Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 19 NİSAN 2009 PAZAR 14 KÜLTÜR SANATA BAKIŞ SELMİ ANDAK Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası kultur@cumhuriyet.com.tr 37 yıldır dünyanın en değerli sanatçılarını İstanbul’da top- layan ve çok önemli uluslar- arası bir festival niteliğini taşı- yan İstanbul Müzik Festivali yi- ne sanat yaşamımızın her za- man bulunmaz bir olayı olarak yaşandı. Borusan İstanbul Fi- larmoni Orkestrası’nın taşıdı- ğı bu en geniş sanat olayı ku- rulduğundan bu yana ilk ola- rak 1999 yılında genel müzik direktörü ve sürekli orkestra şefi Gürer Aykal yönetiminde senfoni orkestrasına dönüş- türüldü ve başarılı konserlere sahne oldu. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) adı ile yurtiçi, yurtdışı, sayısız konserlerde başarı gösterdi. Dünyaca ünlü birçok soliste de eşlik etti. BİFO sürekli aylık konserlerinde 2000-2001 se- zonunda Beethoven senfoni- lerini seslendirdi. Daha sonra nisan ayında 18. Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nin açı- lışını yaptı. 2002 mart ayında iki konser için Bulgaristan’da- ki 42. Rusçuk Müzik Festiva- li’ne çağrıldı. 2002-2003 se- zonunda Güneydoğu Anado- lu turnesi kapsamında Diyar- bakır, Urfa, Mardin ve Gazi- antep’te konserler verdi. Bo- rusan İstanbul Filarmoni Or- kestrası 2003’te İstanbul Kül- tür Sanat Vakfı’nın (İKSV) Ulus- lararası İstanbul Film, Tiyatro ve Müzik Festivalleri’nin sürekli orkestrası oldu ve aynı yıl 31. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali’nin açılış konserini Ayasofya Müzesi’nde ger- çekleştirdi. Orkestra festivalin konserlerini Aya İrini Müze- si’nde vermektedir. 2004-2005 sezonu başında davet edildiği 11. Kars Kurul- tayı ve Kafkas Kültürleri Fes- tivali açılışında Ani Antik Ken- ti’nde konser vermiştir. Ani Antik Kenti’nde bir konser ve- ren BİFO, sezon sonunda 22. Uluslararası Ankara Müzik Festivali’ne kapanış konseri ve temmuz ayında İstanbul’da yapılan 22. Dünya Mimarlık Kongresi’nde bir konser için davet edildi. 2005-2006 se- zonu eylül ayında Atina’da gerçekleştirdiği üç konserde en önemli çağdaş Yunanlı bestecilerden Jannis Ksena- kis’in “Oresteia”sını Yunanlı solist ve korolarla birlikte ses- lendiren Borusan İstanbul Fi- larmoni Orkestrası, kasım ayın- da tekrar Atina’ya davet edil- di. Megaron Konser Salo- nu’ndaki bu programda Türk bestecilerine yer verdi. Daha sonra Eskişehir Uluslararası Müzik Festivali’nin açılış kon- seri gerçekleşti. BİFO, Ekim 2006’da TÜSİAD’ın Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki tam üyelik müzakereleri baş- langıcının birinci yıldönümü nedeniyle Brüksel’de düzen- lenen Turkey-Europe Veek et- kinlikleri çerçevesindeki özel konseri Palais des Beaux Arts üstlendi. Borusan İstanbul Fi- larmoni Orkestrası, ilkini 9 Şu- bat 2006’da verdiği “Borusan Özel Konseri” adı altındaki konuk şef projesiyle önümüz- deki yıllarda da devam edecek bir geleneği başlattı. Borusan İstanbul Filar- moni Orkestrası şef Sascha Goetzel, solist Freddy Kempf piyano. Program Piotr İlyiç Çaykovski piyano Konçerto- su No.1, Si bemol minör, Op. 23 1. Allegro non troppo e molto maestoso-Allegro con spirito “Andantino semplice- Prestiss mo”, 3 Allegro con fuoco. Ara interval Piotr İlyiç Çaykovski 5. Senfoni, Mi mi- nör, Op. 64 1. Andante-Alleg- ro con anima Andante canta- bile, con alcuna licenza 111 Valse: Allegro moderato 4. Finale: Andante maestoso- Allegro Vivo. Uluslararasõ İstanbul Film Festivali’nin ‘Yaşamboyu Başarõ Ödülü Jerzy Skomwski’ye verildi ‘AltõnLale’lersahiplerinibulduKültür Servisi - Akbank sponsorluğunda düzenlenen 28. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nin Altõn Lale ödülleri dün akşam Lütfi Kõrdar Uluslararasõ Kongre ve Sergi Sa- rayõ’ndaki Kapanõş galasõ ve ödül töreninde sa- hiplerini buldu. 28. Uluslararasõ İstanbul Film Festivali’nin kapanõş galasõnda, çağdaş Polonya sinemasõnõn en önemli yönetmenlerinden Jerzy Skolimowski’ye festivalin “Yaşam- boyu Başarı Ödülü” sunuldu. Jerzy Skoli- mowski ödülünü İstanbul Kültür Sanat Vak- fõ Yönetim Kurulu Başkanõ Şakir Eczacıba- şı’nõn elinden aldõ. Sunuculuğunu Meltem Cumbul’un üstlendiği 28. Uluslararasõ İstanbul Film Festivali kapanõş galasõ ve ödül töreni, NTV’den canlõ olarak yayõmlandõ. Kapanõş ga- lasõ boyunca Levent Yüksel üç şarkõsõyla iz- leyicilere sahnede renkli bir program sundu. “Altın Lale Uluslararası Yarışma Ödülü”, Pablo Larrain’in “Tony Manero” adlõ fil- mine verilirken uluslararasõ yarõşmada “Jüri Özel Ödülü”nü ise Ian Fitzgibbon’un “Bu Filmde Ben Varım / A Film With Me In It” adlõ filmi aldõ. “Altın Lale Yılın En İyi Türk Filmi” ödülü Aslı Özge’nin “Köprü- dekiler” adlõ filmine, “Altın Lale Yılın En İyi Türk Yönetmeni” ödülü ise “Uzak İhtimal” filminin yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun’a verildi. “Yılın En İyi Türk Filmi” ve “Yılın En İyi Türk Yönetmeni”ne Kültür ve Turizm Bakanlõğõ 50.000’er YTL değerinde para ödülü de veriyor. “En İyi Kadın Oyuncu” ödülü “Pandora’nın Kutusu” filmindeki ro- lü ile Derya Alabora’nõn, “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü “Uzak İhtimal” filmindeki rolüyle Nadir Sarıbacak’õn oldu. Kültür ve Turizm Bakanlõğõ, bu oyunculara ayrõca 10.000’er YTL para ödülü veriyor. Festivalde Ulusal Yarõşma’da bu yõl ilk kez verilmeye başlanan “En İyi Senaryo Ödü- lü”ne “Uzak İhtimal” filmiyle Tarık Tufan, Görkem Yeltan ve Bektaş Topaloğlu, “En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü”ne ise “Süt” filmiyle Özgür Eken, “En İyi Müzik Ödü- lü”ne “Ali’nin Sekiz Günü” filmiyle Nail Yurtsever değer görüldü. Pelin Esmer’in “11’e 10 Kala” adlõ filmi Ulusal Yarõşma’nõn “Jüri Özel Ödülü”nü aldõ. Uluslararasõ Film Eleştirmenleri Birliği FIPRESCI Ödülleri ise; Uluslararasõ Yarõşma’da Semih Kaplanoğ- lu’nun yönettiği “Süt” adlõ filme, Ulusal Ya- rõşma’da Reha Erdem’in “Hayat Var” adlõ filmine verildi. Festivalin “Türk Sineması” tema sponsoru Efes Pilsen, “Hayat Var” ad- lõ filmin yönetmeni Reha Erdem’e bir sonra- ki filminin yapõmõnda kullanõlmak üzere 30.000 USD değerinde para ödülü verdi. Kapanış filmi ‘Gidişler’di “Sinemada İnsan Hakları” yarõşmasõndaki Avrupa Konseyi Sinema Ödülü FACE’i Marco Bechis’in “Kırmızı Adamların Top- rağı / Birdwatchers” adlõ filmi kazandõ. Av- rupa Konseyi ve Eurimages işbirliğinde su- nulan FACE ödül heykelciği ve 10.000 Av- ro’luk para ödülü, ödül töreninde bulunama- yan yönetmene daha sonra gönderilecek. “Sinemada İnsan Hakları” yarõşmasõnda Jü- ri Özel Ödülü’ne ise “Firaaq” adlõ film de- ğer görüldü. İKSV’nin medya sponsorlarõn- dan Radikal gazetesi tarafõndan verilen Halk Ödülü’nü Uluslararasõ Yarõşma’da Semih Kaplanoğlu’nun “Süt”, Ulusal Yarõşma’da Aydın Bulut’un “Başka Semtin Çocukları” adlõ filmleri aldõ. Uluslararasõ İstanbul Film Festivali’ndeki “Köprüde Buluşmalar” se- minerleri kapsamõnda geçen yõl olduğu gibi Uzun Metrajlõ Film Projesi Geliştirme Atöl- yesi düzenlendi. Projeler arasõndan Hüseyin Karabey’in “Sesime Gel” adlõ çalõşmasõ birinci seçildi. Kültür ve Turizm Bakanlõğõ Hü- seyin Karabey’e ayrõca 10.000 USD değerinde para ödülü verdi. 28. Uluslararasõ İstanbul Film Festivali ödül töreninin ardõndan konuklar, Yojiro Takita’nõn yönettiği, bu yõl Yabancõ Dilde En İyi Film Oscar’õnõ kazanan Gidişler / De- partures adlõ filmi izledi. Bugün 13.30’ta Be- yoğlu Sinemasõ’nda Altõn Lale Ulusal Yarõşma Ödülü’ne değer görülen “Köprüdekiler”, 21.30’ta ise Altõn Lale Uluslararasõ Yarõşma Ödülü’nü kazanan “Tony Manero” adlõ filmler gösterilecek. “Altın Lale Uluslararası Yarışma Ödülü”, Pablo Larrain’in “Tony Manero” adlı filmine (solda) verilirken “Altın Lale Yılın En İyi Türk Filmi Ödülü’nü Aslı Özge’nin “Köprüdekiler” adlı filmi (sağda) aldı. YKY’denkitap bağõşõ Kültür Servisi - Yapõ Kredi kurum- sal vatandaşlõk sorumluluğu çerçeve- sinde, Anadolu’nun dört bir yanõndaki 434 kütüphaneye yaklaşõk 1.5 milyon TL değerinde 160 bin kitap bağõşladõ. Ya- põ Kredi Yayõnlarõ tarafõndan basõlan ve edebiyattan felsefeye, sanattan tarihe, ço- cuk kitaplarõndan çizgi romana kadar yüz binlerce yapõt, 66 üniversite, 95 lise ile 273 il, ilçe ve halk eğitim merkezi kü- tüphanesine gönderildi. Türkiye’nin kültür-sanat alanõndaki ilk ve en büyük yatõrõmõnõ yapan Yapõ Kredi’nin bir ku- ruluşu olan Yapõ Kredi Kültür Sanat Ya- yõncõlõk, bugüne kadar 2 bin 900’ü aş- kõn kitap yayõmladõ.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog