Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 19 NİSAN 2009 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER 3 Türkiye sera gazõ salõmõnda dünya ortalamasõnõ bile aştõ Çevreye rekor darbe ÖZLEM GÜVEMLİ Çevre ve Orman Bakanlõğõ, hazõrladõğõ 2007 yõlõna ait sera gazõ salõmõ envanterini BM’ye gönderdi. Envarterin or- taya koyduğu korkunç tabloya göre küresel õsõnmaya yol açan sera gazõ salõmlarõnda 2007’de yüzde 119 oranõnda artõş meyda- na geldi. Atmosfere bõraktõğõ top- lam sera gazõ 372 milyon tona çõ- kan Türkiye’de kişi başõna düşen sera gazõ da 5.2 tona çõkarak 4 tonluk dünya ortalamasõnõ aştõ. Envarterin ilk açõklandõğõ 2004 yõlõnda bu oran 4 ton civarõnday- dõ. Salõmlardaki artõş göz önüne alõnarak yapõlan hesaplamalara göre Türkiye 2012’den önce kişi başõna düşen emisyonda 6 tonu geçecek. 2012-2015 arasõnda ise 9 tona çõkarak 8 tonluk Avrupa ortalamasõnõn üstüne çõkacak. SU VE GIDA KRİZİ KAPIDA Yeşiller Partisi Merkez Yürüt- me Kurulu üyesi ve halk sağlõğõ uzmanõ Dr. Ümit Şahin, bu artõ- şõn temel nedeninin kömür sant- rallarõ ve doğalgaz kullanõmõ ol- duğunu söyledi. Şahin, şöyle de- vam etti: “Türkiye sıcaklık dal- galarını daha fazla yaşamaya başayacak. Bu ani ölümleri de beraberinde getirecek. Seller artabilir. En önemlisi ise su ve gıdaya ulaşımda ciddi bir kriz yaşanacak. Genel bir açlık ve susuzluk tehlikesi baş göstere- cek. Termik santrallar da kü- kürtdioksit sağlığı olumsuz et- kiliyor. Astım, akciğer, kalp hastalıkları, çocuk ve yaşlı sağ- lığı olumsuz etkileniyor.” Yurt Haberleri Servisi - Uptown Tra- vels, Ulusal Egemenlik Haftasõ’nda düzen- lediği “İstiklal Savaşı ve Cumhuriyet Turları”nda katõlõmcõlara dönemi yeniden yaşatacak. Kurtuluş Savaşõ’nõn yapõldõğõ ve Atatürk’ün yaşantõsõnda önemli ve etkisi olan yerleri gezerek yakõn tarihin yerinde öğrenilmesini sağlamak amacõyla özel reh- berler eşliğinde düzenlenen turlarda katõlõm- cõlar dönemin kõyafetlerini giyerek, orijinal ağõrlõklarõnda silah ve cephaneleri kağnõ arabasõnda taşõyabilecek, sürpriz canlandõr- malarla Kurtuluş Savaşõ’nda verilen müca- deleyi her yönüyle hissedecek. TARİHİ MEKÂNLAR GEZİLECEK DVD gösterimleri, milli mücadele anek- totlarõ, şiirler ve müziklerle yapõlan sunum- lar da turlara renk katacak. 23-26 Nisan’da düzenlenen birinci tur programõnda İnebolu ve Ankara’da Kurtuluş Savaşõ’nõn geçtiği tarihi mekânlar gezilebilecek. 22-26 Ni- san’daki diğer tur programõnda ise Kütah- ya, Afyon, Uşak ve İzmir’de Kurtuluş Sa- vaşõ’nõn verildiği noktalar ziyaret edilecek. Oyuncu ve senarist Levent Kazak’õn Düzce’de bulunan 28 dönümlük arsasõ, BOTAŞ doğalgaz boru nakil hattõ geçirdiği için neredeyse kullanõlmaz hale geldi. Kazak’õn 16 bin TL’lik kamulaştõr- ma bedelini kabul etmemesi üzerine BO- TAŞ yargõya başvurdu. Kazak, olayõ “utanç davası” olarak nitelendirdi. Düz- ce 2. Asliye Hukuk Mahkesi’nde süren da- vaya katõlan Kazak, Doğalgaz Boru hat- larõ, Nato Boru hattõ ve Enerji Nakil Hat- larõ Geçiş Alanlarõ Uygulama hükümleri gereği gömülü bulunan boru hatlarõna yaklaşma mesafesi boru hattõnõn her iki tarafõna 35 metre olduğu için arsasõnõn kullanõlmaz hale geldiğini vurguladõ. Ka- zak, BOTAŞ’tan önce imarsõz şekilde 600- 700 bin lira edecek arazinin artõk hiçbir değeri olmadõğõnõ belirtti. (RUJHAT AVŞAR) Kazak, BOTAŞ’la mahkemelik oldu Levent Kazak 23 Nisan özel turları Uptown Travels düzenliyor (AyrıntıbilgiiçinTel:02122410041) AYDINLANMA EMRE KONGAR McCarthy Kimdir? McCarthyizm Nedir? I Günümüz dünyasında ve Türkiye’sinde olup bi- tenleri anlamak için modellere, örneklere gerek- sinmemiz vardır. Tarih ve toplumbilim bize böyle modeller sağlar. McCarthy, 1950’li yıllarda Amerika’da yaşanan cadı avının sorumlusu olan politikacıdır. Kendi kirli siyaseti için, FBI’ın ve medyanın da yardımıyla, masum insanları karalamış, ülkesinin aydınlarını komünistlikle itham etmiş, pek çok kişinin hayatını karartmış, birçok profesörün, sa- natçının kariyerini mahvetmiş ve hatta intiharla- ra neden olmuştur. McCarthyizm, demokratik bir ülkede siyase- ti, devlet mekanizmasını ve medyayı kullanarak ça- mur atma, karalama yoluyla insanları haksız ye- re itham eden ve suçsuzları cezalandıran, toplu- mun temel hak ve özgürlüklerini zedeleyen, de- mokrasiyi istismar ederek bütün toplumu baskı al- tına alan antidemokratik bir uygulamanın adıdır. McCarthyizm’in önemi demokratik bir toplum- da yaşanmış olmasından gelir. Demokratik bir toplumda, devlet gücünün, is- tihbaratın, siyasetin ve medyanın nasıl kötüye kul- lanıldığını ve bu kötüye kullanmanın ne korkunç sonuçlar doğurduğunu gösterir. Komünizm karşıtlığı ve demokrasi koruyuculuğu maskesi altında, insanların nasıl baskı altına alın- dığının tipik bir örneğini oluşturduğu için önem- lidir. Üzerinden yarım yüzyıl geçtikten sonra bu korkunç uygulama artık bütün boyutlarıyla açığa çıkmıştır. Yazılan anılar, otobiyografiler, bu trajedinin perde arkasını, ilişkilerini tümüyle ortaya dök- müştür. Amerikan siyasal tarihinin bu kara lekesi artık tüm politikacılar için bir model olmuştur: İyi niyetliler için sakınılması ve engellenmesi ge- reken, kötü niyetliler için ise yararlanılacak bir mo- del! Olayın merkezinde üç isim yer almaktadır. Kişiliği bozuk kirli bir politikacı: Joseph McCarthy. FBI’ın antikomünistliğiyle ünlü başkanı: J. Edgar Hoover. Politikacılarla iç içe bir gazeteci: Jack Anderson. FBI’ın rolünü, William Sullivan adlı bir ajan son- radan, “Gerekli olan bütün bilgileri ona aktararak Senota’daki McCarthy soruşturmasını biz sağla- mıştık” diye açıkça belirtmiştir. Anderson ise McCarthy ile olan ilişkisini ve yap- tıklarını Confessions of a Muckraker (Bir Skan- dal Gazetecisinin İtirafları) adlı otobiyografisinde açıklamıştır. Görüldüğü gibi bu cadı avının, demokratik bir ülkedeki bu antidemokratik uygulamanın itici gücü, senatör-FBI başkanı-gazeteci üçlüsüdür. Zaten uygulamanın bu denli etkili olmasının, bü- tün toplumu boyunduruk altına almasının ve pek çok kişinin hayatını söndürebilmesinin ardındaki güç de bu üçlünün ittifak ederek yarattığı kamuoyu ortamından gelmektedir: Siyaset, istihbarat ve medya! Hele bunlara bir de yargıyı eklerseniz… ekongar@cumhuriyet.com.tr www.kongar.org
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog