Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

‘Askeri rejim gibi’ Hakkõnda soruşturma açõlan YARSAV Başkanõ Emi- nağaoğlu, yargõnõn bu dönemde askeri ve ara rejimlerde bile muhatap ol- madõğõ uygulamalarla karşõ karşõya kaldõğõnõ belirtti. Yapõlan soruşturma hakkõnda bilgi veren Eminağaoğlu, “Adalet Teftiş Kurulu’nun Yargõtay’a, yüksek yargõya el uzattõğõnõ” söyledi. Eski İstanbul Barosu Başkanõ Tur- gut Kazan da “sindirme” soruşturmasõnõn Adalet Bakanõ’nõn “yargõ ba- ğõmsõzdõr” açõklamasõnõ çürüttüğünü belirtti. 4. Sayfada ‘Soruşturma vahim’ Yargõtay Başkanõ Gerçeker, yargõç ve savcõlarõn te- lefonlarõnõn dinlenmesine ilişkin olarak, “Herkes kurallara uymalõ” dedi. Türkiye Barolar Birliği Başkanõ Özok da, dinleme kararõnõ veren yargõç- larõ eleştirdi. Eminağaoğlu soruşturmasõnõ da değerlendiren Özok, “Sõrf çok sert çõktõğõ için yapõlõyorsa bu çok vahim” diye konuştu. Ergenekon’daki arama kararlarõnõ veren yargõçlara da seslenen Özok “öyle gelişigüzel her yeri karõştõramazsõnõz” değerlendirmesinde bulundu. 9. Sayfada CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30509 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 18 NİSAN 2009 CUMARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 44 gündür tutuklu olduğu için yazısını yazamamıştır. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK AKPgulli! “Bizde olduğu gibi ABD’de, Almanya’da, İngiltere’de de işsizlik bir sorun” diyor, giderek kabaran işsiz sa- yısını abartmamak gerektiğini söylüyordu RTE. Ekonomide 3.6 daralma... Seçim kazanmak için bol keseden yapılan harca- malar sonucu bütçede büyüyen açık... Teğet geçen ekonomik kriz nedeniyle Allah’a şü- kürler olsun ki; ülkemizde işsiz sayısı resmi açıkla- Arkası Sa. 19. Sü. 1’de HİKMET ÇETİNKAYA’NIN KÖŞE YAZISI 19. Sayfada TRABZONSPOR TAKİPTE Spor’da Siyasi müdahalelere, Ergenekon’daki hukuksuzluklara ve yargõ üyelerinin dinlenmesine YARSAV Başkanõ’na soruşturmanõn da eklenmesi hukukçularõn büyük tepkisini çekti YARGITAY ONURSAL BAŞKANI SAMİ SELÇUK: A’dan Z’ye siyasallaştı Selçuk, Ergenekon davasõnõn devletle ilgili olduğu için suç açõsõndan “siyasi bir dava olduğunu” belirterek, “Ama suç si- yasi diye dava siyasallaştõrõlamaz. Ergenekon davasõ A’dan Z’ye siyasallaştõrõlmõştõr. Bu nedenle yargõçlarõn işi zorlaş- mõştõr” dedi. Savcõlõk soruşturmasõyla ilgili şüpheleri oldu- ğunu ifade eden Selçuk, söz konusu şüphelerin savcõlõğõn ce- za yasasõ hükümlerini tam anlamõyla uygulayõp uygulama- dõğõ üzerinde yoğunlaştõğõnõ dile getirdi. 9. Sayfada Sorgu19saatsonrabitti.KalpspazmõgeçirenProf.MehmetHaberalyoğunbakõmaalõndõ Gazetemiz yazarı Prof. Dr. Erol Manisalı, İstanbul Nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce “Yasadışı terör örgütü üyesi olmak” ve “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçlarını işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Ma- nisalı, mahkemede verdiği ifadede demokrasi âşığı bir insan olduğunu belirterek “Ame- rika’dan Avrupa’ya, oradan Uzakdoğu’ya kadar yabancı ülkelerde Türkiye’nin men- faatlarını korumaya yönelik konferanslar verdim” dedi. 7. Sayfada Makalesi suç delili olarak gösterildi TÜRKAN SAYLAN ‘Tarikat çemberini kõrdõk’ Çağdaş Yaşamõ Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanõ Türkan Saylan, Er- genekon’daki son dalgada tutuklanan Prof. Dr. Ayşe Yüksel için “Van’da yaptõ- ğõ çalõşmalar nedeniyle öğ- rencileri cemaatlerden ko- pardõ. Cemaatçi hocalarõn dikkatini çekti. Daha önce Van olaylarõndan aklandõ. İşte orada yapõlamayan şim- di gerçekleştirildi. Van olay- larõna bağlantõ yapõlarak di- ğer rektörlerle birlikte tu- tuklandõ” dedi. Türkan Say- lan’la dayanõşma ise giderek büyüyor. Sabancõ Holding Yönetim Kurulu Başkanõ Güler Sabancõ “Türkan Ho- ca bizim gururumuzdur” de- di. 8. Sayfada ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇLAMASI Prof. Dr. Ferit Bernay, Prof. Dr. Mustafa Yurt- kuran, Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, gaze- temiz yazarõ Prof. Dr. Erol Manisalõ, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldõrmaya ve görevini yapmasõnõ en- gellemeye teşebbüs” gerekçesiyle tutuk- landõ. Prof. Dr. Ayşe Yüksel ile Hamdi Gökhan Ecevit ve Ömer Okyaltõrõk ise “te- rör örgütü üyesi olmak”tan cezaevine gönderildi. 68’liler Vakfõ Genel Sekrete- ri Namõk Kemal Boya ise serbest bõrakõldõ. HABERAL RAHATSIZLANDI Prof. Dr. Haberal tutuklama kararõnõn ardõndan rahatsõzlandõ. Ambulansla adliyeye gelen sağlõk ekibi, Haberal’a müdahalede bu- lundu. Adliye önünde bekleyen bir grup ile içeriye giren sağlõk görevlilerini gö- rüntüleyen gazeteciler arasõnda arbede ya- şandõ. Metris Cezaevi’ne gönderilen Ha- beral, rahatsõzlõğõnõn sürmesi üzerine Haseki Eğitim ve Araştõrma Hastanesi’ne kaldõrõlarak yoğun bakõma alõndõ. HİZBULLAH’A KARŞI KORUNDUM Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, “Yasadõşõ ör- güt üyesi olmakla suçlanõyorum. Halbu- ki ben 8 yõl İnönü Üniversitesi rektörlü- ğü yaptõm. Görev yaptõğõm yerde hem et- nik terör hem de dinsel terör olan Hiz- bullah faaliyet gösteriyordu. Ben her iki terör örgütünün deneme tahtasõ haline gel- dim. Bu tehditler sebebiyle jandarma ve emniyet tarafõndan iki ay boyunca koru- ma altõna alõndõm” dedi. 7. Sayfada Genelkurmay, Başbuğ’un konuş- masõnda değindiği Atatürk’ün “Türk mil- leti” tanõmõ üzerinden yapõlan yorumlara iliş- kin açõklama yaptõ. Açõklamada, “bu tanõmdan ‘Türkiyelilik’ gibi tanõmlamalara ulaşõlaca- ğõnõ düşünmenin konuyu saptõrmak anlamõna geleceği” vurgulandõ. 19. Sayfada Çoksayõdakenttebaskõnlardüzenlendi.100’eyakõnkişigözaltõnda DTP operasyonu sürüyor Aksoy: AKP hazmedemedi “PKK’nin şehir yapõ- lanmasõna” yönelik olduğu gerekçesiyle Diyarbakõr, İstanbul, Ankara, İzmir, Mardin, Antalya, Gaziantep, Adõyaman, Bitlis, Kocaeli, Mersin ve Hakkâri’de düzenlenen operasyonlarda yüze yakõn kişi gözaltõna alõndõ. Gözaltõna alõnanlar arasõnda bulunan DTP İs- tanbul İl Başkanõ Halil Aksoy “Yerel seçimlerdeki ba- şarõmõz hazmedilememiştir” dedi. 6. Sayfada Partiden Avrupa’ya şikâyet DTP yönetimi ope- rasyonlarõ bir mektupla Avrupa’ya ve Sosyalist En- ternasyonal’e şikâyet ederken, Avrupa Birliği’ni Kürt sorunu konusunda “devreye girmeye” çağõrdõ. Do- ğu ve Güneydoğu’dan “Kürt bölgeleri” diye söz edi- len mektupta, AKP hükümetinin Kürt sorununu “Kürtsüz” çözmek istediği, tutuklama dalgasõnõn şid- det sürecinin önünü açacağõ savunuldu. 6. Sayfada Obama’dan CIA’yadestek 11 Eylül sonrasõnda terör örgütü zanlõlarõnõn sorgu- larõnda kullanõlan ve artõk işkence olduklarõ kabul edi- len yöntemlerle ilgili resmi belgeler yayõmlandõ. Oba- ma, uygulamalarõ yapan CIA ajanlarõnõn yargõdan muaf tutulacağõnõ açõkladõ. ELÇİN POYRAZLAR’ın haberi 10. Sayfada Dış Borç Kamburu Türkiye’nin gündemindeki en önemli sorunlarõndan biri dõş borçlarõn çevrilmesi. AKP iktidarõnõn hayõrhah tutumu sonucu dõş borç yükü öylesi- ne çõğ gibi büyüdü ki, şimdi küresel kriz koşullarõnda bu borcu nasõl çevireceğiz soru- su uykularõ kaçõrõyor. MUSTAFA SÖNMEZ’in ya- zısı 12. Sayfada ‘Hemşerilerin’ TRT’si CHP’li Atilla Kart’õn açõk- ladõğõ bilgilere göre TRT’de- ki kadrolar ‘hemşerilerle’ ve yandaş medya çalõşanla- rõyla dolduruldu. ‘Abamüs- lim’in manasõ nedir’ gibi sorularõn yer aldõğõ sõnavõ kazananlar arasõnda ileti- şim mezunu yok. İnternet yayõnõna dil bilmeyenler alõndõ. 19. Sayfada Yargının isyanı ‘Türkiyelilik saptırma olur’ GENELKURMAY’DAN AÇIKLAMA Profesörler tutuklandõ Eminağaoğlu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog