesin Keyfi Yerinde Ne Mutlu Türküm Diyene Sevgili, İkisini de TÜİK’in yaptığı ve cuma günü yayımla- nan iki anketin özellikle sonuncusu çok ilginç. Birinci ankette, deneklerin yalnızca yüzde 1’inin aldığı pa- rayla ay sonunu rahat çıkardığı belirtiliyor, geri ka- lanının durumu ise, kötüden fecaate doğru gidiyor- du. Bu araştırma malumu ilan etmenin ötesine geç- miyor, bir Türk ailesinin tenceresinin, gelişmiş ülkelerin insanlarınınkinden çok daha güç kaynadığı, kapa- ğının altında çok daha az şey bulundurduğu bilini- yor. Ama ikinci araştırma çok ilginç. Bu anket sırasında kendilerine soru sorulan yurt- taşlarımızın yüzde 86’sı, “mutlu” olduklarını söyle- mişler. Çalışma yaşındaki her dört kişiden birinin, he- le hele her üç gençten birinin işsiz olduğu, iş bula- bilenin de yüzde 1’inin geliriyle ayın sonunu zor ge- tirebildikleri bir ülkede, insanların mutlu olmaları ney- le açıklanabilir? Acaba sorunun formüle edilmesinde mi bir yan- lışlık var? Kimi zaman soruların soruluş şekli, kimi yanıtları saf dışı bırakacak biçimde olabiliyor. Örneğin birine “Türk olmaktan mutlu musun?” di- ye sorduğunuzda, “hayır” yanıtı almanız neredeyse imkânsızdır. Türkiye gibi ulusal duyguların yüksek olduğu bir ülkede, kim böyle bir soruya “hayır” yanıtını verebi- lir? Bu adeta vatanını sevmemek anlamına gelir ki, ka- bulü imkânsızdır. Osmanlı’nın aydını, pek de Osmanlı olmaktan mut- lu değildi, Batı’nın insanına özenir, onun gibi giyin- mek, onun gibi olmak, onun koşullarında yaşamak isterdi. Ama salt onun gibi olmak istemekle onun gibi olun- mayacağı için de, Osmanlı’nın hiç değilse aydını mut- lu değildi. Türkiye Cumhuriyeti’nin insanının ise öyle olma- ması için her şey yapılmış, ona moral yüklemek re- jimin en önemli uğraşlarından biri haline gelmiştir. Ankara’da adını heykelden alan Güven Park’taki heykelin altında “Türk övün, çalış, güven” yazılma- sının nedeni de budur. Türk insanına bu öğüdü ve- ren Atatürk aynı zamanda şunu da söylemiştir: - Bir Türk dünyaya bedeldir. Sanırım, sanırım değil eminim, Mustafa Kemal Atatürk, bir gözlemini dile getirmekten çok, toplu- ma güven aşılamaya çalışıyordu. O sözden yıllar sonra ben, bir Yunanlı için yapı- lan sağlık harcamalarının, altı Türk’ünkine eşit ol- duğunu öğrendiğimde kendi kendime şöyle söy- lenmiştim: - Vay canına.. yoksa bu, sağlık alanında, 1 Yunanlı 6 Türk’e bedeldir mi demek oluyor? Geçenlerde Aziz Nesin’in bir söyleşisini okuyor- dum. Orada Aziz Bey ülkesini dünyanın en güzeli, ül- kesinin insanını dünyanın en üstünü ve en zekisi ol- duğu için değil, kendisinin oldukları için sevdiğini söy- lüyordu. Yurtseverliğin anlamı bu da olsa gerek.. yoksa ken- di insanını bütün diğerlerinden daha üstün daha akıl- lı görürsen, bunun ucu şovenizme kadar gider. Çok küçükken tarihin büyük figürlerine karşı içimde hafifçe bir acıma duygusu oluşurdu. Bunlar iyi, başarılı adamlardı.. ama ne yazık ki, Türk ve Müs- lüman değillerdi. Kısa süre içinde bu duygudan arındığımı söyle- meme gerek var mı? Şimdi artık ne herhangi bir yabancıya Türk ve Müs- lüman değil diye acıyorum, ne de ben onun yerin- de değilim diye hayıflanıyorum. Ama sorsalar “Türkiye’de yaşamaktan mutlu mu- sun?” diye, tabii ki yanıtım “hayır” olur. Bu hayır, başka bir yerde yaşamış olmayı yeğle- memden değil, Türkiye’yi daha gelişmiş, daha de- mokratik, daha uygar, daha müreffeh hale soka- mamış olmamızdan kaynaklanmaktadır ki, bu da, içinde kendi payım da bulunan kolektif bir utanca yol açar. Bu utanç, ülkeme ve insanına olan sevgimi or- tadan kaldırmasa bile onun yanında hep bir ukde ola- rak kalır. Her neyse.. öyle anlaşılıyor ki, toplumun büyük ço- ğunluğu bunları düşünmüyor. Ankete verilen ce- vaplarda insanlar yüzde 86 gibi yüksek oranda mut- lu olduklarına göre, demek ki “herkesin keyfi yerin- de”. Ne Mutlu Türküm diyene! asirmen@cumhuriyet.com.tr Galatasaray Meydanõ’nda toplanan bir grup, DTP operasyonlarõnõ protesto etti Taksim’de eylemli günİstanbul Haber Servisi - DTP Milletvekilleri Sebahat Tuncel, Akın Birdal, Osman Özçelik ve gözaltõna alõndõktan sonra serbest bõrakõlan İstanbul İl Başkanõ Ha- lil Aksoy’un da aralarõnda bulun- duğu bir grup DTP’ye yönelik operasyonlarõ protesto etti. Aralarõnda çok sayõda sivil top- lum örgütü temsilci ve üyesinin bu- lunduğu kalabalõk grup, Galata- saray’da toplandõ. Grup öncelikle gözaltõndaki kayõplarõ protesto et- mek için oturma eylemi yaptõ. Grup adõna, Birgün gazetesi yazarõ Neşe Yaşın, kendi yazdõğõ bir ya- zõyõ okudu. Yaşõn, annelerin ço- cuklarõ için, “Onlar bizim can- larımız, neredeler? Bir insanın yaşamının değeri ne? Bu nasıl bir ülke” şeklinde sorularõnõ dil- lendirdi. İnsan Haklarõ Derneği İs- tanbul Şubesi Gözaltõndaki Ka- yõplara Karşõ Komisyon adõna ya- põlan basõn açõklamasõnõ da sanat- çõ İlkay Akkaya okudu. Grup içinde yer alan ESP üye- leri de ayrõ bir açõklama yaparak 1 Mayõs’õ Taksim’de kutlayacak- larõnõ yineledi. Daha sonra yeni ka- tõlõmlarla genişleyen topluluk “Hepimiz Kürdüz, hepimiz DTP’liyiz”, “Baskılar bizi yıl- dıramaz” şeklinde sloganlar at- maya başladõ. Eylemde okunan basõn açõklamasõnda operasyon- larõn AKP’nin seçim sonuçlarõnõ hazmedememesinin sonucu ol- duğu ifade edildi. Burada konuş- ma yapan Sebahat Tuncel, göz- altõlarõn Türkiye halklarõna yöne- lik baskõ olduğunu belirterek, “Bugün tutuklanan sadece 51 arkadaşımız değil, Kürt halkı- nın iradesi tutuklanmıştır” de- di. Tuncel şunlarõ söyledi: “Siz eğer onurlu bir barış sağlaya- caksınız, o zaman bu mücadeleyi dikkate almak zorundasınız. İs- ter kabul edin ister etmeyin, PKK bu mücadelenin tarafla- rından birisidir ve çözüm için dikkate almak zorundasınız. Eğer dikkate almazsanız, eğer demokratik talepleri bile bo- ğarsanız o zaman Kürtlere fark- lı bir yol gösteriyorsunuz. Bu yo- lun sorumluluğu bugün AKP hükümetindedir, bugün bu ope- rasyonları yapanlardadır.” Konuşmalarõn ardõndan grup, terör örgütü elebaşõ Abdullah Öcalan lehine sloganlar atarak Tarlabaşõ’ndaki DTP İstanbul İl Başkanlõğõ’na yürüdü. Oturma ey- lemi yapan grup olaysõz dağõldõ. Çok sayıda sivil toplum örgütü temsilci ve üyesi Galatasaray Medanı’nda protesto eylemi yaptı. ‘Roj TV için söz vermedik’ Haber Merkezi - Es- ki Danimarka Başbaka- nõ Anders Fogh Ras- mussen’in NATO Genel Sekterliği karşõsõnda Türkiye’ye Roj TV’nin kapatõlmasõ yönünde söz verdiği haberleri Danimarka Büyükelçisi Jesper Vahr tarafõndan yalanlandõ. Gazetecile- rin sorusunu yanõtlayan Vahr, “Roj TV kapana- cak mõ?” sorusuna “Da- nimarka bu tür garanti- ler veremez zira bu si- yasi bir karar değildir. Roj TV Danimarka li- sansõ ile yayõn yapmak- tadõr. İlgili Danimarka yasalarõna uymak zo- rundadõr. Bu yasalara uyulduğu sürece hükü- met bir yayõn lisansõnõ iptal edemez” dedi. ‘Bütün yasadışı binalar yıkılmalı’ İstanbul Haber Ser- visi - Alevi Bektaşi Fe- derasyonu Genel Başka- nõ Ali Balkõz, Ümraniye Kâzõm Karabekir Ma- hallesi’nde inşaatõ süren cemevini ziyaret etti. Cemevi inşaatõ ile ilgili “kaçak” olduğu yönün- deki iddialara değinen Balkõz, “Evet bu bina yõ- kõlmalõdõr. Çevredeki di- ğer bütün yasadõşõ bina- lar gibi. Bu statüye kaç tane cami giriyorsa onlar da yõkõlmalõdõr” dedi. AKP’li başkandan ‘oy cezası’ Haber Merkezi - Balõkesir’in Sarõbeyler Beldesi’nde seçimi ka- zanan AKP’li Başkan Lütfü Aslan’õn, seçim- den hemen sonra ken- disine oy vermeyenleri cezalandõrdõğõ öne sü- rüldü. Aslan’õn 4 kah- veyi ruhsatsõz olduğu gerekçesiyle kapattõğõ, bir depoyu mühürletti- ği sürüldü. ‘KÜRDİSTAN HALK İNİSİYATİFİ’NDEN AÇIKLAMA PKK, AKP yöneticilerini ve dinci basını tehdit etti DİYARBAKIR (Cumhu- riyet Bürosu) - Terör örgütü PKK’nin şehir yapõlanmasõ olan Kürdistan Halk İnisiyati- fi, örgüte yakõnlõğõyla bilinen haber sitelerine yaptõğõ açõk- lamada AKP yöneticileri ve Fethullah Gülen cemaatine ait kuruluşlarõ hedef alacağõnõ duyurdu. Kürdistan Halk İnisiyatifi, Fõrat Haber Ajansõ’na yaptõğõ açõklamada, AKP ve Gülen ce- maatine ait kuruluşlarõ açõk olarak hedef aldõğõnõ belirtti. Açõklamada, Kürt halkõnõn bu kirli oyuna karşõ yanõtõnõn çok sert olacağõ savunularak, “Bu alçakça saldırı ve oyunlar- dan sonra, AKP’nin hiçbir yöneticisi ve ona bağlı ku- rum ve kuruluşlar artık Kürdistan’da rahatça faali- yet yürütemeyeceklerdir. Halkımız bunun hesabını soracak güçtedir. Bu güçler artık rahat nefes bile ala- mayacaklardır” denildi. DİYARBAKIR’DA BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI DTP, dinci medya için suç duyurusunda bulundu DİYARBAKIR (Cumhu- riyet Bürosu) - DTP Eşbaş- kanõ Emine Ayna, PKK’nin şehir yapõlanmasõnõ oluştur- duklarõ iddiasõyla düzenlenen operasyonda, gizlilik kararõna karşõn “basına yalan yanlış bilgiler sızdırdıkları” iddia- sõyla soruşturmayõ yürüten sav- cõlar ve suçlarõ kesinleşmeden arkadaşlarõnõ suçlu ilan ettikleri gerekçesiyle Samanyolu TV ile Zaman ve Yenişafak gazeteleri hakkõnda suç duyurusunda bu- lunacaklarõnõ açõkladõ. Ope- rasyonda 51 kişinin tutuklan- masõnõn ardõndan DTP Diyar- bakõr İl Başkanlõğõ’nca bir ba- sõn açõklamasõ yapõldõ. Açõk- lamaya DTP Eşbaşkanõ Ayna ve DTP milletvekilleri ile Di- yarbakõr Büyükşehir Belediye Başkanõ Osman Baydemir, ilçe belediye başkanlarõ, bazõ sivil toplum örgütü temsilcileri ve partililer katõldõ. Açõklama sõrasõnda sõk sõk “Baskılar bi- zi yıldıramaz” sloganõ atõldõ. DTP İSTANBUL İL BAŞKANI SERBEST 51 kişi tutuklandı DİYARBAKIR / İSTANBUL (Cumhuri- yet) - PKK’nin şehir yapõlanmasõnõ oluş- turduklarõ iddiasõyla düzenlenen operasyo- nun ilk gününde gözaltõna alõnan ve arala- rõnda 3 DTP genel başkan yardõmcõsõnõn da bulunduğu 53 kişiden 51’i tutuklandõ. Operasyonlarda, gözaltõna alõnan İstanbul İl Başkanõ Halil Aksoy serbest bõrakõldõ. Savcõlõk sorgularõnõn ardõndan 53 kişi- den 51’i mahkemeye sevk edildi. Zanlõ- lar “Yasadışı terör örgütü yöneticisi olmak” ve “Yasadışı terör örgütü üye- si olmak” suçlamalarõyla tutuklandõ. Aralarõnda partinin DTP genel başkan yardõmcõlarõ Bayram Altun, Kamuran Yüksek ve Selma Irmak’õn da bulundu- ğu tutuklananlarõn isimleri şöyle: Şinasi Tur, Ebru Günay, Hüseyin Yılmaz, Kemal Aktaş, Mehmet Abbasoğlu, Si- racettin Irmak, Herdem Kızılkaya, Mehmet Akın, Celal Yoldaş, Hasan İnatçı, Sara Aktaş, Ercan Sezgin, Na- dir Yıldırım, Musa Farisoğulları, Te- mer Tanrıkulu, Ahmet Birsin, Zehra Bozacı, Zahide Besi, Çimen Işık, Heval Erdemli, Pergüzar Kaygısız, Ahmet Çelen, Alican Önlü, Salih Akdoğan, Besima Konca, Elif Kaya, Leyla Deniz, Mazlum Tekdağ, Olcay Kanlıbaş, Pe- ro Dündar, Pınar Işık, Seve Demir, Zeynep Boğa, Ahmet Zirek, Nihayet Taşdemir, Dilan Taşdemir, Esma Gü- ler, Gülcihan Şimşek, Hasan Üner, Musa Çiftçi, Aslan Özdemir, Engin Kotay, Mehmet Nimet Sevim, Rahmi Özmen, Roza Erdede, Hasan Iraz, Lütfü Dağ ve Senanik Öner. İstanbul’da gözaltı sayısı 30 oldu DTP’ye yönelik başlatõlan operasyonlar kapsamõnda İstanbul’da gözaltõna alõnan- larõn sayõsõ 30’a yükseldi. Terörle Müca- dele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafõndan DTP’nin İstanbul İl Binasõ’nda başlatõlan ve önceki gün kent geneline yapõlan ope- rasyonlarda gözaltõna alõnanlarõn, salõ gü- nü gözaltõ sürelerinin dolmasõnõn ardõndan adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Mer- sin, Diyarbakõr ve Adana’da gözaltõna alõ- nan 5 kişi de önceki gün sorgulanmak üzere Vatan Caddesi’ndeki Terörle Müca- dele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. İstanbul Haber Servisi - İzmir’in Bornova ilçe- sinde işlenen bir cinayete ilişkin davanõn gö- rüldüğü mahkeme, olay yeri yakõnõndaki işyer- lerinin güvenlik kamerasõ görüntülerinde yer alan kişilerin sanõklar olup olmadõğõnõn araştõ- rõlmasõnõ İstanbul Adli Tõp Kurumu’ndan iste- di. İstanbul Adli Tõp Kurumu, “İlgili bölüme bakan personel askere gitmiştir” diyerek müzekkereyi inceleme yapmadan iade etti. Mahkeme de CD’leri, Ankara Kriminal Polis Laboratuvarõ Müdürlüğü Ses-Görüntü-Data İnceleme Şube Müdürlüğü’ne gönderdi. ‘O personel askerde’ İstanbul Haber Servisi - Bursa’nõn Mudanya il- çesinde eski Vakit gazetesi yazarõ Hüseyin Üzmez tarafõndan cinsel istismara uğradõğõ ile- ri sürülen 14 yaşõndaki B.Ç’ye, İstanbul Tõp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlõğõ ve Hastanesi Anabilim Dalõ’nda yapõlan muayenede orta şiddette depresyon nöbeti teşhisi konulduğu bildirildi. Adli Tõp Kurumu tarafõndan mahke- meye sunulan ilk raporda, küçük kõzõn “beden ve ruh sağlığının bozulmadığı” belirtilmişti. B.Ç’nin, önceki gün İstanbul Adli Tõp Kuru- mu’nda yapõlacak muayenesi öncesi kuruma dört ay önce atanan çocuk psikiyatrõ Ayten Er- doğan “aynı raporun verileceği” gerekçesiy- le istifa etmişti. B.Ç de muayene için İstanbul Üniversitesi Tõp Fakültesi’ne sevk edilmişti. B.Ç’de depresyon tanõsõ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog