Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30510 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 19 NİSAN 2009 PAZAR GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 45 gündür tutuklu olduğu için yazısını yazamamıştır. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK ‘İçeride Gerici / Dışarıda Verici’ Son seçim kampanyasında CHP’nin iktidarın altı yıl iz- lediği politikaları özetleyen sloganı şöyleydi: “…İçeride gerici / dışarıda verici …” İçerideki marifetlerini özetlemeye gerek yok; mal meydanda! Arkası Sa. 18. Sü. 1’de OKTAY AKBAL’IN YAZISI 18. Sayfada IŞIL ÖZGENTÜRK’ÜN YAZISI 18. Sayfada SIVAS BERABERE F.BAHÇE HAVLU ATTI Spor’da ‘PKK saldõracak’ AKP ve Gülen’e tehdit Terör örgütü PKK ve Fethullah Gülen cemaati arasõnda uzun süredir devam eden gerginlik tehdit noktasõna ulaştõ. PKK’nin şehir yapõlanmasõ olan Kür- distan Halk İnisiyatifi, yaptõğõ açõkla- mada, AKP ve Gülen cemaatine ait ku- ruluşlarõ açõk olarak hedef aldõğõnõ belirtti. Açõklamada, “Bu operasyonun emrini Türk Başbakanõ Erdoğan ve onun akõl hocasõ Gülen vermiştir. Ken- dine bağlõ polis gücünü kullanarak DTP ve Kürt halkõndan adeta öç al- maktadõr” denildi. 4. Sayfada İsrailli uzman İnbar: Türkiye Batı’dan uzaklaştı İsrail’in önde gelen siyaset bilimci- lerinden Dr. Efraim İnbar, Türk dõş politikasõnõ değerlendirdi. İnbar, Ah- medinejad’õn Türkiye’de kabul gör- mesinin, Sudan Devlet Başkanõ’yla iyi ilişkilerin ve Türkiye’nin Hamas konusundaki tutumunun Türk dõş politikasõnda kesinlikle Batõ’yla uyuş- mayan yanlar olduğunu gösterdiğini öne sürdü. LEYLA TAVŞANOĞ- LU’nun söyleşisi 12. Sayfada Yeni Varlõk Barõşõ Kaçakçıya müjde Bakan Nazõm Ekren’in “Yeni varlõk ba- rõşõ makul olur” sözleriyle gündeme ta- şõdõğõ yeni vergi affõ yasasõ taslağõna gö- re, 2008 yõlõ gelir, kurumlar ve katma değer vergileri de vergi incelemesi dõ- şõnda bõrakõlacak. Taslak yasalaşõrsa, 2008’de vergi kaçõranlar, kaçõrdõklarõ miktarõn yüzde 2-5’i gibi bir oranda ver- gi ödeyerek, 2008 yõlõna dönük ince- lemeden muaf olacak. MURAT KIŞ- LALI’nın haberi 18. Sayfada ‘Pazar Yazıları’ C Pazar’da... On binler Ergenekon soruşturmasõyla hedef alõnan aydõnlara sahip çõktõ Ergenekon so- ruşturmasõ kap- samõnda, rektör- lerin, akademisyenlerin ve aydõnlarõn göz- altõna alõnmasõ ve bazõlarõnõn tutuklanma- sõ üniversiteleri ayağa kaldõrdõ. Başta Baş- kent Üniversitesi olmak üzere ODTÜ, Ha- cettepe, Ankara, Gazi, Çankaya, Atõlõm, Bil- kent, Ufuk, TOBB ETÜ üniversiteleri öğ- retim üyeleri ve öğrencileri ellerinde Türk bayraklarõyla Anõtkabir’i ziyaret etti. Kalp krizi riski var Haberal hâlâ yoğun bakõmda Anıtkabir Arslanlı Yol’daki yürüyüş sırasında, kortejin en önünde öğ- retim üyeleri ve YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ile eski bakanlardan Esat Kıratlıoğlu yer aldı. Ziyarete CHP Grup Başkanvekili Hakkı Süha Okay, CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter, Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Ya- şar ve sivil toplum örgütlerinin üyeleri de katıldı. Gençler kortejin önünde büyük boy Atatürk posteri taşıdı. Yürüyüşe katılan yurttaşlar sık sık, “Türkiye laiktir laik kalacak”, “Ergenekon ABD yalanı”, “Bilime uzanan eller kırılsın”, “Ne ABD ne AB, tam bağımsız Türkiye”, “Ata- türk gençliği görev başında”, “Cumhuriyet değil AKP yıkılacak”, “Hükümet istifa” sloganları attı. (Fotoğraf: NECATİ SAVAŞ) ‘Bilime uzanan eller kõrõlsõn’ Baykal, Ergenekon’daki hukuk dõşõ sürecin ‘çiçek göndererek’ durdurulamayacağõnõ vurguladõ ‘Bu gidişi halk önleyecek’ GÜNAY’DAN ‘SAYLAN’ TEPKİSİ ‘Saptõrma gayreti’ Kültür ve Turizm Bakanõ, Ergenekon kapsamõn- da Türkan Saylan’õn evinin aranmasõna tepki gös- terdi. Günay, “Tatsõz şeyler oldu. Süreç AKP’nin aleyhine işliyor. İşi saptõrmak için gayret var san- ki. Bu kadõncağõz velev ki bu işin içinde olsun, onu görme ya, onu görme ya..” dedi. 8. Sayfada SÜHEYL BATUM’DAN ÇAĞRI: Hukuka sahip çõkõn Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ba- tum, Ergenekon soruşturmasõ sürecinde hukuka sa- hip çõkma çağrõsõnda bulundu. Balbay’õn günlükle- rinde “Siz darbe yapõn, arkanõzdayõz” diye bir şey ol- madõğõnõ belirten Batum, “Bu günlük nedeniyle bir insan 40 gün içeride tutulamaz” dedi. 7. Sayfada Namuslu insanlarõn, profesörlerin cezaevlerinde acõ çektiğini vur- gulayan CHP lideri, “TÜSİAD bile şikâyetçi olma noktasõna gel- miş. İnsanlar , ‘Bu kadar da olmaz’ demeye başladõ. ‘Bu kadar da’ değil, ‘hiç olmaz, hiç’. Ne çiçek göndererek, ne sempati de- meçleri vererek bu gidişi önlemek mümkündür. Bu gidişi önle- yecek milletin iradesi, milletin kendisidir” diye konuştu. Ergenekon davasõnõn hukuki değil siyasi bir dava olduğunu yine- leyen Baykal, “Bugün yargõnõn bağõmsõzlõğõndan söz edilebilir mi? Planlanan değişiklikler gerçekleştiğinde yargõnõn siyasetin denetimine sokulacağõ açõktõr. Yargõ hedeftir, siyasallaştõrõlmak istenmektedir. 70 milyonun dinlenmesine olanak verecek bir tek- nik altyapõ ve hukuki zemin oluşturulmuştur” dedi. 6. Sayfada ‘Kitap kurtlarõ’ İzmir’de buluştu 14. İzmir Kitap Fuarõ yurttaşlara kapõlarõ- nõ açtõ. 306 yayõnevi ve pek çok sivil top- lum kuruluşunun katõlõmõyla gerçekleştirilen etkinlik 26 Nisan’a dek sürecek. TÜYAP Genel Koordinatörü Deniz Kavukçuoğlu, fuarõn geçen yõla oranla yüzde 10 büyü- düğünü belirterek, “Geçen yõl fuarõmõzõ 226 bin ziyaretçi gezdi. Bu yõl daha da artma- sõnõ bekliyoruz” dedi. 18. Sayfada ‘Altõn Lale’ler sahiplerini buldu 28. Uluslararası İstanbul Film Festiva- li’nin kapanõş galasõnda, “Yaşamboyu Başarõ Ödülü” çağdaş Polonya sinema- sõnõn en önemli yönetmenlerinden Jerzy Skolimowski’ye sunuldu. “Uluslararasõ Yarõşma Ödülü”, Pablo Larrain’in “Tony Manero” filmine, “En İyi Türk Filmi Ödülü” ise Aslõ Özge’nin “Köprüdeki- ler” filmine verildi. 14. Sayfada Ata’ya şikâyetBAYRAKLARLA... Yazarlardan, bi- lim adamlarõna, hukukçulardan öğrencilere kadar on binlerce yurttaşõn bu- luştuğu yürüyüşe Başkent Üniversitesi öğ- retim üyeleri cüppeleriyle katõldõ. Anõtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Başkent Üni- versitesi Rektör Vekili Prof. Ersoy “Buraya ‘bilim ve akõl’ olduğunu söylediğin manevi mirasõna sahip çõkma azmimizi haykõr- mak için geldik” diye yazdõ. 7. Sayfada ‘BİLİM VE AKIL’ TÜRKAN SAYLAN HASTANEYE KALDIRILDI 8. Sayfada Ergenekon operasyonu kapsamõnda tutuk- landõktan sonra rahatsõzlanarak İÜ Kardiyolo- ji Enstitüsü’ne kaldõrõlan Başkent Üniversite- si Rektörü Haberal’õn, kalp krizi riskine karşõ yoğun bakõmda tutulduğu belirtildi. Haberal’õ ziyaret eden eski Başbakan Yardõmcõsõ Özkan, “Dostumdu. Bu duruma düşmesi hepimizi üz- dü. Hukuk gereğini yapar” dedi. 7. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog