Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 19 NİSAN 2009 PAZAR 2 OLAYLAR VE GÖRÜŞLER PENCERE Ergenekon Karşıdevrimi... Sanırım Prof. Türkan Saylan’ın en büyük yanılgı- sı iyimserliğinden doğuyordu... Diyordu ki: - Ben yoksul çocukları okutuyorum, bu işin siyasetle bir ilgisi yok, iktidarla alışverişi yok, bana dokunmazlar... Oysa Saylan’ın kurduğu örgütün suçu daha adın- dan başlıyordu: “Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği...” Ne demek ‘çağdaş yaşam?..’ Kadınların özgür ve erkekle eşit olduğu yaşam de- mek... Aydın Doğan iyimserdi... Diyordu ki: - Ben gazetelerimde iktidardan yana yazarlara da yer veririm; ama, bir haberi “iktidardan yana mı, de- ğil mi” diye değerlendiremem... Bu dengeyi korudukça holdingime ilişmezler... Laik Doğan’ın iyimserliği boşa çıktı... Acaba bu kargaşa ve baskı ortamında neler de ne- ler oluyor?.. Ya da olan bitenlerin anlamı ne?.. Soruya yanıt verebilmek için Cumhuriyet’te ve bu köşede uzun yıllardan beri benimsenen tarihsel bilinci ve güncel değerlendirmeleri kısaca anımsamakta ya- rar var... Laikliğin ve demokrasinin anavatanı Avrupa’da bu iki kavramın benimsenip bir yaşam biçimine dönüş- mesi süreci 500 yıldan çok sürmüştür... Papalığa başkaldıran Martin Luther 1500 yılında ortaya çıkabildi... Aydınlanma... Sanayi devrimi... Bilimsel devrim... 18’inci yüzyıl toplumunda bile nice kanlı kavgalar yaşandı, çatışma 1789 İnsan Hakları Bildirisi’nden son- ra da durmadı... 1.5 milyarlık İslam coğrafyasında tek Türkiye, 21’inci yüzyılda Aydınlanma devriminin çelişkisi ve ça- tışmasını yaşıyor... 1923 Atatürk devrimiyle çağdaşlaşan Türkiye’yi bir İslamcı düzene dönüştürmek isteyen karşıdevrim bu- gün iktidardadır... ‘Ergenekon’ bu karşıdevrimin adına dönüşmüştür.... Ergenekon karşıdevriminin 12’nci dalgası eylemin maskesini büsbütün düşürmüş, ikirciksiz kimliğini tar- tışmasız gözler önüne sermiştir... Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk diyor ki: “- Ergenekon davası A’dan Z’ye siyasallaştırılmış- tır...” Siyasal çelişki davanın yüzeysel yanıdır; Ergenekon, devrim-karşıdevrim çatışmasının ürünüdür. Daha başka deyişle Türkiye için uygarlık sorununu içer- mektedir. Gazetelerinde bu iktidarla çatışmak istemeyen Aydın Doğan Grubu laikliği savunduğu için hedefe dönüştürülmüştür, okullarında çağdaş eğitimi yürü- ten Türkan Saylan’a saldırının nedeni açık seçiktir, tu- tuklanan bütün profesörlerin Atatürkçü Cumhuriyet- le özdeşleşen kişilikleri dünyada ve Türkiye’de tartı- şılamayacak kadar bellidir... Ergenekon kapsamında kafa karışıklığına yer yok... Ama, kafa karıştırmak için elinden geleni yapan ‘ik- tidarcı-İslamcı’ medyanın yanında, hâlâ bu işin yüzeysel tartışmasını körükleyerek kafa karıştıran ve dincilerin ekmeğine yağ süren Doğan Grubu gazetecilerine pes... Kampanya Köye Dönüş... İsmail ÇETİNKAYA Ülkenin dört bir yanõn- daki köylerinden göç edip büyük şehirlere gelen üre- ticilerin her birinin umut- larõ vardõ. Kimi evlenip yuva kuracak, kimi ço- cuklarõna daha iyi ola- naklar sağlayacak, kimisi de sigortalõ çalõşacaktõ. Bu hayalleri ekonomik krizle yok olup gitti. Şim- di terk ettikleri köylerine geri dönüyorlar… Tarõm ülkesi olmayõ sin- diremeyenler olsa da kriz dönemlerinde kurtarõcõ oluyor topraklar. Şehir- lerde yaşayanlarõn çoğun- luğu, köyleriyle olan bağ- larõnõ koparmadõlar. İşsiz- liğin artmasõyla ekono- mik sõkõntõlarõn tavan yap- tõğõ ülkemizde, sosyal pat- lamanõn bir nevi önüne geçmiş de oluyor tarõm. Tanõdõğõm işçiler, me- murlar, tükettiği fasulye, bulgur, tarhana, börülce, yağ, zeytin, un, patates gibi yiyeceklerini köyle- rinden getiriyor. Bazõlarõ ise köylerine dönmekten utanõyordu. Çünkü, ken- dilerini başarõsõz buluyor- lar. Ama krizle bu duygu- larõn hepsi yok oldu. Aç kalmaktansa utanca kat- lanalõm diye düşünen in- sanlarõn çoğu şimdi köy- lerine dönüyor… “Tarım olmasaydı kri- zin boyutları daha fark- lı yaşanırdı” anlayõşõ, gö- rüşü yaygõnlaşõyor bu- günlerde. Ancak tarõm sektörü de krizden çok et- kileniyor. Başbakan, tarõm krizini de görmezden ge- lip “teğet” geçiyor. Nasõl mõ? Başbakan ekonomiyi canlandõrma paketleri açõklõyor. Şir- ketlere can suyu kredileri veriliyor. Ancak tarõma yönelik destek yok... Ör- neğin traktör vergisi dü- şürülmüyor. Sütteki yüz- de 8’lik KDV oranõ indi- rilmiyor? Üretici inekleri- ni kestikten sonra mõ süt- teki KDV düşürülecek? Köye dönüşler başlamõş- ken mazotun ÖTV’si, KDV’si, gübre, ilaç gibi temel girdi fiyatlarõ düşü- rülmüyor? Bu çifte stan- dart değil midir? Çiftçiyi yok etme değil midir? Üreticiler, esnaf, me- mur, işçi, emekli, 29 Mart yerel seçimlerinde, bugü- nün iktidarõna Ege’den uyarõ yaptõ. Anlayana...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog